Author Topic: Vaasan Asuntomessut  (Read 331267 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1560 on: 19. 01. 2009 23:11 »
Tuo salaiseksi julistettu sovintoratkaisu missä urakoitsija suostui maksamaan virheestä 300 000€ on nyt julkinen. Sain sen tänään pienen jahkailun jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu mutta jostain syystä ei tätä "salaista" asiakirjaa ole kuitenkaan julkistettu kaupungin kotisivuilla. M Vehkaojan eriävä mielipide on julkistettu. Aika mielenkiintoinen on tuo jääviyskysymys. Ovatko Asuntomessutoimikunnan jäsenet olleet toimivaltaisia tällaista asiaa käsittelemään? Hehän voisivat  - ainakin teoriassa - joutua itse mahdollisesti vastuuseen jos kävisi ilmi, että he ovat syyllistyneet virheeseen tai laiminlyöntiin.
Quote

            12.1.2009Vaasan kaupunginhallitus
§3/2009
Suvilahden asuntomessualueen paalutustöiden kustannukset

Eriävä mielipide

Perustelemme eriävää mielipidettämme kaupunginhallituksen päätökseen asiassa §3/2009 seuraavasti:

1.   Emme voi hyväksyä sitä, että sopimus vapauttaa Risberg Invest Oy:n takuuajan vastuista myös muilta osin kuin nyt käsiteltävien tonttien massanvaihdon ja sen seurausten osalta asuntomessualueella. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että kunnallistekniikan urakka on eri urakka kuin maarakennusurakka. Siksi kunnallistekniikan urakkaa koskevista takuista ei pidä tässä yhteydessä luopua.

2.   Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja, jotka ovat samalla olleet asuntomessutoimikunnan jäseniä, ovat käytännössä kätelleet esillä olevan sopimuksen sisällön Risberg Invest Oy:n kanssa.

Katsomme, että he ovat olleet jäävejä valitsemaan sopimustien asian ratkaisemiseksi. Kaupunginlakimies Marja Ylisalmi on mielestämme ollut jäävi valmistelemaan asiaa, koska on toiminut asuntomessutoimikunnan jäsenenä.

3.   Katsomme, että päätös mahdollisen sopimuksen osalta on tehtävä valtuustossa asian poikkeuksellisen laadun vuoksi. On kohtuutonta vaatia kaupunginhallituksen jäseniä vastuuseen asiassa kun vastuuta virheistä ei ole käsitelty lainkaan urakkasopimuksen ja YSE:n mukaisessa järjestyksessä.

Kun lähdettiin sopimaan tontinsaajien kanssa korjaustoimenpiteistä ja niiden maksamisesta,   tämä tapahtui sopimatta vastuunjaosta Risberg Invest Oy:n kanssa. Asuntomessutoimikunta päätti reklamoida Risberg Invest Oy:tä 4.10.2007, mutta todellisuudessa reklamaatio tehtiin vasta 29.10.2008. Näin kaupunki käsityksemme mukaan menetti tosiasiallisen puhevaltansa, mitä tulee Risbergin mahdolliseen osuuteen virheessä.

4.   Asiaa ei ole käytännössä valmisteltu ollenkaan. Päätöksentekijöitä on sen sijaan kehotettu tutustumaan aktiin. Asioita, joita tuomme mm. tässä esille, ei ole käsitelty valmistelussa ollenkaan.


Marjatta Vehkaoja         
Tässä itse asia:
Quote
Suvilahden asuntomessualueen paalutustöiden kustannukset

Kaupunginhallitus       08.12.2008       554   738/2007
Kaupunginhallitus       22.12.2008       590   738/2007
Kaupunginhallitus       12.01.2009       3   738/2007

Kaupunginlakimies Marja Ylisalmi, puh. 3251032, marja.ylisalmi@vaasa.fi

AKTISSA NÄHTÄVÄNÄ
      Pohjatutkimus, Pöyry Environment Oy 20.9.2007
      Selvitys maanrakennusurakasta, Oy Talentek Ab 7.10.2008
      If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, päätös 25.8.2008

   Vaasan kaupunki ja MRP Veljekset Risberg Oy allekirjoittivat 8.9.2006 urakkasopi-muksen Vaasan kaupungin Asuntomessualueen maanrakennustöistä sekä siihen liitty-vistä kunnallisteknisistä asennuksista. Urakkahinta oli 2 415 750,00 € (alv 0%).  Myö-hemmin on sovittu eräistä lisätöistä. Urakka otettiin vastaan 3.4.2007. Elokuussa 2007 havaittiin Liito-oravankadun varrella kahden rakenteilla olevan omakotitalon painu-neen. Tutkimukset maanrakennustöiden selvittämiseksi käynnistettiin yhteistyössä so-pijapuolten kesken (Pöyry Environment Oy 20.9.2007). Painumia havaittiin myös Lii-to-oravankadun katualueella.

   Kaupunginhallitus päätti 1.10.2007

1.   myöntää tkj Heikki Longalle valtuudet harkinnan mukaan maksaa asuntomessu-alueen omakotirakentajille rakennusten perustusten vahvistamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset yksilöityä pyyntöä vastaan ja yhtenäisin perustein,
2.   että summat maksetaan asuntomessujen investointitililtä tyks 8313, kunnes val-tuusto päättää lisämäärärahan myöntämisestä,
3.   todeta, että tällä päätöksellä ei oteta kantaa kaupungin lopulliseen korvausvastuu-seen ja
4.   todeta, että maksetut summat otetaan huomioon maarakennusurakoitsijalle esitet-tävässä reklamaatiossa.

   Päätöksen perusteella on maksettu paalutuksesta, rakenteiden vahvistamisesta ja nos-tamisesta aiheutuneita kustannuksia sekä muita suoranaisia aiheutuneita kustannuksia kuudelle omakotitontin haltijalle. Käyttötaloudesta tyks 1301 on tähän mennessä mak-settu kustannuksia 1.078.384,67 €. Kohteiksi on hyväksytty pohjatutkimuksessa (2007) kaikki punaisella merkityt tontit ja yksi keltaisella merkitty tontti. Yhden kel-taisella merkityn tontin osalta korvausvaatimuksen käsittely on kesken. Kustannukset olivat korkeita, koska useimmissa kohteissa rakennustyö oli edennyt runkovaiheeseen ja paalutustyö tehtiin teräspaalutuksena syvätiivistetyn kerroksen läpi. Urakoitsijan ty-täryhtiö MRP Risberg Oy on suorittanut em. tonteilla kaivuu-, täyttö- ym. töitä 128.363,35 € (alv 0) arvosta. 

   Liito-oravankadun katualueen osalta urakoitsija on suorittanut kustannuksellaan pai-numista johtuneita korjaustöitä. Kaikki toimenpiteet tonteilla ja katualueella pystyttiin suorittamaan siten, että työllä ei ollut vaikutusta asuntomessujen aikatauluun.

   Kaupunki haki rakentajien kaupungille osoittamien vaatimusten johdosta korvausta vastuuvakuutuksen perusteella. If Vahinkovakuutusyhtiö on antanut päätöksen asiassa 25.8.2008. Päätöksen mukaan esinevahinkoa ei korvata, koska vakuutuksenottajalle ei tuottamuksen puuttumisen vuoksi ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuut-ta. Taloudellisen vahingon korvaaminen tulee kyseeseen julkista valtaa käytettäessä, jos vakuutuksenottaja on vahingosta korvausvastuussa. Urakkasopimuksen solmimi-nen tai sopimuksen mukainen työ eivät ole julkisen vallan käyttöä, joten taloudelliset vahingot eivät tule korvattaviksi julkisyhteisön vastuuvakuutuksen perusteella.

   Osapuolet tilasivat elokuussa 2008 lisäselvityksen maanrakennusurakasta. Selvityksen teki Oy Talentek Ab. Selvityksen tarkoituksena oli vertailla urakkasopimuksessa mää-riteltyjä toimenpiteitä urakassa toteutuneeseen tulokseen sekä arvioida havaittujen puutteiden vaikutusta urakkasuorituksen arvon alentumiseen sekä tehtyihin korjaus-toimenpiteisiin. Johtopäätöksenä todetaan mm., että täydennystutkimusten perusteella saviesiintymät ovat pengerkivien väliin pursuneita maa-aineksia. Korjaustoimenpiteet tonteilla 99-1 ja 2 sekä 100-2 ovat olleet välttämättömiä, koska näissä kohteissa pai-numia on tapahtunut tai painumavaurioriski on ollut ilmeinen. Selvityksessä esitetään, että nämä kohteet kuuluvat urakoitsijan korjausvastuuseen.   

