Author Topic: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys  (Read 81540 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Nyt olisi hyvä tilaisuus alkaa keskustella todellisista asioista. Tähän voisi osallistua myöskin ne päättäjät Laihialla ja molemmissa Kyröissä. Jotka vetäytyivät syrjään. En pane pahakseni vaikka virkakuntakin nikin takaa pelkojaan purkaisi. On joka tapauksessa pakko alkaa toimia,  yhtään hetkeä ei ole hukattavana.  Kysyisinkin mitä rakennemuutoksen arvellaan olevan.  Onko se pelkästään jotain pahaa jossa ei ole mitään suunitelmaa eikä tarkoitusta. Vai onko siinä sittenkin jokin suurempi ja laajempi tarkoitus, valmistautumisessa tulevaan.  Onko kenties helppo ummistaa silmät esimerkiksi eläköitymisen vaikutuksilta. 

Miten päättäjät ymmärtävät tuon nyt jo ovella olevan tapahtumaketjun. Sen yhteydessä moni asia muuttuu täysin toiseksi. Muutos on yhtä suuri kuin aikoinaan,  kun traktorit korvasivat hevoset. Onko yhteiskunta lainkaan valmistautumassa muutokseen, mitkä ovat keinot ? uskotaanko sen olevan vain jotain höpinää. Vai onko lapsellinen usko saanut jalansijaa jossa kuvitellaan että ulkomailta tuodaan tasapainottava määrä uutta nuorta väestöä. Näistä kaikista on kysymys, eikä niistä päästä olankohautuksella,  vaan ottamalla vastuu siitä työstä mitä se edellyttää. Tuo työ on ensisijaisesti poliittista. Kyrönmaan voimien kokoaminen on vain yksi pieni osa sitä kokonaisuutta,  johon on päädyttävä että selviydymme tällä alueella.

Offline ilmarinen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 223
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #1 on: 28. 02. 2008 08:08 »
Tässä lisää:

Historiallisen suuri murros

Suomen talouden murros 1990-luvun laman jälkeisinä vuosina vertautuu aikaisempiin suuriin käännekohtiin: teollistumisen alkuvaiheeseen 1800-luvun jälkipuoliskolla ja sotien jälkeisiin murroskausiin, kirjoittavat Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila teoksessaan Kansantalous 2028. "Samoin kuin aiemmin, 1990-luvun alussakin kasvu keskeytyi poikkeuksellisiin, ulkoisten tekijöiden aiheuttamiin murroksiin ja niitä seuranneisiin rakennemuutoksiin."

Rakennemuutos tarkoittaa resurssien siirtymistä nopean tuotannon ja tuottavuuden kasvun aloille sekä samalla tuotantorakenteen monipuolistumista. Rakennemuutos ja kasvu kytkeytyvät toisiinsa: rakennemuutos on kasvun lähde, mutta rakenteet myös muuttuvat kasvun seurauksena.

Suomi saavutti 1990-luvun alussa muihin länsimaihin verrattuna myöhässä ja myös paljon dramaattisemmin ns. deindustrialisaatiokehityksen päätepisteen. Muualla perinteiset teollisuuden alat olivat taantuneet jo aiemmin ja tilalle oli tullut palveluelinkeinoja.

Suomen veti lamasta vientiteollisuus, joka oli toisenlaista verrattuna aiempaan. Uudet toimialat nousivat kärkeen, mutta ne työllistivät tuotannon kasvuun nähden vain vähän työntekijöitä. Kehitys vei jo 1980-luvulla alkaneeseen suuntaan: kohti yhä harvempia, entistä paremmin palkattuja ja korkeamman ammattitaidon työpaikkoja.
Teollisuudessa nousi tuotanto, palveluissa työllisyys

Kun tarkastellaan tuotantoa, Suomi "teollistui uudelleen" laman jälkeen, kun 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa vinoutunutta tuotantorakennetta korjattiin. Liian pieneksi supistunutta vientikapasiteettia kasvatettiin, markan ulkoisen arvon romahdus vauhditti kehitystä. Teollisuustuotanto kasvoi, ja sen osuus kokonaistuotannosta nousi selvästi toisin kuin muissa länsimaissa. Samalla teollisuuden sisäinen rakenne muuttui: sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta tuli suurin teollisuudenala ja metsäteollisuuden osuus painui pariinkymmeneen prosenttiin.

Työllisyydessä pitkä linja kuitenkin on jatkunut: työvoima vähenee alkutuotannossa sekä teollisuudessa ja kasvaa palvelualoilla.

Kaiken kaikkiaan Suomessa oli vuonna 2003 lähes 140 000 työllistä vähemmän vuonna 1990. Rajuinta muutos on ollut alkutuotannossa; maa-, riista- ja kalatalouden piiristä hävisi 13 vuodessa noin 85 000 työntekijää. Myös rakentamisessa pudotus on ollut suuri: vuonna 2003 jopa 50 000 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 1990.

Teollisuus kokonaisuudessaan on myös menettänyt yhteensä 86 000 työpaikkaa vuosina 1990-2003 huolimatta huimasta noususta elektroniikkateollisuudessa. Eniten on menettänyt kulutustavarateollisuus, 47 000 työpaikkaa.

Työvoiman väheneminen johtuu kuitenkin myös toisenlaisesta rakennemuutoksesta yritysmuodoissa ja sitä kautta työpaikkojen tilastoinnissa. "Työllisten määrä teollisuudessa ei ole merkittävästi laskenut, kun otetaan huomioon työn ulkoistaminen palvelualoille", toteaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAN:n työmarkkinoiden tutkimusohjelman tutkimuspäällikkö Hannu Piekkola. "Tämä poikkeaa merkittävästi kehityksestä muissa maissa, joissa teollisuuden rooli työllistäjänä on voinut merkittävästi vähentyä."

Teollisuudesta on siirtynyt tehtäviä alihankinnoiksi, esimerkiksi atk-, siivous-, kuljetus-, kirjanpito-, mainos- yms. palvelualoille. Samaan tapaan maatalous oli aikanaan hyvin omavaraista tuottaen ja huoltaen esimerkiksi omat koneensa ja kuljettaen niin tuotteensa kuin tuotantopanoksensa itse. Työnjaon kehittyessä nämä työt siirtyivät tilastoissa pois maatalouden piiristä teollisuuteen ja palveluihin.
Tekniset sekä sosiaali- ja koulutuspalvelut nousussa

Elektroniikkateollisuuden lisäksi työllisyyttä ovat siis kasvattaneet vain palvelualat. Teollisuuden palvelujen ulkoistaminen heijastuu siihen, että eniten on kasvanut ryhmä tekninen palvelu (85 000 uutta työntekijää). Sitä seuraavat sosiaalipalvelut (+39 000), koulutus (+27 000), muut palvelut (+25 000) ja terveyspalvelut (+8 000).

Sosiaalipalveluista on kasvanut erityisesti päivähoitohenkilökunnan määrä. Myös palvelutalojen henkilökunta on lisääntynyt tuhansilla työntekijöillä. Koulutuspalveluissa eniten uutta työvoimaa on saatu peruskouluihin; suhteellisesti kasvu on ollut vieläkin suurempaa korkeakouluissa. Muiden palvelujen ryhmässä kasvua on tapahtunut erityisesti järjestö- ja urheilutoiminnassa. Terveydenhuoltopalveluiden kasvusta voi mainita esimerkkinä lääkärien määrän, joka on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1990 lääkäreitä oli noin 12 200, kymmenen vuotta myöhemmin jo reilut 14 500.
Avautumista, automaatiota, itsepalvelua...

Mitä on kehityksen taustalla? Ennen kaikkea teknologista kehitystä, mutta myös taloudellisen toimintaympäristön muutosta.

Suunta on ollut kohti erityisosaamista. Automaation myötä monet kouluttamattoman työvoiman yksinkertaiset, rutiininomaiset perustyötehtävät ovat kadonneet. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton selvityksen mukaan 1990-luvulla vaativien ammattien suhteellinen osuus kaikista ammateista kasvoi kuudessa vuodessa 10 prosentin tasolta lähes 40 prosentin tasolle ja keskitason ammatit supistuivat 80 prosentin tasolta lähes 50 prosentin tasolle.

Myös suljetun ja säännellyn talouden avautuminen on tuottanut suuriakin muutoksia ammattiryhmissä. Pankkitoimihenkilöiden määrä putosi reilusta 35 000:sta vuonna 1990 vajaaseen 25 000:een vuonna 1995.

Pankkitoimihenkilöiden määrää on supistanut myös toinen yleinen trendi: työtä on siirretty asiakkaalle, joka palvelee itseään pankkiautomaateilla tai Internetin äärellä. Vastaavaa kehitystä on tapahtunut monilla muillakin aloilla, esimerkiksi kaupan aloilla.

Työtä on toisaalta siirretty kotitalouksista myös takaisin tuotantoon. Esimerkiksi ruuan valmistaminen kotona on vähentynyt, mikä on synnyttänyt uusia työpaikkoja pikaruokaloihin ja valmisruokatuotantoon. Myös vaatteiden valmistus kotona on merkittävästi vähentynyt, työpaikat tosin ovat syntyneet halpatyövoiman maihin.
Hallitusti, kovalla hinnalla

Myllerrysten jälkeen Suomen tuotantorakenne on nyt jokseenkin samanlainen kuin OECD-maissa keskimäärin: jalostuselinkeinojen osuus on noin kolmannes, palveluiden runsaat 60 prosenttia ja alkutuotannon osuus on painunut muutamaan prosenttiin.

