Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tapio Osala

Pages: 1 ... 51 52 [53]
2081
... Siellä on jo muutamana talvena ollut luistinrata Jyväsjärven jäällä ja saavuttanut suuren suosion. Luistelijoita on varsinkin viikonloppuisin satoja päivässä. Rataan on aurattu 2 lenkkiä niin, että lyhyempi on noin 1,5 km ja pidempi 3 km. Rata on nelisen metriä leveä koko matkaltaan.
Itse olen sopivilla keleillä luistellut Sundomin lahden (=Etel. Kaupnginlselkä) ympäri. Kun sitä pyörätietä vielä lahden ympärille odotellaan niin olisi kiva edes talvella lahti kiertää. Sopiva etappipaikka olisi Risön lintutornin nuotiopaikka, jossa puutkin on valmiina.

Siis: voitaisiin aurata luistinrata lahden ympäri!  Varmaan se pitää muutaman kerran talvessa avata. Kuitenkin jäätä riittää vaikka luistinradoilta sulaisikin...

Löytyisköhän tähän kuljetusliikettä (jolla olsi omaa kalustoa) sponsoriksi? Toisaalta kaupungilla on omia tiekarhujakin vajaakäytössä... Oliskohan aloitteen paikka?

2082
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 14. 10. 2005 08:08 »
Huomasin päivän lehdestä, että vuonna 2002 tekemääni aloitetta oli viimein alettu käsitellä kaupungin hallinnossa (sääntö on että vuoden sisällä pitää olla aloite käsitelty...)

Tässä aloite lyhykäisyydessään:
KOULUTOIMEN HALLINNON SÄÄSTÖT

Me allekirjoittaneet esitämme että tutkittaisiin mahdollisuus yhdistää Mustasaaren (ja ehkä Maalahdenkin)  suomenkielisen koulutoimen hallinnointi  Vaasan opetusviraston kanssa  (Vaasaaan)

sekä

Vaasan kaupungin ruotsinkielisen koulutoimen hallinnointi Mustasaaren ruotsinkielisen koulutoimen kanssa sijoittamalla se vastavuoroisesti Mustasaareen.

Näin mahdollisesti säästyvät varat voitaisiin käyttää tuntikehyksen lisäämiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen.

Samalla voitaisiin tutkia olisiko opetustoimen osalta talousarvioteknisesti mahdollista ensiksi päättää perusopetuksen tuntikehyksen suuruudesta ja vasta sitten muista talousarvion menokohdista.

Vaasassa 20.5.2002

Tapio Osala


2083
Valtuuston tietoon / Re: Vaasan Imago
« on: 05. 10. 2005 10:10 »
.. siirtymävaiheessa  ylemmälle virkamiesjohdolle  saattaa tulla  kiusaus  koettaa,  onko uusi valtuusto  kuinka  vietävissä.
 
On  kuitenkin valtuutetuista itsestänsä kiinni,  minkälaisen roolin he haluavat ottaa.  Mukana voi olla joko aktiivisena  vaikuttajana tai  passiivisena myötäilijänä. Passiivisen  myötäilijän rooli lienee aika  yleinen ja sitä paitsi  todella helppo   tapa  hoitaa luottamustoimeansa.

Jokainen valtuustoryhmä on valinnut keskuudestaan valtuustoryhmän puheenjohtajan. Tämä puheenjohtajisto kokoontuu kaksi  kertaa  ennen valtuuston kokousta käsittelemään  tulevan kokouksen  asialistalla olevia asioita...Kokouksien aikana pyrimme neuvottelemaan yhteisesti ...  Uskokaa  tai älkää, mutta näin olemme myös yrittäneet lyhentää valtuuston kokousten  kestoa.

Valtuustoryhmien  työskentelytapoja jäntevöittämällä olemme pyrkineet myös nostamaan valtuuston  roolia kunnan YLIMPÄNÄ päätöksentekijänä. Käytännössä  kaupunginhallituksen  rooli on kuitenkin hallitseva. Kh:n päätöksellähän esim. nyt keskustelun alla olevia  asuntomessuja on haettu.

Kiitos kollega Leenalle asioiden avaamisesta valtuuston työskentelystä. Onnittelut myös ennätysnopealle valtuustotyön sisäistämisellesi. On ilo tehdä yhteistyötä kanssasi.

 Matti Meikäläinen ihmettelee miksi palopuheen pitäjä ei vaadi äänestystä vaatimustensa tueksi. Kyse on siitä, että kun varmasti tietää  äänestyksen tuloksen niin aikaa siinä vain menisi. Puheen pitääjä haluaa kuitenkin tuoda kantansa esille.
Quote
koska isot ryhmät päättävät asiat jo ennen valtuuston kokousta
harvoin hekään ryhmäpäätöksiä (= kukaan ei saa poiketa ryhmän kannasta - enemmistö päätttä kannan) tekevät. Useimmiten on vapaat kädet. Samankin ryhmän eri edustajilla on useinkin eri näkemyksiä asioihin. Kyllä valtuustosalissa vielä puheiden perusteella kantoja muutellaankin.

Pohjalainen/Mantila tänään ehdottaa televisiolähetysten lopettamista. No, tästä juuri aiheutuisi se, että kaikista poikkeavista näkemyksitä täytyisi äänestyttää, jotta oma mielipide jäisi edes asiakirjoihin. Nyt riittä useimmiten oman mieilpiteen esille tuominen puheella. Televisionnin vaikutusta valtuuston kokousten pituuteen on tutkittu eikä sen ole havaittu niitä pitkittäneen.