   Vahinkojen määrän selvittyä osapuolet (Vaasan kaupunki ja Maanrakennuspalvelu Veljekset Risberg Oy, 27.3.2007 lähtien Risberg Invest Oy) ovat neuvotelleet sopi-muksesta.

   Neuvoteltu sopimusesitys tuodaan kaupunginhallituksen kokoukseen. SALAINEN

Kaupunginjohtaja ML

   Kaupunginhallitus päättää tehdä Risberg Invest Oy:n kanssa liitteen mukaisen sopi-muksen.

Päätös   Merkittiin, että Kalervo Laaksoharju ilmoitti olevansa esteellinen (yleislausekejäävi KuntaL § 52) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

   Asia pantiin pöydälle Marjatta Vehkaojan esityksestä.

   Todettiin, että sopimusluonnos on salainen (JulkisuusL § 24 kohdat 17 ja 20).

------------------------------------
Kaupunginhallitus 22.12.2008

Kaupunginjohtaja ML

   Uudistan aikaisemman päätösesitykseni.

Päätös   Merkittiin, että Kalervo Laaksoharju ilmoitti olevansa esteellinen (yleislausekejäävi KuntaL § 52) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

   Asia pantiin pöydälle esittelijän esityksestä ja kaupunginhallitus totesi, että jatkoneu-votteluun osallistuu viranhaltijoiden lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.

-----------------------------------
Kaupunginhallitus 12.1.2009

Kaupunginjohtaja ML

   Uudistan aikaisemman päätösesitykseni.

Päätös   Merkittiin, että Kalervo Laaksoharju ilmoitti olevansa esteellinen (yleislausekejäävi KuntaL § 52) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

   Marjatta Vehkaoja esitti, että kohta 6 poistetaan sopimuksesta ja että asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

   Koska Vehkaojan esitystä ei kannatettu, niin se raukesi ja päätösesitys hyväksyttiin.

   Jäsen Vehkaoja esitti eriävän mielipiteensä päätökseen. (Liite)

   

   Asia tarkastettiin kokouksessa

   HEIKKI KOUHI      VELI-MATTI LAITINEN
   Heikki Kouhi      Veli-Matti Laitinen
   Puheenjohtaja       Sihteeri


   AINO SILTANEN      RAIMO RAUHALA
   Aino Siltanen      Raimo Rauhala
   Pöytäkirjan tarkastaja      Pöytäkirjan tarkastaja
Ja tässä se "salainen":
Quote
Tiedon antaminen asiakirjasta sallittu,
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 26 § 1 mom 2 kohtaSopimusehdotus 8.12.2008/Vaasan kaupunki

SOVINTOSOPIMUS KOSKIEN 08.09.2006 PÄIVÄTTYÄ  SUVILAHDEN ASUNTOMESSUALUEEN MAANRAKENNUSURAKKAA

OSAPUOLET

   Vaasan kaupunki ja

   Risberg Invest Oy (26.3.2007 asti Maanrakennuspalvelu Veljekset Risberg Oy)

TAUSTAA

Vaasan kaupunki ja MRP Veljekset Risberg Oy allekirjoittivat 8.9.2006 urakka-sopimuksen Vaasan kaupungin Asuntomessualueen maanrakennustöistä sekä sii-hen liittyvistä kunnallisteknisistä asennuksista ( myöhemmin ”Urakkasopimus”). Urakkahinta oli 2 415 750,00 € (alv 0).  Myöhemmin on sovittu eräistä lisätöistä. Urakka otettiin vastaan 3.4.2007. Elokuussa 2007 havaittiin Liito-oravankadun varrella kahden rakenteilla olevan omakotitalon painuneen. Tutkimukset maanra-kennustöiden selvittämiseksi käynnistettiin yhteistyössä sopijapuolten kesken (Pöyry Environment Oy 20.9.2007). Painuma havaittiin myös Liito-oravankadun katualueella.

Vaasan kaupunginhallituksen päätöksen 1.10.2007 perusteella on Liito-oravankadun omakotirakentajille maksettu paalutuksesta, rakenteiden vahvistami-sesta ja nostamisesta aiheutuneita kustannuksia sekä muita suoranaisia aiheutunei-ta kustannuksia kuudelle omakotitontin haltijalle 1.078.384,67 €. Kohteiksi Vaasan kaupunki hyväksyi pohjatutkimuksessa (Pöyry 2007) kaikki punaisella merkityt tontit ja yhden keltaisella merkityn tontin.

MRP  Risberg Oy on suorittanut neljällä em. tonteista kaivuu-, täyttö ym. töitä 128.363,35 € (alv 0) arvosta.

Osapuolet tilasivat elokuussa 2008 lisäselvityksen maanrakennusurakasta (Oy Ta-lentek Ab 7.10.2008).

Vaasan kaupunki on esittänyt Risberg Invest Oy:lle 20.11.2008 kirjallisen rekla-maation.

Risberg Invest Oy on ilmoittanut ja ilmoittaa kiistävänsä reklamaation.

Osapuolet solmivat alla olevan  sopimuksen pysyen esittämissään kannoissa vält-tääkseen asiasta mahdollisesti syntyvän riidan.

SOVINTOSOPIMUS

1.   Risberg Invest Oy suorittaa Vaasan kaupungille 300.000 € seuraavalla maksu-aikataululla:
a) 100.000 € tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä
b) 100.000 € 31.12.2009
c) 100.000 € 31.12.2010

2. Kohdissa 1b ja 1c mainituilta eriltä peritään korkona sopimushetkellä voimassa oleva Vaasan kaupungin antolainoihinsa soveltama keskikorko.

3. Maksusuorituksina voidaan maksuaikataulun puitteissa käyttää työsuorituksia ja materiaaleja tapauskohtaisesti osapuolten erikseen sopimalla tavalla.

4. Kohdissa 1b ja 1c tarkoitetun saamisen korkoineen maksamisen vakuudeksi Risberg Invest Oy luovuttaa Vaasan kaupungille pankkitakauksen tai muun hy-väksyttävän vakuuden.

5. Vaasan kaupunki maksaa MRP Risberg Oy:n suorittamat ja Vaasan kaupungil-ta laskuttamat kustannukset em. tonttien kaivuu- ym. töistä 128.363,35 € (alv 0) tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Risberg Invest Oy vastaa siitä, että MRP  Risberg Oy hyvittää Vaasan kaupunkia yhteensä 54.794,66 € (alv 0). Hyvitys kohdistuu MRP Risberg Oy:n Vaasan kau-pungille lähettämiin laskuihin nro:t 1169, 1172, 1173, 1174 ja 1175/28.11.2008. Hyvityslasku toimitetaan allekirjoitustilaisuuteen.   

6. Vaasan kaupungilla ei ole Risberg Invest Oy:tä kohtaan urakkasopimuksessa tarkoitetun massanvaihdon, sen suorittamisessa väitetyn virheen tai virheen selvit-tämisen tai korjaamisen perusteella mitään vaatimuksia lukuun ottamatta 1. koh-dassa sovittua.

7. Urakkakohteen takuutarkastus pidetään urakkasopimuksen mukaisesti 3.4.2009 huomioiden edellä 6. kohdassa sovitun.SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä sopimus tulee kumpaakin osapuolta sitovaksi vasta, kun Vaasan kaupun-ginhallituksen tämän sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.   

Mikäli sovintoa ei synny, sopijapuolet eivät vetoa tähän sovintosopimukseen tai sen syntymiseen johtaneisiin neuvotteluihin mahdollisessa tätä riitaa koskevassa oikeudenkäynnissä.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osa-puolelle.

ALLEKIRJOITUKSET

   Vaasassa __.__.200__

   Vaasan kaupunki


   Risberg Invest Oy

   
   

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1561 on: 20. 01. 2009 09:09 »
Näin pitäisi täällä vanhoilla merepohjasavikoilla kai menetellä:


1. Tehdään pohjatutkimukset
(Tämä oli asuntomessualueella tehty)

2.Tehdään suunnitelmat ja määritellään myös mahdolliset riskit.
(Tässä taisi messualueella alkaa virheisiin johtanut tapahtumaketju. Kuka laati ja minkälaiset suunnitelmat ja riskianalyysit?)