Muutosten hintaa ovat maksaneet työttömäksi jääneet, erityisesti taantuvien seutujen pitkäaikaistyöttömät. Rakennemuutosta voi kuitenkin pitää hallittuna, toteaa tutkimuspäällikkö Hannu Piekkola. "Rakennemuutos on johtanut voitollisten ja tuottavien yritysten kasvuun. Ei ole tuettu näivettyviä toimialoja. Olemme olleet paremmin valmistautuneita Aasiasta ja Itä-Euroopasta tulevaan kilpailuun. Meille on edullista, että suomalaiset yritykset kansainvälistyvät, koska aina jokin osa toiminnasta jää Suomeen.

Myönteistä on myös suljetun sektorin avautumisen vaikutukset. "Eri toimialojen väliset tuottavuuserot ovat kaventuneet. Kotimaahan on tullut ulkomaisia palvelualan yrityksiä. Siten raja vientisektorin ja suljetun sektorin välillä on pienentynyt", Piekkola sanoo.
Murrokset jatkuvat

Vaikka rakennemuutos on ollut raju 15 viime vuoden aikana, se ei suinkaan ole ohi. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2020 teollisuuden palveluksessa alle neljännes työllisistä, kun vuonna 1990 osuus oli vielä yli 30 prosenttia. Palvelujen osuuden työllistäjänä arvioidaan puolestaan nousevan jo 73 prosenttiin vuonna 2020, kun osuus vuonna 1990 oli 60 prosenttia.

Työministeriön pääekonomisti Pekka Tiainen on arvioinut rakennemuutosten vaikutuksia ammattirakenteeseen tulevina vuosina. Tiaisen mukaan Suomen täyttäessä sata vuotta vuonna 2017 työllisyys on nykyistä suurempi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä liike-elämää palvelevassa toiminnassa. Yksityisen kulutuksen kasvun takia työllisyys kasvaa myös hotelli-, ravitsemus- ja majoitustoiminnassa sekä yksityisissä palveluissa ja väestön vanhenemisen takia erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollossa.

Työpaikkoja menetetään edelleen maataloudessa, muussa tehdasteollisuudessa kuin elektroniikkateollisuudessa, tukkukaupassa, rahoitussektorilla ja julkisessa hallinnossa.

Muutokset muovaavat ammattirakennetta. Suorittavassa työssä työllisten määrä vähenee ja lisäys kohdistuu tietotyöhön ja muuhun palvelutyöhön. Eniten kasvavat tuotannon ja liikkeenjohdon sekä rahoituksen ja hallinnon asiantuntijatyöt.

Palvelusektorilla lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilöstön määrä on nykyistä tuntuvasti suurempi ja sosiaalityöhönkin, etenkin vanhusten palveluihin, tarvitaan enemmän väkeä. Lisäystä jarruttavat kuitenkin julkisen sektorin rahoituspulmat. Koulutusyhteiskunnassa myös opetustyö lisääntyy, mutta painottuu nykyistä enemmän aikuiskoulutukseen.

Lähteet:
Kansantalous 2028. Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila. ETLA, 2003.
Väestölaskennat 1970-2000. Tilastokeskus.
Globalisaation portinvartijat. Toim. Elina Grundström. Edita 2004.

Offline Professional

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 4930
 • Yhtä köyttä Yhdistykset Siperiaan.
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #2 on: 28. 02. 2008 12:12 »
Erittäin hyvä avaus Ilmariselta, varsinaisen laihialaisen Huuhaa keskustelun nollapisteeksi.

Laitan tähän sitten tuon Nollapisteen toisen pään, eli kuljettavan matkan koordinaatin
jonka väliin voitte sijoittaa kaiken sen spekulaation tämän liikkeen arvioinnista
joka varsinaisessa Laihiakeskustelussa on kulminoitunut lähinnä parin kolmen erittäin
huonon meedion vastineisiin, lähinnä henkilökohtaiseen pätemiseen, sekä omaan asemaansa  liittyen.

Uskon vakaasti, että kukaan näistä ei pysty tätä tulevaa muutosta visioimaan siltä pohjin
mitä näissä näkemyksissä on realistisesti pohdittu, mitä erilaisimpien kaavoihinsa kangistuneiden
"vapaa ajattelijoiden" voimin, varsinaisista teoista puhumattakaan.

Eli matkan pää on tietysti liittyminen Kehittyneenpään ja Kehityskykyisempään kuntaan
kyseisen oman Kehityksen turvaamiseksi, sekä näiden Kehitystoimien delegointi niille
joilla siihen on paremmat edellytykset, eli ts. sitä jo harrastaville, toimenkuvistaan ja
meriiteistään puhumattakaan.

Myöskään oleellisinta seikkaa unohtamatta: Eli  Rakennemuutos on jo alkanut aikoja sitten

  Kahdella sanalla typistettynä:

  Liittykää Vaasaan.
« Last Edit: 28. 02. 2008 12:12 by Professional »

foliohattu

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #3 on: 28. 02. 2008 14:02 »
Tämä oli ihan hyvä ja mielenkiintoinen keskustelunavaus. Näitä asioita soisi itse kunkin virkamiehen sekä poliitikon pohtivan.

En tahtoisi myöntää, mutta tunnustaudun pessimistiksi tässä asiassa. En usko, että enemmistöllä riittää halua, kykyä tai ymmärrystä muutoksen tarpeen tunnustamiseksi. Saati sitten tahtoa asiaan tarttumiseksi. Suomi on sen verran sosialistinen maa ja niin suuri osa työikäisestä väestöstä saa tavalla tai toisella elantonsa julkiselta koneistolta. Kovinkaan moni heistä ei halua, että asiat muuttuisivat veronmaksajille tarkoituksenmukaisemmiksi tai edullisemmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että muutos voi tapahtua vain suuren kriisin edessä. Vasta sitten kun kaikki ymmärtävät, että nyt on jo myöhäistä hoitaa asioita hallitusti - sitten alkaa tapahtua. Tämä tulee olemaan taloudellinen katastrofi ja se tuo monelle myös merkittävän inhimillisen tragedian. Samanaikaisesti markkinoilla pihisee ilmat satojen miljardien johdannaiskuplasta, mutta ei siitä tällä kertaa sen enempää.

Minulla on mennyt usko sellaiseen edustukselliseen demokratiaan, jossa poliitikot ovat lähes yksinomaan julkisen koneiston elättejä. Mikäli heidän oma sekä henkilökohtaisen verkostonsa toimeentulo saadaan koneistolta, he suojelevat ensisijaisesti koneiston etuja. Heille on lähes yhdentekevää miten yksityisellä puolella työskentelevien kilpailukyky tai talous kehittyy.

Tällä hetkellä suomalainen duunari maksaa veroja n. 50%. Olemme siis nousukauden aallonharjalla. Mikä on tilanne sitten kun olemme olleet vuosia taantumassa? Kuka viitsii lähteä aamulla töihin jos kokonaisveroaste nousee jonnekin 70% tietämille? Poliittinen ilmapiiri tarjoaa lääkkeeksi vain lisää tukia tukien sekaan. Kukaan ei kerro, että mistä nämä tuet rahoitetaan. Tavallista duunaria verotetaan keskimäärin n. 1300 eurolla kuukaudessa. Sitten häntä pompotellaan virastoissa, joista hän voi erilaisten tukien ja vähennysten avulla saada siitä osan takaisin. Satasen sieltä, satasen tuolta. Tietääkö kukaan kuinka monta erilaista sosiaalietuutta on olemassa tai miten monta erilaista tapaa sorvata verotusta erilaisilla vähennyksillä? Miten suuri virastojen armeija vaaditaan hallinnoimaan kaikkea tätä? EU, valtio, läänit, kunnat sun muut kuntayhtymät elätteineen. Tätä riittää. Mikä neuvoksi?

Tulevat kymmenen vuotta tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin kymmenen edellistä. Mikäli hallintokulttuuri ei tule dramaattisesti muuttumaan, alkaa töiden teko muuttumaan lähinnä harrastustoiminnaksi. Käteen jäävällä rahalla ei suurempaa perhettä elätetä.

Henkilökohtaisesti olen harkinnut muuttavani pois Suomesta sellaiseen maahan, jossa on inhmillisempi verotus palkkatyölle. Jättäisin korporatismin sekä sosialismin rahoituksen muiden harteille ja tulisin takaisin kun tilanne alkaa tasaantua - työstä keräämäni säästöt hyvässä jemmassa. 

No joo... meni vähän leveäksi nää mun jutut, mutta nämä samat asiat pätee, puhutaan sitten kunnan tai valtion touhuista. Molempien rahoitus otetaan suoraan duunarin tai yrittäjän palkasta. Näistä kaikista hienoista "hyvinvointipalveluista" ei voi kieltäytyä. Sinä maksat tai itket ja maksat. Palveluita ei välttämättä järjestetä niiden käyttäjien tarpeisiin vaan enenevässä määrin niiden tuottajien tarpeisiin.

