Author Topic: Vaasan kaupunkirakenne  (Read 137646 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline präntööläinen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 226
  • View Profile
Re: Vaasan kaupunkirakenne
« Reply #160 on: 04. 01. 2006 15:03 »

Terveiset minulta niille muutamalle Itä-Melaniemeläiselle valittajalle: Lapsenne ovat todennäköisesti jo muuttaneet kotoa tai ovat lähitulevaisuudessa näin tekemässä. Kaupungissa on paljon puistoalueita ja liikuntamahdollisuuksia, käyttäkää niitä hyväksenne. Älkää viitsikö valittaa byrokratian porsaanreikiin vedoten kaavoituksen hidastamiseksi tai estämiseksi.

Jos valitus menee läpi -niinkuin nyt- ei ole kyse mistään porsaareiästä vaan laittomasta kaavaesityksestä. Niistä pitää tietysti valittaa! Muutenhan oikeus ei toteudu! Kaavojen laatijat on näin opetettava kantapään kautta noudattamaan lakia ja asetuksia. Eihän niitä lakeja ole ihmisten kiusaksi tehty - vaan avuksi. Seuraavat pykälät lukemalla voi ymmärtää miksi kaava tökkäsi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki
§1
Lain yleinen tavoite
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

--
5 §
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.

6 §
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.
8 §
Kehittämiskeskustelu
Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen kesken käydään vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

9 §
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan kaupunkirakenne
« Reply #161 on: 04. 01. 2006 19:07 »
Quote
Jos valitus menee läpi -niinkuin nyt- ei ole kyse mistään porsaareiästä vaan laittomasta kaavaesityksestä. Niistä pitää tietysti valittaa! Muutenhan oikeus ei toteudu! Kaavojen laatijat on näin opetettava kantapään kautta noudattamaan lakia ja asetuksia. Eihän niitä lakeja ole ihmisten kiusaksi tehty - vaan avuksi. Seuraavat pykälät lukemalla voi ymmärtää miksi kaava tökkäsi.

Oikeus toteutuu? Demokraattinen päätös kaadetaan, miksi? Mikä on todellinen syy valituksille?

Otit copy&paste maankäyttö- ja rakennuslakipykälistä. Niiden perusteella minun pitäisi ymmärtää miksi kaava kaatui. Mina typare, ei ymarta.

Kuten huomaat, pykälät ovat suuntaa antavaa yleismaailmallista jargonia asioista, tavoitteita, joita tulisi ottaa huomioon. Jos oikein tikulla silmää kaivetaan, Suomeen ei voida koskaan kaavoittaa mitään kunhan vain jokaiselle ehdotukselle löytyy valittaja.

Veikkaan, että tästä(kin) kaavasta valittaminen johtuu "ei mun takapihalle" -ajattelusta.

Kuten aikaisemmin mainitsin, totta kai valitusoikeus täytyy olla. Tosin kohtuus kaikessa. Ei yhteiskunta voi toimia jos mitään demokraattisesti edennyttä prosessia ei saada päätökseen. Vain sosialistissa valtioissa demokratialla saavutetaan 100% kannatus (joskus jopa yli sen). Aina on olemassa vastarannan kiiskejä. Onko oikein tehdä päätökset pienen vähemmistön tahdon mukaisesti vai demokraattisen prosessin kautta?

Mikä on oikeasti ollut perusteena tästä(kin) kaavasta tehdyille valituksille?

Offline präntööläinen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 226
  • View Profile
Re: Vaasan kaupunkirakenne
« Reply #162 on: 04. 01. 2006 22:10 »
Lisää puuduttavaa lakitietoa: (koko laki täällä > http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetää.
----
Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.
--
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.
--

Tämän luulen kaataneen kaavan tässä vaiheessa:
66 §
Viranomaisneuvottelu
Maakuntakaavaa valmisteltaessa on oltava yhteydessä asianomaiseen ministeriöön ja alueelliseen ympäristökeskukseen. Asianomaisen ministeriön, alueellisen ympäristökeskuksen ja maakunnan liiton kesken on järjestettävä neuvottelu kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten tavoitteiden ja muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi.
Valmisteltaessa muuta kaavaa, joka koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai joka muutoin on maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä, on oltava yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen. Alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan kesken on järjestettävä neuvottelu tällaisen kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten, seudullisten ja muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi
.

Jos oikein ymmärsin niin kaavan laatija (konsulltifirma) vähät välitti viranomaisista. Viranomaiset ilmoittivat aikaisessa vaiheessa, etteivät ole tyytyväisiä selvityksiin. Kun lain vaatimia selvityksiä ei tehty niin olisi viranomainen muuta voinut tehdä kuni valittaa kaavasta? Jos se ei olisi valittanut niin se olisi itse rikkonut lakia.

Eli kun viranomainen väitti, että tarvittavia selvityksiä kaavan laatimiseksi ei oltu tehty niin eihän oikeudellekaan paljon jäänyt valinnanvaraa.

---------------
Kun nyt innostuin Maankäyttö- ja rakennuslakiin tutustumaan niin tässä vähän ajateltavaa noihin purkukiistoihin:


Rakennuksen kunnossapito
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
...
Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi.

Useinhan valitetaan, että rakennus on niin huonossa kunnossa, että se pitää saada purkaa (ja tilalle rakentaa paljon isompi kerrostalo=$$$)

Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Vaasan kaupunkirakenne
« Reply #163 on: 05. 01. 2006 08:08 »
Satuin katsomaan sen valtuuston kokouksen, jossa Mustikkamaan kaavasta päätettiin. Muistelen, kuinka lähes kaikki valtuutetut jollakin tavalla toivat esiin sen, että tämä kaava on huono, mutta se on vain "pakko" hyväksyä. Sanoisin, että todella raukkamaista politiikkaa! Valtuutetut tasan tarkkaan tiesivät, että tuosta kaavaehdotuksesta valitettaisiin ja että valitus/valitukset vieläpä erittäin suurella todennäköisyydellä menisivät läpi! Ja vaikka siis päätös olikin "yksimielinen" niin valtuustosalissa ei todellakaan oltu yksimielisiä asiasta. Olen todella pettynyt tällaiseen politiikkaan!

No, kaavaehdotus kaatui sitten riittämättömiin selvityksiin ja hyvä näin, sillä pitäähän ne tehdä kunnolla. Itse olin hieman yllättynyt, ettei oikeus ottanut kantaa kaupungin ja abb:n väliseen maankäyttösopimukseen, jossa oli etukäteen sovittu asioista (mm. montako tonttia sulle, montako mulle jne.) ja joka selvästikin sulki pois demokraattisen ihmisten osallistumisen kaavan valmisteluun. Noiden präntööläisen postaamien lakipykälien mukaan tuo kohta olisi mielestäni ehdottomasti ollut laiton!