3. Toteutuksessa noudatetaan suunnitelmaa ja jos niitä on tarvetta työn aikana muuttaa, niin ne kirjataan  työmaapöytäkirjaan.
(Tässä taisi pettä pahimmin. Mahdollisia suunnitelmia muutetiin ehkä lennossa, eikä merkinnät ole selviä tai ne on hukattu)

4. Mikäli esirakentamisella on saatavissa kustannussäästöä, niin töihin on syytä ryhtyä jo hyvissä ajoin, vuosia etukäteen.
(Tähän ei kiireisen aikataulun vuoksi ollut mahdollisuutta vuoteen 2008 ajoittuville messuille?)

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1562 on: 20. 01. 2009 10:10 »
"Vaasan kaupunki ja MRP Veljekset Risberg Oy allekirjoittivat 8.9.2006 urakkasopimuksen Vaasan kaupungin Asuntomessualueen maanrakennustöistä sekä siihen liittyvistä kunnallisteknisistä asennuksista. Urakkahinta oli 2 415 750,00 € (alv 0%).  Myöhemmin on sovittu eräistä lisätöistä. Urakka otettiin vastaan 3.4.2007."

"Päätöksen perusteella on maksettu paalutuksesta, rakenteiden vahvistamisesta ja nostamisesta aiheutuneita kustannuksia sekä muita suoranaisia aiheutuneita kustannuksia kuudelle omakotitontin haltijalle. Käyttötaloudesta tyks 1301 on tähän mennessä maksettu kustannuksia 1.078.384,67 €.

"Urakoitsijan tytäryhtiö MRP Risberg Oy on suorittanut em. tonteilla kaivuu-, täyttö- ym. töitä 128.363,35 € (alv 0) arvosta."

"Osapuolet solmivat alla olevan  sopimuksen pysyen esittämissään kannoissa välttääkseen asiasta mahdollisesti syntyvän riidan.

SOVINTOSOPIMUS

Risberg Invest Oy suorittaa Vaasan kaupungille 300.000 € seuraavalla maksuaikataululla:

a) 100.000 € tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä
b) 100.000 € 31.12.2009
c) 100.000 € 31.12.2010"

Siis sovittu urakkahinta oli 2 415 750,00 €. Sen päälle tuli paalutuskustannuksia työvirheiden vuoksi 1.078.384,67 €, josta urakoitsija korvaa kolmessa erässä 300 000 €.

Onko niin, että urakoitsijan tytäryhtiö MRP Risberg Oy suoritti em. tonteilla kaivuu-, täyttö- ym. töitä 128.363,35 € arvosta. Siis 128.363,35 € maksaneet kaivuu-, täyttö- ym. työt tuottivat työvirheiden takia 1.078.384,67 € paalutuskustannukset vai käsitinkö jotain väärin.

Lapselliset miljoonia euroja innostuksissaan hassaavat henkilöt eivät edusta riittävää arvostelukykyä voidakseen johtaa Vaasaa toisten rahoilla. Suosittaisin käynnistämään erottamisprosessin, jossa yhteydessä Vaasassa aletaan pohtia pormestarimallia ja suoran demokratian käyttämistä kaupungin tuloista ja etenkin menoista päättämiseen.
« Last Edit: 20. 01. 2009 10:10 by Timo Rintamäki »

Jarno Hautala

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1563 on: 20. 01. 2009 14:02 »
"Vaasan kaupunki ja MRP Veljekset Risberg Oy allekirjoittivat 8.9.2006 urakkasopimuksen Vaasan kaupungin Asuntomessualueen maanrakennustöistä sekä siihen liittyvistä kunnallisteknisistä asennuksista. Urakkahinta oli 2 415 750,00 € (alv 0%).  Myöhemmin on sovittu eräistä lisätöistä. Urakka otettiin vastaan 3.4.2007."
.....

......

Onko niin, että urakoitsijan tytäryhtiö MRP Risberg Oy suoritti em. tonteilla kaivuu-, täyttö- ym. töitä 128.363,35 € arvosta. Siis 128.363,35 € maksaneet kaivuu-, täyttö- ym. työt tuottivat työvirheiden takia 1.078.384,67 € paalutuskustannukset vai käsitinkö jotain väärin.


Jospa tuo 128.363,35 € on myöskin lisäksi tai osaksi virheen korjauken kustannuksia, eli osatuota 1.078.384,67 € tai lisä siihen. Kuitenkin töitä joita jouduttiin tekemään paalutuksen lisäksi tai tueksi. Tai sitten vaan tavallista lisätyötä.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1564 on: 21. 01. 2009 12:12 »
Vbl repäisi scoopin tänään tuosta, että tuloja oli messuista valehdeltu yli 4 m€:n arvosta.
Kustannukset ovat jo ylittäneet 10 M€ (ja lisää on valitettavasti luvassa). Jostain syystä juttua ei ole netissä.
-
Jutussa lähdettä kertomatta mainitaan, että  "on muitakin näkökohtia messuista": Messuvieraat kuluttivat "tutkimusten" mukaan messureissullaan Vaasaaan jopa 15 M€.

Kommenttini tähän: Kivaa varmaan huoltoasemille ja hotelleille mutta Vaasan kassaan ei tuosta herunut mitään.

---
Rakentaminen on vaikeaa Sepänkylässäkin. Juuri sai yksi rakentaja linnatuomion kun gryndaamansa rivari alkoi vajota.

ja tämän päivän uutinen:

Mustasaaren oman "Pikipruukin" kahden rivitalon juuri havaittu alkaneen vajota. NCC on talot rakentanut. Siitä juttu täällä: http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=34803

Ei voi kun maallikkona ihmetellä suomalaista/pohjalaista rakennustaitoa. Mudan päälle rakentaminen on varmaan sellaista josta tieto ei ole siirtynyt sukupolvelta toiselle.

Offline pee1assa

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 298
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1565 on: 21. 01. 2009 15:03 »
Tänään 21.1. Vasabladetissa...
Ymmärsinkö oikein? "Asuntomessujen lasku: 10 miljoonaa euroa ja lasku tuli tuplasti kalliimmaksi"

Mitä kerrottiin, kun perusteltiin asuntomessuja Vaasaan?
Onko kellään faktaa asiast?

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7443
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1566 on: 21. 01. 2009 18:06 »
Tänään 21.1. Vasabladetissa...
Ymmärsinkö oikein? "Asuntomessujen lasku: 10 miljoonaa euroa ja lasku tuli tuplasti kalliimmaksi"

Mitä kerrottiin, kun perusteltiin asuntomessuja Vaasaan?
Onko kellään faktaa asiast?

Jos tuo  Tapion esille kaivama seikka että messutonttien myyntitulot ovat nolla euroa niin silloin tulee takkiin lisää 4,6 miljoonaa noiden viiden ja puolen miljoonan lisäksi eli 10 miljoonan tappio ylittyy. Uskon tässä Tapion sanaan...


Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1567 on: 21. 01. 2009 19:07 »
Vasabladet otiskoi  että "Asuntomessujen lasku tuplaantui". Tekstissä kerrotaan että tilinpäätöksessä oli kerrottu nettomenon olevan 2,3 M€. Lisäksi tuli palkka+marrkinontikulut 2,6 M€, pääsylipputloja  0,468M€. Sitten lisämeno paalutuksista 0,7M€. Yhteensä on lasku 10M€. Seminaarissa oli kerrottu messujen loppulaskuksi 4,7 M€.

Noin siis referoituna Vbl:n jutusta.


Eli väitetiin loppulaskun ollen alle 5 M€ mutta se onkin 10 M€.

Näinhän se onkin. Paitsi, että loppulasku vielä tulee melkoisesti suurenemaan. En tiedä mitä sille erään rakentajan paalutuslaskulle on tehty. (Eräs rakentajahan paalutti itsenäisesti, maksoi sen itse  mutta lähetti laskun kaupungille).

Mitä maksaa katujen ja viemäreiden avaaminen ja paaluttaminen?Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1568 on: 21. 01. 2009 20:08 »

Näinhän se onkin. Paitsi, että loppulasku vielä tulee melkoisesti suurenemaan. En tiedä mitä sille erään rakentajan paalutuslaskulle on tehty. (Eräs rakentajahan paalutti itsenäisesti, maksoi sen itse  mutta lähetti laskun kaupungille).

