Author Topic: Vaasan Asuntomessut  (Read 344031 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vaasan Asuntomessut
« on: 20. 07. 2005 11:11 »
Asuntomessuista riittää mielipiteitä

Asuntomessut puhuttaa vaasalaisia edelleen, vaikka juuri nyt ei ole mitään erityistä näköpiirissä.  Vanhaan blogiin tulee jatkuvasti asuntomessuja koskevia mielipiteitä, joten asuntomessuja koskeva keskustelu avataan myös täällä.

Tutustu mitä asuntomessuista on aikaisemmin sanoattu:

Suvilahden asuntomessut
http://vaasalaisia.blogspot.com/2005/06/suvilahden-asuntomessut.html
Heikki Kouhi ja asuntomessut
http://vaasalaisia.blogspot.com/2005/06/heikki-kouhi.html
Liito-orava ja asuntomessut
http://vaasalaisia.blogspot.com/2005/06/liito-orava-on-peto.html
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline T.Tyly

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 488
  • View Profile
Postimerkinkokoiset
« Reply #1 on: 20. 08. 2005 10:10 »
Jokin ei oikein sovi pirtaan

Suvilahden asuntomessualueesta ei ole Pohjalaisen mukaan (20.8.2005) nähty ensimmäistäkään kaavaluonnosta.  Lehden jutun mukaan voi kuitenkin päätellä, että kysymys tuleee olemaan postimerkinkokoisista plänteistä.  

Miten muuten kaavoitusarkkitehti Jussi Hallsmaa sanoisi, että "Patterinniemessä tontit ovat pieniä ja talot tontin kokoon nähden suuria: 400 neliön tontilla 300 neliön talo."

Valmistellaanko tässä nytr tulevan asuntomessualueen asukkaita tulevaan?

-Omakotaloille täytyy löytää tiivis rakentamisen malli, sanoo Hallasmaa vielä varmuuden vuoksi.

Asuntomessujen projektipäällikkö Keijo Ullakko löysää hieman ja sanoo, että Vaasastakin on moni valmis muuttamaan naapurikuntaan jos riittävän isoa tontia ei löydy.  No, 400 ihmisen sijoittaminen pienelle pläntille on varmasti vaikeaa.

Se että nyt annetaan mahdollisuus valmistalorakentajille on tietysti hyvä asia, jos valmistalorakentajat leikkiin ryhtyvät.  Mutta heitäkin evästetään.  Pohjalaisen mukaan "Jussi Hallasmaa toivoo, että talotehtaat kehittäisivät tiivihköön kaupunkirakentamaiseen sopivan mallin asuntomessuille.

Miksi kukaan ei suostu sanomaan selvästi mistä tässä on kysymys?
Minäkin olen sitä mieltä, että ravirata on kaavoitettava asunnoille!

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Asuntomessut 2008
« Reply #2 on: 19. 09. 2005 11:11 »
Asuntomessut ovat muiden mielenkiintoisten aiheiden vuoksi hieman jääneet varjoon. Nyt ne alkavat vaatia rahaa... Pian on kai kaavaesitys tulossa ja nähdään onko todella niin että lainsäädäntö tarvittavat luvat ja messujen huikean kireä aikataulu voidaan sovittaa yhteen. Kotisivullani
TapioOsala.com/
 olevasta "Nettipäiväkirjasta" löytyy kritiikkiä marssijärjestyksestä ja ennuste projetin toteutumiesta.


Lokakuun valtuustossa saamme me valtuutetut ensimmäistä kertaa tietää Asuntomessuista. Rahaa ollaan jälkijättöisesti kinumassa 375 000 € vielä TÄLLEvuodelle.   Sitä keneltä tuo raha otetaan pois ei paljasteta. (Yhteissummaakaan ei paljasteta - miljoonia kuitenkin ne maksavat)
Olisi kyllä ollut kiva ensiksi päättää siitä haemmeko yleensäkään ko. messuja ja nähdä arvio mitä ne kaikkinensa tulevat maksamaan. Virkamiehet ja kh pitävät meitä vaaleilla valittuja kumileimasimena...
« Last Edit: 19. 09. 2005 11:11 by Tapio Osala »

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Asuntomessut 2008
« Reply #3 on: 03. 10. 2005 10:10 »
Tässä virallinen päätöksenteko ennen tämän päivän ja tämän vuoden taannehtivaa raha-anomusta:
ASUNTOMESSUT VAASAAN 2008 – 2010

Kaupunginhallitus      20.9.2004       366   704/2004

   Osuuskunta Suomen asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja, asuntorahaston ylijoh-taja Teuvo Ijäs vieraili Vaasassa 16.9.2004 ja tiedusteli mahdollisuutta järjestää asun-tomessut Vaasassa vuonna 2008 tai sen jälkeen.

   Asuntomessujen järjestäjän on täytettävä tietyt kriteerit (LIITE). On syytä selvittää millä ehdoilla ja millä alueilla asuntomessut ovat järjestettävissä Vaasassa vuosina 2008 – 2010.

Apulaiskaupunginjohtaja HL 3

   Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että tekninen apulaiskaupunginjohtaja nimeää työryhmän selvittämään mahdollisuutta järjestää asuntomessut Vaasassa vuosina
   2008 – 2010.

Päätös   Otettiin käsiteltäväksi.

   ...esittelijän päätösesitys hyväksyttiin.
--------------


   ASUNTOMESSUT 2008

Kaupunginhallitus       15.11.2004       462   704/2004

Kaavoitusarkkitehti JH

   Kaupunginhallitus 20.9.2004 § 366.

   Apulaiskaupunginjohtajan nimittämä asuntomessutyöryhmä (Juhani Hallasmaa pj, Harri Nieminen, Seppo Ylimannila, Pertti Reinikainen, Timo Martonen, Markku Lit-manen, Clas-Göran Herrgård , Annaliisa Koskenmäki) on kartoittanut toimeksiannon mukaisesti ne alueet, jotka on mahdollista osoittaa vuoden 2008 asuntomessujen koh-dealueiksi. Alueiden tulee työryhmän mukaan täyttää mm seuraavat asuntomessujen sisältöön ja kaupungin yleiseen maankäyttöön liittyvät perusedellytykset:

   Maankäytöllinen sisältö:
-   Alueiden teemat tukevat kaupungin kehittämisvisioita
-   Alue antaa positiivisen kuvan Vaasasta asuinympäristönä
-   Hanke on kaavoitusohjelman mukainen ja tukee kaupunkirakenteen kehittämistä
-   Alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja sillä on jonkin asteinen kaavallinen valmius (kaavoitusohjelma, yleiskaava tai asemakaava)
-   Alueen kunnallistekniikan toteutusaikataulu on realistinen ja alueen toteutus kuu-luu kaupungin lyhyen aikavälin hankkeisiin.

   Soveltuvuus messualueeksi:
-   Asuntomessutoimintaan soveltuva teema
-   Maisemallisesti tai teemallisesti mielenkiintoinen alue
-   Rakentamistapa ja maankäyttö asuntomessualueeksi sopivaa – eli alueelle voidaan osoittaa vaihtelevan tyyppistä asuntorakentamista
-   Alue helposti rajattavissa ja valvottavissa
-   Hyvät kulkuyhteydet ja riittävät pysäköinti- ja näyttelyalueet (pysäköintialueiden kehittäminen messujen jälkeen).