Mitä tulee sitten itse Mustikkamaahan alueena ja foliohatun kommentteihin.... sanoit, että kaupungin tulee olla kaupunki ja jos kaipaa vihreyttä niin painukoot maalle ne sitten (suunnilleen näin). Olen hieman eri mieltä kanssasi. Kyllä kaupungissa tarvitaan vihreyttä ja lähivirkistysalueita. Niitä pitäisi löytyä lähellä jokaisen kotia. Olisi hyvä jättää vihreitä alueita rakennettujen alueiden väliin. Uskallan väittää, että suurelle osalle ihmisistä nämä lähivirkistysalueet ovat todella merkittäviä ja pitävät yllä terveyttä ja hyvinvointia. Itse ainakin saan todella paljon voimaa luonnosta ja ulkona metsässä tai vaikkapa rannassa liikkuminen vähentää stressiä huomattavasti. Uskon, että tällainen vaikutus luonnolla on myös lukuisiin muihin ihmisiin. Eritoten vanhuksille, lapsille ja liikuntarajoitteisille on todella tärkeää, että luontoa löytyy läheltä kotia. Eivät kaikki vaasalaiset sentään voi lähteä päivittäin Pilvilammelle!

Mitä tulee vielä tuohon Itä-Melaniemen ja Melaniemen alueeseen niin kyllä Mustikkamaa on sen alueen helmi ja se on merkittävä ulkoilualue niin ihan lähiasukkaille kuin myös esim. huutoniemeläisille, ristinummelaisille, vanhislaisille jne. Ei siltä alueelta juuri löydy toista noin luonnollista aluetta. Siksi se olisi ehdottomasti säilyttämisen arvoinen. Ja jos ymmärtää yhtään luonnosta niin Mustikkamaalla käydessään huomaa, kuinka monipuolinen alue se on.

En ymmärrä, miksei kaupunki lähde vakavasti toteuttamaan Melaniementien Mustikkamaata vastapäätä olevan alueen rakentamista. Kaavaa hieman muuttamalla (nykyisin taitaa olla siihen varaus kerrostaloille) siihen saataisiin hyvinkin 500 asuntoa vaasalaisille lapsiperheille (joiden oikeutta foliohattu puolustaa) eikä varmasti ympäristöseurat ja -keskukset valittaisi. Jännä juttu muuten, kun luulisi, että nimenomaan lapsiperheille tuo viihtyisä asuinympäristö olisi aivan ykkösjuttu! Jos Mustikkamaa rakennettaisiin täyteen niin alue muuttuisi ihan täysin. Mm. meluhaitat lisääntyisivät aivan huimasti (junarata ja ohitustie) ja alueen viihtyisyys olisi muutenkin menetetty. Mutta kun rakennettaisiinkin se tien toinen puoli niin jo olisi alueella vetovoimaa, kun olisi niin upea virkistysalue lähellä!

Sitten vielä hieman Vaasan kasvusta ennen kuin lopetan paatokseni... En tiedä, millä perusteella kaupunki visioi, että Vaasan väkiluku yhtäkkiä vajaassa kymmenessä vuodessa lisääntyisi lähes kymmenellä tuhannella (olettaen siis, että mitään kuntaliitoksia ei olisi). Täytyy olla kyllä sokea, jos siihen uskoo. Vaasan nykyinen kasvuvauhti on lähes plus miinus nolla (ehkä vajaa 200:lla ollaan vielä plussalla). Onhan yleinen trendi koko maassakin se, että väki vähenee. Tämä on fakta. Eikä siihen varmastikaan vaikuta se, kaavoitetaanko Vaasassa jokin viheralue asunnoiksi vai ei. Siksi en voi ymmärtää sitä buumia, mikä nyt on vallalla, että rakennetaan nyt vaan kaikki tärkeät viheralueemme. Mielestäni tämä on sangen lyhytnäköistä toimintaa. Varsinkin kun niitä muitakin alueita kyllä olisi.

Offline Lukutoukka

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 46
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Vaasan kaupunkirakenne
« Reply #164 on: 05. 01. 2006 08:08 »
Hyviä näkökulmia kolisee joka suunnalta !

Lähes kaikki lait alkavat ylevillä lauseilla lain tavoitteista. Ne kannattaa kyllä ottaa todesta, mutta ei sitä voi myöskään lukea kuin piru raamattua. Eli, jos siellä lukee esim. että lain tavoitteeena on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, niin lukee sen ja vetoaa, kun laissa sanotaan !

Ja lakiin on myös kirjoitetttu oikeudet vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ja tehdä valituksia. Nekin on otettava todesta. Siellä ne ovat ja niitä kuuluukin käyttää. Toinen juttu taas on se että sen seurauksena pienikään juttu ei välttämättä mene läpi ilman vuosien vatkaamista oikeusasteissa. Se on se hinta, mitä tästä systeemistä maksamme. Mutta en tiedä, onko parempia ?

Ja kyllä kaupungissa pitää vihreääkin olla, mutta en ole aivan vakuuttunut, pitääko olla kovin isoja aarnimetsiä. Ja niitäkin alkaa Vaasassa olla useamman kunnan edestä, (Eteläisen kaupunginselän Natura-alue ja Risön metsä, Öjen, Pilvilampi) Siinä voi kaupunkirakenteelle käydä niin kuin foliohattu kuvailee, ei ole hyvä juttu kenenkään kannalta se, että kaupunki rakennetaan levälleen. Kaikkihan toki haluaisivat asua kaupungin keskustassa (eli kaikkien palvelujen äärellä) omakotitalossa järven/metsän reunalla.  Mutta kuka sen maksaa ? Ja kyllä Mustikkamaallekin mahtuu järkevämmin suunnitellen sekä taloja että myös se kävely/hiihtoreitti. Ehkä se sitten enää kulje umpimetsässä, vaan joutuu näkemään myös taloja.

Kyllä monet mielikseen jopa lomailevat isoissa kaupungeissa, ja niitä kovasti ihastellaan, kuinka hienoja ovat. Eikä se ihailu perustu kaupungeissa oleviin luonnontilaisiin metsiin......

foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan kaupunkirakenne
« Reply #165 on: 05. 01. 2006 11:11 »
Quote
Ja lakiin on myös kirjoitetttu oikeudet vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ja tehdä valituksia. Nekin on otettava todesta. Siellä ne ovat ja niitä kuuluukin käyttää. Toinen juttu taas on se että sen seurauksena pienikään juttu ei välttämättä mene läpi ilman vuosien vatkaamista oikeusasteissa. Se on se hinta, mitä tästä systeemistä maksamme. Mutta en tiedä, onko parempia ?

Avasin aiheeseen liittyvän ketjun täällä. Haluaisin kuulla kirjoitukseeni etenkin kaavoitusta "näin periaatteessa, mutta pykälien vuoksi" vastustavien kommentteja.

Offline Milja Hahto

 • Omalla nimellä
 • Kokelas
 • *
 • Posts: 27
 • Gender: Female
  • View Profile
Re: Vaasan kaupunkirakenne
« Reply #166 on: 30. 01. 2006 17:05 »
Orvokki on monessa kohtaa aivan oikeassa, mm. vaikkapa siinä, että on se nyt kumma, jos hyväksyy päätöksen jota pitää huonona. Ei Mustikkamaan kaava nyt sellainen asia ole, jossa ei parempaa vaihtoehtoa voisi vaatia.

Olen muuten useammankin kaupungin työntekijän kuullut kritisoivan Mustikkamaan kaavaehdotusta tyyliin "parempi kuin kaatui". Julkisesti vain eivät halua sanoa. Katsokaapa vaikkapa rakennusoikeuksien ja tonttien pinta-alojen suhteita.

Jos kaupunkisuunnittelun väki tekisi kaavan itse ilman maanomistajan konsultteja, niin eiköhän sinne Mustikkamaalle mahtuisi asuintilaa sekä ihmisille ja liito-oraville että ulkolureittejä lähialueiden asukkaille.
"Suurinta pelkuruutta on se, että tietää mikä on oikein eikä tee sitä."
    Tuntematon

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #167 on: 04. 03. 2006 14:02 »
Luin tässä päivänä eräänä mielenkiintoisen yleisönosasto kirjoituksen Pohjalaisesta. Siinä kirjoittaja pohdiskeli sitä, että tarvitseeko tosiaankaan sinne maanalle enää niitä parkkitiloja sun liikehuoneistoja suunnitella, että eikö sinne olisi parempi ohjata liikennettä.Tämä on varsin järkevää pohdintaa ja olen ehdottoman samaa mieltä siitä, että tunnelia sinne maan uumeniin pitää jatkossa laittaa, eikä uusia liiketiloja ja tai mahdollisia Toriparkin laajennuksia.
Kyseisessä artikkelissa ehdotettu mahdollisen tunnelin sijainti oli kuitenkin täysin mahdottomassa
paikassa, eli ei sitä suinkaan voisi Pitkänkadun ja Raastuvankadun väliin suunnitella (torin laitaan), koska silloin jouduttaisiin puhkomaan jo olemassa olevia hyvin toimivia maanalaisia tiloja ja toisaalta (vaikka näin ei olisikaan) tunnelista tulisi kohtuuttoman pitkä (lue:kallis). Siis duunataan
se tunneli Vaasanpuistikon ja Hovioikeudenpuistikon väliin, mikä ei tunnu pituudeltaankaa niin
mahdottomalta toteuttaa ja saadaan näin tämä maanpäällinen Rewellin ja Kaupungintalon
välimaasto parempaan, arvoiseensa, käyttöön, ja samalla vapautetaan lisää pinta-alaa missä
voidaan autovapaasti liikkua, missä perheetkin voivat liikennettä pelkäämättä kulkea. Veikkaampa
että tämän kaltainen liikennejärjestely antaisi turistienkin silmissä Vaasan keskustalle paljon ihmisläheisemmän ja kulttuuriystävällisemmän kuvan. Sitäpaitsi kun järkevästi ajatellaan, niin kyllähän tällainen järjestely tuntuisi hyvinkin soveltuvalta kaupunkisuunnittelulta. Parilla lisätunnelihaaralla voitaisiin sitten vapauttaa autottomaksi myös lisäpätkä Hoviespaa; Raastuvankadulta Kirkkopuistikolle.

foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #168 on: 05. 03. 2006 00:12 »
Kuulostaa kovin houkuttelevalta, mutta jaa'a... onkohan Vaasan kaltaisella pikkukaupungilla varaa tällaiseen? Voipi olla, että tämä on teoriassa aivan huippu idea, mutta käytännössä toteutuskelvoton taloudellisessa mielessä. Eli vähän samaa luokkaa kuin metro keskustasta Ristinummelle.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #169 on: 05. 03. 2006 09:09 »
Tässä on eräs pointti, nimittäin ennakointi. Sehän loistaa poissa-olollaan lähes jokaisessa suurkaupungissa. Liikenteen ongelmat todetaan kunnolla, vasta silloin, kun ne ovat ongelmia. Sen jälkeen alkaa keskustelu, pitkä sellainen, joka kestää yleensä 10+ vuotta. Ja samaan aikaan ongelmat kasvavat muualla.

Riston esittämä on ihan järkevä. Tunneli on loistava ratkaisu ja tarjoaisi valtavasti mahdollisuuksia elävään keskustaan. Sinne voisi silloin istuttaa puita, nurmikkoa yms. Siellä voisi pitää konsertteja ja vaikka mitä.

CGURU

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #170 on: 05. 03. 2006 14:02 »
- Idea on vanha ja hyvä, hommaa vielä rahaaaaaaaaaa.

Offline Äippä

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 148
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #171 on: 07. 03. 2006 07:07 »
Niinpä - eihän tämä TODELLAKAAN mikään Helsinki ole. Tyhjiä liiketiloja on muutenkin koko ajan keskustassa, liikettä tulee ja menee. Välillä tottakai on tilat täynnä mutta nopeasti ne krääsäputiikit katoaa sillä turhan roinan myyminen ei voi pitkään kannattaa.

On se sitten varmaan hienoa, kun on tunneli täynnä tyhjää liiketilaa sotkettuna. Jotenkin tuo keskustan ilme on muutenkin ruma, ei siitä pääse mihinkään. Ennen torin ympäristössä oli jopa näyteikkunoita, nyt on pankkia ja vakuutusyhtiötä. CM:n suuret lasiseinät on maalattu, ei mitään katsomista. HM:n ikkunoissa on muutama päätön nukke esittelemässä vaatteita, siinä se äkkipäältään. Fantoy, Hovisepät, Salkari ja pari muuta liikettä sentään vielä onneksi jaksaa ikkunoihin paneutua...

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Lisäys – siitä hyvästä vanhasta liikennetunneli-ideasta
« Reply #172 on: 08. 03. 2006 18:06 »
Näinhän se asia on ettei täällä Vaasassa lisäliiketiloja maan alle kaivata, että jos jotain
niin se liikennettä varten louhittava tunneli. Eikä sen todellakaan tarvitsisi mikään
niin mittava hanke olla, kun se jo parantaisi oleellisesti koko keskusta-alueen
ilmettä ja toimivuutta. Riittäisi kun Raastuvankadulta puhkaistaisiin Vaasapuistikon
alittava tunneli, joka sitten nousisi Hoviespan risteyksen jälkeen ylös ja tehtäisiin yksi
sivuhaara Hoviespalta Raastuvankadulle eli tästä liitoksesta pääsisi sukeltamaan tunneliin,
oikealle kääntyen, että liikenne sujuisi jouhevasti Kirkkopuistikoltakin. Tämä riittäisi
hyvin keskustaliikenteen tarpeisiin ja näin voitaisiin myös Hoviespan toinen puoli, Raastuvankadulta Kirkkopuistikolle, sulkea liikenteeltä ja pyhittää sekin alue
kävelykaduksi. Johan aukeaisi monia uusia mahdollisuuksia ydinkeskustan luovalle,
ihmisläheiselle käytölle. Ensitöikseen olisi varmasti syytä istuttaa siihen ruman Rewell
Centerin kyljen vierustalle tarpeeksi mittava puurivistö, että kaupungintalosta ja taidehallista aukeaisi vähän miellyttävämpi näkymä.

Offline jmm

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 81
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #173 on: 09. 03. 2006 10:10 »
Kyllä Vaasan keskustalle vielä jotakin tehdä täytyisi.
Ehkä rahaa ei autoliikennetunneliin ole, mutta olisi
sellaisen harkitseminen ainakin paljon mielekkäämpää,
kun kaavailut joistain maanalaisista liiketiloista.
Kuka niitä täällä tarvitsee ?
Jos autotunneli joskus tehdään, niin kyllä kummasti
paranisi keskustan ilme, kun sille kaupungintalon ja
Rewellin välikölle päästäisiin tekemään jotain.

Offline sinja

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 21
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #174 on: 09. 03. 2006 18:06 »
Jos ja toivottavasti kun autotunneli joskus tehdään, niin eikö tuo Riston esittämä tienpätkä ole aika hyvä paikka ja kyllä saataisiin keskustaan uutta, ehompaa ilmettä.

risto helin

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #175 on: 10. 03. 2006 12:12 »
Olisi siistiä jos kaupungintalon ja rewellin välikkö saataisiin autottomaksi ja miksi ei lisäpala hoviespaa.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #176 on: 10. 03. 2006 16:04 »
Aiheena Vaasan maanalainen rakenaminen on juuri nyt ajankohtaisempi kuin moni uskoo.  Maasillan alle tuleva matkakeskus valmistuu aikanaan ja sen jälkeen meneekin sormi suuhun.  Minne sijoitetaan kaikki ne autot, joilla matkustajat ovat tulleet jatkaakseen matkaansa junalla tai linja-autolla.  Jo nyt on selvää, että suunnitelussa on tehty moka.

Onneksi ratkaisukin on olemassa:  suljetaan Vaasanpuistikko autoliikenteelta ja rakennetaan Vaasan puistikon alle pysäköintihalli, joka jatkuu aina matkakeskukseen saakka.  Tästä pitkänomaisesta parkkitilasta on sitten yhteys ns. Bundegårdeniin, Aktiaan, Kauppahalliin, KappAhl-HS-kortteliin ja Radisson kortteliin.  Maan alle voisi sukeltaa josakin hallintotalon paikkeilla.

Tämän parkkiatilan  (vältän tarkoituksella sanaa luola) keskeisin alue sijaitsee suurinpiirtein välillä Wasasport -  Tekniset. Tällä välillä on maan alla lisäksi liiketiloja.  Tiloihin pääsee myös Passagekäytävästä joka yhdistää H&M:n ja KappAhlin nurkan niinkuin tässä foorumissa on useaan otteeseen todettu.

Vaasan kaupunkirakenne tarjoaa todellakin ainuatlaatuisia mahdollisuuksia, joka sekin on todettu täällä aikaisemmin.
« Last Edit: 10. 03. 2006 17:05 by vaasalainen »
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #177 on: 10. 03. 2006 18:06 »
Nythän on niin, että siellä nykyisen linja-autoaseman nurkilla on parkkitilaa
yllin kyllin ja ainakin niin kauan kun ja jos se erään kerran kaavailtu Vaasan
Portti sinne kyseiselle totille todentuu, mutta nyt ja varsinkin kun se Maasillan
alle rakentuva matkakeskus aikanaan muovautuu, niin otetaanpa se sormi pois
sieltä suusta ja jos ei tyhjäksi jäävä linja-autoaseman tontti parkkipaikaksi riitä
tai jos sinne on heti kaavailtu valmistuvaksi jotain tähdellisempää, niin tätä
parkkitilaa on raivattavissa radanvarteen Hietalahteen (Rompalle) päin mentäessä
aivan yllin kyllin. Ei se matka tällaiselta ulkoparkkipaikkaetäisyydeltä mikään
kummoinen sinne Maasillan matkailukeskukseen ole. Tässä vaihtoehdossa ei
tarvitse investoida muuta kuin raivaustöihin, parkki-alueiden päällystämiseen,
niin ja pitkäaikaispysäköintimittareihin sekä aitaukseen ja puomeihin. Matkaa
täältä kertyisi suurin piirtein saman verran, kun Helsinki-Vantaan lentokentän
ulkoparkkipaikalta (jos sitäkään) ja eipä tuo etäisyys ole ketään siellä haitannut.
Saattaa moinen ulkona käveleskely tietenkin haitatakin tällaiseen Vaasan kaltaiseen
metropoliin saapuvia maailmankansalaisia sun muita turismoja.
On se vaan kumma, kun täällä Vaasassa aina pyritään kaikki päätökset tekemään
ilmeisesti pyhäksi koetun maanalaisen autosäilytyksen nimissä. Rahalla kun
ratsastetaan, niin ei osata nähdä mitään muuta kuin alati laajeneva Vaasan
keskustan parkkitilaverkosto lisä liiketiloineen ja liikeliittymineen. Kyllähän
juttu on niin, että tätä kaavaa toteuttamalla asiasta päättävät tahot eivät ajattele
itse kaupunkilaisten painavan vaakakupissa pätkän vertaa.
Esim. Tukholmassa jonka keskusta oli ennen täynnä jos jonkinlaista parkkimonttua
ja monikerroksista parkkitaloa moisista on jo hyvin pitkälle luovuttu ja otettu nuo
ennen autoille varatut tilat tähdellisempään käyttöön.
Minkäänlaista pitkäntähtäimen suunnitelmaa täällä Vaasassa ei edes ilmeisesti
osata tehdä. Siitä on hyvänä esimerkkinä juuri tämä kunnallispolitiikkojen ja
muiden markkinamiesten parkkihalli-innokkuus.
Pitäisi ymmärtää ja varsinkin nyt kun Vaasa on kiitosta saanut uudesta hienosta
keskustan parannusilmeestään, että jatkettaisiin samoilla linjoilla ja parannettaisiin
ensisijaisesti ihmisten viihtyisyyttä keskustassa, siis tarkoitan torin ja sen lähiympä-
ristön päällä, en sen alla, sillä tuskin niillä mahdollisilla parkkihallilaajennuksilla
keskustan viihtyisyyttä tai ulkoista vetovoimaa lisätään.
Että ei muuta kuin turhat kaavailut mappiin Ö ja liikennetunneli paikalleen, että
saadaan lisää luovaa liikkumatilaa.