Tätä pitää ehdottomasti seurata, että kaupunki myös maksaa laskunsa.
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1569 on: 21. 01. 2009 21:09 »

Näinhän se onkin. Paitsi, että loppulasku vielä tulee melkoisesti suurenemaan. En tiedä mitä sille erään rakentajan paalutuslaskulle on tehty. (Eräs rakentajahan paalutti itsenäisesti, maksoi sen itse  mutta lähetti laskun kaupungille).

Tätä pitää ehdottomasti seurata, että kaupunki myös maksaa laskunsa.

Kaupungin tulkinta oli mielestäni että sitä "keltaista" tonttia ei olisi tarvinnut vielä paaluttaa ja kieltäytyi laskua maksamasta. Kenekä se lasku olisi pitänyt maksaa? Virheen tekijän? Mutta nyt on pyyhäisty maton alle "sovintona" virheen tekijän etsiminen.
Ei kai sinänsä sa teettää toisen laskuun töitä joista ei ole sovittu. Epäilen kyllä että tuokin lasku  on vähin äänin joltakin momentilta maksettu kaupungin kassasta mutta näkyykö sekään messujen kustannuksissa?

-
Ymmärrän sen että virheitä tehdään ja joskus pahojakin. Verovaroilla kun niitä tehdään niin maksaja on vähän niinkuin  "ei-kukaan". Se minua ärsyttää tavattomasti kun sitten syyllistetään aivan muita kuin todellisia syntipukkeja. Varsinkin jos syyllistäjä itse on sylttytehtaan johtaja.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7443
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1570 on: 22. 01. 2009 03:03 »

Käsittämätön määrä rahaa on hävitetty eikä ketään ole löydetty syylliseksi, onks tää ihan kansalaisen oikeustajun mukaista että verorahoja saa vapaasti haaskata menemään, mitä enemmän sen parempi

Offline Marianne

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 39
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1571 on: 22. 01. 2009 09:09 »
Niin, kumpikohan se lopulta tuo enemmän muuttohaluja, messut joiden perustustyöt on suoritettu
ammattitaidottomasti vai jos tuon rahamäärän olisi laittanut vaikka seuraaviin projekteihin.

Terveyskeskuslääkäreihin ja motoksi.
Vaasa - kunta jossa lapsesi ei jonota lääkäriin.

Terveydenhoito huutaa rahaa, on sydänyksiköt, leikkausjonot, vanhustenhoitopulmat, ja
mainitsemani terveyskeskusjonot. Ongelmana taitaa olla että se todellisuus on liian kaukana
valtuutetun arjesta. Villi veikkaus on että lähemmäs 100% valtuutetuista käy yksityisellä, ja
eipä siellä taida lapsiperheitäkään olla liiaksi...

Vielä yksi slogani merellisien menestyjän sijaan.
Vaasa - kunta jossa lapsesi saa myös viidennen lihapullan.

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1572 on: 22. 01. 2009 09:09 »
Suomessa on enemmän lääkäreitä, hoitajia ja hoitomenetelmiä kuin ikinä koskaan Suomen historiassa ja sittenkin jonot ovat kuukausien mittaisia. Vaasan keskussairaalaan lähetteen saanut joutuu jonottamaan kuukausikaupalla. Jonotus johtuu huonosta työn organisoinnista ja surkeasta lääkäreiden potilastiedonhallintajärjestelmästä, johon kuluu tolkuttomasti lääkäreiden aikaa.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistoista ja pöytäkirjoista näkyy, että edustajamme ovat väärinsuuntautuneita lillukanvarsissa askartelijoita. Edustajillamme on ollut vuosikymmeniä aikaa laittaa asiat kuntoon, mutteivät he ole siihen kyenneet. He eivät vain omaa näkemystä. Heille toimintamalli on täydellisen hyvä, jota ei tarvitse muuttaa. Sehän tuo heille rahaa, virkoja ja valtaa.

Olennaista on hoitoalojen mahdollisimman vähäinen haittojen ja hoitovirheiden tuottaminen ja veronmaksajan motivaatio hankkia tuloja itselleen ja yhteiskunnalle.
« Last Edit: 22. 01. 2009 10:10 by Timo Rintamäki »

take58

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1573 on: 22. 01. 2009 11:11 »
Mitä onko 10 Miljoonan Euron hävittäminen jotain lillukanvarsissa askartelua! Minusta se on törkeä rikos josta kaupungin viskaalit pitää saada tuomiolle.

Vaadin että kaupunginvaltuusto tekee tästä rikosilmoituksen ja sitä kautta saadaan tutkinta käyntiin, kuka on ylittänyt valtuudet ja kuka on päättänyt asioista joihin on ollut jääviys asemassa.

Offline Pentti Suksi

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2215
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1574 on: 22. 01. 2009 12:12 »
Asia on alkanut saada ansaittua  huomiota. Olen tämän asian julkisuuteen ja olen todistettavasti saanut asuntomessuihin 10,3 miljoonan euron tappion. Tässä on poliitikot vastuussa kun muistan valtuuston yksimielisen kannan asuntomessujen  ottamisesta.
Osala vain puuttui. Minulla oli sama kanta kuin Osalalla, että aikataulu oli mielettömän tiukka.

Pitää kysyä, mikä oli Kj Lumion johtaman messutoimikunnan vastuu? Oliko sitä lainkaan?
Eikö messutoimikunnan olisi pitänyt pitää kaupunginhallistuksen kanssa sorme taseella.Oliko asuntomessutoimikunta koirasmarttojen ompeluseura? Sekö merkitys toimikunnanlla oli.

Kokonaan omalukunsa Suomen asuntomessut Oy, sekö kuorii kermat päältä ja jättää tappiort kaupungin maksettavaksi?
Tuohon kymmenen miljoonan laskuun tulee lisäyksiä aika paljon, asuntomessujen takia katujen reunakivet laitettiin tilattiin tekonurmet jne. Entä kunnallistekniikka, kysymyksiä riittää.

On erittäin hyvä, että Tapio Osala on ottanut kiitettävästi kantaa näihin asuntomessujen
tappioihin. Näin juuri pitää valtuutetun toimia ja suorittaa valvontatehtäväänsä.Eli tappio on siinä 10-15 miljoonan välimaastossa ja se on paljon. Kaupungin paljon mainostamat voitot hupeni asuntomessuihin ja tuskin riittää.
Paradoksaalista on, että sosiaalivirastossa asiakasta pompotetaan 2-10 euron toimeentulotukirahasta. Saman aikaisesti leikataan ja säästetään sosiaalitereveysmenoista jopa lakisääteisten etuuksien kohdalla. Kiitos myös valtuutettu Lamminmäelle kannanotosta.

Nyt pitää todella keskustella siitä, missä on vastuu ja kenellä?

Pentti Suksi

Offline Marianne

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 39
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1575 on: 22. 01. 2009 15:03 »
Olen myös täysin sillä kannalla että ilman poliisiviranomaisten tutkintaa totuus ei tässä asiassa selviä.
Se että tarkastuslautakunta tutkisi ja asia sen jälkeen olisi selvä muutamalla sormen osoituksella ei mielestäni riitä. Tässä on mielivaltaisesti käytetty meidän yhteisiä verovaroja ties mihin...

Heikki Lamminmäki

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1576 on: 22. 01. 2009 18:06 »
Vaasan asuntomessujen investoinneista ei kannata unohtaa Vaasan kaupunki konserniin kuuluvien yhtiöiden Vaasan Sähkö Oy:n ja Vaasan Veden satsauksia, kuin myös Vaasan Veteen kuuluvat energiayhtiön maalämpö panostuksia. Kysyä voi vielä kaatopaikkakaasujen hyödyntämiskustannukset?

Joten kyllä kysyttävää riittää!

