Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Reittien kunnossapito tärkeätä

Reittien kunnossapito tärkeätä

Vaasan kaupunki käynnisti keväällä 2021 kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laa-timisen, jossa määritellään kävelyn edistämisen visio, suunnitellaan edistämistoimenpiteet sekä tarkennetaan pyöräliikenteen jo aikaisemmin laadittuja kehittämissuunnitelmia.

Osana edistämisohjelman laadintaa selvitettiin kyselyn avulla asukkaiden nykyisiä liikkumis-tottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä liikenneympäristön kehittämistarpeita. Kysely oli avoinna 21.4.—5.5.2021 välisenä aikana ja kyselyyn tuli yhteensä 1 015 vastausta.

Kävely ja pyöräily koetaan kätevinä kulkutapoina

Vastaajista 37 % pyöräilee ja 63 % kävelee päivittäin. Yleisimpinä tekijöinä kävelyn tai pyöräilyn valintaan mainittiin myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen sekä kätevä tapa liikkua. Kävelymatkat ovat pääosin vapaa-ajan matkoja eli liikunta-, virkistys- tai ostosmatkoja. Pyöräilymatkoissa korostuvat liikunta- ja virkistysmatkojen lisäksi opiskelu- ja työmatkat.

Meren läheisyyttä arvostetaan kävely- ja pyöräilyreiteillä

Vastaajat saivat merkitä kyselyssä kartalle kävely- ja pyöräverkon huippupaikkoja ja kehittämistarpeita sekä suosituimpia reittejään. Palosaaresta Suvilahteen merenrantaa mukaileva reitti on kyselyn perusteella suosittu ja mieluisa sekä kävelyn että pyöräilyn näkökulmasta. Kävelyreitin huippupaikoissa arvostetaan etenkin vehreyttä ja luonnonläheisyyttä sekä reitin varrella olevaa mielenkiintoista katseltavaa.

Turvallisuustekijät tärkeitä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyössä

Reittien parempi kunnossapito sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelu nähdään tärkeimpänä kävelyä lisäävinä tekijöinä. Pyöräilyä lisäävinä tekijöinä korostuvat pyöräteiden jatkuvuus ja yhtenäisyys sekä pyöräteiden kunto.

Pyöräilyn kannalta hankalat paikat ja pyöräpysäköinnin kehittämistarpeet painottuvat Vaasan keskustan alueelle. Kävelyreittien hankalia paikkoja on etenkin Vaasan puistikossa ja Sepänkyläntiellä sekä Onkilahden etelärannan reiteillä. Kävely- ja pyöräreittien hankalissa paikoissa koettiin yleisimmin olevan turvattomuuteen liittyviä puutteita

Kyselyn vastauksia hyödynnetään Vaasan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimisessa. Työ valmistuu vuoden 2021 aikana. Edistämisohjelmaa tehdään yhteistyössä rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa. Työn laatimiseen on saatu liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Vastaajien valikoimat huippureitit kartalla

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa