Author Topic: Virkamiesmoraali  (Read 264963 times)

0 Members and 15 Guests are viewing this topic.

Offline Marko Heinonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 755
 • Gender: Male
 • Marko Heinonen
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1040 on: 09. 03. 2011 11:11 »
Tässä Kaupunginlakimies Marja Ylisalmen vastaus KH:ssa Osalan oikaisupyyntöön:
(tämä vain tiedoksi, kokonaisuuden hahmottamiseksi. En ota kantaa päätökseen.)

"Tapio Osala on tehnyt oikaisuvaatimuksen hallintojohtaja Veli-Matti Laitisen päätöksestä
19.1.2011 § 9, viestintäjohtajan toimen hoitaminen oman toimen ohella. Oikaisuvaatimus
on saapunut määräajassa ja Osala on kunnan jäsen, joten oikaisuvaatimus
on tutkittava.

Osala vaatii hallintojohtajan päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uutta valmistelua
ja päätöksentekoa varten. Osala perustelee vaatimustaan mm. sillä, että viestintäjohtajan
tulee olla virkasuhteinen, mutta virkaa ei ole asianmukaisesti perustettu
eikä täytetty. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että asiaa voidaan perustellusti epäillä
päätöksentekijöiden tietoiseksi harhaanjohtamiseksi ja päätöksentekojärjestelmän
väärinkäytöksi.

Vastine oikaisuvaatimukseen:

Viestintäjohtajan tehtävää täytettäessä on arvioitu, että tehtävän konkreettiset työtehtävät
ja toimintasäännön määräykset viestintäyksikön ja viestintäjohtajan tehtävistä
eivät sisällä julkisen vallan käyttöä.

Kuntalaki 44 § 2 mom:
”Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää
varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen
tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa.”
Kuntatyönantajan ohjeistuksessa julkista valtaa käytetään, mikäli tehtävään sisältyy
- lakiin perustuva päätösvalta toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta
- lakiin perustuva toimivalta antaa toista velvoittavia määräyksiä tai muulla tavalla
puuttua toisen etuun tai oikeuteen
- esittelyoikeus kunnallisessa päätöksentekoprosessissa
- delegoidun päätösvallan käyttö
- valmistelu, jos on merkittävä vaikutus julkisen vallan käyttöä koskevassa päätöksenteossa.
Julkisen vallan käyttöä voi kuulua esim. seuraaviin tehtäviin: sosiaalityöntekijät,
opettajat, lääkärit, rakennus-, palo- ja terveystarkastajat, ylihoitajat, talousjohtajat.
Julkisen vallan käyttöä ei ole tehtävissä, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa
oikeutta ilman, että tehdään valituskelpoisia päätöksiä (esim. sairaanhoitajat, perushoitajat
jne.). Julkisen vallan käyttöä ei ole myöskään työnantajan tavanomaiseen
työnjohto-oikeuteen kuuluva päätösvallan käyttäminen.

Palvelussuhteen laatua ei ratkaista tehtävänimikkeen vaan nimenomaan tehtävien
mukaan. Hallintopalvelut -tulosalueen viidestä tulosyksikön johtajasta kolme on työsuhteisia
(viestintäjohtaja, talous- ja velkaneuvoja ja faktori). Näissä tehtävissä ei tulosyksikön
tehtävät ja tulosyksikön johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta huomioon ottaen
ole julkisen vallan käyttöä. Tehtävään ei kuulu esittelyä toimielimessä.

Viestintäyksikön tehtävät toimintasäännössä ovat:
”Viestintäyksikkö
Viestintäyksikköä johtaa viestintäjohtaja.
Viestintäjohtaja vastaa kaupungin ulkoisesta viestinnästä kaupunginhallituksen antamien
yleisohjeiden mukaisesti.
Tiedotustoiminta
Kaupungin tiedotustoimintaa johtaa ja koordinoi tiedotuspäällikkö. Tiedotuspäällikön
vastuulla on myös kaupungin internet sivujen tietosisältö ja niiden kehittäminen.
Kuntamarkkinointi
Kaupungin markkinointitoimintaa johtaa ja koordinoi markkinointipäällikkö. Hänen
tehtävänään on lisäksi vastata keskushallinnon markkinointitoimenpiteistä.
Matkailu- ja kongressiasiat
Matkailua johtaa matkailupäällikkö. Kokous- ja kongressiasioita johtaa kongressipäällikkö.”

Tulosyksikön johtajan tehtävät toimintasäännössä ovat:
”Tulosyksikköä johtavat viranhaltijat ja toimihenkilöt ja heidän ratkaisuvalta
Tulosyksikköä johtavan viranhaltijan tai toimihenkilön tehtävänä sen lisäksi mitä
edellä on määrätty:
1) johtaa, kehittää ja ohjata vastuullaan olevaa yksikköä ja huolehtia asetettujen
tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa
2) tehdä ehdotuksensa yksikkönsä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi
3) avustaa hallintokuntia omalla erityisalallaan
4) valmistella oman yksikkönsä asiat päätöksentekoa varten
5) olla tarvittaessa läsnä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa
asiantuntijoina
6) allekirjoittaa yksikköänsä koskevat asiakirjat sekä päätösoikeuteensa perustuvat
sopimukset
Tietotekniikkajohtaja, kansliapäällikkö, henkilöstöpäällikkö, sekä johtava talous- ja
velkaneuvoja, talouspalvelujohtaja ja hankintajohtaja ovat oikeutetut hyväksymään
yksikkönsä henkilökunnan vuosilomat, työlomat sekä virkamatkat sekä palkkaamaan
tilapäistä henkilökuntaa enintään yhden vuoden ajaksi.
Talouspalvelujohtajalla on oikeus päättää kaupungin pankkitilien avaamisesta ja lakkauttamisesta,
niiden käyttöoikeuksien myöntämisestä, käteiskassojen perustamisesta
ja lakkauttamisesta sekä käteiskassojen pohjakassojen myöntämisestä.
Talouspalvelujohtajalla on oikeus päättää tulojen palautuksista ja saatavien poistoista
10 000 €:n saakka.
Yleisjaoston esittelijöinä toimivat kukin oman tulosyksikkönsä tai toimintonsa osalta
tietotekniikkajohtaja, tietopalvelupäällikkö, kansliapäällikkö, konsernipalvelujohtaja,
hankintajohtaja ja talouspalvelujohtaja, ellei tulosalueen johtaja ole ottanut asiaa esiteltäväkseen.