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1577 on: 22. 01. 2009 20:08 »
Niinpä. Tänne on uponnut kai jo  500 000 €. Että silleen...(vertauksen vuoksi> terveydenhoitajan vuosikustannus on suuruusluokkaa 40 000€/vuosi.)
Quote

Oy Vaasan Ekolämpö-Vasa Ekovärme Ab on kaupungin 65% omistama tytäryhtiö joka on perustettu toteuttamaan Vaasan asuntomessualueen matalalämpöverkosto.
   Messualueen verkoston asennustyöt, keruuputkistojen poraus on käynnistetty aikatau-lun mukaisesti. Investointikustannukset tulevat olemaan 450.000€ + alv 100.000€. In-vestointikulut on maksettava asennustöiden edetessä alkusyksyyn mennessä. Yhtiölle on myönnetty valtuuston  päätöksellä 23.4.2007 antolainaa 300.000 €.
   KH:n päätöksellä 25.6.2007 lainan ehdoiksi määriteltiin 0% korkoista lainaa ilman lyhennysvelvoitetta koska yhtiöllä ei ole koronmaksukykyä eikä lainan takaisinmak-sukykyä. Yhtiön kassavirta ja lainanhoitokyky aleni oleellisesti kun messualueen ker-rostalot eivät liittyneet matalalämpöverkostoon. Lisäksi alkuperäisessä investointilas-kelmassa arvonlisäveron osuus oli jätetty huomioimatta.
-----------------

KH   Kaupunginvaltuusto päättää

1.   muuttaa Oy Vaasan Ekolämpö-Vasa Ekovärme Ab:lle 23.4.2007 myönnetyn 300.000 € antolainan vapaan pääoman sijoitukseksi ja hyväksyy tämän johdosta määrärahan siirron
-   tililtä 8818 9240 annettavat lainat 300 000 €
-   tilille 8803 8768 oman pääoman sijoitukset yhtiöihin

2.   myöntää Oy Vaasan Ekolämpö- Ekovärme AB:llle lisää oman pääoman sijoitukse-na 200 000 € ja myöntää tämän rahoittamiseksi lisämäärärahan tilille 8803 8768 oman pääoman sijoituksen yhtiöihin 200 000 €.

Lisämääräraha katetaan toimintapääomaa (kassavaroja) pienentämällä.
« Last Edit: 22. 01. 2009 20:08 by Tapio Osala »

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1578 on: 22. 01. 2009 22:10 »
Mitä onko 10 Miljoonan Euron hävittäminen jotain lillukanvarsissa askartelua! Minusta se on törkeä rikos josta kaupungin viskaalit pitää saada tuomiolle.

Eiköhän itsekukin lievästi innostunut aikoinaan asuntomessuista ilman, että osattiin ennustaa millaiseksi maailma muuttuu hetikohta.

Asuntomessuista ja Kronvikin saha-alueesta kyllä kelpaa pitää metakkaa. Suurin metakka onkin usein nimenomaan niistä aiheista, jotka eivät ole itselle henkilökohtaisia ja kipeitä.

En sano asuntomessujen kustannuksia lillukanvarsiksi. Tarkoitin lillukanvarsilla asuntomessujen asiayhteydessä sitä, että me menetämme järjestelmän, jos järjestelmä ei kykene koviin uudistuksiin. Tarkoitin lillukanvarsilla myös sitä, että asiat kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistoilla ja pöytäkirjoissa ovat enimmäkseen kaukana organisaation rakenteen todellisesta uudistamisesta siten, että henkilöstö ja julkiset menot todellakin vähenevät rajusti.

Todellisuus on sitä, että verokertymä romahtaa ainakin kahdelta seuraavalta vuodelta yritysten tilauskirjojen tyhjetessä. Finanssimarkkinoiden häiriö on vain yksi tekijä monessa yhtä aikaa vaikuttavassa tekijässä, jotka ovat käynnistäneet nyt alkamassa olevan mylläkän yhteiskunnissa.

Todellinen vaasalaisen tuhlaus ei löydy RG-linestä, asuntomessuista ja Kronvikin entisestä saha-alueesta vaan Vaasan kaupungin kiinteistä menoista. Vaasan kaupungin budjetti on 523 miljoonaa, josta toimintamenoja on 462 miljoonaa, josta puolet on henkilöstökuluja. Henkilöstökuluihin menee vuosittain 231 miljoonaa euroa. Kiinteämeno ja kertameno eroavat toisistaan siten, että kiinteämeno ei aikanaan katoa budjetista. Kiinteät menot ovat se ongelma, eivät kertamenot.

Asuntomessuja kertamenona on turvallista osoitella koska se ei iske julkisten kiinteiden menojen ytimeen vaan on ikään kuin sen ulkopuolella, ulkopuolisten työvirheiden aiheuttama skandaali.

Tällä metakalla Asuntomessuista ja Kronvikin saha-alueesta vältellään todellisia vaikeita kysymyksiä siitä, että mitä pitäisi tehdä, ettei Vaasan talous romahda. Taitaa olla sellainen kysymys, että kaupunginhallitus ja valtuusto ja kaupunkilaiset mieluummin metelöivät vaikka sitten asuntomessuista ja Kronvikin sahasta. Jos näitä ei olisi niin herra jumala pitäisi keskittyä oikeisiin asioihin.
« Last Edit: 23. 01. 2009 00:12 by Timo Rintamäki »

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1579 on: 22. 01. 2009 22:10 »
Noita Rintamäen peräänkuuluttamia käyttömenojen=palkkojen säästöjä organisaatiosta on etsitty kissojen ja koirien kanssa vuositolkulla. Lahtarikomiteaksikin nimitetyt "Uudelleenarviontitoimikunnat" ovat kaupunginhallituksen johdolla noita metsästäneet. Eivät mitään merkittävää koskaan löytäneet.

Minä näen asian niin, että kuntalaiset ovat kohtalaisen vaateliaita ja samalla valmiita maksamaan veroja palveluistaan. Muuten ilmaantuisi varmaan joku poliittinen ryhmä, joka alkaisi ajaa todella palveluiden alasajoa ja verohelpotuksia.

Palataksemme vielä aiheeseen:

Kun Asuntomessuasia oli ensimmäistä kertaa valtuustossa niin kysyin kaupunginjohtajalta mitä ne tulevat maksamaan. Hän ei tiennyt mutta kysäisi akj Longalta, joka kertoi niiden tulevan maksamaan n. 6 M€.
Valtuusto ei koskaan saanut kustannusarviota nähtäväkseen vaan määrärahoja hyväksyttiin jälkäteen ja tipotellen.

Tulipa mieleen, että jos Asuntomessujen hakeminen todellisine kustannusennusteineen, ilman ryhmäkuria, olisi tuota valtuuston vapaaseen harkintaan, niin olisikohan vaan tullut hyväksytyksi?

Kaikkihan me tiedämme, että nuo rahat ovat jostain pois. Kun monella valtuutetulla sykkii sydän jollekin sektorille, niin tietoisuus siitä, että jos rahaa menee noinkin paljon johonkin muuhun niin se samalla hidastaa omasta mielestä tärkeämmän hankkeen läpivientiä. Ihan tuolla logiikalla uskoisin, että avoin päätöksenteko olisi estänyt Asuntomessut vuodelle 2008.

Jos Asuntomessuja olisi haettu vaikkapa seuraavalle "vapaalle" vuodelle 2011 (?) niin silloin olisi voitu rauhassa sijoittaa ne kovalle maalle (meren lähelle Sundomin louhosalueelle, joka suljettiin pois koska louhos oli vuokrattu Lohja-Rudukselle) ja saada rahoilla runsaasti kaivattuja OK-tontteja.

(En ole aivan varma mitä "normaalin" OK-tontin tuottaminen maksaa veronmaksajille mutta päässäni kummittelee luku 15000 €/tontti. Jos tuo pitäisi paikaansa niin nyt messuihin käytetyillä varoilla olisi tuotettu lähes 1000 OK-tonttia)

Nythän homma meni niin, että Suomen Asuntomessut Oy oli hädässä (ei olut messuajaa vuodelle 2008)ja teki täsmäiskun meidän nokkamiehiimme. Hyvin, hyvin pieni piiri innostui/puhuttiin ympäri ja homma ajettiin väkisin läpi.  Tuo Suomen Asuntomessut Oy -yrityksen tarjous olisi pitänyt käsitellä myös valtuustossa, sehän rahat myöntää.
« Last Edit: 23. 01. 2009 00:12 by Tapio Osala »

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1580 on: 23. 01. 2009 01:01 »
Noita Rintamäen peräänkuuluttamia käyttömenojen=palkkojen säästöjä organisaatiosta on etsitty kissojen ja koirien kanssa vuositolkulla. Lahtarikomiteaksikin nimitetyt "Uudelleenarviontitoimikunnat" ovat kaupunginhallituksen johdolla noita metsästäneet. Eivät mitään merkittävää koskaan löytäneet.

Minä näen asian niin, että kuntalaiset ovat kohtalaisen vaateliaita ja samalla valmiita maksamaan veroja palveluistaan. Muuten ilmaantuisi varmaan joku poliittinen ryhmä, joka alkaisi ajaa todella palveluiden alasajoa ja verohelpotuksia.

Kunnan- ja valtiontalouden perusta on myyntivoiton ja palkkojen verottaminen.

"Vaasan vientiteollisuus on merkittävää, viennin osuus teollisuustoiminnan bruttoarvosta on peräti 78% kun koko maan arvo on 49%. Vientiteollisuuden kehitys riippuu maailmantalouden
suhdanteista."

"Teollisuutemme tuottaa investointihyödykkeitä ja on siten hyvin riippuvainen rahoitusmarkkinoiden toimivuudesta."

Kunnan julkiset menot ovat sidoksissa eduskunnan päätöksiin. Kuntien lakisääteisten velvoitteiden lisääminen eduskunnassa tarkoittaa lisää julkisia menoja ja valtionosuuksia kunnille. Avaimet ovat eduskunnan käsissä. Eduskunnan pitää päättää mitkä menot ovat kuntien budjetissa ja mitkä valtion budjetissa.

Valtionosuusprosentti kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahoissa on 34,64% ja opetusmäärärahoissa 41,82%. Valtio on aika merkittävältä osin rahoittamassa näitä kunnan julkisia palveluita.

Vaasan kunnan suurin menoerä on sosiaali ja terveys ja opetus.

Toimintojen osuudet kunnan käyttötalouden nettomenosta talousarvio 2009 arviossa kerrotaan, että sosiaali- ja terveyden osuus on 46% ja opetuksen 36%. Käyttötalous kaiketi tarkoittaa palkkoja. En tiedä.

"Palvelurakenteen kehittäminen Vaasassa 2000-luvulla on merkinnyt koordinoitujen, yhtenäisten palvelukokonaisuuksien ja -prosessien muodostamista kokoamalla palveluja yhteisen johdon alaisuuteen, tavoitteena palvelun turvaaminen ja resurssien tehokas käyttö, sekä ottamalla käyttöön uusia ohjausmalleja."

Kuvitellaan teoriassa, että Vaasan kunnan sosiaali ja terveys ja opetus siirretään valtion budjettiin pois kunnan budjetista. Pienenisikö kunnan 524 miljoonan euron budjetti tällöin huikeat 82 prosenttia ollen näin vain 94 miljoonaa euroa kuntalaisilta verotettavaa verotuloa.

Valtiolla on sellainen palvelu kuin kelakorvaus. Esittäisin, että terveys ja opetus muutetaan valtion budjetista kelakorvattavaksi, jolloin poistuu rinnakkaiset samoja palveluja tarjoavat järjestelmät julkiselta ja yksityiseltä ja on vain yksi asiakkaiden kelakorvauksesta rahoituksensa saava järjestelmä. Veronalennusvaraa tulisi varmaankin sittenkin vaikka kelakorvauksen omavastuuosuutta pienennettäisiin. Olettaisin, että julkisten palveluiden kelakorvattavaksi muuttamisella tehostettaisiin ja lisättäisiin kilpailua.
« Last Edit: 23. 01. 2009 15:03 by Timo Rintamäki »

Offline Vapaudenpatsas

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 575
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1581 on: 23. 01. 2009 07:07 »
Vaasan asuntomessujen investoinneista ei kannata unohtaa Vaasan kaupunki konserniin kuuluvien yhtiöiden Vaasan Sähkö Oy:n ja Vaasan Veden satsauksia, kuin myös Vaasan Veteen kuuluvat energiayhtiön maalämpö panostuksia. Kysyä voi vielä kaatopaikkakaasujen hyödyntämiskustannukset?

Joten kyllä kysyttävää riittää!

Tätä juttua en oikein ymmärrä!
Minusta nimenomaan tämä satsaus on erittäin kannattava, sekä Vaasan ja vaasalaisten että ympäristön kannalta yleisemminkin.
Ne innovaatiot joita tässä yhteydessä kokeillaan tuottavat tulevaisuudessa aivan varmasti.
Kysyntä tällaiselle teknologialle on valtava maailmanlaajuisesti.

Muutenkin messutapahtuma oli varsin mukava piristysruiske Vaasalle.
Ja rakennettu alue vaikuttaa ihan viihtyisälle asuinalueelle.
Asuntojen hinnat vain olivat hieman kalliita. Ainakin minun mielestäni.

Tottakai on syytä tutkia projekti suurennuslasilla, mutta kyllä minä ainakin jaksan odottaa, että sellainen tutkimus tehdään.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1582 on: 23. 01. 2009 07:07 »

Tottakai on syytä tutkia projekti suurennuslasilla, mutta kyllä minä ainakin jaksan odottaa, että sellainen tutkimus tehdään.


Kuka sellaisen tekisi?

Offline Vapaudenpatsas

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 575
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1583 on: 23. 01. 2009 07:07 »

Tottakai on syytä tutkia projekti suurennuslasilla, mutta kyllä minä ainakin jaksan odottaa, että sellainen tutkimus tehdään.


Kuka sellaisen tekisi?
Kaupunginvaltuusto on ylin vallankäyttäjä.
Jos en muista väärin, niin tällakin palstalla kirjoittelee (ja saattaapa joskus lueskellakin näitä juttuja) ainakin muutama valtuutettu.
Muutenhan vaikkapa tämä kirjoittelu tästä aiheesta täällä viihtyvien valtuutettujen puolesta on ainoastaan huulien heiluttelua ja populistista kannatuksen kalastelua.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7443
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1584 on: 23. 01. 2009 10:10 »

Tottakai on syytä tutkia projekti suurennuslasilla, mutta kyllä minä ainakin jaksan odottaa, että sellainen tutkimus tehdään.


Kuka sellaisen tekisi?
Kaupunginvaltuusto on ylin vallankäyttäjä.
Jos en muista väärin, niin tällakin palstalla kirjoittelee (ja saattaapa joskus lueskellakin näitä juttuja) ainakin muutama valtuutettu.
Muutenhan vaikkapa tämä kirjoittelu tästä aiheesta täällä viihtyvien valtuutettujen puolesta on ainoastaan huulien heiluttelua ja populistista kannatuksen kalastelua.


Eikös Tarkastuslautakunta ole tuota varten olemassa että selvittää mihin katosi 10 miljoonaa euroa?


Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1585 on: 23. 01. 2009 11:11 »

Tottakai on syytä tutkia projekti suurennuslasilla, mutta kyllä minä ainakin jaksan odottaa, että sellainen tutkimus tehdään.


Kuka sellaisen tekisi?
Kaupunginvaltuusto on ylin vallankäyttäjä.
Jos en muista väärin, niin tällakin palstalla kirjoittelee (ja saattaapa joskus lueskellakin näitä juttuja) ainakin muutama valtuutettu.
Muutenhan vaikkapa tämä kirjoittelu tästä aiheesta täällä viihtyvien valtuutettujen puolesta on ainoastaan huulien heiluttelua ja populistista kannatuksen kalastelua.


Eikös Tarkastuslautakunta ole tuota varten olemassa että selvittää mihin katosi 10 miljoonaa euroa?


En kyllä panisi pahakseni tuon Asuntomessuihin johtaneen tapahtumaketjun avaamista. Tarkastulautakunnalle on siihen mahdollisuus. Kyllä siinä talous- ja henkilöstöhallinon sääntöjen outoja tulkintoja riittää. Mutta silloin kun ylin johto on hankkeen takana niin säännöt ovat vähän erilaisia.
Olisipa varoittava (ja kallis) esimerkki.


Offline Pentti Suksi

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2215
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1586 on: 23. 01. 2009 11:11 »
Tämä olisi suorastaan välikymyksen paikka antaa asuntomessujen yli 10 miljoonan tappioista selonteko valtuustolle. Miksi  tähän tilanteeseen ajauduttiin? Eikö kukaan valvonut asuntomessujen budjettia.