   Työryhmä löysi edellä mainittujen kriteerien pohjalta kolme potentiaalista asuntomes-sualuetta ja niitä koskevaa perusteemaa:

   Sundom
-   Kyläasutuksen tiivistäminen ja elinkaariasuminen/ maa-ainestenottoalueen
   kehittäminen virkistyskäyttöön
   Mustikkamaa
-   Kaupunkimainen pientaloasuminen ja vaihtoehtoiset julkisen liikenteen ratkaisut
   Suvilahti
-   Maankohoamisilmiön hyödyntäminen vanha lähiöalueen kehittämisessä –
      merellinen täydennysrakentaminen.

   Näistä kaupungin kehittämistavoitteiden ja messujen sisällöllisen annin kannalta par-haana kohdealueena pidettiin kuitenkin Suvilahtea.

   Esitys asuntomessuhakemukseksi vuodelle 2008 sekä Suvilahden asuntomessujen alustava kustannusarvio ja mahdollista hakemusta koskevat jatkotoimet esitellään
   kokouksessa

Apulaiskaupunginjohtaja HL 9
 
   Kaupunginhallitus päättää hakea vuoden 2008 asuntomessuja Suvilahden kaupungin-osaan.

Päätös   Kouhi esitti Raija Kujanpään kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään seuraava lause: Ennen hakemuksen jättämistä kaupunginhallitukselle annetaan karkea arvio kustannuserittelystä.
   Päätösesitys hyväksyttiin.

   Kouhin lisäysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------

ASUNTOMESSUTOIMIKUNNAN NIMITTÄMINEN JA TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Kaupunginhallitus       14.03.2005       115   283/2005

Kaavoituspäällikkö TI

   Vaasan kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut ovat tehneet 2.2.2005 puite-sopimuksen asuntomessujen järjestämisestä Vaasassa 2008. Puitesopimuksen mukai-sesti kaupunki ja Suomen Asuntomessut perustavat yhdessä asuntomessutoimikunnan, jonka tehtävänä on toimia ylimpänä toimielimenä messuprojektin valmistelussa. Toi-mikunnan tehtävänä on lisäksi aktiivisella panostuksellaan johtaa ja edistää asunto-messujen toteutusta sekä pitää yhteyttä hankkeen yhteistyötahoihin.

   Messutoimikunnan tehtävänä on myös laatia hankkeelle projektisuunnitelma osatehtä-vineen ja aikatauluineen sekä käynnistää projekti ja hankkia sen toteutuksen edellyt-tämät resurssit ja valvoa hankkeen toteutusta. Toimikunta valitsee hankkeen projekti-päällikön sekä nimeää hankkeen laadullisesta toteutuksesta vastaavan laaturyhmän.

   Koska asuntomessutoimikunnalle annetaan laajat hankeen valmistelua ja toteutusta koskevat valtuudet, sen tulee olla hallinnollisesti ja poliittisesti vahva ja edustukselli-sesti riittävän laajapohjainen. Esitän, että toimikuntaan nimetään kaupungin virka-miesjäseninä kaupunginjohtaja, tekninen apulaiskaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja se-kä kaupungin luottamushenkilöinä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhal-lituksen puheenjohtaja sekä yksi kaupunginhallituksen valitsema luottamushenkilö. Koska toimikunnan jäsenistä 7 nimetään asemansa perusteella ja koska kaupunginhal-litus valitsee vain yhden henkilön, niin tasa-arvolain edellyttämää miesten ja naisten osuutta toimikunnassa ei tarvitse huomioida.

   Osuuskunta Suomen Asuntomessuja toimikunnassa edustavat hallituksen puheenjoh-taja Teuvo Ijäs ja toimitusjohtaja Pasi Heiskanen

   Asuntomessutoimikunta selvittää hanketta koskevan päätöksenteon delegointitarpeen.

   Liitteet: Asuntomessut Vaasassa 2008 alustava projektisuunnitelma

Kaupunginjohtaja ML  11

   Kaupunginhallitus päättää

1.   nimetä asuntomessutoimikuntaan vuosiksi 2005-2006 kahdeksan jäsentä, joista yksi nimetään luottamushenkilöistä ja muut asemansa perusteella,

2.   toimikuntaan nimetään seuraavat henkilöt ja heidän joukostaan nimetään puheen-johtaja ja varapuheenjohtaja:

Markku Lumio
Håkan Nordman
Heikki Kouhi
Heikki Lonka
Jorma J. Pitkämäki
Teuvo Ijäs
Pasi Heiskanen
kaupunginhallituksen nimeämä luottamushenkilö,

3. Toimikunnan ratkaisuvalta koskee myönnettyjen määrärahojen puitteissa projekti-sopimuksessa mainittuja tehtäviä ja projektipäällikön sekä muun henkilökunnan ja laaturyhmän valintaa.

Päätös   Kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin.

   Kohta 2:

toimikuntaan nimetään seuraavat henkilöt ja he nimeävät keskuudestaan puheenjohta-jan ja varapuheenjohtajan:

   Markku Lumio
   Håkan Nordman
   Heikki Kouhi
   Heikki Lonka
   Jorma J. Pitkämäki
   Teuvo Ijäs
   Pasi Heiskanen
   Raimo Rauhala   -----------------------


SUVILAHDEN ASUNTOMESSUALUEEN RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN

Kaupunginhallitus      14.3.2005       144   287/2005

   Kaupunkisuunnittelu on laatinut Suvilahden asuntomessualueesta yleispiirteisen luon-noksen. Tämän luonnoksen pohjalta tullaan alueelle laatimaan geotekninen (rakennet-tavuus) selvitys ja sen jälkeen voidaan alueen kaavoitus aloittaa. Asuntomessualue si-joittuu osittain Suvilahden voimassa olevan asemakaavan päälle ja Kuparisaaren puis-toaluekaavan päälle. Osittain kaava laajenee meren päälle, missä tänä päivänä ei ole asemakaavaa lainkaan. Liitteenä on kartta tilanteesta.   LIITE

   Suvilahden messualueen esirakentamisella alkaa olla jo kiire. Esirakentamista varten tulee tehdä seuraavia päätöksiä:

-   Esikuormitettavien alueiden täyttölupa. Esikuormituksella on tarkoitus tiivistää ko. alueella olevat savikot kahden vuoden aikana siten, että alueella ei tarvitse tehdä rakentamisvaiheessa massanvaihtoja. Lisäksi koko messualueen maanpinnan taso tulee jatkossa olla tasolla +1,5 m. Maatäytöt tulevat perustumaan kaupunginval-tuuston 1993 hyväksymään Suvilahti - Risön osayleiskaavaan. Maankäyttö- ja maisematyölupaa ei näin ollen näillä alueilla tarvita.
-   Ruoppausallas. Ruoppausallas, mikä palvelee merestä ruopattavaa liejua on suun-niteltu sijoitettavaksi Ahvensaaren itäpuolelle. Alue on osittain asemakaavan mu-kaista puistoa ja tältä osin se voidaan katsoa olevan nykyisen kaavan toteuttamista. Kaavan ulkopuolelle sijoittuva ruoppausaltaan osa vaatii ympäristöluvan.
-   Messualueen edustan ruoppaus vaatii ympäristöluvan. Tässä vaiheessa on suunni-teltu, että merenlahtea messualueen edustalla tultaisiin ruoppaamaan noin 0,5 m.
-   Suunnitelman mukaisten saarien ja kulkuyhteyksien rakentaminen ympäristöluvan.