Keskushallinnon toimintasäännössä on jo aiemmin ollut maininta viestintäyksiköstä
ja sen tehtävistä ja vastuualueista. Hallintojohtaja oli oman virkansa ohella yksikön
vetäjä. Uudessa toimintasäännössä yksikköön siirrettiin matkailu- ja kongressiasiat ja
sen vetäjäksi nimettiin oman toimensa ohella viestintäjohtaja.
Mitä tulee Osalan muihin väitteisiin, niin ne eivät pidä paikkaansa. Toimintasäännön
valmistelu ja käsittely on tapahtunut lakien ja määräysten mukaisesti ja toimivaltainen
viranomainen on tehnyt asiasta päätöksen.
Mikäli tehtävän hoitaminen edellyttää kokoaikaista työpanosta, niin siitä tullaan tekemään
luonnollisesti esitys normaalissa järjestyksessä eli talousarvion ”virkapaketin”
käsittelyn yhteydessä ja mikäli sellainen toimi saataisiin, niin luonnollisesti se
laitetaan julkiseen hakuun.
Vihjailut siitä, että viestintäjohtajan toimen määräaikainen hoitaminen oman toimen
ohella olisi luvattu jollekulle hakijoista, on perätön ja sen voi jättää omaan arvoonsa."
MARKO HEINONEN
kaupunginvaltuutettu (kok)
-Vaasa-
"kova kokoomuslainen, jonka sisällä asuu pieni vihreä perussuomalainen demari"

Offline Klaus Berg

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1527
 • Gender: Male
 • Elämä on juoksukilpailu ajan kanssa
  • View Profile
  • Blogi
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1041 on: 09. 03. 2011 14:02 »
Kyllä, kyllä... tämä on just tätä.
Paljon tekstiä, vähän totuutta.

Mutta annan Tapiolle aploodit että jaksaa taistella !
(tap tap tap tap...)

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1042 on: 09. 03. 2011 16:04 »
Kun viranhaltijan tai toimielimen päätöksestä tekee oikaisuvaatimuksen, niin kaupunginlakimiehen, esittelijän ja käsittelevän toimielimen lähtökohta on aina se, että oikaisuvaatimus hylätään.

Lakimiehen tehtävänä on aina keksiä hylkäykselle perusteita, vaikka vähän asian vierestäkin, huolimatta siitä, että varmasti tietää, että oikea päätös olisi hyväksyä oikaisuvaatimus. Toimielimellä on vähän sama ongelma. Vaikka se tietäisi vaatimuksen oikeutetuksi, niin lakimiehen keksimillä perusteilla sen on helpompi jättää päätös voimaan kuin kumota se. Oikaisuvaatimuksen hyvöksyminen on melkoinen arvovaltatappio sekä epäluottamuslause asiaa valmistellee.  Oikaisuvaatimus siksi useimmiten hylätään, vaikka toimielimen jäsenet tietäisivät tekevänsä väärin. Erittäin harvoin oikaisuvaatimukset hyväksytään. Näin kävi viimeksi henkilöstöjohtajan valinnassa, kun perusteet olivat ihan kiistattomat, eikä oma lakimiehemme osannut keksiä vastaansanomista.

Tässä tapauksessa halusin tuoda keskusteluun sen tavan, jolla Markku Lumio ja Veli-Matti Laitinen junailivat kaupungin hallintoon uuden johtajanimikkeen aikana, jolloin johtajien määrän olisi pitänyt vähentyä. Näin hallintoa tuntemattomia kyläpoliitikkoja narutetaan.

Kaupunginhallituksen hyväksymään ja Lumion-Laitisen valmisteluun perustuvaan keskushallinnon toimintasääntöön sisältyy monta muutakin epäselvää kohtaa. Kyllä kaupunginlakimies, Laitinen, Häyry ja jopa osa kh:n jäsenistä tietävät, mistä on kyse, mutta asianomaisten ja kaupunginhallituksen pitää säilyttää kasvonsa päättäjinä, ei kai sen nyt häiriköksi leimatun Osalan vaatimuksista voi mitään hyväksyä. Ei, vaikka asiantuntevimmat tietävät Osalan olevan oikeassa.

Vaikka kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimukseni, katson silti olevani itse asiassa oikeassa. Ei kaupunginhallitus aina tee oikeita päätöksiä, ja joskus se jopa pitää voimassa virheellisiä. Tästäkin asiasta voisi aivan hyvin hankkia hallinto-oikeuden, jopa tarvittaessa korkeimman hallinto-oikeuden päätökset.

Pääasia on, että viime vuosina yleistyneet epäselvät hallintomenettelyt ja päätökset tulevat julkiseen keskusteluun, ja niistä otetaan opiksi. Oletan, että oikaisuvaatimuksellani on tällainen merkitys, vaikka se nyt hylättiinkin. Kuten sanoin, aika moni tietää vattimuksessa olevan vinhan perän.

Eri perustein mutta samasta asiasta teki kaksi väärin kohdelluksi tullutta viranhaltijaa.  

Aina kun sääntöjä muutetaan olisi tutkittava kuin piru raamattua MIKSI kutakin kohtaa muutetaan. Olisi aina vaadittava kaikkiin muutoksiin selkeät perusteet.  Vähän samaa ujutusta yritettiin tehdä juuri mm. kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien sijaisuusmuutoksissa. On Marko syytä pysyä tarkkana!

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1043 on: 09. 03. 2011 21:09 »
En nyt jaksa kaivaa virkavastuulaista niitä ydinkohtia mutta jokaisen kunnallisen viranhaltijan tehtävä on palvella työnantajaansa, kuntalaisia.

Joskus tuntuu ihan hurmoshenkiseltä utopialta näitä ajatella.

Koska tapahtuu johtavalla viranhaltijalla urallaan sellainen käännekohta, jossa kuntaorganisaatiosta tulee itsetarkoitus ja kuntalaisen etu on toisarvoinen?

Sitten joillakin vielä tapahtuu sellainen ikävä muutos, että oma etu ajaa työnantajan edun edelle. Kun omaa etua sitten joskus porukalla sulle-mulle-mentaliteetilla ajetaan niin silloin ollaan jo syvällä moraalittomuuden suossa.


----
Poliitikothan ovat jo perusajatukseltaan eri ryhmien edunajajia. PerSujen taustaryhmänä oli tosiaan pientalonpojat ja maaseudun köyhälistö. Kommunistit ja demarit alun perin työväen asialla. Kokoomus suomalaisuuden ja omistavan luokan asialla jne.

Näin siis valtakunnan politiikassa.

Kunnallispolitiikassa nämä taustaryhmät ovat kauempana ja paikallistasolla astuu kuvaan maankäytöstä ja rakennusoikeuksista hyötyvät tahot ja vaikka "ulkoistamisesta" hyötyvät. Silloin kun kaavoituspäätöksistä saa päätäjä hyötyä, ollaan rikoksen poluilla.

On toki kunnassa myös "urheilu-" ja "kulttuuripuolueitakin" mutta niiden menestys toki parantaa laajempiakin piirejä, ei itse poliitikkoja.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1044 on: 10. 03. 2011 07:07 »
Kun viranhaltijan tai toimielimen päätöksestä tekee oikaisuvaatimuksen, niin kaupunginlakimiehen, esittelijän ja käsittelevän toimielimen lähtökohta on aina se, että oikaisuvaatimus hylätään.


Uskon, että tuon oikaisuvaatimukseni varsinaisen idean avautuminen ei ole hallintoon perehtymättömälle kovin helppoa.

Mutta kohta tulee käsittelyyn vähän kansantajuisempi asia, nimittäin Risto Helinin oikaisuvaatimus Lumion palkankorotuksesta. Vasin hetki palkankorotuspäätöksen jälkeen samat päättäjät esittivät Lumion erottamista (rva Kujanpää oli jo oman kertomansa mukaan tietoinen noista epäluottamuksen aiheuttamista syistä jo tuolloin).
Odotan mielenkiinnolla minkälaisia perusteluita virkamieskunta keksii Helinin oikaisuvaatimuksen hylkäämiseksi.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1045 on: 10. 03. 2011 19:07 »
Jo oli aikakin päivittää ohjeet. Toivottavasti niitä sitten myös aletaan noudattamaan (en ole ehtinyt lukemaan ovatko ohjeet asialliset, pitää lukea HYVIN TARKASTI):
Quote
Kirjallisen päätösmenettelyn ohjeet
Kaupunginhallitus 15.03.2011 126 187/2011
Hallintojohtaja Veli-Matti Laitinen, puh. 06-3251035, veli-matti.laitinen(at)vaasa.fi
Kirjallisen päätösmenettelyn ohjeet LIITE
Kaupunginkanslian, henkilöstöpalveluiden ja hankintapalvelukeskuksen kesken on
työstetty liitteenä oleva Kirjallisen päätösmenettelyn ohjeet. Ohjeisiin on koottu aikaisemmat
määräykset ja ohjeet ja niihin on lisätty uutta ja täsmennettyä ohjeistusta.
Vt. kaupunginjohtaja TH
Kaupunginhallitus hyväksyy kirjallisen päätösmenettelyn ohjeet.
Päätös

Alla olevasta linkistä löytyy esitys joka käsitellään maanantaina kaupunginhallituksessa:
http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=0&docid=353834363a31&dalid=9.3.2011%2016:35:05&extension=doc

Poimimpa tuosta yhden kohdan:
Quote
· Esteellisyyden vaikutus:
- Esteellinen ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä
käsiteltäessä.

Tuosta riidellään juuri KHO:ssa kun Lumio esteellisenä oli läsnä valtuustosalissa päätettäessä seinäjokisen yhtiön lainatakauksesta. (Lumion mukaan hän ei ollut "läsnä" kun istui toisella tuolilla valtuustosalissa kuin sillä missä yleensä istuu).


Quote
Toimivalta
· Viranhaltijalla tai toimielimellä tulee olla lakiin tai asetukseen perustuva sekä
johtosäännöllä tai päätöksellä siirretty toimivalta tehdä päätös.

Tästä riidellään oikeudessa Salin-tapauksessa. Johtosääntöjemme mukaan vain kh:n Yleisjaostolla on valtuudet "kultaisia kädenpuristuksia" tehdä ja nyt sen tekikin Tikanojan johtokunta.


Quote
Valmisteluteksti
· Esityslistalle tehdään asiasta 1 – 2 sivun pituinen tiivistelmä. Tiivistelmä
sisältää kuvauksen asian vireilletulosta, asianosaisista ja aikaisemmista
käsittelyvaiheista sekä päätösehdotuksen perustelut. Tiivistelmä annetaan
valmistelijan tai tämän esimiehen nimissä. Tiivistelmä on laadittava niin, että
lukija saa sen perusteella käsityksen asiasta avaamatta liitteitä.

Tätä rikottiin vielä tammikuussa... Eräässä asiassa oli Lumio muuttanut esittelytekstiä mutta jättänyt sen valmistelijan nimiin (asettanut itsensä erään toimikunnan jäseneksi, joka taas oli vastoin johtosääntöä: siinä tarkkaa määrättiin ketkä ovat toimikunnan jäseniä)

---

Joten ihan lähihistoriasta löytyy roppakaupalla tapauksia, missä näitä ennenkin voimassa olleita sääntöjä on rikottu.
« Last Edit: 10. 03. 2011 20:08 by Tapio Osala »

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1046 on: 11. 03. 2011 05:05 »
Näyttää ihan  siltä, että tätäkin ketjua tarvitaan tulevissa oikeudenkäynneissä.
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1047 on: 22. 05. 2011 16:04 »
Vasabladet kirjoittaa tänään suurin otsikoin: Tarkastustoimi teki saman virheen kuin Lumio" ja siellä sitten rva Kujanpää ja herra Wägar vahingoniloisena nälvivät tarkastustointa.

Taas he osoittavat tietämättämyytensä, kuten myös vt. Leena Kauniston johtama Henkilöstöpalvelukeskua

Villakoiran ydin on siinä, että TaLa on nostanut tarkastuspäällikön palkkaa ja tarkastupäällikkö on nostanut alaisensa palkka.

Vasabladet on tehnyt  siis valtavan uutisen siitä, että tarkastuslautakunta ja tarkastuspäällikkö Rosvall eivät ole pyytäneet (tai ovat pytäneet, mutta eivät saaneet) hepakkeen  lausuntoa ennen Rosvallin ja yhden tarkastushenkilön palkankorotusta. Tätä pidetään valtavana virheenä ja verrataan Lumion virheisiin. Taidetaan kuitenkin olla vähän väärillä jäljillä.

Asiaa täytyy tarkastella sekä kaupunginhallituksen johtosäännön että kaupungin tarkastussäännön valossa.

Ne ovat samanrvoisia elimiä, ja säännöt ovat samanarvoisia. Kaupunginhallituksen johtosäännöllä on kaupunginhallituksen yleisjaostosta tehty kaupungin ylin työnantajaa edustava elin. Se päättää, kenellä on oikeus tehdä palkka- ja palvelussuhteen ehtoihin liittyviä päätöksiä kaupungin puolesta ja se antaa ohjeita siitä, kuinka esim. palkkoja määriteltäessä on meneteltävä (esim. lausunnon pyytäminen hepakkeelta).

Tästä työnantajaroolista on yksi ja vain yksi poikkeus koko Vaasan kaupungin hallinnossa. Se on tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnalla on nimittäin tarkastussäännön mukaan oikeus (ja myös velvollisuus, sillä sitä ei voi kukaan muu tehdä) määrätä tarkastuspäällikön palkka ja myös delegoida tarkastuspällikölle muun henkilökuntansa palkanmääritykset. Niihin ei kaupunginhallituksella, sen jaostolla tai henkilöstöpalvelukeskuksella ole nokan koputtamista.

Tämä sääntömääräys on tehty aikoinaan nimenomaisesti sen vuoksi, että tarla ja sen alaiset viranhaltijat arvioivat mm. kaupunginhallitusta ja sen alaisia hallintoelimiä. Lautakunnan ja sen alaisen organisaation pitää siksi olla täysin riippumaton tarkastettavista, koska on suuri vaara, että palkanmäärityksissä "kasetaan potut pottuina" arvioitsijoille ja pidetään heidän palkkatasoaan mahdollisimman alhaalla.


Tässä alla tarkastussäännön 5 § 7. kohta, erityisesti tämän, ja myös 7 § 3.kohta, jonka idea on se, että päätösvalta on lautakunnalla, ellei se ole siirtänyt sitä tarkastuspäällikölle (tällaisia määräyksiä ei todellakaan ole millään muulla lautakunnalla kaupungissa, ja tarkoituksena on ollut nimenomaan säilyttää henkilöstön riippumattomuus toimivasta arvioitavista):


5 §

Lautakunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään, lautakunnan tehtävänä on
---
7. päättää tarkastusyksikön päällikön palkasta ja muista työsuhteen ehdoista.---
7 §

Päätösvallan siirtäminen

Tarkastuslautakunnalla on oikeus siirtää päätösvaltaansa harkitsemassaan laajuudessa alaiselleen tarkastustoimen viranhaltijalle seuraavissa asioissa, ellei toisin ole säädetty, päätetty tai määrätty:
...,

3. henkilökunnan palkka- ja palvelussuhteen ehdoista päättäminen,


-------
Haiskahtaa vähän, eikö niin vähääkään tarkastustoimen nokitteluyritykseltä. Kuka tämän jutun lanseerasi lehdistölle? Kyseessä on siis täysi ankka ja ennustan että jatkossa ei enää noita lausuntoja tarkastustoimi pyytele. (Sehän oli sinänsä ihan korrektia pyytää, vaikkei olisi tarvinnutkaan)

Näistä palkankorotuksista/henk. kohta kannustuslisistä pyydettävistä lausunnoista alkoi ensimmäisenä lipsua tekninen toimi Heikki M. Vehkaojan johtaessa puljua. Lumiolla se oli jo sitten sääntö, eikä poikkeus.

Offline Näin On

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 451
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1048 on: 22. 05. 2011 17:05 »
Nyt siis näyttää siltä että blaadetin juttu on uutisankka.  Kannattaa seurata, pyytääkö lehti anteeksi ja paljastaako "vuotajan". 
Ilman muuta Ravirata ihmisasunnoiksi

Offline takaisin-vaasaan

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 210
 • Koulukadulla asunut
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1049 on: 22. 05. 2011 19:07 »
Sen nyt ymmärtää ettei Kujanpää tunne johtosääntöjä ja hallintoa ennenkuin menee Tarkastustointa pilkkaamaan. On vähän hampaankolossa... Sekään ei ihmetytä että HePaKe ei tunne sääntöjä. Hehän olisivat voineet vaan vastata että ei kuulu heidän tehtäviinsä TaLalle mitään lausua. Siis myös kiusantekoa joka paljasti osaamattomuuden.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1050 on: 22. 05. 2011 20:08 »
Arvoitus:

Virkamiesmoraali, eettisyys, rehellisyys, hallintosääntöjen noudattaminen, hyvä hallinto, lain tunteminen ja noudattaminen, ohjesääntöjen tunteminen,

><

moraalittomuus, oman taloudellisen edun vilpillinen hankkiminen, mielivalta, säännöistä ja laeista piittaamattomus, korruptoitunut hallinto, mielivalta, kiusaaminen


Onko kyse suomalaisen kaupungin eroista esim. Port-Au-Princeen Papa Docin (Francois Duvlier) kaudella?

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1051 on: 23. 05. 2011 06:06 »
Heikki Lamminmäki (pro-Vsa) sanoo Pohjalaisessa 19. 05 2011 Vaasan kaavoituksesta, että ”Vaasalaisessa rakentamisessa vallitsee vahvemman oikeus. Se jolla on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ja joka käyttäytyy röykeimmin, saa tahtonsa läpi, ei pikkuyrittäjä tai yksinäinen rakentaja.

Lamminmäen mukaan kaavoituksen pitkittäminen on ”taktinen toimenpide.”

-Kun oikein suoraan sanotaan, niin sillä haetaan etuja itselle tai joillekin muille. Monet kaavat ovat kestäneet yhtä kauan kuin näihin pullonkauloihin vastaaminen.”

Lue blogin juttu:

http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/2521-Vaasa-ja-rakaenteellinen-korruptio.html

Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Heikki Lamminmäki

 • Guest
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1052 on: 23. 05. 2011 07:07 »
Vaasan kaupungissa valitseva rakentamiskelpoinen tonttipula on ilmeisen tarkoituksellisesti toteutettua.  Asemakaavoituksen verkkaisuus ja pyrkimys erinlaisin keinoin rajoittamaan asuntotuotantoa on luonut mahdollisuudet virkamies ohjaukselle, jolla seulotaan idut akanoista.

Toteuttamiskelpoisten asemakaavojen puute on edelleen suurin jarru Vaasan kaupungin väestökasvulle, kun halukkaat rakentajat joutuvat etsimään uudet kotinsa Vaasan naapurikunnista, joissa heidät otetaan siellä avosylin vastaa.

Esimerkiksi Bölen rakentajainfossa kerrottiin virkamiesten taholta, että Bölen alueelle on turha havitella talotehtaiden pakettiratkaisuja.  Neuvona oli, että hankkikaa hyvä arkkitehti talonne suunnitteluun.  Totuudeksi paljastui, että yli 80% aloitetuista hankkeista oli talotehtaiden ratkaisuihin perustuvia taloja.

Näin ollen, kun yhteistä linjaa ei löydy Vaasan kaupungin rakennustoiminnan kokonaisuuden vastaavien toiminta-alueiden kesken, niin vahvimmat ja röyhkeimmät sanelevat nykylinjan koko rakentamisen kirjossa.