Heikki Kouhilta oli pelkästään propaganda heitto sanoa, että valitukset muka viivästyttivät.
Ei millään tavalla, valituksista huolimatta työt aloitettiin aikataulun mukaisesti. Tästä voisi valtuutettu Anna Swanljung antaa selonteon. Ympäristöseuraa ei voi panna vastuuseen missään tapauksessa.

Osala laski, että terveydenhoitajan palkka on menoineen kaupungille 40 000 euroa vuodessa. Eli menettiin sosiaali- ja terveysmenoissa 275 tekevän eli suorittavan portaan
viroista. Tämä on laskettu siitä olettamuksesta että tappio on 11 miljoonaa.

Minä pyydän valtuutettuja kaivamaan vanhoja esityslistoja mitä kaikkea muuta  maksettiin asuntomessuista. Asuntomessujen nimissä käytiin Ylisiisti Vaasa ja maksoi 200 000 euroa. Sitten laitettiin keskustan katuihin kiinasta tuotetut reunuskivet ja tekonurmimatot, Varmasti ei ollut ilmaista. Mitä muuta tehtiin?
Lamminmäki toi esille sähkö- ja kunnallistekniikan, mitä se maksoi?
Kuntamatematiikka on loppujen hyvin yksinkertaista jos jostain annetaan, niin keltä se otetaan?

Muistan aikoinaan tällä palstalla sanoin, että ei minulla asuntomessuja vastaan, vaan vastustan aikataulua. Ja piti justiinsa paikkansa.

Pentti Suksi

pillipiipari

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1587 on: 23. 01. 2009 13:01 »
Tämän päivän Pohjalaisen mukaan ympäristöseuran valituksellaan estämä tonttien pohjan
vahvistus esikuormituksella olisi säästänyt 140 000€.

Se 700 000€ voidaan lisätä ympäristöseuran piikkiin.

fableable

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1588 on: 23. 01. 2009 15:03 »


 
Todellinen vaasalaisen tuhlaus ei löydy RG-linestä, asuntomessuista ja Kronvikin entisestä saha-alueesta vaan Vaasan kaupungin kiinteistä menoista. Vaasan kaupungin budjetti on 523 miljoonaa, josta toimintamenoja on 462 miljoonaa, josta puolet on henkilöstökuluja. Henkilöstökuluihin menee vuosittain 231 miljoonaa euroa. Kiinteämeno ja kertameno eroavat toisistaan siten, että kiinteämeno ei aikanaan katoa budjetista. Kiinteät menot ovat se ongelma, eivät kertamenot.

Asuntomessuja kertamenona on turvallista osoitella koska se ei iske julkisten kiinteiden menojen ytimeen vaan on ikään kuin sen ulkopuolella, ulkopuolisten työvirheiden aiheuttama skandaali.

Tällä metakalla Asuntomessuista ja Kronvikin saha-alueesta vältellään todellisia vaikeita kysymyksiä siitä, että mitä pitäisi tehdä, ettei Vaasan talous romahda. Taitaa olla sellainen kysymys, että kaupunginhallitus ja valtuusto ja kaupunkilaiset mieluummin metelöivät vaikka sitten asuntomessuista ja Kronvikin sahasta. Jos näitä ei olisi niin herra jumala pitäisi keskittyä oikeisiin asioihin.


Juuri näin. Osuit  "villakoiran" ytimeen.

Kehoitaisin kirjoittajia "hieman" hillitsemään negatiivista mielikuvitustaan. Sitä tulee helposti  tällaisessa  topic "hurmoksessa sokeaksi.  "Meidän verorahoja" ei olla käytetty mitenkään mielivaltaisesti, vaan yhteisillä  päätöksillä valtuuston siunaamana.

Poliisitutkintaan tarvitaaan rikosilmoitus, kun epäillään rikosta. Mutta siinä on sitten väärän ilmiannon riski olemassa. Väärä ilmianto on ainakin rikos.

Kuka sitä virheitä ja vahinkoja toivoi? Ei kukaan. Nyt on vain niiden kanssa elettävä. Jotkut tuntuvat elävän vahingoilla  keräten polittisia irtopisteitä.Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1589 on: 23. 01. 2009 15:03 »
Tämän päivän Pohjalaisen mukaan ympäristöseuran valituksellaan estämä tonttien pohjan
vahvistus esikuormituksella olisi säästänyt 140 000€.

Se 700 000€ voidaan lisätä ympäristöseuran piikkiin.

Niinpä. Se ei huomannut tulla kertomaan, että on syytä paaluttaa jos on mutaa tai sitten kaivaa kaikki muta pois. Selvä syyllinen!

Kahden vuoden painopenger ei riittänyt pitämään maata paikoillaan Vetokannaksella. Talot tieysti paalutettiin mutta piha laski. Eli esikuormitus ei olisi säästänyt mitään, aiheuttanut vain lisäkustannuksia. Olisi pitänyt paaluttaa suosiolla tai sitten kaivaa kaikki muta pois.

Näin luki lehdessä 10.11.2006:
Quote
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Vaasan ympäristöseuran valituksen Suvilahden asuntomessualueen ympäristötyöluvasta. Asian julkipanomenettely ei kaikin osin täyttänyt vaatimuksia, mutta oikeuden mielestä menettelyvirhe ei vaikuttanut valittajien oikeuksiin.

....

Laskettiin, että ilman esikuormitusta tonttien pohjan vahvistus maksaa ylimääräiset 140 000 euroa.

Valituksen takia esikuormitusta ei voitu tehdä, vaan asuntomessualueella tehdään maamassojen vaihto.


Olen edeleen samaa mieltä kuin akj Lonkakin oli (mutta jota kh ei uskonut). Liian kiireinen aikataulu ja huono maaperä ovat pääsyyt huikeisiin kustannuksiin.

Bjarne Östman

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1590 on: 23. 01. 2009 15:03 »
  "Meidän verorahoja" ei olla käytetty mitenkään mielivaltaisesti, vaan yhteisillä  päätöksillä valtuuston siunaamana
Quote
Oli miten oli mutta nyt alkaa kuulumaan "soraääniä" siitä että valtuusto siunaa, fableablen mielestä on ihan ok että katukivet - ja torin nupu, noppa ym kivet tuodaan Vaasaan milloin Kiinasta milloin Eestistä ja asennuksissa on myös käytetty kivimiehiä näistä maista, se jos mikä on tosiaan mielivaltaista, ainakin olisi korrektia edes kilpailuttaa ja verrata hinnat kotimaiseen laatukiveen ennenkuin lähdetään suurelle yleisölle huutamaan kiinan kiven halpuudesta. Käytetäänkö "meidän" verorahoja oikein jos kotimaiset kivimiehet samaan aikaan kulkevat lomautettuina?

Jarno Hautala

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1591 on: 23. 01. 2009 20:08 »

Poliisitutkintaan tarvitaaan rikosilmoitus, kun epäillään rikosta. Mutta siinä on sitten väärän ilmiannon riski olemassa. Väärä ilmianto on ainakin rikos.


Ns. väärää ilmiantoa on aika mahdoton tehdä, ellei ilmoituksen tekijä jo syyllisty valehteluun ja asioiden vääristelyyn ilmoitusta tehdessään. Siinä mielessä varsinaista riskiä ei voi edes laskea olevan olemassa.

Muuten asia on siitä kummallinen, että erilaisia kuluja tuntuu tulevan aina vain lisää. Miksi niitä lukuja kaunistellaan, jos oikeasti on ollut hyvät messut?

Kyllä jokaisella johtajalla tai muuten vastuullisessa asemassa toimivalla henkilöllä pitää olla sen verran pippeliä, että pystyy tunnistamaan ja tunnustamaan väärät arviot ja päätökset. Ne on tehty silloin, kun ne on tehty niillä tiedoilla ja taidoilla, joita silloin on ollut. Aina on tehty virheitä ja aina tullaan niitä tekemään. Ei niistä virheistä koskaan eroon päästä, mutta jos ne aina lakaistaan maton alle, niin  ei niistä koskaan voi edes oppia mitään.