Offline sinja

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 21
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #178 on: 12. 03. 2006 14:02 »
Syytä keskittyä olennaiseen eli viihtyisyyteen. Ei ne autot niin tärkeitä ole.

Offline jmm

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 81
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #179 on: 12. 03. 2006 15:03 »
Näin juuri eli maan päälle autot ja vähän sivummalle ja keskitytään keskustan ihmisläheisempään kokonaisuuteen.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #180 on: 13. 03. 2006 07:07 »

Tukholma kaikella kunnialla, mutta se kaupunki on siitä erikoinen suureksi kaupungiksi, ettei sieltä löydy sitä sykkivää ydintä mistään. Kaikki on levitetty aika laajalle alueelle.

Muistan kun kävin tässä muutama kuukausi sitten Luxemburgissa. Sain ajaa aika kauan ympäri, ennen kuin äkkäsin parkkitalon - torin alla. Sinne oli kätsä ajaa auto sisään, hieman sivusta ja itse torilla oli sitten käynnissä festarit. Bändejä, markkinakojuja, vehkeitä kakaroille, kahviloita, baareja yms. yms. Todella elävä paikka.

Uskon, että myös tässä asiassa pitää löytyä se kokonaisuus, jossa on otettu huomioon monta eri asiaa. Paikalle saapuu usein paljon ihmisiä, itse kaupungin ulkopuolelta. Silloin on selvää, että pysäköinnin mahdollisuus tulee olla hyvä, eikä se saa olla kaukana. Voidaan verrata esim. Vaasan jäähalliin. Kuinka moni lähtee katsomaan Sportin matseja, jos auto pitäisi jättää Hietalahteen, tai Korkeamäelle? Tai kysymys kuuluu, kuinka moni jää mielummin kotiin? Senkin homman täytyy olla sujuvaa, muuten siitä tulee ärsyke ja hyvä syy jäädä pois.
« Last Edit: 13. 03. 2006 07:07 by Eric Sardinas »

Offline leena_hallasmaa

 • Omalla nimellä
 • Kansalaisaktiivi
 • *
 • Posts: 236
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #181 on: 13. 03. 2006 08:08 »
Raskas liikenne Vaskiluodon terminaaleista pitkin Koulukatua etelän suuntaan ja Vaasanpuistikkoa pitkin pohjoista kohti on ollut vuosikaudet Vaasan ydinkeskustan liikenteellisesti suurin ongelma. Tästä aiheutuu monenlaisia ongelmia alkaen liikenteen päästöjen vaikutuksesta keskusta ilmanlaatuun ja liikenteen meluun. Minulla on ainakin tuoreessa muistissa, kun pari vuotta sitten vanhempi naishenkilö jäi suojatiealueella raskaan rekan renkaiden ruhjomaksi, siis raskas liikenne tuottaa myös lukuisia riskejä jalankulkijoille ja kevyellä liikenteelle. Puhumattakaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta keskustan läpi, onneksi ei ole vielä tapahtunut onnettomuuksia.

Entäpä sitten, jos mahdolliset jätteenpolttokaavailut toteutuvat, jolloin kaupungin läpi kulkisi suuri määrä raskasta liikennettä siitäkin huolimatta, että osa jätteenkuljetuksesta toimisi junakuljetuksena. Määrä riippuu siiitä, kuinka laajalta alueelta jätettä tullaan kuljettamaan. Yritin tiedustella asiaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta, mutta esittelijänä toimiva virkamies oli lomalla.

Tärkeää olisi saada raskas liikenne pois keskustasta. Yksi toimiva keino siihen olisi rekkaterminaalien siirtäminen moottoritien varteen. Tätä on kai jonkin verran pohdittukin. Toinen vaihtoehto on ollut uuden yhteyden avaaminen Sundomin kautta etelään. Mitäpä sanovat maanomistajat Sundomissa ja Sulvalla, arvanneehan tuon. Ratakadun jatke tulee myös ohjaamaan keskustan liikennettä pois Vaasanpuistikolta.

 Mielenkiintoinen ajatus tuo liikennetunnelin rakentaminen kuitenkin on. Kuinkahan kauan sen rakentaminen Vaskiluodon sillalta esim Maasillalle kestäisi ja mitä se maksaisi!?

Tietysti suuren helpotuksen Vaasan liikenneongelmaan, joka lisäksi kulminoituu vielä parkkeeraamisen ongelmiin arkena päiväsaikaan, toisi toimiva joukkoliikenne. Tuskin siitäkään pelastukseksi on, kun yhtiö tuntuu kamppailevan todella vaikeissa taloudelllisissa ongelmissa, ja kaupunki on pakotettu sitä tukemaan.

Välimatkat Vaasassa ovat lyhyitä. Viikonloppuna oli ikävä kolea tuuli, sen myönnän ja kauluksiani nostelin kaupungilla kävellessäni. Mutta jotain hyvää näistä Vaasan tuulista on löydettävissä. Sen huomaa kun vierailee esim. sisämaassa sijaitsevissa kaupungeissa, joissa kesäisin saattaa olla tukahduttavan kuumaa. Vaasassa saamme nauttia raikkaasta merituulesta. Enäpä talvella, jolloin liikenteen tuottamat pakokaasut saattavat jäädä seisomaan ilmaa pilaamaan. Meillä taas reipas tuuli puhaltaa ne pois, ja saamme useimiten nauttia raikkaasta hengitysilmasta kaupungilla kävellessämme.
Leena Hallasmaa
Kaupunginvaltuutettu

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #182 on: 13. 03. 2006 09:09 »

Enäpä talvella, jolloin liikenteen tuottamat pakokaasut saattavat jäädä seisomaan ilmaa pilaamaan. Meillä taas reipas tuuli puhaltaa ne pois, ja saamme useimiten nauttia raikkaasta hengitysilmasta kaupungilla kävellessämme.