Kaikki tämä antaa mahdollisuuden varsin monipuoliseen suosimiseen josta ei variaatioita puutu.

Offline Niilo Aro

 • Omalla nimellä
 • Aktiivi vaikuttaja
 • *
 • Posts: 270
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1053 on: 23. 05. 2011 08:08 »
Heikki Lamminmäki (pro-Vsa) sanoi Pohjalaisessa 19. 05 2011 Vaasan kaavoituksesta, että ”Vaasalaisessa rakentamisessa vallitsee vahvemman oikeus. Se jolla on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ja joka käyttäytyy röykeimmin, saa tahtonsa läpi, ei pikkuyrittäjä tai yksinäinen rakentaja.

Tämä pitää paikkansa, mutta mukaan täytyy ottaan myös sanat ”kaverille kans`” 

Käytäväpuheissa kulkee tieto, että kaupunki kaavoittaa ilmaiseksi radanvarasialueen, joka alkaa Maasillasta ja päättyy Korsholmanpuistikon loppupään kohdalle. 

Mistään lähestysmissuunnitelmasta ja konsulttityöstä ei ole puhettakaan, ja kuinka voisi ollakaan, sillä rakennusnevos Antti Ruostetniemi on suunnittelemassa alueella kahta 10-kerroksista kerrostaloa.  Toinen Maasillan- ja toinen Korsholamanpuistikon päähän.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1054 on: 23. 05. 2011 09:09 »
Näissä "hallinnon uudistuksissa" jäi kaavoituksen ohjaus pahasti jalkoihin. Kehitysjohtajan virka on olemassa mutta sitä ei ole täytetty eikä lakkautettua. Nimenomaan kehitysjohtajanhan pitäisi kaavoitusta ohjata. Koko elinkeinotoimemme on yhden osa-aikaeläkeläisen varassa, ilman johtoa. Esim. Ikea-asiaa ei kukaan varsinaisesti ymmärtääkseni hoida. Tekninen johtaja hoitaa kj-tehtäviä eikä varmaan ehdi joka paikkaan. Uusi vt tekninen johtaja on varmaan myös työllistetty. Nyt kaavoitus kuuluu "tekniseen toimeen" mutta mitä se oikein tarkoittaa käytännössä ? Kuka tietää?

Olen edelleen sitä mieltä, että tuo Lumion yksinvaltaan tähdännyt hallinnonuudistus oli suuri virhe.

Rakennuskelpoista kovaa maata johon kunnallistekniikka edullisesti saataisiin on niukasti jäljellä. Ellei viimeisiä puistoja uhrata. Nyt on rakennuttu saven päälle (asuntomessut) ja kivikkoon (Metsäkallio).

Vähänkyrön maat ovat oiva lisä isoille OK-tonteille, muutaman minuutin päässä Runsorista. Samalla se takaa Vähänkyön palvelujen pysyvyyden.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1055 on: 23. 05. 2011 10:10 »
Ylläpito on saanut seuraavan ilman allekijoitusta olevan viestin:

Jos kirjoitukset Ruostetniemelle tehtävästä kaavasta pitävät paikkansa, on hauska juttu, että ne alueet eivät ole kaupungin maata, vaan yksityistä maata.  Eli VR:n ja yksityisten. Siltikin kaupunki kaavoittaa ne omalla kustannuksellaan.

Millä oikeudella joku kaava on kaupungin rahoittama ja joku toinen kaava on sitten vaikeiden konsultti- ja kaavoitusmaksujen ruljanssin kautta kaavananomuksen hakijan maksettava.

Tässähän  on selkeästi nähtävissä kaupungin suosima sisäinen (rakenteellinen) korruptio. Ei kukaan voi  muuta argumentoida – tai vääntää itsenä asiasta ulos.

– Miksi kaupunki kaavoittaa omalla kustannuksella yksityisten maita, kun yksityiset yleensä maksavat kaavoituksesta aina raskaimman kautta.
 
Ei allekirjoitusta
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Into Poika

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 324
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1056 on: 23. 05. 2011 14:02 »
Konsulttien käytöstä keskustelaan muuallakin kuin Vaasassa. Problematiikka tuntuu olevan sama.  Tätä keskustelua käydään Jyväskylässä:

Lainaus:
"Kaupunginhallitus ei anna selvitystä konsulttien käytöstä, koska se on liian hankalaa ja kallista. On itsestään selvää, että tällainen tilanne on laiton. On kunnallislain vastaista, että emme voi saada tietoja siitä, mihin kunnalliverojamme on käytetty. Tämä mahdollistaa sen, että virkamiehet uittavat konsulttisopimuksin verovaroja kavereilleen ja kun kunnan hankkeista ei anneta varojen käytöstä erittelyä, tämä jää piiloon.

On myös mahdollista, että tapahtuneet väärinkäytökset ovat se todellinen syy, miksi konsuttien käyttämisestä johtuneita kuluja ei haluta kertoa. Kun tilanne on tällaisenaan laiton, on parasta, että asiasta tehdään rikosilmoitus. Vasta sen valmistuttua tiedämme, onko tapahtunut laittomuuksia, ketkä ovat niihin syyllistyneet ja missä väärin laittomuuksia on tapahtunut.

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/30/8860.htm

Lue myös Jorma Uskin kolumni.

Onko muuten Vaasassa koskaan kyselty konsulttien perään?

http://jormauski.vuodatus.net/blog/2351026/jyvaskylan-salaiset-konsulttitoimeksiannot/

« Last Edit: 23. 05. 2011 14:02 by Into Poika »
Minäkin kuulun niihin, joiden mielestä  Vaasan Ravirata kuuluu ihmisille.

Offline Into Poika

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 324
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1057 on: 23. 05. 2011 18:06 »
Vaasalaiset ovat sinisilmäisiä hölmöjä:

Konsultit
On ilmiselvää, että konsulttien kautta kierrätetään rahaa politikoille ja päättäjille. Konsultit ovat
välikäsiä, jotka toimivat suurta korvausta vastaan,  ja toimivat itse asiassa rahanpesijöinä.

Politikot itse eivät suoraan voisi laskuttaa suuria summia itselleen mistään projeksteista.

Tähän tehtävään konsultit ovat oiva ratkaisu, eikä sitä ole jätetty käyttämättä. Konsulteilla on hyvät yhteydet politikkoihin, eikä ihme, sillä hehän ovat suurimmaksi osaksi entisiä epäonnistuneita ja  epäsuosioon joutuneita politikkoja. Näin se homma toimii.

Mutta jos konsulttien hämäriä toimia joskus erehdytään tutkimaan, niin ne tutkimukset politikkojen ja johtajien hyväveliverkosto lopettaa heti alkuunsa, joten hyvää tekevät konsultit jatkakoon.

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=148320&page=3

Vaasalainen kunnallispoliitikko Raimo Rauha on esittämässä konsulttien käyttöä mennen tullen.  Rauhalalla lienee myös hovikonsultti.
Minäkin kuulun niihin, joiden mielestä  Vaasan Ravirata kuuluu ihmisille.

Offline Nasty

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 120
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1058 on: 25. 05. 2011 06:06 »
Kuvittelevatko Lumilta palkankorotuksen tai kannustuslisiä saaneet todella ne ansainneensa?  Vai onko Lumio vain ostanut vaikenemista?

Offline PiisKa

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1059 on: 25. 05. 2011 08:08 »
Kyllä Lumio on ollut / on häikäilemätön ROISTO.
En olisi uskonut , on kyllä ollut pokkaa.
Nyt olisi syytä tutkia uudelleen se Vaskiluodon huvilakauppa myös !!!
Ei voi olla puhtaat paperit , kun joka kaupassa on vilppiä.

Offline ThorsHamR

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 37
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1060 on: 25. 05. 2011 09:09 »
Kyllä Lumio on ollut / on häikäilemätön ROISTO.
En olisi uskonut , on kyllä ollut pokkaa.
Nyt olisi syytä tutkia uudelleen se Vaskiluodon huvilakauppa myös !!!
Ei voi olla puhtaat paperit , kun joka kaupassa on vilppiä.

Kannatetaan! Sekä kaikkien joilla on käytössään jotain kaupungin maksuvälineitä niin heidän ostot tulisi ottaa esille koko siltä ajalta kun Lumio on ollut "vallassa"

Ja todellakin kaikki Lumion ostot ja palkankorotukset tulee tutkia, ties mitä muuta vielä tulee ilmi.

Ja mitä tohon huvilaan tulee niin sanoohan sen nyt jo järkikin ettei merenrantahuvilaa voi saada 10000 eurolla :D

Offline Niilo Aro

 • Omalla nimellä
 • Aktiivi vaikuttaja
 • *
 • Posts: 270
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1061 on: 28. 05. 2011 08:08 »
Vaasalainen Raimo Koivuniemi kirjoittaa tänään Pohjalaisen yleisönosastossa, että Lumio ehkä ehti rokottamaan kaupunkia virkakautensa aikana. Se on silti näpertelyä.

”Sitä vastoin olisi suunnattava katseet ja tarkastukset tekniseen virastoon. Sieltä voisi löytyä mielenkiintoista kohdetta, mihin kaikki tarvikkeet ovat menneet.

Voisi kaivaa vaikka 25 vuoden takaiset kuitit, ja siitä nuoremmat tähän päivään saakka. Olisi mielenkiintoista luettavaa.

Arvoisa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Marjatta Vehkaoja, olisin erittäin tyytyväinen että ottaisitte asian puheeksi heti seuraavassa tapaamisissanne kaupungin muiden viranhaltioiden, kuten myös valtuutettujen kanssa.”, kirjoittaa Koivuniemi.

Kirjoittaja on oikeassa.  Todellinen mätäpaise on teknisessä toimessa ja kaupunkisuunnittelussa.. Nyt kun omakotitalojen rakentamisen on vahdissa, olisi pakko tutkia kaupungin hankinnat.  Osa hankituista työkoneaista ja tarvikkeista menee joko Vaasan kaupungin henkilökunnalle, lapsille tai sukulaislle.

Runsaat kymmenen vuotta sitten eräs kaupungin työntekijöistä sanoi kollegastaan, että sen omakotitalossa ei ole ainuttakaan itsemaksettua tiiltä, eikä salaojaputkea.

Vain rahalla saa Vaasassa kaavan liikkeelle.  Tässä on todellinen työmaa tutkittavaksi.Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1062 on: 28. 05. 2011 09:09 »
Ylläpito sai tänään klo. 11.53 seuraavan viestin:

Arvoisa ylläpito, pyydän tilaa seuraavalle

Epärehellisellä kaavoittajalla on lukuisia keinoja rahastamiseen. Tässä yksi malli, jota on sovellettu Suomessa:

Kaavoitusta hakevalla on hakemuksen yhteydessä selkeä suunnitelma ja paperit rahoituksesta.   Mutta se ei sovi kaavoittajalle.  Hakijalta vaaditaan yhä uusia tarkennuksia ja tällä tavoin hakijaa kypsytetään uuteen ehdotukseen.

Kaavoittajalla on oma suunnitelma, joka perustuu kaavoittajan suosittelemiin gryndereihin.  Kaavoitaja kertoo että grynderit hoitavat rahoituksen kaavoitusta hakevan puolesta.

Jos tähän ei suostuta, grillaaminen jatkuu kunnes suostumus tulee.  Jos ei, tule, niin ei tule kaavaakaan.

Kaavoittaja on sopinut gryndereiden kanssa esim. 1,2 prosentin provikasta, joka hoidetaan suoraan ulkomaiselle tilille.  Mitään jälkiä ei jää.

Toinen käytetty mahdollisuus on  sellainen että kaavoitusta hakevaa pyöritetään bryrokratiassa vedoten erilaisiin aluessuunnitelmiin ja strategioihin ja luvataan maat ja taivaat hakijan rauhoittamiseksi kunnes hakemus vanhenee.

Todellisena syynä on siinä että kaava on luvattu jollekin muulle hakijalle, joka on  siitä valmis maksamaan.
Vanha Pieru
« Last Edit: 28. 05. 2011 10:10 by vaasalainen »
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1063 on: 06. 06. 2011 21:09 »
 Vs. teknisen toimen johtaja Päivi Korkealaakson esityksestä Teeriniemen koulun lasten lähimetsä eli "Taikametsä" päätettiin tänään kh:ssa äänin 6-5 kaataa Lemminkäisen kerrostalojen tieltä.

Hieman ihmettelen vanhentuneessa kaavassa pysyttäytymistä ja viranhaltijan arvomaailmaa. Sekä tietysti kh:n enemmistön tahtoa. 700:n teeriniemeläisten vetoomus ei painanut "kehityksen" edessä.