Etelä-afrikkalainen totuuskomissio systeemi saattaisi olla loistava keino selvittää asiat. Siinä selviäisi varmasti kaikki. Alkaisi oikea kilpalaulanta, kun moni vahemmän virheitä tai vääryyksiä tehnyt haluaisi kokonaan eroon vastuusta. Samalla loppuisi epäilyt korruptiosta olivat ne sitten totta taikka eivät, mutta ainakaan ei tarvitsisi kenenkään enää epäillä. Ne jotka haluaisivat tutkintaa vaikeuttaa, eli edelleen salaisivat ja suojelisivat jotakin,  luonnollisesti maksaisivat messujen alkuperäisen budjetin ylitykset yhteisvastuullisesti. Näin voitaisiin asioista oikeasti oppia jotakin ja saataisiin vähän selkärankaisia johtajia tulevaisuudessa. Lisäksi tiedettäisiin, ettei edes kaupungin (veronmaksajien) rahoilla voi hölmöillä miten tahansa.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1592 on: 23. 01. 2009 22:10 »
Kun talousohjesääntöjä rikotaan, tai jos sellainen henkilö/toimielin palkkaa väkeä kaupungille, jolla valtuuksia ei siihen ole, niin kyse ei ehkä ole kuitenkaan rikosoikeudellisesta rikoksesta.
Kyse on omien sääntöjen rikkomisesta. Niitä tarkkailee tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta.
Maksimaalinen "tuomio" voisi olla vahingonkorvausvaade, jonka voi esittää vain kh.
Jos rikkeen tekijänä olisi ylin kaupungin johto niin arvata saattaa , että sanktioita ei lopulta tulisi.

Jos asuntomessutoimikunnassa on puoli kh:ta ja kj niin....

Jarno Hautala

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1593 on: 23. 01. 2009 22:10 »

Jos asuntomessutoimikunnassa on puoli kh:ta ja kj niin....

...riittää, että se toinen puoli kh:sta alkaa järjestelemään totuuskomissiota ja asiat saadaan hoitumaan?

Vai kuinka se jatkuisi?

belurisk

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1594 on: 23. 01. 2009 22:10 »
Kun talousohjesääntöjä rikotaan, tai jos sellainen henkilö/toimielin palkkaa väkeä kaupungille, jolla valtuuksia ei siihen ole, niin kyse ei ehkä ole kuitenkaan rikosoikeudellisesta rikoksesta.
Kyse on omien sääntöjen rikkomisesta. Niitä tarkkailee tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta.
Maksimaalinen "tuomio" voisi olla vahingonkorvausvaade, jonka voi esittää vain kh.
Jos rikkeen tekijänä olisi ylin kaupungin johto niin arvata saattaa , että sanktioita ei lopulta tulisi.

Mikä ero on tutkintapyynnöllä ja rikosilmoituksella.?
Tarkastuslautakunnalle voi kaiketi valtuusto tai valtuutettu esittää selvityspyynnön asuntomessujen suhteen?
Foorumilla esiintyneen keskustelun perusteella ei liene enää kysymys rikkeestä.
Vahingonkorvausvaateen (siis kenelle ja missä asiassa) voisi esittää vain kh - aika outoa??  Ehkä kh on asianosainen?  Urakoitsija Risbergin suuntaan asiaa on käsitelty, minkä tiedämmekin.
« Last Edit: 24. 01. 2009 07:07 by belurisk »

eklu

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1595 on: 23. 01. 2009 22:10 »
Onko veronmaksaja asianosainen, ainakin maksaa kulut.

foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1596 on: 23. 01. 2009 22:10 »
Onko veronmaksaja asianosainen, ainakin maksaa kulut.

Kapitalismi on sitä, että sinä-sijoittaja, riskeeraat rahasi ja saat sille mahdollisesti tuottoa. Tähän osallistuminen on sinulle/sijoittajalle vapaaehtoista.

Korporatismi on sitä, että sinä-veronmaksaja riskeeraat rahasi, mutta joku muu saa sille mahdollisesti tuottoa. Tähän on osallistuminen ei ole sinulle/veronmaksajalle vapaaehtoista.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1597 on: 24. 01. 2009 06:06 »

Jos asuntomessutoimikunnassa on puoli kh:ta ja kj niin....

...riittää, että se toinen puoli kh:sta alkaa järjestelemään totuuskomissiota ja asiat saadaan hoitumaan?

Vai kuinka se jatkuisi?

Melko hypoteettinen olis tuo kuvio kun kh on päätökset messujen hausta vielä yksimielisesti tehnyt. Että nyt ne jotka messukomiteaan eivät päässeet, alkasivat perätä "kavereilta" jotain.

Näennäisistä erimielisyyksistä huolimatta kh:sta hitsautuu tiivis kollegio, jossa kynnys alkaa todella rettelöimään muita kh-jäseniä ja niitä virkamiehiä, jotka kh-pöydän ääressä istuvat,  vastaan on todella korkea.

Jos messuihin on tuhlattu rahaa  talousohjesääntöjä rikkomalla - asianosainen on nähdäkseni paradoksaalisesti kh, jonka pitäsi alkaa vaatia itseltään (=asuntomessutoimikunnalta) mahdollisia vahingonkorvauksia.

Tilintarkastaja voisi antaa huomautuksia (olla suosittelematta tili- ja vastuuvapautta kh:lle), tarkastuslautakunta nuhteita mutta vahingonkorvauksia voisi vaatia vain kh itse.

Kyllä se nyt vaan on niin, että kaupunginhallitus saa käytännössä tehdä melkein mitä tahansa möhläyksia ja rahojen tuhlausta. Kunnallisesta vallasta on kasautunut 80-90% kaupungihallitukselle/kaupunginjohtajille. Pitäisi olla jämäkkä valtuusto joka khta pystyisi kovistelemaan aisoihin. Sellaista meillä ei ole ollut. Uudesta emme vielä tiedä.

belurisk

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1598 on: 24. 01. 2009 07:07 »
Kun talousohjesääntöjä rikotaan, tai jos sellainen henkilö/toimielin palkkaa väkeä kaupungille, jolla valtuuksia ei siihen ole, niin kyse ei ehkä ole kuitenkaan rikosoikeudellisesta rikoksesta.
Kyse on omien sääntöjen rikkomisesta. Niitä tarkkailee tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta.
Maksimaalinen "tuomio" voisi olla vahingonkorvausvaade, jonka voi esittää vain kh.
Jos rikkeen tekijänä olisi ylin kaupungin johto niin arvata saattaa , että sanktioita ei lopulta tulisi.

Mikä ero on tutkintapyynnöllä ja rikosilmoituksella.?
Tarkastuslautakunnalle voi kaiketi valtuusto tai valtuutettu esittää selvityspyynnön asuntomessujen suhteen?
Foorumilla esiintyneen keskustelun perusteella ei liene enää kysymys rikkeestä.
Vahingonkorvausvaateen (siis kenelle ja missä asiassa) voisi esittää vain kh - aika outoa??  Ehkä kh on asianosainen?  Urakoitsija Risbergin suuntaan asiaa on käsitelty, minkä tiedämmekin.

Esimerkiksi Kuntaliiton reviisorien käyttö ongelmien selvittämisesä ei ehkä ole se kaikkein puolueettomin taho?  Myös omalla kaupunkimme tarkastuslautakunnalla saattaa olla jääviysongelmia.
Pohjamutia myöten tulisi mennä.  Siinä ei enää Risberg & knit auta.

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #1599 on: 24. 01. 2009 19:07 »
Kaupunginhallitus tuo asiat valtuustolle. Kaupunginhallitus ei äänestä esityksiä voimaan vaan valtuusto. Jos valtuusto jatkaa tuota tuhlailevaa linjaansa niin kehitys menee siihen, että valtuusto sivuutetaan ja äänestäjiksi nostetaan kuntalaiset.

Kuntalaisten pitäisi vaatia tietoja ajoissa ja kattavasti ennen kuin mitään on päätetty. Tavoite on, että kehityskelpoiset kuntalaiset saavat tietoa. Meneillään olevat asiat pitää julkistaa kuntalaisille selkosuomeksi Vaasan kaupungin internetsivujen etusivulla kuukausi ennen kuin päätöksiä aletaan tekemään.

Esimerkiksi tulevia kunnallisverojen korotuksia ei pidä piilottaa jonnekin kaupungin sivustojen kätköihin, josta kuntalainen ne löytää vain korkeintaan sattumalta. Hankkeilla ei voi olla niin kiire, ettei niitä kerettäisi käsitellä vaasalaisia.infossa virkamiesten käyttäessä määrätyn ajan ajastaan vastaamalla meille.
« Last Edit: 24. 01. 2009 19:07 by Timo Rintamäki »