Offline PELIMIES

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 80
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #4 on: 28. 02. 2008 14:02 »
TERVE. Aikasmoisen fiksuja ajatuksia mm. Ilmarisella.

Rakennemuutoshan on pakollinen ja osittain jo toteutettukkin myös kuntasektorilla.

Monet miettivät ja visioivat sitä mitä on rakennemuutos ja mitä se tuo tullessaan.

Kuntasektorin rakennemuutosta ei ole pystytty kuvaamaan ehkä niin selvästi kuin Suomen teollisuuden muutos ja muutosta esimerkiksi Suomen viennissä.

Kuntarakenteen nykytilan voi analysoida toteutuneista faktoista.

Kuntarakenteen tulevaisuuden voisi joku viisas ja aikaansaava kirjoittaa tänne.

Ottakaapa ajatuspohjaksi ns. 0 ( nolla ) - kunta. Mitä esim. Laihialla pitää olla "kunnalla" mikäli kaikki olemassa oleva saadaan nollata ja voidaan viisaiden miesten ja naisten kesken lähteä rakentamaan esim. henkilöstöorganisaatiota.

Mitä nykypäivän teknologioilla kuntalaiset tarvitsevat.

0-kunnassakin pitää olla kouluja, päivähoitopaikkoja, vanhusten huoltoa ja vanhusten hoitoa, hautausmaa tai krematorio ( srk. järjestää ). Hautausmaa voi olla toki vaikka Jurvassa niin kuin syntyminenkin tapahtuu esim. Vaasassa. Lähihautausmaa periaatteella on kai lähinnä omaisia ajatteleva ideologia ja taas toisaalta mikä kunta haluaa omalle maalleen toisen kunnan poistuvia resursseja. Koulut ovat joko valtion tai kunnan tai yhdistyksen
 ( vrt. steiner-yhdistys ). Pitää olla teitä ja tontteja. Näitä pitää kaavoittaa ja hoitaa. Hoito voidaan ostaa, kaavoitus voidaan ostaa ( valtuusto vahvistaa ). Pitää( kö ) olla vapaa-ajan vietto paikkoja, kulttuuripaikkoja ( voidaan lienee ostaa ). Pitää ( kö ) olla asuntoja kuntalaisille.

Valtio määrittelee mm. sosiaalihuollon järjestämisen mutta o-kunnassa tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Sosiaalijohtaja istuu o-kunnassa Vaasassa ja häneltä ostetaan palveluja.

Jne. Jne.

En osaa sanoa montako kunnan työntekijää tähän 0-kuntaan syntyisi mutta enemmän kuin 1 ja vähemmän kuin 250. Tuo 250 tulee ajatusmaailmasta, 1 kunnan työntekijä 30 kuntalaista. Päivähoidossahan on niin että 1 tt vs. 5 lasta eli suhde on 1 / 5. 7-15 vuotiaat 1,2 tt vs. 25 lasta / nuorta   ( 1 / 21 ) ja 16 - 75 vuotiaat, 1 vs. 50  eli nykyisellä ikajakaumalla määrä lienee reilusti alle 250.

No joo.... mites se kuntarakenne muutos nyt sitten menikään.

Säilytetään vanhaa ja luodaan työpaikkoja, saadaan veroeuroja kun on paljon työpaikkoja.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #5 on: 28. 02. 2008 15:03 »

 etenkin vanhusten palveluihin, tarvitaan enemmän väkeä. Lisäystä jarruttavat kuitenkin julkisen sektorin rahoituspulmat. Koulutusyhteiskunnassa myös opetustyö lisääntyy, mutta painottuu nykyistä enemmän aikuiskoulutukseen.


Ilmarisella oli laaja katsaus jo tapahtuneisiin rakenne muutoksiin teollisuuden ja talouden osalta. Monelle kaupunkilaiselle tuo oli uutta, mutta maaseutukunnissa on niin että, ei vain tiedetty jo tuo kaikki, vaan se on myöskin koettu henkilökohtaisella tasolla. Aluerakenteellinen muutos on purrut vahvasti.

Otin lainaukseen tuon ennustavan osion koska se on tärkeämpi. Siinä käy hyvin ilmi se kuinka ongelmaksi muodostuu rahoitus joka on erittäin pettävällä pohjalla, nyt kun jo velkaannumme vaikka ongelmia ei edes vielä ole tuon ikärakenne ongelman suhteen. Tuosta syystä johtuen juuri kuntarakenne muutosta tarvitaan. Tuon muutoksen pitäisi vielä samalla avata mahdollisuus noiden rahoitustarpeiden hoitamiseksi. Sen vuoksi siinä on lähdettävä melkoisen kattavaan yksiityistämiseen.

foliohatun teksti kannattaa jokaisen lukea, tuossa edellä. Siinä on kerrottuna koko kuva siitä miksi olemme tässä ja miksi edelleenkin aiomme jäädä tähän,  vaikka elävä elämä ympärillämme kertoo aivan toisenlaisista tarpeista.

Vaasassa saattaa moni odottaa vanhan Vaasanläänin kulta ajan paluuta. Tuo odotus on aivan turhaa, Vaasaa koskee kaikki  samat lainalaisuudet kuin muitakin suomalaisia paikkakuntia, jokaisella paikkakunnalla omien tekojen merkitys on se ainut joka vaikuttaa. Ilmarnenkin esitti tuolla edellä että suljetun suomen talouden aika oli erilaista, kun tämä avoimen talouden aika. Näin tosiaankin oli silloin esimerkiksi Vaasanlääniin osoitettiin kehitysaluetukia useita rekkakuormallisia rahaa, joka oli peräisin suljetun suomen talousautomaatista inflaatio-devalvaatio.  Joka sitten läänin pääkaupungin kautta jakaantui lääniin. Tottakai se oli erilaista aikaa Vaasassa. Sellaista aikaa ei enään ole. Siksi Professionaalin viisauden voi jättää omaan arvoonsa.

Uskoisin että vähitellen päästään keskustelemaan tästä asiasta,  koska täällä maalla emme ole tottuneet ajopuuna odottelemaan väistämättömän vaikutuksia.  Vaan niihin pyritään vastaamaan ajoissa. Ei muuta kuin päättäjätkin mukaan ja sosialismille annetaan kyytiä,  se ei meitä enään auta. Enkä ainakaan minä halua nähdä sellaista sosialismin loppua suomessa,  Kun mikä Albaniassa nähtiin, mätänevät orvot orpokodeissa ja vanhukset valtion hoitolaitoksissa.  Jos kerran voimme tämän järkeä käyttämälläkin tehdä itse kuntoon.

Offline PELIMIES

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 80
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #6 on: 28. 02. 2008 15:03 »
Terve. Olen samaa miletä Original Wiikin ja foliohatun kanssa. Kyllä tuossa koneiston suojelemisessa itsessään on perusongelma. Koneisto itse päättää mitä koneisto sisältää.

On juuri niin että "kuntakoneistoa" ei juurikaan vapaan markkinatalouden asiat kiinnosta mutta sanon vaan että ON PAKKO ALKAA KIINNOSTAMAAN.

Vielä 1998-1999-2000 paperiteollisuus nauroi palveluliikkeille ja heidän tarjouksilleen siitä, että he voivat hoitaa myös niitä heidän teollisuutensa sisällä olevia palveluita...ja mitäs nyt. Ei naurata enää mikään...nyt taistellaan siitä, että saadaanko tehdä edes sitä omaa perusosaamista eli paperia.

Monissa kunnissakin ( ja valtuustosaleissa, lautakunnissa jne. ) ollaan sitä mieltä, että omana työnä tehty työ on parasta mitä maailmalta saa. Sanon vaan, että se työ on hyvää, tosi hyvää, mutta sitä omana työnä tehtävää työtä olisi kyllä kriittisesti tarkasteltava ja benchmarkattava toisiin kuntiin ja vapaisiin markkinoihin ja haettava aktiivisesti vaihtoehtoja ja kehityskohteita.

Hallinto onkin jo aivan oma asiansa. Hallinto esittää ja koneisto ( hallinnon rattaat ) hyväksyy.

Kyllä pitäs öljyt vaihtaa ja nopiaa vai pitäiskö tehdä ihan koneremontti.

Offline Professional

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 4930
 • Yhtä köyttä Yhdistykset Siperiaan.
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #7 on: 28. 02. 2008 17:05 »


 ..täällä maalla emme ole tottuneet ajopuuna odottelemaan väistämättömän vaikutuksia.  Vaan niihin pyritään vastaamaan ajoissa.

 ..Enkä ainakaan minä halua nähdä sellaista sosialismin loppua suomessa,  Kun mikä Albaniassa nähtiin, mätänevät orvot orpokodeissa ja vanhukset valtion hoitolaitoksissa.

Mistä ihmeen vastaamisesta tässä oikein puhutaan.? Tässä Laihian kehitystilnteessa.?

Onko kyse vain tästä paikallisesta Vallankumouksesta, johon tämänkaltainen propaganda viittaa.