   Suvilahden asuntomessualueella ei ole vielä tällä hetkellä määrärahoja. Tästä syystä kaupunginhallituksen tulee antaa myös lupa projektin alkamiselle.

Apulaiskaupunginjohtaja HL 14

   Kaupunginhallitus päättää
   
1.   että Suvilahden asuntomessualueen esirakennustyöt voidaan aloittaa asemakaavan    mukaisilla alueille,
2.   antaa katu- ja vihertoimelle tehtäväksi laatia ympäristölupaan liittyvät
      asiapaperit ja hakea se
3.   asettaa nähtäville kaupunkisuunnittelun laatiman luonnoksen Suvilahden asunto-
      messualueesta.

Päätös   Hyväksyttiin.
Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Asuntomessut 2008
« Reply #4 on: 03. 10. 2005 10:10 »
Rakennustöitä ei voitukaan aloittaa heti koska se vaatii kuulemiset ja suunnitelmien nähtävillä olon. Tekninen lautakunta oli ryhtymässä puunkaatoon mutta Lehdon pöydällepanon aikana asia päätettiinkin panna nähtäville. No,  niitä rakennustöitä ei siis ole aloitettu (ainostaan se kivkasa on sinne Ahvensaare P-paikalle  ajettu). Elokuussa tehtiin sitten viimein päätös:

MAISEMATYÖLUPA SUVILAHDEN ASUNTOMESSUALUE / KATU- JA VIHERTOIMI
STJ:16.8.2005

   Vaasan kaupungin teknisen keskuksen katu- ja vihertoimi anoo maisematyölupaa pui-den kaatoon ja esikuormitustäyttöön Suvilahden ranta-alueelle voimassa olevan sisä-asiainministeriön 30.11.1974 vahvistaman asemakaavan nro 462 mukaiselle yleisten rakennusten korttelialueelle (Y1) 25-91-1 ja autopaikkojen korttelialueelle (AMP1) 25-90-1 sekä istutettavalle puistoalueelle (PI). LIITE 

   Alue on ajateltu tulevan asuntomessualueen asuinrakennuskäyttöön. Esikuormitus tapahtuu kahdessa vaiheessa; ensin moreenilla tasoon +1,5 metriä ja sen jälkeen lou-heella tasoon +2,5 metriä. Louhe poistetaan vuoden 2006-2007 vaihteessa ja se käyte-tään asuntomessualueen muuhun rantarakentamiseen. Täyttömassat alueelle kuljete-taan olemassa olevia katu- ja tieyhteyksiä noudattaen. Täyttöalueen ja koulutontin se-kä urheilualueen väliin jätetään täyttämättä noin 20 metriä leveä rinnealue.

   Suunnitelmasta on kuultu naapureita ja se on ollut julkisesti nähtävillä 1.-14.7.2005 välisen ajan teknisen keskuksen III kerroksen ilmoitustaululla. Naapureilla ei ole ollut asiasta huomautettavaa. Vaasan ympäristöseura ry on jättänyt hankkeesta muistutuk-sen, jossa se korostaa alueen merkitystä Suvilahden asukkaiden ja muidenkin vaasa-laisten  virkistys- ja viheralueena, uhanalaisen liito-oravan liikkumisreittinä ja esittää, että täyttöjä ei tulisi aloittaa ennen uuden asemakaavan voimaantuloa. LIITE

   Tekninen keskus on laatinut ympäristöseuran muistutuksesta vastineen, jossa se tote-aa, että täyttöalue on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten sekä au-topaikkojen korttelialuetta, joka voidaan rakentaa ilman asemakaavan tarkistustakin. Täyttö rajoittuu liito-oravaselvityksen mukaan alueelle, joka on tutkittujen liito-oravien liikkumisreittien ulkopuolella. Ilman esikuormitusta alueen pohjarakentami-nen olisi huomattavasti kalliimpaa, koska esikuormitus ei enää olisi tällöin ajallisesti mahdollista. LIITE

   Kaupunkisuunnittelun kaavoitustoiminto toteaa lisäksi, että viher- ja virkistysalue on mahdollista kehittää ja rakentaa myös täyttöalueen rannanpuoleiselle osalle. Muistutus ei näin ollen ole esteenä anottujen töiden aloittamiselle.


Kaavoituspäällikkö TI
   SJ myöntää maisematyöluvan anomuksen mukaan kuitenkin niin, että erityisen tarkas-ti huolehditaan siitä, että täyttöalueen ja koulutontin sekä urheilualueen välisen alueen puusto säilyy elinkelpoisena liito-oravien liikkumisen turvaamiseksi. Tälle alueelle ei tule ohjata kevyeen liikenteen uutta väylää, vaan se tulee johtaa rannan puolelta täyt-töalueen ympäri. Täyttöaineksen kuljettaminen alueelle tulee tapahtua olemassa olevia katu- ja tieyhteyksiä pitkin.

Päätös:   Otettiin yksimielisesti käsiteltäväksi.

   Päätösesitys hyväksyttiin.
-------------

Perjantaina minulle annettiin kertoa, että tuosta päätöksestä on tehty valitus määräajassa.

P.S Toeten, etten vastusta Asuntomessuja sinänsä. Kannatan avoimutta päätöksenteossa ja asoiden käsittelyä oikessa järjestyksessä. En ole e.m. valitusta tehnyt, enkä tule tekemään muitakaan. Jos joku uhanalainen laji vaikutttaa päätöksentekoa niin olen syytön lajin esintymiseen esim. Kuparisaaressa. Olen myös osaton Suomen Eduskunnasn asiasta säätämään lainsäädäntöön.

 Jos Asuntomessut -kuin mikä muu uusi hanke tahansa- Vaasaan halutaan niin pätöksenteko täytyiai tapahtua oikeassa järjestyksessä ja Asuntomessujen tulee tasapuolisesti kilpailla määrärahoista muiden  - lakisääteisten asioiden - kanssa. Aikataulu vuodelle 2008 tuntuu minusta kiireiseltä ja ylioptimistiselta.
« Last Edit: 03. 10. 2005 11:11 by Tapio Osala »

Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Asuntomessut 2008
« Reply #5 on: 03. 10. 2005 11:11 »
Mitä se tarkoittaa käytännössä, jos asiasta on valitettu? Tarkoittaako se sitä, että asuntomessujen aikataulu kääntyy päälaelleen eikä messuja ehkä ehditäkään saada valmiiksi 2008?

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Asuntomessut 2008
« Reply #6 on: 03. 10. 2005 11:11 »
Mitä se tarkoittaa käytännössä, jos asiasta on valitettu? Tarkoittaako se sitä, että asuntomessujen aikataulu kääntyy päälaelleen eikä messuja ehkä ehditäkään saada valmiiksi 2008?
Tähän en osaa vastata muuta kuin, että johtajamme ovat toitottaneet, että hanke ei kestä yhtään valitusta. Muuten aikataulu ei pidä. Jos valitus on todella tehty Vaasan hallinto-oikeuteen niin sen käsittely vienee ainakin kuukausia, eikä töitä päästä aloittamaankaan suunnitellusti.
Mistähän saisi mustaa valkoisella, siitä että valitus on todella jätetty?

Offline leena_hallasmaa

 • Omalla nimellä
 • Kansalaisaktiivi
 • *
 • Posts: 236
  • View Profile
  • Email
Re: Asuntomessut 2008
« Reply #7 on: 03. 10. 2005 12:12 »
Tapio Osala ja  kuka tahansa  muukin  yksittäinen  kansalainen voi tiedustella asiaa käsittelevän viranomaisen kirjaamosta. Siellä kirjataan diaarioon mm. saapuneet valitukset.
Leena Hallasmaa
Kaupunginvaltuutettu

Offline leena_hallasmaa

 • Omalla nimellä
 • Kansalaisaktiivi
 • *
 • Posts: 236
  • View Profile
  • Email
Re: Asuntomessut 2008
« Reply #8 on: 03. 10. 2005 12:12 »
Soitin minuutti sitten  kirjaamoon, jossa Ingberg niminen virkailija kertoi  seuraavaa:
Vaasan ympäristöseura on tehnyt  20.9.2005  valituksen Maisemointityön  luvan myöntämisestä asuntomessualueeksi kaavaillulla alueella. Muunlaisia valituksia ei asiasta  ole tehty.
Leena Hallasmaa
Kaupunginvaltuutettu

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Asuntomessut 2008
« Reply #9 on: 03. 10. 2005 13:01 »
Kiitos ripeydestä Leena! Valitus lienee julkinen. Kiinnostaisi nähdä se. Voisko ehkä Ympäristöseuran edustaja sen laittaa tänne nähtäville?

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #10 on: 04. 10. 2005 11:11 »
Asuntomessuiosta on valitettu

Suvilahden asuntomessu-alueen maisematyöluvasta (Vaasan kaup.hallituksen suunnittelujaoston
päätös 16.8.2005  § 115 ) on valitettu HaO:een. Valittajana on Vaasan ympäristöseura
ry.  Asiakirjat on lähetetty  29.9.2005 lausuntoa varten kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Saa nähdä kestävätkö suunnitelmat yhtäkään valitusta
"vaasalainen"

Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #11 on: 04. 10. 2005 14:02 »
Tässä linkki Ympäristöseuran sivulle josta ajankohtaista ja siellä PDF voi likea kyseisen jutun
http://www.sll.fi/yhdistykset/vaasa/

Offline präntööläinen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 226
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #12 on: 04. 10. 2005 22:10 »
Valitus on asiallinen. Kannattaa lukea. Tässä linkki valitukseen http://www.sll.fi/yhdistykset/vaasa/valitus1.pdf. Kiire tulee messuille tätä vauhtia.

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #13 on: 05. 10. 2005 18:06 »
Tässä hiukan tietoa missä mennään

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=2635&lan=fi

Ja kuinka homma pelaa.

Offline präntööläinen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 226
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #14 on: 05. 10. 2005 21:09 »
Tässä hiukan tietoa missä mennään
Ja kuinka homma pelaa.
Nyt antoi Ex-vaasalainen hieman väärän linkin. Länsi-Suomen Ympäristökeskuksella ei kyllä ole tämän asian kanssa tekemistä.
Ympäristölupavirastosta http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=69&lan=fi haetaan vesilupa. Se kestää n. vuoden. Liekö vielä edes haettu? Sen hakemiseen tarvitaan suunnitelma ja sitä ei ole vielä näkynyt.  Mahdollinen valitus vesiluvasta tulee VHO:een joka toimii ikäänkuin Vesiylioikeutena edelleen. Siellä käsiteely vie n. vuoden...

Maisematyöluvan myöntää itse kaupunki (STJ) myös itselleen(!) ja siitähän nyt valitettiin VHO:een. Mahdollinen jatkovalitus menee KHO:een...

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #15 on: 05. 10. 2005 21:09 »
Samalla sivulla mutta linkitin väärän yhteyden kiitti että oikaisit alkaa jo väsyttämään näin myöhäsellä tullepi huolimattomuusvirheitä.

Waasalaanen

 • Guest
Vaasan Asuntomessut-tonttien hinnat
« Reply #16 on: 02. 11. 2005 13:01 »
Oletteko käyneet tutustumassa Vaasan Asuntomessujen-toimistoon? Jos kyllä, oliko siellä mitään tarkempia suunnitelmia näytillä? Itse en ole vielä ehtinyt käymään, mutta tarkoituksena olisi.

Kysymys niille, jotka ovat käyneet asuntomessuilla:
Mitä veikkaisitte tulevien asuntomessutonttien ja asuntojen hinnoiksi?
Kuuleman mukaan asuntomessualueiden tonttihinnat ovat 2-3 X vastaavanlaisiin tontteihin nähden. (muilla viimevuosien asuntomessuilla on kuulemma tuollaista hinnoitteluperustetta käytetty...)
Mutta miten rakennuksien kanssa, käytetäänkö niissäkin kertoimia, vai onko talot "normaalihintaisia?


Offline Mikko R

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 56
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #17 on: 04. 11. 2005 12:12 »
Messuasiaa pohtiessani heräsi itselleni kysymys: Eikö se riitä että kaavoitetaan tonteiksi mainitut alueet, ja markkinoidaan niitä koko maahan. Mieluummin minä taloni rakentaisin hyvälle paikalle ilman että 200000 käy sotkemassa paikkoja.

Sillä 3 miljoonalla saataisiin paljon hyvää aikaan kaupunkilaisille mm. vaasa-lisä ja auto- ja moottorimuseo :-)

Kumpiko nyt tärkeämpi ne tontit ja asukkaat vai messut ?

Offline luopio

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #18 on: 04. 11. 2005 19:07 »
Jostain muistan lukeneeni, että pelkkiin Asuntomessujen hallintokuluihin on  (kai sekin ylitetään roimasti) 650 000 € Vaasan budjetissa. Sillä rahalla teksi vaikka uuden jalkapallokentän nyt tuhoutuvan tilalle. On harmi että hyvä jalkapallokenttä menee. Siellä oli kovasti pelejä.
Olisko se Sundom ollut siitenkin parempi paikka?

Waasalaanen

 • Guest
tänään Asuntomessujen kaava- luonnos keskusteluaiheena
« Reply #19 on: 10. 11. 2005 06:06 »
Nyt kaikki kiinnostuneet paikanpäälle!