Muistatko vanhan sarjan, nimeltä Falcon Crest? Susan Sullivan (Maggie) kävi kerran Helsingissä. Oli jotenkin koomista, kun ensimmäinen asia, jonka hän pani merkille oli puhdas, pakokaasuista vapaa ilma, Helsingin keskustassa. Tästä on jo monta vuotta, silloin kun katalysaattorit ym. ympäristöystävälliset ratkaisut alkoivat vasta tulemaan autoihin.

Mutta totta puhut Leena. Raikas merituuli puhaltaa aina hienosti Vaasassa!

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #183 on: 13. 03. 2006 16:04 »
Tää tulee nyt sitten aivan tuon toveri Sardinaksen (mahtaa olla Sardinialainen
syvyyssukeltaja tai Eric Sardiininpakkaajan poika kaverien kesken Fisu - Eetu
tai mikä lie, kun noista nimimerkeistä ei aina tiedä) riemuksi tällainen pieni
oheisinfopaketti ja samalla tietenkin myös muillekin opiksi ja ojennukseksi.
Siis Tukholmassa on kyllä tasan tarkkaan  mitoitettu ja loistavasti toimiva keskus,
jonka ulkoisena merkkinä kohoaa maanalaisen kävelytie- ja kauppaverkoston päällä,
keskellä liikenneympyrää, siinä liikenteen plttopisteessä, suihkulähde, jonka keskellä
joköttää mahtava moderni veistos, siinä Sergel hotellin edessä. Siis, siellä on tällainen
paikka kuin Sergel Torget eli Sergelin tori.
Kyseiseen paikkaan johtaa mm. yhdystunneli (kävely sellainen) Central Stationilta (Keskusrautatieasema), jonka osana on myös pendeltåg (lähijuna) verkosto. Ulostulo
Sergelille tapahtuu T-Centralin (päämetroasema) ovista, siitä sivustalta. Täällä
pendelin ja tunnelbanan (metro) yhdystunnelissa on aina suurin piirtein saman verran
kulkijoita kun Vaasassa Vappuna.
Voit siis maan alla kävellen vaihtaa pendelistä tunnelbaanaan (tai toisinpäin). Ulos
tullessasi taas olet niin mitt i stan (keskellä kylää) kun olla ja voi, siinä Sergelin torilla.
Siinä vastapäätä on Tukholman kulttuuritalo. Tällä aukiolla pidetään jatkuvasti mitä monimuotoisempia tapahtumia. Siellä esiintyy yhtyeitä, runoilijoita, teatteriryhmiä jne.
Itse satuin kerran paikalle kun siellä oli esitelmöimässä Claes Andersson. Tapahtumia
seuratessaan jengi seisoskelee katteen alla tai istuksii ulkoportailla, kuka missäkin ja
tunnelma on very cool.
Sergeliltä voit myös jatkaa maan alitse esim, Kungträdgårdeniin mentäessä. Siitä
sitten pikkuportaita ylös jalkakäytävälle liikennevaloista kadun yli ja puiston ulkoshakki-
pelit, kapakat sun muut ovat käytettävissäsi, mutta jos kuitenkin haluat kavuta suuret
(ulkoalueen levyiset) portaat ylös, niin olet tasan keskellä Tukholman vilkkainta kävelykatua Drottningatanilla  Siitä sitten oikealle ja suoraan Klarabergsgatanin valoista yli, siitä Åhlensin 
tavaratalon ohi (jää vasemmalle) ja  heti kohta olet Hötorgetilla, siellä missä ne hedelmät ja vihannekset myydään (on muuten enemmän kuin kolme torimyyjää, vaikka alue vähän Vaasan
toria pienempi onkin), siinä Tukholman konserttitalon (konserthuset) vieressä, Pub tavaratalo on myös heti lähietäisyydellä. Jos taas jatkat Sergeliltä (Drottningatanille oikealle noustuasi) suoraan Klabergsgatanille (vasemmalle), niin heti ennen siltaa olet Klarakyrkanilla (Klara kirkko) ja siitä vierestä portaita alas pääset ulkokautta Centralsteissille (päärautatieasemalle). Kaikki tämä parin korttelin sisässä.
Eli on siellä aika hyvin toi keskuspakka kasassa, niin ja jos käännyt Sergelin
portaista heti vasemmalle jatkaen Drottningatania tähän suuntaan, niin tulet suoraan Vanhaan kaupunkiin.
Helsingissä sitä vastoin tätä keskustahajontaa on enemmän; Kauppatori kun on kovin kaukana Senaatin torista. Ihan orpona siellä rantsussa Bulevardin päässä ja rautatiasema jää sinne
Mannerheimintien toiselle puolen Senaatin torista katsottuna.

Joku sanoi, että meillä on täällä Vaasassa ainutlaatuiset mahdollisuudet keskustan kehittämiselle.
Ja kun näin on, niin kyllä meidän täytyy aivan tosissaan pohtia, miten sitä kehitämme.

CGURU

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #184 on: 13. 03. 2006 21:09 »
(mahtaa olla Sardinialainen
syvyyssukeltaja tai Eric Sardiininpakkaajan poika kaverien kesken Fisu - Eetu
tai mikä lie, kun noista nimimerkeistä ei aina tiedä)

- E. Sardinas on Nk. Slaidikitaristi, kanska bra
                       ja
-Jack Nicholson ( Kuva ) on maailman parhaita, jos ei paras näyttelijä.

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #185 on: 13. 03. 2006 21:09 »
Niin onkin.
Sehän on selvaa.
Ja tos kuvas Nicholsonilla on multa lainattu pipo.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #186 on: 14. 03. 2006 07:07 »

Ja tos kuvas Nicholsonilla on multa lainattu pipo.

Mulla on kans sellanen...

Kiitos Tukholman gaidista. Ja kyllä, myös minä olen asunut Tukholmassa (kuka ei ole...).
Pidän kovasti vanhasta kaupungista. Siellä on kiva käppäillä ja pysähtyä syömään. Musiikkia jahtaavalle se ei ole kuitenkaan mikään mekka, joten joutuu jatkamaan matkaa. Moni suuntaakin sitten Stureplanille, puhtopoikien joukkoon ja tämä sanookin jo sitten kaiken, mitä sieltä löytyy, kaikella kunnioituksella.
Itse jatkan aina matkaa Kungsgatanille, Fashingiin. Yleensäkin, elävä musiikki tekee kuolemaa Tukholmassa. Nykyään siellä mainostetaan illan tapahtumaa elävän dj:n muodossa. Jotkut paikat kertovat yksinkertaisesti, että paikalla on Live Band... Silloin tietää, että saa kuulla uua heela natten ja kerta on neljäsmiljoonasatakakskymmentäyks.