Mistä siellä löytyy siis nämä kyseiseen "väistämättömään" vastaavat miehet, vai tarkoitatko vain
kenties tätä yhden miehen agitaatiota, esim. jollain maailman köyhimmän valtion, eli Albanian
tilanteella, meidän tulevaisuuttamme yksityisenä meediona mallintaen.?

Eikö ole lievästi sanoen, vähän kaukaa haettua.

Etkö näe siis Vaasan nykytilaa jatkuvasti yksityiseen palveluun siirtyen ja markkinatalouteen
suuntautuen, sekä sitä jatkuvasti kehittäen, sekä siihen  sijoittaen.?

Mistä ihmeen sosialismista jatkuvasti agitoit, puheet kun viittavat jo jonkin uuden rodun jalostumiseen
Hitleriä siteeraten, oletko koskaan tehnyt käsilläsi mitään, vai ovatko ne vain tämän
henkilökohtaisen syndrooman jatkeita, tähän rakennemuutos monologiisi liittyen.?

Helpommalla pääset, kun Liityt Vaasaan.

Täällä on nimittäin tekemisen meininki.

« Last Edit: 28. 02. 2008 17:05 by Professional »

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #8 on: 28. 02. 2008 20:08 »
Professionalin kirjoituksessa on sama katkera sävy joka johtuu siitä että suomen sosiaalidemokraatit ovat ajautuneet auringon laskun porukaksi,  joilla ei ole enään uskottavuutta nimeksikään. Siksi ymmärrän hyvin mielipiteitäsi, ethän juuri muuta mieltä voisikaan olla. Kun usko on kanavoitunut politiikkaan, se on fanaattisuutta vailla vertaa. Hyvinvointivaltio uskovaiset ovat sen verran vankka uskoisia,  että on turha edes yrittää esittää jotain erilaista.

Esitän silti esimerkin taas kerran. Kun joukko nuoria lapsiperheitä on kokoontunut yhteen,  he voivat hyvin nähdä että esimerkiksi esiopetus ja ala asteopinnot sujuisivat mallikkaasti heidän oman osaamisensa varassa itsepalveluna, ja huomattavasti halvemmalla,  kun yhteiskunnan järjestämänä.  Monien ryhmien kohdalla se merkitsisi laadun nousemista aivan uusiin mittasuhteisiin, jolloin ylemmätkin opinnot olisivat mahdollisia, maksullisissa huippuyliopistoissa,  joihin ei enään ole asiaa niillä,  jotka ovat saaneet tätä sosiaalidemokraattien lanseeraamaa tasapäistymis oppia.

Tuossa nyt vain yksi esimerkki,  joka saa monet vihasta kipeiksi. Mutta tämä on arjen totuus.  Julkinen työ on liian tuottamatonta ja  tehotonta. Että sille olisi enään mitään oikeutusta tässä ajassa. Yhteiskunnan hallintoa on purettava ja raivattava tilaa yksityisyydelle,  jonka avulla ehkä selvitään niistä suurista muutoksista ja työn uudelleen organisoinneista,  jotka väestön vanheneminen tuo tullessaan.

Valitettavasti Vaasa on jäljessä monia paikkakuntia kuntarakenteen korjauksissa. Jos siellä oltaisiin asialla,  niin ilomielin hakeutuisin sinne. Mutta joudun kokoajan peräämään,  milloin on aika lähteä kultaiseen kolmioon.  Kun täällä maaseutusuomessa jota Vaasakin on,  ei saada mitään aikaan. Jos olisinkin ainut se ei olisi ongelma.   Nyt on.

Offline Kasperi

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 176
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #9 on: 29. 02. 2008 20:08 »


Esitän silti esimerkin taas kerran. Kun joukko nuoria lapsiperheitä on kokoontunut yhteen,  he voivat hyvin nähdä että esimerkiksi esiopetus ja ala asteopinnot sujuisivat mallikkaasti heidän oman osaamisensa varassa itsepalveluna, ja huomattavasti halvemmalla,  kun yhteiskunnan järjestämänä.  Monien ryhmien kohdalla se merkitsisi laadun nousemista aivan uusiin mittasuhteisiin, jolloin ylemmätkin opinnot olisivat mahdollisia, maksullisissa huippuyliopistoissa,  joihin ei enään ole asiaa niillä,  jotka ovat saaneet tätä sosiaalidemokraattien lanseeraamaa tasapäistymis oppia.

Myönnettäköön heti etten ihan joka kohtaa ymmärtänyt tekstistä, joten saatan nyt kommentoida asian vierestä. Tällä kertaa täytyy olla täysin eri mieltä O W:a kanssa. Peruskoulu itsepalveluna ei ainakaan opetuksen tasoa nostaisi, esiopetuksessa ja ala-asteenopetuksessa tehdään pohjaa koko tulevalle elämälle ja se on paras antaa ammattilaisten hoidettavaksi. Jos koulu ei ole vanhempien  mielestä tarpeeksi laadukasta niin voihan sitä oppimista terästää sitten kotona. Tietenkin jossain tapauksissa lopputulos voisi kotiopetuksessa olla parempi, mutta kuinka pienestä prosentista puhuttaisiin vai puhuttaisiinko promilleista kun katsotaan asiaa kokonaisvaltaisesti.

Olkaamme tyytyväisiä olemassa olevasta koulujärjestelmästä, joka takaa kaikille lapsille opetuksen.

Offline Kaviaari

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 72
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #10 on: 01. 03. 2008 08:08 »
Tässä näet Kasperi millainen JÄRJENJÄTTILÄINEN Original Wiik on!

Offline Kasperi

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 176
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #11 on: 01. 03. 2008 09:09 »
Tässä näet Kasperi millainen JÄRJENJÄTTILÄINEN Original Wiik on!

Turha panetella, jos pystyt yhtä syvälliseen ajatteluun kuin tämä "järjenjättiläinen" niin onnittelen.

Offline Knatterton

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 63
 • Hyvä lihaskunto on etsivälle tärkeä.
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #12 on: 01. 03. 2008 10:10 »
Hmmm... mielenkiintoista.... Täällä oikeasti keskusteltiin ja jossain vaiheessa keskustelu muuttui panetteluksi.... täytyypä oikein paneutua asiaan niin selviää kuka aloitti panettelun...
Forumin etevin etsivä!!! Niin etevä ettei tarvitse apulaisia.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #13 on: 01. 03. 2008 12:12 »
Minusta oli ihan hyvä että Kasperi jatkoi koulukeskustelua.  Ansaitset kyllä lisäsevitystä hieman. Otin tuossa esille hieman karrikoiden kylläkin sen pysähtyneisyyden,  johon olemme ajautumassa, tällä erityisesti 60-70 lukujen aikana kehitetyllä sosiaalidemokraattien pääosin luomalla peruskoulumallilla.

Tänä samana aikana pankit ovat esimerkiksi kehittyneet niin pitkälle että asiakas tekee itse sen perustyön joka pankeissa oli aikanaan pankkitoimihenkilöiden arkista tarkkaa ja tärkeää työtä. Tuo kehitys on tuonut mukanaan uudet tekijät pankkeihin,  joiden työ on niin vaativaa,  että asiakkaat ei siitä selviä omana työnä. Tuosta työstä maksamme, mutta emme ole valmiita maksamaan työstä jonka voimme tehdä itse.

Tarkoitin tuolla koulukeskustelulla sitä että koulujärjestelmäkin on kehityksen alainen,  tai pitäisi olla. Toisin sanoen alkaisimme ajatella siinäkin järkevästi,  että mikä on sitä opetusta,  jonka arvo on niin suuri että siitä kannattaa maksaa. Monet lapset osaavat lukea kouluun mennessä toiset osaavat laskea ja niin edelleen. Voitaisiin ajatella myöskin niin että tarvittaessa tarjotaan opetusta, esimerkiksi yritysten toimesta.  niille jotka eivät kykene perusasioita hoitamaan itsepalveluna. Vaativampaa opetusta sitten jatketaan tasoittain.  Ensin osin yhteiskunnan tuella, mutta yhä enemmän oppilaan omin panostuksin,  jolloin vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä. Tuolla systeemillä koulut pysyvät ehjinä ja opetustunneilla ei ole häirikköjä. Opetus yhtiöiden tuottamana on tietenkin laadukasta, koska huonoilla menetelmillä ja varusteilla jää jälkeen kilpailijoista. Tietenkin tähän kuvioon liittyy myöskin se että työn verotus on saatava hyvin alhaiselle tasolle ja siinä progressio poistettava. 

Koululaitos on ollut tetenkin tunteita herättävä asia,  siinä on alunperin ollut kansansivistäminen ja lukutaidon hankkiminen ensisijaista. Että hallintokulttuuri joka suomessa on hyvin vahva,  olisi voinut paremmin toimia. Joku on tunteiden vallassa voinut luulla että on haluttu ihmisille jotain ansiotonta hyvää.  Nyt vallan ote on rauranluja ja se tietenkin koulutuksen monimuotoistumisen seurauksena joutuisi mukautumaan enemmän elävään elämään sopivaksi. Mutta palkintona olisi se että kaikki ne luonnolliset arjen tarpeet,  mitä syntyy aikojen saatossa.  Saisivat heti viivyttelemättä vastineen.  Esimerkiksi väestön vanheneminen vaatii muutoksia,  joihin ei jäykkä koneistomme pysty, ja jos pystyisikin niin mistään ei löydy sen maksajaa. Hinta tulee olemaan järkyttävä.  Tuon kehityksen seurauksena voisi syntyä myöskin vientiin kelpaavaa liiketoimintaa.