Asuntomessualueen asemakaavasta järjestetään tänään yleisötilaisuus Suvilahden koulussa kello 17.30.
... mm. Hallasmaa kertoo Suvilahden lähiöuudistuksesta. Asuntomessualueen asemakaavaluonnosta esittelee arkkitehti Timo Takala ja Keijo Ullakko kertoo projektin etenemisestä.


juhani

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #20 on: 13. 11. 2005 18:06 »
Montaa mieltä näkyy voitavan olla asuntomessujen rakentamisesta Vaasaan ilman mitään järkevää mielipidettä ja mitä pienemmän kivikasan tai ötökän ongelmiin keskitytään, sitä syvemmälle pikkujuttujen alle hautautuu itse asia.
Minusta  on suorastaan kaupungin viranomaisten velvollisuus hankkia Vaasaan elämää, tapahtumia ja resursseja.  Asuntomessut on oiva sellainen piristämään sekä kaupungin että kaupunkilaisten eloa ja  oloa.  Syntyyhän sitä rakennettaessa työtä, kauppaa ja asuntoja monille, esiteltäessä aina toivottua turismia kaikkine hyvine seurauksineen ja vielä messujen mentyäkin meillä olisi uusi laadukas kaupunginosa ja pysyvä magneetti pitämään nykyisiä ja houkuttamaan tulevia vaasalaisia. 
Toki maata jää rakennusten alle, mutta sitä laatua meillä on Euroopanennästysmäärä jokaisen suomalaisen ihmisen ja ötökän käyttöön. Viihtyisästä kaupunkimiljööstä sensijaan on pahaakin puutetta eikä taloudessakaan ole monella varaa heittää menemään tarjoutuvia tilaisuuksia.
Alueen suunnittelussa luotan paljon enemmän alan ammattilaisiin kuin paikallisiin kaikkitietääviin politiikkoihin, enkä soisi muidenkaan poropeulaloiden pilaavan tulosta ideologioillaan tai eskon- puumerkeillään. 

Offline kirves

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 145
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #21 on: 15. 11. 2005 18:06 »
 Yleensä yksityinen selvittää ennen hankintoja mitä mikin tulee maksamaan! Ollaan viemässä tätä asuntomessuasiaa jo näin pitkällä ja kustannuksia on jo syntynyt melkoisesti. Eikö kaupunkilaisilla ole kuitenkin oikeus tietää mihin rahat menevät? Ja mitä tämä tulee maksamaan? On syntynyt jokin käsittämätön menettelytapa Vaasassa, että asiat tuodaan päätettäväksi ja sillä perusteella, että ollaan tässä tilanteessa ja että nyt on pakko päättää näin.

 On esitetty julkisesti kustannuksista melkoisesti toisistaan poikkeavia näkemyksiä, mutta tietääkö tässä vaiheessa kukaan todellisia kustannuksia..edes haarukkaa? On helppo pelata kun ei pelaa omillaan!

Offline präntööläinen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 226
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #22 on: 16. 11. 2005 00:12 »
Viihtyisästä kaupunkimiljööstä sensijaan on pahaakin puutetta eikä taloudessakaan ole monella varaa heittää menemään tarjoutuvia tilaisuuksia.
Onko meillä varaa
a) 3-5 miljoonan egen projektiin?
eikö talous ole jo nyt kuralla?
Muutenkin arveluttaa veden päälle rakentaminen. Joku kerran kyllä käveli veden päällä...
Niin, tuleehan siinä rantaviivakin yksityistettyä...

juhani

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #23 on: 17. 11. 2005 10:10 »
Arveluttaahan se veden päälle rakentaminen jokaista, mutta kun kokemusta on sen verran kuin Vaasassa jossa lähes koko kylä on entistä merenpohjaa, ei sen luulisi muodostuvan esteeksi.  Rahaa tietenkin asuntomessujen tekoon sitoutuu mutta se ei toki elävässä kaupungissa häviä ja pysyvien arvojen ohella  tietenkin myös tulee rahaa.  Loppusumma on asiallisesti ja hyvin  tekemällä aina positiivinen.  Tälläisen projektin ekemättä jättämällä ei sensijaan mitään tule eikä kukaan saa ja kuluja syntyy tunnetusti tyhjäkäynnistäkin.  Tekemättä tai ainakin kuulematta toivoisi sensijaan jätettävän ainakin kaikkein idioottimaisimmat valitukset ja vaatimukset kustannuksi nostamasta ja työtä jarruttamasta. 

Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #24 on: 22. 11. 2005 16:04 »
Tuli tässä mieleeni näistä asuntomessuista, että kaupunginjohtaja Lumiohan lupasi jo jokin aika sitten valtuutetuille kokonaiskustannusselvityksen ko. hankkeesta. Onko näkynyt tai kuulunut? Osaavatko valtuutetut nyt kertoa, kuinka nuo messut on tarkoitus toteuttaa ja millä rahoilla?

Huomasin, että liikenteeseen on pantu jo oikein asuntomessubussikin. Päältä kaunis, mutta sisältä...

Offline kirves

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 145
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #25 on: 30. 11. 2005 20:08 »
 Satuin näkemään Raimo Vahteran esittämän näkemyksen asuntomessualueen rantaviivasta. Se oli ideana paljon parempi kuin ns. virallisesti esitelty luonnos. Siinä ranta jäisi yleiseen käyttöön ja mukailisi Irma Rewellin aikanaan esittämää ideaa rantoja kiertävästä kävelyreitistä.

 En ole vieläkään löytänyt mistään tiedotteista asiallista tietoa hankkeen kustannuksista. Onko tämäkin niitä asioita, jotka tuodaan esiin jo valmiiksi päätettyinä ?  Onko valtuutetuilla lisätietoa asiasta ?

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #26 on: 01. 12. 2005 22:10 »
"Kouhi esitti Raija Kujanpään kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään seuraava lause: Ennen hakemuksen jättämistä kaupunginhallitukselle annetaan karkea arvio kustannuserittelystä."

12.9.2005 ! "Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn messutoimiston budjetin ja esittää valtuustolle lisämäärärahan 375 000 € myöntämistä vuoden 2005 talousarvioon"
linkki talousarvioon e.m. >
http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030355c303930375c32363038363137382e544946++TIF

Viime keväänä myönnettiin joitan 200 000 maanrakennusrahaa, (jotka nyt taitavat tosin säästyä kun lupia ei vielä ole.)
Budjetin 2006 yhteydessä  oli rahoja monella eri momentilla. Investoinneissa taisi olla joitan 2,4 m€ (josta muutama satatuhatta ensi vuodelle). Asuntomessutoimiston kulut ensi vuodelle oli "Varausmäärärahoissa" 850 000 €. Kaupunkisuunnitteluun oli pantu asuntomessurahaa ensi vuodelle muistaakseni 60 000 €.

Kokonaiskäsitystä messujen jo kuluttamista ja sille varatuista rahoista on tosi vaikea saada. Mitään ksutannsuerittelyä tai kokonaisarviota kuluista ei ole esitetty. Messut sitoo tietenkin huomattavasti kaavoitusresursseja - muut kaavat seisovat kun osa henkilöstöstä puuhaa messujen kanssa..

Muuta en tässä vaiheessa osaa avoida kuin että miljoonia menee.

http://www1.vaasa.fi/ktweb/ hakukonelta sopivlila sanoilla: asuntomessujen, asuntomessut tms  löytyy yhtä sun toista:
---------------
Asuntomessutoimikunta:    Markku Lumio, Håkan Nordman,Heikki Kouh,Heikki Lonka, Jorma J. Pitkämäki, Teuvo Ijäs, Pasi Heiskanen, Raimo Rauhala
------------------

Kaupunginhallitus 14.11.2005
   Katu- ja vihertoimi on laatinut suunnitelmat A-1853/1 Suvilahden messualueen
   MW 2008 (NN-0,70) rantaviivan ja toimenpidealueen selvittämiseksi sekä A-1853/2 Hietalahden               venesataman täyttösuunnitelmaksi. Kartat liitteenä.   LIITTEET   

Apulaiskaupunginjohtaja HL 4
   Kaupunginhallitus päättää hakea vesilain mukaista lupaa Länsi-Suomen ympäristölu-pavirastolta Suvilahden asuntomessualueen ruoppaus- ja läjitystöille sekä tekosaarten rakentamiselle että Hietalahden venesataman muuttamisesta ruoppausaltaaksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
------------------
25.5.2005 TeLa:
   Tekninen lautakunta päättää

1.   hyväksyä Suvilahden asuntomessualueen esirakentamissuunnitelman ja siihen liit-tyvien tilapäisten yhteyksien rakentamisen,

2.   antaa katu- ja vihertoimelle luvan aloittaa työt alueella sen jälkeen kun asuntomes-sutoimikunta on hyväksynyt suunnitelman
> Asian pani Lehto pöydälle.

---
Asian tullessa pöydältä huomattiin, että pitäähän sitä lupakin olla:
Tekninen lautakunta 8.6.2005
Kaupungininsinööri
   Tekninen lautakunta päättää

1.   hyväksyä Suvilahden asuntomessualueen esirakentamissuunnitelman ja siihen liittyvien tilapäisten yhteyksien rakentamisen,
2.   asettaa suunnitelman nähtäville ja hakea maisematyöluvan kaupunginhallituksen suunnittelujaostolta.
-------------------

Kh/Stj myöntää luvan:
Suunnitelmasta on kuultu naapureita ja se on ollut julkisesti nähtävillä 1.-14.7.2005 välisen ajan teknisen keskuksen III kerroksen ilmoitustaululla.
-------------
Ympäristöseura valittaa luvasta
Hallinto-oikeus pyytää suunnittelujaostolta lausuntoa valituksen johdosta sekä sen jälkeen varaamaan hakijalle (Vaasan kaupungin teknisen keskuksen katu- ja vihertoi-mi) tilaisuuden antaa selityksensä valituksen ja siitä annetun lausunnon johdosta. Asiakirjat pyydetään palauttamaan täydennettyinä hallinto-oikeuteen 14.11.2005 mennessä.

   Vaasan ympäristöseura esittää yhteenvedossaan, että:
   ”Koska Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päätös ei ole syntynyt julki-panon jälkeen, se on lain vastaisena kumottava.

   Maisematyöluvalla ei päätösasiakirjojenkaan mukaan ole tarkoitus toteuttaa voimassa olevaa asemakaavaa, vaan päätöksellä ennakoidaan mahdollista tulevaa asemakaavan muutosta. Asemakaavan muutoksen sisältö on kuitenkin avoin ja myönnetty maisema-työlupa saattaa vaikeuttaa olennaisesti alueen käyttämistä muutetussa asemakaavassa varattavaan tarkoitukseen.

   Maisematyölupa tulee turmelemaan tämän Suvilahden alueen keskeisen ranta-alueen maisemakuvan täydellisesti. Samalla se tulee olennaisesti heikentämään koko ranta-vyöhykkeellä olevan liito-oravakannan elinmahdollisuuksia.

   Maisematyöluvan myöntämiselle ei ole ollut lain tarkoittamia edellytyksiä ja päätös tulee kumota lain vastaisena.”

-----------
Tämä on nyt tarkoitus siirtää Hietalahden venesatamaan:
-   " Ruoppausallas, mikä palvelee merestä ruopattavaa liejua on suunniteltu sijoitettavaksi Ahvensaaren itäpuolelle. Alue on osittain asemakaavan mukaista puistoa ja tältä osin se voidaan katsoa olevan nykyisen kaavan toteuttamista."

-----------------
Liekö edes vesilupahakemus vielä edes lähtenyt matkaan? Sitä päätettiin hakea siis vasta 14.11.2005 eli pari viikkoa sitten. Vesiluvan käsittely kestää yleensä vuoden.  Jos siitä sattuisi joku valittamaan niin siinä menisi toinenkin vuosi. Jos valitus hylättäsiin oltaisiin jo vuoden 2007/2008 vaihteessa, jolloin työt vasta voisi aloittaa - ja kesällä olisi jo messut.. Tulee kiire ilman valituksiakin.

(Vahteran esitys rantaraitista oli hieno! Olisi melko outoa että muutamalle suotasiin omarantaiset tontit Suvilahtelasiten rantavyöhykkeeltä - yhteiseltä rannalta)

quattro

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #27 on: 02. 12. 2005 06:06 »
Satuin näkemään Raimo Vahteran esittämän näkemyksen asuntomessualueen rantaviivasta. Se oli ideana paljon parempi kuin ns. virallisesti esitelty luonnos. Siinä ranta jäisi yleiseen käyttöön ja mukailisi Irma Rewellin aikanaan esittämää ideaa rantoja kiertävästä kävelyreitistä.

Jotenkin mainitsemasi luonnos oli liian tavanomainen, ei siis mitään uutta keksitty. Tusinatavaraa.
Kannatan mieluummin uudenlaista näkemystä kävelyreitin sijainnista. Saaren kautta kiertävä reitti tulee olemaan hieno ratkaisu.

Ihmetyttää vaan, kun valtuutettu täällä toivoo Asuntomessujen kaatumista valituksiin?!

Offline Matti Meikäläinen

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 969
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #28 on: 02. 12. 2005 07:07 »
Olin jo siinä vaiheessa kun messuja päätettiin hakea sitä mieltä, että 99.9% todennäköisyydellä messuja ei Vaasaan saada. Nyt olen sitä mieltä, että 101.1% todennäköisyydellä lopputulokseksi tulee täysi fiasko. Aikaa ja rahaa vain palaa, mutta mitään ei jää käteen. Ja syynä tumpuloivat virkamiehet ja lopusta pitää huolen perivaasalaiset valittajat.

doctor

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #29 on: 03. 12. 2005 09:09 »
Kun ottaa huomioon minkälaisessa tilassa on Vaasan talous ja perusasiat niin on todella vastuullista saada äkkiiä  saada loppumaan rahas syytäminen Asuntomessuihin.

Osalan esin tuomista "päätöksistä" käy ilmi, että Asuntomessuissa ei ole muuta hyvin hoidettu kuin rahoitus.

Tuntuu hieman siltä, että virallisesti niitä edelleen ollaan ajamassa mutta tahallaan niitä ajetaan umpikujaan. Muuta johtopäätöstä ei voi vetää esimerkiksi tuon "vesiluvan" viivyttelystä.