Se mitä viestissäni ajoin takaa, oli juuri se mitä kirjoitin, elikkä koko keskusta on keskitetty aika laajalle alueelle, ilman mitään todellista ydintä, kuten myös sinun viestistäsi voi ymmärtää. Tämä vertailuna moneen muuhuun suureen kaupunkiin, josta kaikki saattaa löytyä samalta torilta. Siis kaikki, mitä tarvitsee, kun on ulkona kylvämässä rahaa.

Muistan erään keskisuuren kaupungin, jossa aloitin päiväni rannalla, kadun päässä ja lopetin yöllä, kadun toisessa päässä. Väliin mahtui museo, muutama pubi, ravintola, ampumarata, kaksi raskaan musiikin paikkaa, jazz klubb ja lopuksi pornoluolan kautta kotiin. Koko homma kävellen, ja käytin hyväkseni sen kaupungin (kadun) tarjoamia etuja vain n. 5 prosenttia siitä, mitä oli tarjolla.

Minusta Vaasa on aika ideaalinen paikka tälläiseen keskittämiseen. Torin ympärille on jo nyt ripoteltu paikkoja, joissa voi käydä, mutta itse toria voisi käyttää paljon paremmin hyödyksi. Se toisi myös automaattisesti lisää elämää myös torin ympärille. Kaikki pankit sun muut vastaavat pitäisi saada myös pois torin ympäriltä ja ne tilat tulisi hyödyntää kulttuurille ja huvittelulle. Torillekin pitäisi saada kunnon terasseja ja elämää.

Ja P.S. Eric Sardinas on aika näppärä slaidinsa kanssa ja helvetin kiva jätkä, vaikka yrittääkin aina iskeä mun muijaa.  

Offline sinja

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 21
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #187 on: 14. 03. 2006 21:09 »
Palataanpa asiaan. Mielestäni olisi syytä jatkaa kehittämiskeskustelua. Vaasaa kun kokonaisuutena tarkastellaan useimmiten vain liikenteen näkökulmasta, siinä helposti perheet ja tavalliset ihmiset unohtuu.Eric Sardinas

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #188 on: 15. 03. 2006 07:07 »
Palataanpa asiaan. Mielestäni olisi syytä jatkaa kehittämiskeskustelua. Vaasaa kun kokonaisuutena tarkastellaan useimmiten vain liikenteen näkökulmasta, siinä helposti perheet ja tavalliset ihmiset unohtuu.

Hetkinen... eikös tämä liikennejuttu ole todella tärkeä, kun on kysymys juuri perheistä? Okei, jos he asuvat keskustassa, mutta miten saada Vaasaan ihmisiä, kunniottamaan tapahtumia läsnä-olollaan, ellei liikenne ole hanskassa?

Offline leena_hallasmaa

 • Omalla nimellä
 • Kansalaisaktiivi
 • *
 • Posts: 236
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #189 on: 15. 03. 2006 10:10 »
Olen täysin samaa mieltä. Perheellämme on pitkähkö kokemus myös aivan kaupungin ydinkeskustassa asumisesta.

Silloiset naapurimme kertoivat kuinka heidän lapsillaan on tapana pelata jalkapalloa, pyöräillä sekä hiihdellä Vaasanpuistikolla. Eikä silloin tarvinnut olla huolissaan lasten koulumatkojen turvallisuudesta.

Oletteko huomanneet kulkiessanne lasten kanssa kaupungilla, kuinka vaikea on kuulla, mitä alempana kulkevat lapset sanovat? Liikenteen melu on niin kova. Onneksi meillä on sentään leveitä puistikoita kaupungissamme, jolloin melu ei jää kaikumaan kapean kadun väliin. Lisää puita kaupunkiin!

Toisaalla keskutelualueella on pohdittu myös kaupunkimme autoilijoiden liikennekulttuuria tai sen puutetta. Kerran jos toisenkin olen meinannut jäädä lasten kanssa auton alle. Monella autolla tuntuu olevan tapana ajaa punaistakin päin palaessa risteyksen läpi niin kauan kuin risteävästä suunnasta ei tule autoja huomioimatta sitä, että jalankulkijoille palaa jo vihreä valo. Lapsia on opetettu noudattamaan sääntöä; punainenukko - ei saa mennä, vihreäukko - saa mennä.

Monet muut kaupungit ovat saaneet jo ratkaistua oman raskaan läpikulkuliikenteensä ongelmat. Hiukan meitä ehkä helpottaa ohikulkutie; vielä 80-luvulla kaikki liikenne etelästä tuli Kauppapuistikkoa pitkin kaupunkiin ja Vaasanpuistikkoa pitkin matka jatkui pohjoiseen. Vielä on liikennesuunnittelussa paljon työtä.
Leena Hallasmaa
Kaupunginvaltuutettu

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #190 on: 15. 03. 2006 14:02 »
vielä 80-luvulla kaikki liikenne etelästä tuli Kauppapuistikkoa pitkin kaupunkiin ja Vaasanpuistikkoa pitkin matka jatkui pohjoiseen.

Ja meillä, jotka muistamme kaikki 22-metriset rekat, jotka kääntyivät Kauppapuistikon ja Vaasanpuistikon kulmassa, on tuoreessa muistissa, miten lyhytnäköistä liikennesuunnittelu oli silloin. Tänä päivänä suuri osa suunnittelusta onkin vanhojen erehdysten korjailua. 

Peräänkuulutan visioita ja ihmisiä, jotka uskovat niihin.

ahtopaine

 • Guest
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #191 on: 15. 03. 2006 15:03 »
Olisi aina suotavaa kaikessa kaupunkisuunnittelussa tämä
tavallista kuluttajaa suosiva päätäntämalli.
Eikö siis siistitä autoista se kaupungintalon ja Rewellin
välikkö ja panna tori sen näköiseksi, että siellä on jotain.
Näin aluksi.

Offline jmm

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 81
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #192 on: 16. 03. 2006 13:01 »
Ihmisten viihtyisyys, turvallisuus ja keskustan käytännöllisyys
(koskien myös tyhjää toria) tavallisen vaasalaisen perspektiivistä lienee
se tärkein asia ydinkeskustaa kehitettäessä.
Eikö aika luonnolllista olisi, että kaupungintalosta Reweliin rajautuva alue
aivan tosissaan otettaisiin ainoastaan kävelykäyttöön.

p.s.
Mielestäni myös ravirata voitaisiin hyödyntää asutuskäyttöön, siirtämällä itse
ravirata hietalahdesta vaikkapa runsorin alueelle. Tiedän, että tätä mieltä ovat
monet muutkin.