Offline Kasperi

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 176
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #14 on: 01. 03. 2008 13:01 »
Ensin osin yhteiskunnan tuella, mutta yhä enemmän oppilaan omin panostuksin,  jolloin vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä. Tuolla systeemillä koulut pysyvät ehjinä ja opetustunneilla ei ole häirikköjä. Opetus yhtiöiden tuottamana on tietenkin laadukasta, koska huonoilla menetelmillä ja varusteilla jää jälkeen kilpailijoista. Tietenkin tähän kuvioon liittyy myöskin se että työn verotus on saatava hyvin alhaiselle tasolle ja siinä progressio poistettava. 


Ensinnäkin kiitos asiallisesta vastauksesta! Kyllä tietenkin opetusta voidaan yhtiöittää, mutta siitä maksaminen on eri asia. Suomen järjestelmä on koska se ei aseta lapsia valmiiksi menestyjiin ja häviäjiin vanhempien taustasta ja varallisuudesta riippuen. Järjestelmässä on ainakin näennäisesti kaikilla sama mahdollisuus kouluttautua ja päästä elämässä eteenpäin. Koulutuksen maksullisuus aiheuttaisi pahimmillaan köyhyyden periytymistä sukupolvelta toiselle.

Eikä nykyjärjestelmässä pitäisi olla valittamista ainakaan PISA tutkimuksen perusteella.
« Last Edit: 01. 03. 2008 14:02 by Kasperi »

Offline Senja

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 518
 • Nyt puhutaan, eikä pussata.
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #15 on: 02. 03. 2008 15:03 »
Professional
Sanot, että Vaasassa on tekemisen meininki.
Täällä Laihialla vasta sitä tekemisen meininkiä riittää.
(tosin "eräät nukkuu")
On rohkeita ja vähemmän rohkeita päättäjiä.
Toivon, että pian saamme lukea lehdestä,
että Laihia, Vaasa, Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti ovat yhdistyneet,
saadaan rakenemuutos aikaiseksi, toivottavasti.
Luule, että seuraavat vaalit koittaa,
ennenkuin kuntaliitokset toteutuu ja asia päätetään.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #16 on: 02. 03. 2008 16:04 »

Toivon, että pian saamme lukea lehdestä,
että Laihia, Vaasa, Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti ovat yhdistyneet,
saadaan rakenemuutos aikaiseksi, toivottavasti.


Olet senja varsin oikeassa näissä syksyn vaaleissa menee valtuustoon ne henkilöt jotka tämän asian hoitavat joko alueen kokonaisedusta huolehtien,  tai tehden vahinkoja jotka johtavat kokonaisuuden vahingoksi. Kansalaisille tämä on hyvinkin tärkeä hetki. Kiinteistöjen arvon ja muunkin ympäristön kannalta.Ei myöskään Vaasan kannalta katsoen ole järkevää hoitaa muutosta aluerakenteellisella ratkaisulla, vaan järkevällä tavalla, jolloin sosiaalinen paine ei kasva Vaasassa tarpeettomasti.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #17 on: 03. 03. 2008 16:04 »

Toivon, että pian saamme lukea lehdestä,
että Laihia, Vaasa, Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti ovat yhdistyneet,
saadaan rakenemuutos aikaiseksi, toivottavasti.


Tämä on melko varmasti monen veronmaksajan toive.  Mutta se uhkaa jädä vain toiveeksi,  kun vanha Vaasanläänin pääkaupunki  Vaasa ei meinaa ryhtyä mihinkään toimiin omien rakenteidensa ajanmukaistamisessa.  Mihin tarvitaan kolmea johtajaa?. Onko kaupungin tarkoitus vain työllistää? vai onko sillä jokin jalompi tavoite, kehittyä vetovoimaiseksi keskukseksi, joka herättäisi luottamusta naapurikunnissa. Minkälaisia tuloksia on syntynyt liikelaitostamisesta,? Onko yksityistetty toimintoja. Ollaanko aikeissa luopua tuotannollisesta toiminnasta esim sähköyhtiö?  ja niin edelleen.

Millaiset tulevaisuuden näkymät ovat kehittymässä,  vai onko mitään. Nuo kaikki vaikuttavat siihen,  kuinka luottavaisesti ympäristökunnat selvittelevät tuota sinänsä tarpeellista  yhteistyötä.

Täällä maaseudulla ymmärretään hyvin se että, mennyt aika ei enään palaa, nyt on kaikki luotava itse, ja siinä ei ole varaa tunaroida. Pienemmällä väellä on julkisen sektorin työt saatava tehtyä, on käytettävä hyväksi kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi on pystyttävä vastaamaan työn verotuksen keventämiseen.  On suorastaan pöyristyttävää että valtio laskee tuloveroja ja samaan aikaan kunta taas kiristää työn verotusta. Ei tällä konseptilla kyllä päästä yhtään mihinkään.  Millä uskoisitte että pystytte vastaamaan työvoimapulaan,  joka uhkaa hoivapuolella väestön ikärakenteen kääntyessä epäedulliseksi.  Palkka  siis raha,  on se ainut konsultti siinä, mutta sen ei saisi aiheuttaa inflaatiota. Siksi korkeasta työn verotuksesta on luovuttava.

Tottakai se aiheuttaa ongelmia muualla. Juuri tuo kolmen Kaupunginjohtajan ylläpito hankaloituu, tulorahoituksen muuttuessa. Voidaan järkevästi pitää vain yhtä ja senkin pitää tehdä työtä . Kunnallinen eläke järjestelmä joutuu myöskin remonttiin, kyllä vaikutuksia on mutta siitä huolimatta ei ole oikeutusta enään tuon vanhan mädänneen järjestelmän ylläpitoon. Nyt viimeistään on päättäjien otettava vastuuta. Valtahan heillä on ollut iät ja ajat.  Kun työ alkaa kannattamaan sekä teettäjälle että tekijälle niin yhteisö pääsee taas kehitys uralle ja hyvinvointi alkaa kohentua. Tälle nykyisin vallalla olevalle pahoinvoinnille tulee loppu,  kun alkaa taas työn teko.

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #18 on: 04. 03. 2008 08:08 »
Lainaus Original Wiik,

Quote
Vaasa ei meinaa ryhtyä mihinkään toimiin omien rakenteidensa ajanmukaistamisessa.  Mihin tarvitaan kolmea johtajaa?. Onko kaupungin tarkoitus vain työllistää? vai onko sillä jokin jalompi tavoite, kehittyä vetovoimaiseksi keskukseksi, joka herättäisi luottamusta naapurikunnissa.

On se ihmeellistä että aina Vaasaa parjataan siitä että se ei olisi ajanamukainen ja kehityksessä mukana.... Kysynkin että; Mitä Laihia,  Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti tarjoaa Vaasalle tatusarvona liittyessään että sen arvo nousisi, Vaasalla on tehtaat ja muutkin rakenteet kunnossa koulut ymm infvastruktuurit.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #19 on: 04. 03. 2008 10:10 »

On se ihmeellistä että aina Vaasaa parjataan siitä että se ei olisi ajanamukainen ja kehityksessä mukana.... Kysynkin että; Mitä Laihia,  Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti tarjoaa Vaasalle tatusarvona liittyessään että sen arvo nousisi,

Mistähän sait sen käsityksen,  että olisin jollain tavalla parjannut Vaasaa. Ensinnäkin näissä naapurikunnissa on vaikeuksia joiden takia yhdistymistä tarvitaan.  Se voi tapahtua kahdella tavalla.  Joko aluerakenteellisena tai kuntaliitosta hyväksi käyttäen. Tuo ensin mainittu tapahtuma on näihin asti pitänyt Vaasankin pystyssä, kun hyvää työikäistä väestöä on muuttanut sinne. 

Tuo ratkaisumalli ei kuitenkaan pitemmän päälle enään ole kestävällä pohjalla. Eikä se ole muissakaan suomen kaupungeissa, kaikkia näitä koskee sama rakenteiden keventäminen.  Tuosta oli kysymys jos luet uudelleen.

Mitä tulee taas liitoksen suhteen,  niin onko sinusta parempi että liitoksen seurauksena,  väki pakkautuuu keskustaan ja aiheuttaa kaupungille suuria sosiaalisia ongelmia. Joita käsittääkseni nytkin on riittävästi. Näin tulee kuitenkin käymään ellei liitoksessa synny jotain merkittävää parannusta tai etua ympäristökuntien omalla alueella olevan  palvelutoiminnan paranemisena tai kehittymisenä. 

Ymmärrät varmaan nämä näkökohdat, jos palvelut siirtyvät Vaasaan pääsääntöisesti, niin seurauksena on myöskin ihmisten siirtyminen palvelujen ääreen. Siirtyvän väestön koostumuksen varmaan ymmärrät ilman selvitystä.  Tuo ongelma kasvattaa menoja jotka eivät voi olla merkityksettömiä,  ei niin Vaasalaisen kuin ei myöskään Ympäristökuntien Veronmaksajien kannalta katsoen. Tästä on kysymys, verotusta on pystyttävä laskemaan, ja se edellyttää tekoja julkisen sektorin sisällä, noita tekoja peräsin ja niitä perää kaikki normaalit kansalaiset ja veronmaksajat.