Kun Asuntomessut sitten - toivottavasti pian - todetaan mahdottomiksi totetuttaa tuossa aikataulussa niin saadaan sitten syntipukkeja viranomaisista ja mahdolliisista valittajista. Innokkaat puuhamiehet saavat sitten voivotella jarrumiehiä yms. Olisihan Asuntomessut olleet hoidettavissa ihan rauhassakin - parempi paikka, väljempi aikataulu...

On huolissani terveydenhuollon tilasta. Klinikkavalmiita potilaita makaa ahtaan Keskussairaalan käytävillä - ja Vaasa maksaa erikoisairaanhoidon taksaa joka päivästä. Jonot ovat sietämättömiä. Lääkäreistä huutava pula sekä sairaalassa että terveyskeskusksissa. Sairaat lapset huutavat pääterveysaseman ankeassa odotustilassa joka ilta...

Myös peruskoulutuksen kurjistaminen aiheuttaa suuria kustannuksia ja kärsimystä pitemmällä tähtäimellä (liian suuret luokat, liian vähän tukiopetusta, liian vähän koulupsykologeja, -kuraattoreita, liian vähän i.p-hoitoa, kerhotunteja pienille koululaislle yms.). Tulee tapahtumaan syrjäytymistä, päideongelmia, rikollisuutta, psykiatrisia ongelmia

En varsin perusteltua tässä tilassa kyseenalaistaa miljoonien Asuntomessuhanke (en tosin huomannut Osalan esittävän "kirveen" mainitsemaa toivetta). Eikös päätöksen tehnyt edellisillä vaaleilla valitut? Eikö Vaasan talous olekin pakkasella? Ne aioitaan siis toteuttaa alijäämällä=tappiolla? Eikö se tarkoita, että rahaa niihin ei oikeasti ole? Tulevat sukupolvet sitten maksavat ne korkoineen kun ne nyt velalla rahoitetaan?

(Mitä itse rannan fyysiseen muutoksen Asuntomessujen myötä tulisi niin ympäristöterveydenhuollollisista näkökulmista olisi muutos selkeä huononnus. Hyvät, luonnonmukaiset  ulkoilureitit ovat terveydellemme tärkeitä - niiden huononnuksen vaikutuksien kustannuksia on vaikea rahassa osoittaa)

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #30 on: 03. 12. 2005 10:10 »
Jos olisin ollut viime vuonna Asuntomessuhakemukessta päättämässä niin olisin ehdottanut:

1) Selvitetään tarkasti ennen päätöstä kuinka paljon Asuntomessut maksavat ja mistä meidän on luovuttava niiden takia

2) Analysoidaan selvästi mihin ongelmaan Asuntomessujen odotetaan tuovan ratkaisiun

3) Tuodaan asia  valtuuston päätettäväksi  kun vastavalittu valtuusto on ottanut komennon (nythän päätöksen hakemisesta teki juuri eromassa oleva kaupunginhallitus syksyllä 2004)

4)Tutkitaan huolella Sundomin ja Gerbynnimen soveltuminen Asuntomessuihin

5) Analysoidaan huolella aikataulukysymys : valitaan sellainen aikatulu, että se kestää minkä tahansa valituksen

Jos nämä seikat olisi tuotu tänä vuonna työnsä aloittaneeseen valtuustoon niin Asuntomessuja olisi ehkä vasta haettu monta vuotta myöhemmällevuodell. Tuollin meillä olisi saattanut olla paremmin varaa niihin ja tuolloin on jo varmaan kuntarakennekin toisenlainen.

MUUTEN: Ensi heinäkuuhun (2006) saakka voi Vaasa perääntyä näistä Asuntomessuista ilman sanktioita. Kun/jos edes vesilupaa ole tullut siihen mennessä niin näin varmaan käykin.


Offline kirves

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 145
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #31 on: 06. 12. 2005 21:09 »
 Tämän luokan asioihin,  kuten asuntomessut, heitetään rahoitus "tosta vaan". Tuntuu hieman olemattomalta summalta johonkin Sportin "pelastusoperaatioon" käytetty rahamäärä tässä valossa. Luulisi tosiaankin löytyvän jäkevämpiäkin rahansijoituskohteita esim. terveydenhuollon piiristä!

 Toisaalta puhutaan tiukasta taloudenpidosta ja toisaalla rahaa jaetaan aivan liian heppoisin perustein. Ei mitään tolkkua koko touhussa!

Offline präntööläinen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 226
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #32 on: 06. 12. 2005 23:11 »
Ei enää tarvitse ihmetellä miksi Vaasan talous on niin kuralla. Onpa taloudenpito hulvatonta. On sitouduttu ties monenko miljoonan hankkeeseen jonka kustannuksita ja hyödyistä eo ole mitään tietoa.
Kuka tästä oikein on vastuussa?

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #33 on: 22. 01. 2006 05:05 »
Uutta päivitettyä tietoa Vaasan asuntomeassuista.  Linkki blogin juttuun: http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/159-Vaasan-Asuntomessut.html

Asuntomeaassuista käytiin kiivasta keskustelua jo n.s Vanhan Blogin aikana. Vanhan blogin keskustelu

Suvilahden asuntomessut

http://vaasalaisia.blogspot.com/2005/06/suvilahden-asuntomessut.html

Heikki Kouhi ja asuntomessut
http://vaasalaisia.blogspot.com/2005/06/heikki-kouhi.html

Liito-orava ja asuntomessut
http://vaasalaisia.blogspot.com/2005/06/liito-orava-on-peto.html


« Last Edit: 22. 01. 2006 05:05 by vaasalainen »
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

juhani

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #34 on: 22. 01. 2006 10:10 »
Ompas ilo havaita, että moninaisten enimmäkseen ristiriitaisten ja poikkitelaistenkin mielipiteiden ja kannaottojen ryteiköstä on saatu karsituksi esiin kelvollinen suunnitelma, jonka valmistelut nyt kaiken lisäksi etenevät vauhdilla.  Hieno tulos ja osoitus asiaa hoitavien kyvyistä on se, että suunnitelmien voidaan kertoa peräti asiattomuuksiin harhautuneiden tyrmäysyritysten jäljiltä jopa parantuneen ja vieläpä sekä ihmisten että elikoiden kannalta.  Erityinen ilonaihe on huomata, että Vaasan kehitystä ei sittenkään ohjaa pelkkä päivittelijäin, pilkunhalkojain ja ruikuttajien tekemättä olemisen autuutta saarnaava kuoro. 

Suunnittelijoille ja tekijöille on nyt työrauhan lisäksi syytä hartaasti toivoa runsaasti onnea ja  menestystä mutta myös seudun ja historian tajua sekä näkemystä tulevaisuudesta.  Kaupungin imagolle merkittävän, laajan ja vaativan työn tulos kun on tärkeä kaikille vaasalaisille. Projektin tekee erityisen tärkeäksi  vuosisadan juhlavuotemme. Surkeaa ja haitaksi kaikille ja kaikelle olisi ollut, jos Vaasan pitästä aikaa päästessä valtakunnallisen ja hieman kansainvälisenkin huomion valokeilaan, raportoitavana olisi ollut vain peruuntuneita, hylättyjä ja rauenneita sekä typerän riitelyn kohteena kituvia suunnitelmia.  Vastaavasti ripeästi etenevä messuprojekti tulee epäilemättä saamaan runsaasti julkisuutta ja samalla tehokasta ja tervetullutta markkinointiapua. 

Kaikille Vaasan imagosta huolestuneille projektin eteneminen on ilouutinen. Maine kun ei rakennu puheista vaan teoista ja hyvä maine hyvistä sellaisista - kuten nyt asuntomessuista sopii odotta tulevan.

 
« Last Edit: 23. 01. 2006 11:11 by juhani »

doctor

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #35 on: 22. 01. 2006 14:02 »
Quote
Asuntomessut ovat sysäys siihen suuntaan, että kaupunki lisää kaavoitusta tämän tyyppisille alueille. Vaasassa on riittävästi maa-alueita,

Tätä vähän pelkäsinkin. Asuntomessujen avulla haetaan siis päänavausta rantojen ykistyiselle rakentamiselle. Eikös nimenomaan Suvilahtelaiset vaatineet, että ranta täytyyy jättää yleinen kulkureitti mutta siiihen ei suostuttu vaan tonti ulottuvat rantaa saakka.

Terveydelliseltä näkökulmalta ovat viihtyisät rantaraitit hyväksi koko kansalle.

Offline korkokengät

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 65
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #36 on: 22. 01. 2006 14:02 »
Quote
-Ruoppaus Suvilahden koulun alapuolella alkaa toukokuussa. Se kestää kesän puoleen väliin.
Kävi Isolahdessa kävelyllä ja huomaisn, että Variskarin ympäröivää kivimuuria oli nyt aletta kaivaa pois sieltä. Maksamme varmaan tuon kivirallin yhteisesti. Olisi varmaan ollut niille rahoille tärkeämpääkin tekemistä.

Onko vaarana, että Suvilahdessa tapahtuu vastaavaa? Onko luvat ensi kevään ruoppauksille varmasti kunnossa? Entsä se kivikasa joka siellä Ahvensaaressa jo on? Eikös sekin ole sillä luvatta niinkuin Variskarin kivetkin? Osataanko asuntomessut hoitaa laillisesti vai niinkuin Mustikkamaa?

Offline Toope

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 467
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #37 on: 22. 01. 2006 18:06 »
Pitkän ja paljon aikaa vieneen prosessin jälkeen olen sitä mieltä, että Suvilahden asuntomessut koituu siunaukseksi koko kaupunginosalle.

Offline Matti Meikäläinen

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 969
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #38 on: 22. 01. 2006 23:11 »
Onkos kellään tietoa minne ne Variskarin täyttökivet ovat matkalla ? Niidenhän piti alunperin olla matkalla Suvilahteen...

foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #39 on: 23. 01. 2006 14:02 »
doctor totesi aikaisemmin tässä ketjussa:

Quote
Kun Asuntomessut sitten - toivottavasti pian - todetaan mahdottomiksi totetuttaa tuossa aikataulussa niin saadaan sitten syntipukkeja viranomaisista ja mahdolliisista valittajista. Innokkaat puuhamiehet saavat sitten voivotella jarrumiehiä yms. Olisihan Asuntomessut olleet hoidettavissa ihan rauhassakin - parempi paikka, väljempi aikataulu...

On huolissani terveydenhuollon tilasta. Klinikkavalmiita potilaita makaa ahtaan Keskussairaalan käytävillä - ja Vaasa maksaa erikoisairaanhoidon taksaa joka päivästä. Jonot ovat sietämättömiä. Lääkäreistä huutava pula sekä sairaalassa että terveyskeskusksissa. Sairaat lapset huutavat pääterveysaseman ankeassa odotustilassa joka ilta…

Oletan, että doctor on nimimerkin valinnan perusteella ammatiltaan lääkäri. Minun ymmärrykseeni ei mahdu se, että lääkäri moittii lääkäripulaa tai siitä aiheutuvia kustannuksia sekä inhimillisiä tragedioita.

Korjaa jos olen väärässä, mutta eikö nykytilan laita ole juuri se mitä lääkäriliitto halusi? Eikö tämä ollut lääkäriliiton tavoitteena kun he saivat 90-luvun alussa tahtonsa läpi, jolloin lääkäreiden koulutusmäärät laitettiin minimiin?

Kun ansa oli langetettu oli helppoa ottaa lakkoase esiin. Kaikkien kannalta välttämätön ammattiryhmä uhkaili lakolla 2002 ja saivat kiristettyä itselleen 11,1% sopimuskorotukset. Todellisuudessa lääkäripula oli menossa jo niin pahaksi, että todelliset korotukset ovat olleet aivan toista luokkaa.

Yhtä menestyksekkääseen kiristykseen on onnistuttu vain SAK:n mahtiryhmien, paperityöntekijöiden tai ahtaajien toimesta. Heidän toimiensa jäljet eivät tosin ole lääkäreihin verrattuna yhtä brutaaleja. Siellä on tosin kärsinyt vain yritysten kilpailukyky, ei ihmisten terveys.

En tiedä mitä Vaasassa maksetaan esim. keikkalääkäreille, mutta yleisesti ottaen se on luokkaa 10000-15000 euroa / kk. Korkeimmillaan se on joillain paikkakunnilla reilusti yli 20000 euroa / kk. En ole isosta liksasta kateellinen tyyliin "Liliuksen optiot vituttaa". Optiot menivät osakkeen omistajien piikkiin, mutta näiden lääkäreiden liksat menevät meidän piikkiin. Näillä rahoilla voisi tehdä paljon muutakin kuin "palkata yhden lääkärin kymmenen hinnalla".

Joopa joo...

Myönnetään… avautumiseni meni aika pahasti off topic kun keskustelun aiheena on asuntomessut. Otin asian esille siksi, että minua ottaa kupoliin ajatusmaailma, jossa terveydenhuollolla on oikeus verottaa meitä tavallisia ihmisiä täysin kohtuuttomasti. Tässähän yhteydessä jopa epäsuorasti vihjattiin siihen, että asuntomessujen sijaan ökytuloisille lekureille pitäisi maksaa vielä enemmän porkkanaa, että suostuisivat tulemaan Vaasaan töihin. Kieliongelmat eivät kai ainakaan helpota tilannetta. Lasku tästä tulee meille jokaiselle. Muille vain verojen muodossa, toiselta menee henki.

Tässä keskustelussa menee pahasti puurot ja vellit sekaisin jos asiaa aletaan rinnastamaan joko/tai -tyylillä. Asuntomessut tai sairaanhoito. Asuntomessut tai luonnonsuojelu. Asuntomessut tai kaupunkilaisten ulkoilumaastot. Ikään kuin toinen ei voisi olla olemassa jos asuntomessut toteutuisi Vaasassa.

Asioita sivusta seuranneena täytyy kai tyytyä ajatukseen: "pessimisti ei pety". Eipä tänne Vaasaan taida asuntomessuja koskaan tulla. Tuskinpa tänne kovin paljon muutakaan tulee, työllistäviä yrityksiä saati sitten mukavia asuinalueita niiden työntekijöille. Merellisestä valittajasta voi tulla vain merellinen häviäjä.