Offline mikke jalonen

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #193 on: 17. 03. 2006 13:01 »
Ilman muuta se alue pitää kattaa muulla kuin autotiellä,
että tunnelin pätkää tässä kaivataan.
Olis kai tosiaan tolle torille parempaakin käyttöä. Sinnehän vois
tehdä vähä vaikka mitä.

Joo ja Ravirata munkin puolesta vaikka Runsoriin.

Offline sinja

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 21
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #194 on: 19. 03. 2006 15:03 »
Lehdistä on tullut luetuksi, että tosissaan sitä matkailukeskusta hankkivat ja hyvä on jos ulkoparkkipaikkaa tekevät. Kävelytunnelit tervetulleita. Niitä saisi tulla vaikka enemmänkin. Mieleen juolahti vielä, että voisihan sitä pienen lisäparkkitilan louhia Rewellin allekin jos vaikka joskus autoliikennetunneli tehtäisiin.

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #195 on: 23. 03. 2006 18:06 »
Tässä kun ollaan aina välillä noita vanhoja aikojakin mietitty,
niin juolahti mieleen, että muistaako vielä moni sen pienehkön
suihkulähteen siinä Kauppapuistikon viherkeskiössä Vaasa-
puistikon päässä? Kauan sekin siinä ehti olemaan.
Kauemmin kuin se muinoin suurin piirtein nykyisellä
Tokmannin paikalla sijainnut huoltoasema.
Niin ne ajat muuttuu ja jos vaikka tosissaan vielä joskus tätä
keskustan kokonaisilmettä saataisiin lisähiottua, niin kyllähän
olisi asiaankuuluvaa lisäaluetta kävelijöille rauhoittaa, ja kyllä
juttu on niin, että aivan luontainen paikka lisäkävelyalueelle on
juuri tämä mainostamani Rewellin ja Kaupungintalon välikkö.
Siihenhän sitten voisi vaikka ylämäkeen Raastuvankadulle
juuri ennen Vaasapuistikkoa sen kunnon suihkulähteenkin
kehitellä.

Hienoa että kävelytunnelia suunnittelevat sitä Matkailukeskustaa
varten. Näinhän se homma on siellä Helsinki – Vantaan lentoken-
tälläkin, että pitkämatkapysäköinnistä jonkin matkaa ulkosalla
käveltyäsi tulet sisäkävelytiloihin ja siitäkin on vielä matkaa  ennen
kuin terminaalissa ollaan. Eikä sielläkään tämä kävelysuoritus tunnu
ketään haittaavan. Se kun aina kävellään mitä käveltävä on.

Miten olisi kävelytunneli Anttilan parkkiksesta toiselle puolen,
tuonne Waasa Galleriaan ja sitten siitä se katettu linkitys Halpahalliin?

Ideoita ja tekemistä riittää jos tästä Vaasasta yleensä joskus
aiotaan vähänkin kävely-ystävällisempi saada, eikä aina vain ajatella
autoilevaa kansaa ja heidän (myös minun, kun satun auton omistamaan)
maanalaisia parkkeerausmahdollisuuksiaan. Vaikka toisaalta voisihan
sinne Black Jackin alle hieman isomman parkkitilan louhaista.

Offline Niilo Aro

 • Omalla nimellä
 • Aktiivi vaikuttaja
 • *
 • Posts: 270
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #196 on: 24. 03. 2006 08:08 »
Ymmärtääkseni Radisson-kortelin puuhaajat ovat esittäneet korttelin alle enemmän pysäköintitilaa kuin mitä kaupunki on vaatinut, mutta siitä huolimatta mitäään ei ole tapahtunut. 

Offline mikke jalonen

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #197 on: 26. 03. 2006 16:04 »
Musiikkipaikka torille.
Maan alle tilaa ihmisillekin.
Ja sit joku vois aina sunnitteluissa ajatella nuoriakin.

Autot vähemmälle. Ei niitä ainakaan siellä Rewellin
vieressä tarvita.
« Last Edit: 26. 03. 2006 16:04 by mikke jalonen »

Offline lätsä pekka

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 9
  • View Profile
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #198 on: 28. 03. 2006 13:01 »
Tehkää jonnekkin se kunnon musa lava ja backstagen vois louhia vaikka maan alle.

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Re: Vaasan tuleva undergroundrakentaminen
« Reply #199 on: 29. 03. 2006 22:10 »
Taas vanhalla tuli noi vanhat ajat mieleen.
Muistoissa puhkesi kukkaan puinen keskuskortteli ja
kauniit näyteikkunat.
Voiko muuten joku tosissaan väittää tuota Rewell Centeriä
ulkoisesti kauniiksi ?
Varsinkin tämä kaupungintalon puoleinen  sivu kaipaisi pikaisesti eteensä
jotain edustavaa. Ajatelkaa nyt:  - tommonen kaiken tappava megaseinämä
kaupungin parhaalla paikalla pilaamassa rotiskomaisuudellaan koko yleiskuvan.
Kyllä asialle pitäisi jotain tehdä, että historiallisesti Vaasan keskustan merkittävin osa,
= Kirkon, Suomenpankintalon, Hallintotalon ja Kaupungintalon rajaama alue, saisi
ansaitsemansa raamituksen torinkin suuntaan.

Sitten kun se Raastuvankadunpätkä tosissaan autoista vapautetaan,
niin siihenhän voitaisiin rakennuttaa rivi vanhankaltaisia puisia puoteja.
Harvakseltaan kun ne siihen suunniteltaisiin, niin voisi lisäksi istutella puitakin.
Toki talot voisivat vaihtoehtoisesti olla vaikka pienimuotoisia roiskerapattuja
joihin kuuluisi pilareilla komistetut verannat.
Alueen keskiöön voisi sitten sen suihkukaivonkin suunnitella ja samalla, kun tehdään
 se Raastuvankadun tunneli, niin voisi  kaupungintalon alle puhkaistu vähän parkkitilaa
ja muuta mukavaa esim taidekävelytunnelin ja miksei siitä sitten vielä vaikka
maanalaiset oleskelutilat soittajavieraille.
Ideoita riittää ja mahdollisuuksiahan on. Eriasia tietenkin mihin ja miksi kaupunki
resurssinsa käyttää ja mitä liiketalous tukemaan lähtee.
Tämän päivän oppien mukaan näillä ihmisläheisimmillä arvoilla ei juurikaan arvoa ole.
Ja tuntuu siltä, että ei varsinkaan täällä Business Vaasassa, jossa Big Diilejä
massamarkkinoille kaupittelee kaupungin hallintojohtaja Liikekeskusta ry:n
puheenjohtajan roolissaan. Myisi siinä samalla vähän kulttuuriakin.
Eikö tän pitänyt olla ArtCity ?