Suomi eli kymmeniä vuosia aluerakenteellisen muutoksen synnyttämän talouskasvun varassa. Sitä mekanismia tehostettiin vielä kehitysalue tuilla, suljetussa talousjärjestelmässämme. Tuo aika päättyi vajaat kaksikymmentä vuotta sitten. Vielä tänäänkään tuohon ei ole juuri reagoitu, vaan on ajopuuna menty vanhojen pääomien varassa.  Väeestörakenteen nyt alkaessa käydä todella epäedulliseksi ei voi jättää yhtään mahdollisuutta käyttämättä millä työ saadaan kannattavammaksi sekä teettäjälle että tekijälle.  Vain sillä voitetaan se työvoima vaje mikä on tulossa.

Hieman minua myöskin ihmetytti se vähättelevä ja alentava osiosi, jossa kysyit mitä hyvää pikkukunnat voivat antaa Vaasalle. Et ole näköjään selvillä yhteiskunnallisista lainalaisuuksista lainkaan. Käsittääkseni Vaasalle on paljon parempi löytää yhteinen visio ympäristö kuntien kanssa mieluimmin. Kun että ne jatkaisivat itsenäisinä kunnes ongelmat ovat poistuneet Vaasaan.  Sillä palvelujen heiketessä ja siirtyessä Vaasaan tuo on siitä välitön seuraus.  Näin ympäristökuntien itsenäisyys voi säilyä vielä hyvinkin pitkään. Se ei kuitenkaan ole kokonaisuuden eikä veronmaksajien etu pitemmällä tähtäimellä.

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #20 on: 04. 03. 2008 12:12 »
Jos tämä meno nykysuomessa on se niin sanottua "hallittua rakennemuutosta" mitä Holkeri aikoinaan perään kuullutti niin aika heikoilla ollaan matkassa.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin hallitun rakennemuutoksen keinoja ja ideoita tarvitaan jälleen. Tällä kertaa pitäisi keksiä tapa, jolla estetään 90-luvun alun kaltainen lama.

Poliittinen valta on annettu Brysseliin. 80 prosenttia lainsäädännöstä tulee jo sieltä. Suurin osa pörssiosakkeista on myyty ulkomaalaisille eli taloudellinen valta on siirtynyt Suomen ulkopuolelle.

Eli syyt ovat aivan muualla kuin kaupunkien ja kuntien yhdistämisessä, jotta se ratkaisisi ongelman väestömäärän  suuruudellaan.

Suomesta on pikku hiljaa tulossa maa jossa on vain palveluntarjoajia toisillemme.

2 miljoonaa suomalaista jää eläkkeelle seuraavan 5-10 vuoden aikana siinä on työmaata rakennemuutokselle että kuka maksaa eläkkeet.

Suurempi huoli ja hätä on näissä Vaasaa ympäröivissä kunnissa kuin Vaasassa, viittaan Vaasaan 130% työpaikka omavaraisuuteen.

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #21 on: 04. 03. 2008 13:01 »
Lainaus  Original Wiik,

 
Quote
En pistäisi pahakseni ollenkaan jos Vaasakin liittyisi Seinäjokeen, päinvastoin saataisiin puhtia tällekin seudulle. Elinkeinoyhtiöllä voisi olla muukin missio,  kun vain olla päiväkahveilla muutaman avustettavan yrittäjän kanssa.

Tällaista osiossa Laihian suunta Seinäjoelle...

Quote
Mistähän sait sen käsityksen,  että olisin jollain tavalla parjannut Vaasaa. Ensinnäkin näissä naapurikunnissa on vaikeuksia joiden takia yhdistymistä tarvitaan.


Tällaista populismia Original Wiikiltä

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #22 on: 04. 03. 2008 14:02 »
Populismista ei ole kysymys,  vaan siitä että jos oltaisiin todella reippaita,  niin aivan hyvin Seinäjoen yksi kaupunginjohtaja,  voisi johtaa yhdistynyttä Vaasa- Seinäjoki nauhakaupunkia. 

Mutta sellaista rohkeutta nyt ei ole vielä näköpiirissäkään, sen sijaan yritän kannustaa edes jonkin tasoiseen yhteistoimintaan.  Jos kuitenkin uskallettaisiin yksityistää ja ohentaa organisaatiota julkisella sektorilla niin mahdollisuudet ovat todella hyvät selviytyä tulevista haasteista,  jotka liittyvät väestön vanhenemiseen.

Huomasin myöskin että et ollut oikein hyväksynyt  hallittua rakennemuutosta. Sehän tietenkin ajautuikin hallitsemattomaksi mutta reaalitaloudessa käytiin. Siihen ei vain julkinen sektori tyytynyt. Vaan se aloitti raivokkaan vastarinnan käyttäen sitä mainitsemaasi Populismia härskisti hyväksi pelottelemalla vähävaraisia hirvittävällä kohtalolla jos sosiaalidemokraattien rakentamaan hyvinvointi valtioon kosketaan.  Kolmikantaan puuttuminenkin oli pyhäinhäväistys.  Tuo oli Populismin riemuvoitto.  Siksi suma on nyt seisonut jo tosi pitkään.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #23 on: 04. 03. 2008 14:02 »

Suurempi huoli ja hätä on näissä Vaasaa ympäröivissä kunnissa kuin Vaasassa, viittaan Vaasaan 130% työpaikka omavaraisuuteen.


Tuohon halusin vielä lisätä että tekstissäni toin esiin sen kellä se suurin huoli itseasiassa on ja uskon että siellä Vaasassakin on monia jotka eivät edes ole lukeneet mitä kirjoitin,  mutta voivat silti sanoa sinulle ihan samat asiat.

Olen monesti ollut sitä mieltä että Valtion olisi otettava holhoukseen kaikki suomen kunnat ja saneerattava ne kuntoon, sopivina kokonaisuuksina.  Ei tuosta rakennemuutoksesta muuten mitään tule. Veronmaksajat ehtivät kuolla sukupuuttoon ennenkuin on mitään liikettä havaittu. 

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #24 on: 04. 03. 2008 20:08 »
Lainaus Original Wiik,


Quote
Olen monesti ollut sitä mieltä että Valtion olisi otettava holhoukseen kaikki suomen kunnat ja saneerattava ne kuntoon, sopivina kokonaisuuksina.  Ei tuosta rakennemuutoksesta muuten mitään tule. Veronmaksajat ehtivät kuolla sukupuuttoon ennenkuin on mitään liikettä havaittu. Niin olisi myöskin sellainen mahdollisuus että valtionverot jäisi kuntaan kokonaisuudessaan, näillä luotaisiin mielestäni paremmat mahdollisuudet luoda palveluita ja hyvinvointia kuin että lihotetaan kehä III sisäpuolta.

Rakennetaan 100 miljoonien musiikki kiesma ymm taloja jotka on vain Helsikiläisten ja Sipoolaisten käytössä, tämähän ei voi olla oikein verotulojen jakamisen kanssa.

Toisaalta puoli suomea on jo muuttanut eteläsuomeen mutta olisi luotava malli jolla kompensoitaisiin muuttotappiokunnille aiheutuneet menetykset.Ei ole vaikea yhtälö.

Tai sitten se paras vaihtoehto kaikki s******n kunnarajat huut helkariin ja koko nykyinen suomi on kehä-III ja rahat jaetaan tasapuolisesti.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #25 on: 11. 03. 2008 06:06 »
EX Vaasalaisen  teksti kertoo hyvinkin sen missä todellisuus kulkee tänään.  Yllättävän vähän reagoidaan tuohon tosiasiaan ettei yhteiskuntaa voida perustaa enään työn verottamisen varaan.

Siksi julkishallinnon muutoksilla on kiire ja pakkokin.  Kuinka kauan vielä uskotaan selvittävän veronmaksajan selkänahasta.

Offline Senja

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 518
 • Nyt puhutaan, eikä pussata.
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #26 on: 15. 03. 2008 06:06 »
Nyt on saanut lukea lehtien yleisön- osasto kirjoituksista, miten eläkeläiset ovat joutuneet ahtaalle,
arjesta selviämisessä. Miten heidän lääkehoitonsakin ontuu. Se on vakava merkki yhteiskunnalle,
jos joutuvat tinkimään lääkehoidostaan, saadakseen ruuan jokaiselle päivälle.
Jos lääkäri määräämät lääkkeet otetaan joka toinen päivä, sillä voi olla arvaamattomat seuraukset.
Monet ovat menettäneet eläkkeen perusosan, joka eläkeremontissa pois otettiin.
Ei arvanneet monet eläkeläiset, eläkettä tienatessaan, että valtion taholta, näin törkeästi
menetellään ja vielä tuli verotus, jo aikaisemman verotuksen päälle.
Mihin tällä toiminnalla yhteiskunta ajetaan?
Onkohan inhimillisyys kadonnut tykkänään?

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #27 on: 15. 03. 2008 07:07 »


Näinhän se menee jolla on saa lisää, jolla on vähän sekin otetaan pois...