Muistan itse lapsuudestani ne tärkeät lähimetsät. Hietalahdessakin oli Klemetinkadun varrella "pikkumetsä" ennen kuin se steriloitiin puistoksi.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1064 on: 07. 06. 2011 05:05 »
Kaupungin kaavoituksesta vastaavien virkamiesten ja luottamusmieasten tulisi esittää julkisesti toimintansa takana olevgt paeriaateet (ja muut mahdolliset kytkökset).
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

belurisk

 • Guest
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1065 on: 07. 06. 2011 06:06 »
Taikametsä-asian käsittely ja ratkaisu on huolestuttava.
Virkamiesasenne ja moraali luontoa kohtaan on aliarvostava ja vähättelevä.
Luonnon ja viheralueiden hävittäminen rakentamisen ja "kehityksen" tieltä on aina vähintään 50-100 vuotta eteenpäin vaikuttava.
Kantakaamme edelleen vakavaa huolta ja vastuuta esim. Vaskiluodon metsästä, liikuntaradasta ja nykyisestä leirintäalueesta.  Myöskään saariston silloittaminen ja tiestön rakentaminen ei minua itseäni ainakaan miellytä.

Offline jali

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 424
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1066 on: 07. 06. 2011 07:07 »
Asui missä päin kaupunkia tahansa,niin ei metsään ole pitkä matka.
Leirintä alue on aivan liian hyvä paikka uhrattavaksi ainoastaan täällä vierailevien käyttöön,siihen saadaan paljon mahdutettua merenläheistä asumista.
Korkeatasoisia rakennuspaikkoja ei kaupungissa ole liikaa.

Offline Klaus Berg

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1527
 • Gender: Male
 • Elämä on juoksukilpailu ajan kanssa
  • View Profile
  • Blogi
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1067 on: 07. 06. 2011 09:09 »
Ei tässä maassa kunnioiteta pätkääkään kuntalaisten mielipiteitä.
Jos noin moni laittaa nimensä paperiin niin sitä pitäisi ihan jo siitä syystä kunnioittaa päätöksissä.

Samaa touhua kansallisella tasolla, ei synny hallitusta vaalien tulosten mukaan sitten millään.

Poliitikot syö itse uskottavuutensa.

Offline suoraan asiaan

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 252
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1068 on: 09. 06. 2011 05:05 »
Keskuskauppakamarin johtaja Risto E. J. Penttilä sanoi mutama päivä sitten  tv-uutisissa jotain sellaista, että ”Kunnissa keskeneräistä kaavoitusta hoitavan virkamiehen ei kannata mennä Savonlimnan oopperajuhlille yhdessä grynderin kanssa, joka hakee kaavaa.”

Penttilä sanoi vain sen, minkä moni tietää.  Kaavaa voi edistää kestitsemällä tai palkkiomatkalla tai selvällä rahalla.  

Monissa yksitysissä keskusteluissa vihjaillaan että näin on myös Vaasassa.  Peruskysymys ei enää ole se, että grynderi maasuttaa virkamiestä, vaan se että virkamiehet ja luottamusmiehistä ne, jotka ovat oikeassa lautakunnassa itse ehdottavat miten kaavaa voi edistää.

Tämä on täydellinen muutos aikaisempaan käytäntöön, joka sekin on tietysti edelleen voimassa.

Nyt Vaasassa käydään eipäs-juupas-keskustelua pikkuasioista ja ihmisten mielenkiinto suunnataan toisarvoisiin asioihin.  Epäilyt rahastuksesta kaavoituksella tulee nostaa esille.  Kysymys on paljon isommasta asiasta kuin korkokengistä, omista ajoista kaupungin piikkiin tai pelkästä juristeriasta.

Offline Klaus Berg

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1527
 • Gender: Male
 • Elämä on juoksukilpailu ajan kanssa
  • View Profile
  • Blogi
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1069 on: 30. 08. 2011 08:08 »
Suomessa julkisella sektorilla työskentelee yli 875 000 ihmistä. Lähde: CIA world factbook / economy / työikäisiä 2,67milj. / julkisen sektorin väki 32,8% koko väestöstä.

Mahtaa CIAn väki ihmetellä miten se pieni maa oikein pystyy tähän ?

Heikki Herja

 • Guest
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1070 on: 30. 08. 2011 10:10 »
Eikö se ole saman verran kuin Kreikassa?

Offline suoraan asiaan

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 252
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1071 on: 30. 08. 2011 12:12 »
Vaasan kaupungin työntekijöistä kantavat kovimman paineen ns. suorittavaa työtä tekevät naiset.  Nämä esim. vanhushuolossa ja kaupungin ruokapalvelussa olevat naiset ovat todella kovan jyrän alla.

Jos sitten menet vaikka hallintotalolle niin näet avoimista ovista pöytien ääressä juoruilevia sisaria, joilla ei ole  mitään kiirettä minnekään.

Kun kaupunki sitten päättää säästää, niin arvaa kumman ryhmän selkänahasta säästöt otetaan.

Offline Tapio Parkkari

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 875
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1072 on: 31. 08. 2011 07:07 »
S-ryhmän tapa palkita poliitikkoja on noussut taas kerran puheenaiheeksi:

Osa S-ryhmän osuuskaupoista tarjoaa etuja ja alennuksia poliitikkojen perheille, kertoo Aamulehti. Etuihin ovat kuuluneet esimerkiksi kolmen prosentin alennus ruuasta ja viidentoista prosentin alennus käyttötavaroista.
S-ryhmän henkilöstöeduista nauttivat hallintoneuvostojen luottamushenkilöt. Heidän joukossaan on useita kansanedustajia ja kunnallispoliitikkoja.

http://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/al-poliitikkojen-perheille-alennusta-s-ryhmalta-1.1058382
Auta foorumin tunnetuksi tekemisessä.  Lähetä tästä ketjusta tieto kavereillesi "Lähetä Aihe" nappulasta.  Nappula on heti pohjaviivan alapuolella.

belurisk

 • Guest
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1073 on: 31. 08. 2011 09:09 »
Joku johdosta kommentoi, etteivät palkitsemiset ko. hlöiden kohdalla noudata S-Ryhmän suosituksia.
S-Pankin johtaja oli taas toista mieltä?!

Heikki Herja

 • Guest
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1074 on: 31. 08. 2011 09:09 »
Paljonko 3 % ruokaostoksista ja 15 % % muista ostoksista tekee esim. 5 henkiselle perheelle vuositasolla, joka keskittää ostoksensa.  Näin kadunmiehen arvion mukaan ainakin yhden kaavapäätöksen verran.

Vaasassahan ei tällaista tietenkään tapahtu sanoi, KPO:n johtaja tässä jokin aika sitten.