Tänään Pohjalaisessa uutinen kertoo että Vanhaselle ja muille viisaille päättäjille jotka ovat näitä leikkauksia tehneet ja näin kurjistaneet eläkeläisten muutenkin kurjaa tilanetta ON nostettu 6% palkkoja n.1000e/kk korotus jokaiselle + muita kokouspalkkoita.

Oi aikoja Oi tapoja............Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #28 on: 17. 03. 2008 05:05 »
En malta olla puuttumatta tähän kysymykseen josta Senja sekä EX-Vaasalainen kertovat tuossa edellä. Näin on lopputuloksissa,  kun he toteavat. Siksi että  työn ja eläkkeiden verorasitusta ollaan vain lisätty sitä myöden,  kun ollaan estetty tuiki tarpeellisia rakennemuutoksia julkisella sektorilla. 

Olenkin usein noista asioista puhunut viime vuosina monissa eri keskusteluissa, saamatta kuitenkaan minkäänlaista vastakaikua,  joka antaisi toivoa muutoksesta.  Kun sitten lopulta muutoksitta jatkettaessa päädytään kaikkia eläkkeitä ja työtuloja rankaisevaan noin neljänkymmenen prosentin tasolle kohonneeseen kunnallisveroon, Joka tekee pienistä työtuloista ja eläkkeistä arvottomia. Lisäksi se on  tuottanut sosiaalisen ongelman vailla vertaa.

On epäilemättä todella vaikea purkaa tuota ongelmaa,  koska sillä ei ole enään mitään asiallista yhtymäkohtaa todellisen globaalin mailman kanssa, oikea työ on hävinnyt ja herätään toinen toisemme paitaa pesemästä vieläpä velkarahoituksella, se täytyy olla karmea herätys.

foliohattu

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #29 on: 17. 03. 2008 18:06 »
Kun sitten lopulta muutoksitta jatkettaessa päädytään kaikkia eläkkeitä ja työtuloja rankaisevaan noin neljänkymmenen prosentin tasolle kohonneeseen kunnallisveroon, Joka tekee pienistä työtuloista ja eläkkeistä arvottomia. Lisäksi se on  tuottanut sosiaalisen ongelman vailla vertaa.

Mielestäni Kalle Iskokallion viimeisin kolumni sopii hyvin tähän keskusteluun.

Lähde

Quote
Keskiluokan kapina

Riippumatta siitä, minkälainen kokoonpano hallituksessa istuu, niille on yhteistä se että ne puhuvat yhtä, mutta tekevät toista.

Vaalipuheissa puolueet kantavat huolta työssä käyvästä keskiluokasta mutta heti vaalien jälkeen kannetaan huolten sijasta vain veroja työssä käyvältä keskiluokalta. Jos ei palkasta perittäviä veroja kehdata nostaa, korotetaan keskiluokkaan kohdistuvia välillisiä veroja ja julkisia maksuja.

Jokainen nousukauden valtiovarainministeri oppii ensimmäisen virkaviikkonsa aikana kertomaan, että valtion menojen osuus bruttokansantuotteesta on säilynyt suunnilleen ennallaan. Yksikään heistä ei kerro rehellisesti, että valtion menot kasvavat vuosi vuodelta holtittomalla tavalla. Sillä sitähän se tarkoittaa, että osuus pysyy ennallaan kasvavasta summasta. Ei ole Katainenkaan äänestäjilleen kertonut, kuinka paljon työllisyyden parantuminen on pienentänyt työttömyyskorvauksia. Jonnekin nekin säästyneet rahat on tuhlattu.

Valtiontalouden perusmekanismi on yksinkertainen. Jos menoja ei pienennetä suhteessa kansantuotteeseen, kansalaisten verorasitus säilyy ennallaan. Myös se on fakta, että jos jollekin ryhmälle tarjotaan veronalennuksia, niin jonkun toisen ryhmän on ne verot kuitenkin maksettava. Esimerkiksi hallituksen suunnittelema helpotus yritysten perintöveroissa lisää keskituloisen palkansaajan veroastetta. Samoin maanviljelijöille tarjottavat helpotukset. Samoin metsän myynnille suunnitellut helpotukset. Ja voisihan tuota listaa jatkaa loputtomiin.

Johtavana ajatuksena nykyhallituksen suunnittelemille verohelpotuksille tuntuu olevan se se, että ne kohdistuvat vuorollaan vain johonkin mitättömän pieneen, mutta jo ennestään varakkaaseen osaan veronmaksajista. Räikein esimerkki on suunniteltu myyntivoittoveron poistaminen niin sanotulta business enkeleiltä.

Todellisia pitkäjänteisiä yksityisiä business enkeleitä Suomessa kun on vain alla sata. Siis sellaisia, jotka sijoittavat osaamistaan ja rahojaan auttaakseen hyvän liikeidean omaavaa yrittäjää kasvuun. Kun satun heistä suurimman osan tuntemaan, voin kertoa valtiovarainministerille, ettei kukaan heistä jätä sijoittamatta hyvään ideaan, vaikka joutuisivatkin voitoistaan veroja joskus tulevaisuudessa maksamaan. Humppaosaston suulaat ja ahneet, itseään business enkeleiksi kutsuvat pellet voivat toki jättää sijoittamatta, josta rehelliset pienyrittäjät ovat yleensä vain iloisia. Miksi valtiovarainministeri haluaa tarjota noille pelleille verovapautta ja panee työssä käyvän kesiluokan maksamaan nekin verot heidän puolestaan?

Historiaa lukemalla selviää, että levottomuudet yleensä alkavat siitä, kun keskiluokka tuntee kärsivänsä valtion taholta epäoikeudenmukaista kohtelua. Eliitti ei vallankumouksia tee, hehän niissä kärsisivät.

Köyhillä taas ei tarmo riitä kapinaan, kun elämisessä on ihan tarpeeksi vaivaa ilmankin. Ellei hallitus lopeta verotuksen siirtämistä keskiluokan maksettavaksi, keskiluokka saattaa Suomessakin nousta kapinaan. Veroja on vaikea rakastaa, jos verotus tuntuu epäoikeudenmukaiselta.

Kalle Isokallio

Amen.

Offline Senja

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 518
 • Nyt puhutaan, eikä pussata.
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #30 on: 19. 03. 2008 19:07 »
Vielä sananen eläkkeistä.
Lähes päivittäin Pohjalaisessa on ollut eläkeläisten kirjoituksia epäkohdista eläkkeissään.
Kyllä valtiovallan taholta pitäisi korja eläkkeet vastaamaan nykypäivää.
« Last Edit: 19. 03. 2008 20:08 by Senja »

sulo

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #31 on: 22. 03. 2008 17:05 »
Vaasa
Vaasa, Laihia ja Vähäkyrö saivat yhteistyön ensimmäiset palat kohdalleen

tiistai 18.03.2008
 Laihian valtuuston puheenjohtaja Sauli Tuomela vertasi Vaasan, Laihian ja Vähänkyrön neuvotteluja sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueesta palapeliin: kun ensimmäisen palan saa paikalleen, loksahtavat muutkin kohdalleen.

VAASA Sirpa Sainio sirpa.sainio@pohjalainen.fi

Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio, apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman, Laihian kunnanjohtaja Hilkka Annola ja vs. hallintojohtaja Jari Peltonen sekä Vähänkyrön kunnanjohtaja Jouni Haapaniemi ja kunnansihteeri Taina Ketola allekirjoittivat maanantaina Vaasassa sopimuksen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnasta.

Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Håkan Nordman kuvasi tilaisuutta historialliseksi ja arvokkaaksi.

Vaasan kaupungin puolesta Nordman vakuutti, että kaupungin ainoana tavoitteena on turvata seudun elinvoimaisuus ja kilpailukyky sekä hyvät palvelut myös tulevaisuudessa.

- Olen varma, että onnistumme. Mahdollisuutemme uusiin ratkaisuihin ovat erinomaiset. Meillä on potentiaalia, menestystekijöitä, jaettavaa ja kasvun mahdollisuuksia, jos toimimme yhdessä, Nordman luetteli.


Kesällä olivat vitsit vähissä


Laihia ja Vähäkyrö ottivat Vaasan yhteyttä viime kesänä, kun neuvottelut Kyrönmaan kuntaliitoksesta olivat kariutuneet.

Laihian kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sauli Tuomela kuvasi tilannetta kesäkuussa 2007.

- Vitsit olivat vähissä. Oli ryhdyttävä tositoimiin.

Tuomela kertoi, miten kesästä huolimatta tuntui että umpihanki oli edessä. Kahdelta suunnalta lähdettiin hiihtämään ja partiot löysivät toisensa. Vuorovedolla jatkettiin. Vastatuulesta tai sivutuulestakaan ei ollut haittaa.

- Avattua latua pitkin on mahdollista saavuttaa muutakin, Tuomela mietti.

Tuomela antoi vaasalaisneuvottelijoille tunnustuksen arvostuksesta. Erityisesti hän kiitti kehityspäällikkö Risto Känsälän ja sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvalan asiantuntemusta.


Vaasassa vastaanotto oli miellyttävä ja asiallinen


Vähänkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eljas Elomaa muisteli.

- Aika oli kesäkuussa kortilla, kun isolle kirkolle piti antaa vastauksia elokuun loppuun mennessä.

Vähässäkyrössä oli mielessä käynyt ajatus: huoliiko meitä kukaan.

Vaasassa vastaanotto oli kuitenkin miellyttävä ja asiallinen. Kohdeltiin tasaveroisina kumppaneina. Tasavertaisina viedään asioita eteenpäinkin.

Elomaa tietää, että yhteistä sosiaali- ja terveystointa syvällisempää ja laajempaakin toimintaa on Vähässäkyrössä vaadittu. Mutta tämä on hyvä alku.

- Odotukset ovat tosi isot: tämä poikii jotain muutakin. Nähtäväksi jää, miten nopeasti.

Elomaasta on aivan selvää, että Vaasan työssäkäyntialueella ei riitä kolmen keskeinen yhteistyö. Koko seutukunta täytyy saada mukaan.

- Nyt on mennyt hyvin. Toivottavasti jatkossa menee vielä paremmin.


Jäsenet lautakuntaan valitaan jo kesällä


Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvala kertoi, että uusi hallinto pyritään saamaan alkuun jo tämän kesän aikana, niin että ensi vuoden alussa päästään heti vauhtiin.

Vaasan sosiaali- ja terveyslautakuntaa täydennetään kahdella uudella jäsenellä, niin että luku nousee 15:een.

Lautakunnan koko ratkaistaan myöhemmin. Jäseniä tulee joko nykyiset 13 tai kaksi enemmän.

Iltapäivystyksestä käydään Laihian kanssa vielä neuvotteluja. Nykyisin päivystys on Laihian terveyskeskuksessa. Kunnanjohtaja Hilkka Annola totesi, että omat lääkärit eivät tahdo päivystää.

- Ostolääkärit eivät tunne potilaita, joten passituksia keskussairaalaan tulee usein. Ja se on kallista.

Yöpäivystys on jo keskussairaalassa.

Vähässäkyrössä iltapäivystys ei ole kunnanjohtaja Jouni Haapaniemen mukaan herättänyt keskustelua, kun se nykyisinkin on Laihialla. Vaasaan siirtyminen ei haittaa.

Laihian ja Vähänkyrön lääkäripulaan toivotaan yhteistoiminta-alueen tuovan helpotusta. Vaasassa lääkäritilanne on viime aikoina ollut varsin hyvä.

Nordman totesi, että valtakunnallisesti pyritään terveyskeskusten tasoa nostamaan toimintaa tehostamaan. Se tarkoittaa entistä suurempia yksiköitä. Ehkä tämä ratkaisu helpottaa lääkäreiden saantia.

Kerro kaverille Tulosta


Laihian johto on avannut ladun vaasan!

Antti Ruostetniemi

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #32 on: 22. 03. 2008 23:11 »
Tämän ladun avasi valtioneuvosto ja seuraava onkin sitten avattava omilla Laihian päätöksillä, mutta kuinka mahtaa käydä eli riittääkö eväät siihen?
« Last Edit: 22. 03. 2008 23:11 by Antti Ruostetniemi »

Offline September

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 16
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #33 on: 23. 03. 2008 06:06 »
Näin on, kuin AR tuon sanoi. Latua eivät kellokkaamme avanneet.

Muistissa on vielä se, että Kyrönmaan kuntaliitoksen kaaduttua kellokkaat selitti, että ei löydetty strategisia etuja ja mikään ei olisi muuttunut.

No.

Vaasan kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen riemuissaan kerrotaan, että kaikki pysyy ennallaan, eikä mikään muutu.

Outo logiikka.

Kyseessä oli selkeästi pakkorako, kuten sen tunnustivat.

Vähäkyrö asetti kuntaliitoksen ehdoksi terveyskeskuksen Tervajoelle. Nyt sitä ei tulla sinne koskaan rakentamaan.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #34 on: 23. 03. 2008 07:07 »

Vaasan kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen riemuissaan kerrotaan, että kaikki pysyy ennallaan, eikä mikään muutu.


Näimpä päättäjille on tärkeintä että mikään ei muutu, koska se on olotila jossa ei tarvitse ajatella mitään.
Tämä Vaasa yhteistyökin on jo jälkijättöistä hommaa, paljon merkittävämpiä rakenteellisia muutoksia tarvitaan että selviydytään edes välttävästi, mutta sekin on epävarmaa,  kun viime vuosina on vain velkaan ja velantekoon luotettu.

Olen edelleenkin sitä mieltä että olisi selvitettävä eri vaihtoehtoja,  joiden mukaan sitten edettäisiin, vaikeissa olosuhteissa on suuria eroja siinä,  miten mikäkin alue selviytyy. Tai mitkä niiden edellytykset ovat alunalkaen, tuossa arvioinnissa ei välttämättä kannata enään perustaa kovin paljon valtion roolin varaan.

Antti Ruostetniemi

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #35 on: 23. 03. 2008 11:11 »
Laihian johtavan ”isäaurinkoisen” toteamukset, eivät hyvää lupaa laihialaisille:

•   ei hätäillä eikä hoppuilla
•   meillä on aikaa
•   Laihia haluaa ainakin jonkin aikaa jatkaa itsenäisenä kuntana, hän toteaa
•   unohdetaan tilastot, joilla kikkaillaan ja ruvetaan puhumaan alueen potentiaalista
•   ollaan valmiin, mutta ei hätäillä
•   vitsit olisivat vähissä. Oli ryhdyttävä toisi toimiin eli mitä tapahtuu seuraavaksi….odotamme!
•   avattua latua pitkin on mahdollista saavuttaa muutakin Tuomela miettii, mutta mitä?

Nämä ovat aika erikoisia toteamia kunnan ykkösmieheltä eli täydellistä näköalattomuutta!

Me tarvitaan muutosjohtamista ja näillä eväillä se ei ole näköjään mahdollista!
Putoamme pois kaikesta eli nyt on nopeasti syvennyttävä Laihian tulevaisuuteen!
Ei ole enää aikaa opetella, katsoa tai miettiä keskikunnalla mitä tehdään!

Kunnanjohto on ajautunut täydelliseen saamattomuuden tilaan!

Offline sahtivaari

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 190
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #36 on: 23. 03. 2008 12:12 »
Me tarvitaan muutosjohtamista ja näillä eväillä se ei ole näköjään mahdollista!
Putoamme pois kaikesta eli nyt on nopeasti syvennyttävä Laihian tulevaisuuteen!
Ei ole enää aikaa opetella, katsoa tai miettiä keskikunnalla mitä tehdään!

Kunnanjohto on ajautunut täydelliseen saamattomuuden tilaan!

Juttelin tässä jokin aika sitten erään alueemme kansanedustajan kanssa ihan muista asioista ja jotenkin puheeksi tuli lopulta Laihian kunnallispolitiikka. Itse naureskelin ja kerroin omia näkemyksiäni tämän kylän ongelmista. Kansanedustaja kertoi seuranneensa Laihian kunnalliselämää ja totesi Laihiaa vaivaavan saman ongelman kuin Jurvaa eli todellisuudessa kuntaa ei johda kukaan. Hän mainitsi niin Laihian kuin Jurvankin tarvitsevan voimakkaan johtajan jolla on riittävä auktoriteetti ottaa ns. valta näissä kunnissa haltuunsa ja ruveta luotsaamaan oikeaan suuntaan. Se että Laihian ongelmat noteerataan valtakunnantasollakin ei ole mielestäni mitenkään kuntaamme imarteleva asia vaan päinvastoin ja asia johon olisi haettava muutosta välittömästi.

Original Ilpo

 • Guest
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #37 on: 23. 03. 2008 17:05 »
Eiköhän seuraavien vaalien jälkeen löydy voimakastahtoinen poliittinenjohtaja kuntamme iloksi!

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #38 on: 24. 03. 2008 10:10 »
jälkeen löydy voimakastahtoinen poliittinenjohtaja kuntamme iloksi!

Voisitko Ilpo jo mainita kuka tämä henkilö mahtaa olla että kaikki yli puoluerajojen voisivat hänelle antaa tukensa.   Mahtaako hän kenties nauttia oman puolueensa tukea, vai laskeeko hän sen varaan että omasta valtuustoryhmästä osa tukee ja muista puolueista on saatavissa lisävoimaa tarvittaessa.

Oletko mahdollisesti itse ilmoittautumassa vaativaan tehtävään, eikös se ole viime vuosina ollut tapana Keskustapuolueessa, kun järjestön tekemät päätökset  on sivuutettu. 

Voisitko muuten neuvoa minua hieman,  kun puutarhassa on jänis joka syö kaikenlaisia pensaita,  oli niissä piikkejä tai ei että millä sen loikkimisen voisi parhaiten lopettaa.

Offline Senja

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 518
 • Nyt puhutaan, eikä pussata.
  • View Profile
Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
« Reply #39 on: 24. 03. 2008 12:12 »
Eiköhän seuraavat vaalit ratkaise, kuka se "voimakastahtoinen poliittinenjohtaja" sitten on?
Mielestäni hän on henkilö, joka seuraavissa vaaleissa saa eniten ääniä.
Silloin kuntalaisten mielipide ratkaisee tämän kysymyksen.