Offline suoraan asiaan

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 252
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1075 on: 31. 08. 2011 17:05 »
Suomi24
Minulle tuli valtavana sokkina tuo tieto, että suuripalkkaiset ihmiset mm. kansanedustajat saavat S-ryhmän kaupoista tekemistään ostoksista 3 ja 15 %:n alennuksia.
Tässä on taas yksi esimerkki eliitin harjoittamasta kähminnästä ja jokainen voi arvata kuka tämänkin lystin maksaa. Se on tietysti se tavallinen pienipalkkainen ihminen ja pienellä eläkkeellä kitkutteleva mummo ja vaari, jotka kompensoivat suuripalkkaisten alennukset, sillä tuskin liike näitä alennksia häviökseen antaa.
Olen S-ryhmän jäsen, mutta tämän tiedon jälkeen tulee harkittavaksi siirtyminen K-puolelle yksinomaa.

Aamulaehti keaskustelu
"S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula sen sijaan sanoo Aamulehdelle, että osuuskaupat päättävät itsenäisesti, ketkä henkilöstöetujen pariin kuuluvat."-hs.fi

Voi olla, että osuuskaupat voivat syrjiä poliitikkoja ja päättäjiä positiivisesti, mutta tavallisen kuluttajan mielestä se vaikuttaa suosimiselta tai peräti lahjomiselta. Ja me tavalliset kuluttajat tietysti maksetan ne alennukset, vai tuleeko S-ryhmälle rahaa muustakin kuin kaupan katteista?

Valtava imagotappio S-ryhmälle.

Tämä malli on kait tuonut parhaat päivittäistavarakaupan liiketoimipaikat S-ryhmälle/osuustoimintaliikkeille. Muille on jäänyt rippeet jos mitään, tai niitä ei ole myönnetty lainkaan pahoille kilpailijoille..

Seuraavaksi tulisi kait keskustelun kohteeksi nostaa kuntapuolueen vallankäyttö Suomessa. Tällä tarkoitan kunnantoimihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka istuvat kunnan päättävissä elimissä, ja myös eduskunnassa päättämässä omista henkilökohtaisista eduista ja asioista.

Offline Tapio Parkkari

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 875
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1076 on: 01. 09. 2011 05:05 »
Pohjalainen kirjoittaa tänään S-ryhmän antamista eduista poliitikoille, jotka ovat mukana alueellisten osuuskauppojen hallinnossa.  Kirjoitus on poliitikkoja ymmärtävä ja loppupäätelmäksi jää että kaikki on niinkuin pitääkin.

Kaikki on siis hyvin ja jokainen ymmärtää että S-ryhmän hallintoon osallistuminen on  työtä eikä vapaa-ajan harrastus.  Esimerkiksi S-ryhmän kaavoituspäätöksiin näillä satojen, jopa yli 1000:n euron eduilla ei ole mitään vaikutusta, eihän?

S-ryhmä on saanuat kaikkialla Suomessa parhaat liikepaikat pelkästään hyvällä onnella, niinhän?

Nettikeskustelujen perusteella viisihenkisen perheen ruokalasku on n. 600-650 euroa kuukaudessa varsinkinjos perheessä on vaippaikäinen. 3% vähennettynä  650 €  on 19,50 x 12=234 €.

Kun mukaan otetaan vaatehakinnat, taloustavarat, viihde-elektronikka, auton hankinta, matkat jne. päätään melko mukavaan summaan perheen koosta ja varallisuudesta riippuen. Näissä siis alennus on 15 %.

Ilmeisesti S-ryhmä maksaa myös kokouspalkkiot, matkakustannukset ja mahdollisesti päivärahan ja muistaa myös joulu- ja syntymäpäivälahjoilla, järjestää tutustumis- ja opintomatkoja hallinnon jäsenille tietysti täydellä ylläpidolla. Tapoja sitouttaa on monia.

Oli miten tahansa, niin tämänkin lystin maksaa s-kaupan asiakas, jolla ei tällaista etua ole ja joka yrittää kaikin tavoin säästää pävittäisissä hankinnoissaan koko ajan nousevien kustannusten paineessa.
« Last Edit: 01. 09. 2011 06:06 by Tapio Parkkari »
Auta foorumin tunnetuksi tekemisessä.  Lähetä tästä ketjusta tieto kavereillesi "Lähetä Aihe" nappulasta.  Nappula on heti pohjaviivan alapuolella.

Heikki Lamminmäki

 • Guest
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1077 on: 01. 09. 2011 06:06 »
Kaikille selkeää viimeistään nyt, miksi nähin toisella kädellä hoidettaviin tehtäviin pyritään. Tarvitsee vain olla samaa mieltä palkkionmaksavan S-ryhmän johdon kanssa.  Luulisi siinä niskanikamien kuluvan aivan puuduksiin saakka.  Ei ole palveluja tarvitsevat kuntalaiset kintuissa kimuamassa, kun bonusten lisäksi lohkeaa mittavat edut.

Kysyä voi paljonko konaishyöty on 100 vuodessa?

Offline Niilo Aro

 • Omalla nimellä
 • Aktiivi vaikuttaja
 • *
 • Posts: 270
  • View Profile
  • Email
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1078 on: 01. 09. 2011 06:06 »
Meille pyritään antamaan kuva että  vaasalaispoliitikot ja virkamiehet olisivat liikeellä puhtaalla kaulalla.  Näin ei missään tapauksessa ole.  Lumion tapaus osoittaa että myös virkamiehillä on oma palkitsemisjärjestelmä.  Siitä ei vain puhuta.

Suomi on yksi Euroopan korruptoituneimpia maita.  Sanottiin tilastoissa mitä tahansa. En yhtään ihmettelisi vaikka pian kuultaisiin jotain uutta S-ryhmältä.

Kysymys ei tietenään ole vain s-ryhmästä.  Kyllä muutkin toimijat osaavat.  Mitä muuta ylenpalttinen konsulttien käyttö Vaasassa on kuin slaissin siirtämistä yksityiseen taskuun.

Pari vuotta sitten kuiskittiin että yksi palkitsemisen tapa on myydä virkamiehelle asunto alle markkina-arvon.  Tämä tapa lienee edelleen käytössä.

Kaikki tämä on mahdollista niin pitkään kun päätökset ja valmistelu ei ole avointa ja läpinäkyvää.

Offline Matseman

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2050
  • View Profile
Vs: Virkamiesmoraali
« Reply #1079 on: 01. 09. 2011 09:09 »
Näissä kateuden värittämissä etujen jeesusteluissa on kuitenkin hyvä jos erottaa ne sallitut edut ja rikollisen toiminnan toisistaan.
Puunsärkijä ja Paskakasa. Tyypillinen kaksikielisen perheen tytär. Katkeroitunut "lund",  suomalaisen naisen kanssa sängyssä epäonnistunut hyväksyjä ja kaiken pahan pienentäjä. Katkera  , koneella päivät istuva pahansuopainen nilviäinen. Kukkulan kuningas