Valtuuston kokoukset ovat kuin eduskunnan täysintunto - siellä eri ryhmät ja edustajat tuovat esille näkemyksiään ja perustelujaan kannoilleen. Joskus toki äänestetäänkin ja ihan oikeasti joku asia ratkeaa vasta valtuustosalissa.

Puheen määrä ei ole missään suhteessa asian rahamäärään. Laskin, että jos näin olis, mitä Pohjalainen/ Mantila perää, niin Asuntomessuista olisi pitänyt puhua 100 kertaa kauemmin kuin Sportin asiasta...ja kaksi kerta kauemmin kuin nyt uhkana olevasta 2,8 m€:n alijäämästä., puhuminen... Kyse on usein myös arvoista ja periaatteista, ei aina rahamäärän suuruudesta.

Olen yllättynyt kun niin moni kuitenkin jaksaa seurata pitkiä kokouksiamme. Jopa pitkin maakuntaa. Erittäin moni niitä kommentoi kaupungilla. Toivon, että televisiolähetykset voivat jatkua -pakkohan niitä ei ole seurata (kuin toimittajien..)

2084
Vaasa / Re: Asuntomessut 2008
« on: 03. 10. 2005 13:01 »
Kiitos ripeydestä Leena! Valitus lienee julkinen. Kiinnostaisi nähdä se. Voisko ehkä Ympäristöseuran edustaja sen laittaa tänne nähtäville?

2085
Vaasa / Re: Asuntomessut 2008
« on: 03. 10. 2005 11:11 »
Mitä se tarkoittaa käytännössä, jos asiasta on valitettu? Tarkoittaako se sitä, että asuntomessujen aikataulu kääntyy päälaelleen eikä messuja ehkä ehditäkään saada valmiiksi 2008?
Tähän en osaa vastata muuta kuin, että johtajamme ovat toitottaneet, että hanke ei kestä yhtään valitusta. Muuten aikataulu ei pidä. Jos valitus on todella tehty Vaasan hallinto-oikeuteen niin sen käsittely vienee ainakin kuukausia, eikä töitä päästä aloittamaankaan suunnitellusti.
Mistähän saisi mustaa valkoisella, siitä että valitus on todella jätetty?

2086
Vaasa / Re: Asuntomessut 2008
« on: 03. 10. 2005 10:10 »
Rakennustöitä ei voitukaan aloittaa heti koska se vaatii kuulemiset ja suunnitelmien nähtävillä olon. Tekninen lautakunta oli ryhtymässä puunkaatoon mutta Lehdon pöydällepanon aikana asia päätettiinkin panna nähtäville. No,  niitä rakennustöitä ei siis ole aloitettu (ainostaan se kivkasa on sinne Ahvensaare P-paikalle  ajettu). Elokuussa tehtiin sitten viimein päätös:

MAISEMATYÖLUPA SUVILAHDEN ASUNTOMESSUALUE / KATU- JA VIHERTOIMI
STJ:16.8.2005

   Vaasan kaupungin teknisen keskuksen katu- ja vihertoimi anoo maisematyölupaa pui-den kaatoon ja esikuormitustäyttöön Suvilahden ranta-alueelle voimassa olevan sisä-asiainministeriön 30.11.1974 vahvistaman asemakaavan nro 462 mukaiselle yleisten rakennusten korttelialueelle (Y1) 25-91-1 ja autopaikkojen korttelialueelle (AMP1) 25-90-1 sekä istutettavalle puistoalueelle (PI). LIITE 

   Alue on ajateltu tulevan asuntomessualueen asuinrakennuskäyttöön. Esikuormitus tapahtuu kahdessa vaiheessa; ensin moreenilla tasoon +1,5 metriä ja sen jälkeen lou-heella tasoon +2,5 metriä. Louhe poistetaan vuoden 2006-2007 vaihteessa ja se käyte-tään asuntomessualueen muuhun rantarakentamiseen. Täyttömassat alueelle kuljete-taan olemassa olevia katu- ja tieyhteyksiä noudattaen. Täyttöalueen ja koulutontin se-kä urheilualueen väliin jätetään täyttämättä noin 20 metriä leveä rinnealue.

   Suunnitelmasta on kuultu naapureita ja se on ollut julkisesti nähtävillä 1.-14.7.2005 välisen ajan teknisen keskuksen III kerroksen ilmoitustaululla. Naapureilla ei ole ollut asiasta huomautettavaa. Vaasan ympäristöseura ry on jättänyt hankkeesta muistutuk-sen, jossa se korostaa alueen merkitystä Suvilahden asukkaiden ja muidenkin vaasa-laisten  virkistys- ja viheralueena, uhanalaisen liito-oravan liikkumisreittinä ja esittää, että täyttöjä ei tulisi aloittaa ennen uuden asemakaavan voimaantuloa. LIITE

   Tekninen keskus on laatinut ympäristöseuran muistutuksesta vastineen, jossa se tote-aa, että täyttöalue on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten sekä au-topaikkojen korttelialuetta, joka voidaan rakentaa ilman asemakaavan tarkistustakin. Täyttö rajoittuu liito-oravaselvityksen mukaan alueelle, joka on tutkittujen liito-oravien liikkumisreittien ulkopuolella. Ilman esikuormitusta alueen pohjarakentami-nen olisi huomattavasti kalliimpaa, koska esikuormitus ei enää olisi tällöin ajallisesti mahdollista. LIITE

   Kaupunkisuunnittelun kaavoitustoiminto toteaa lisäksi, että viher- ja virkistysalue on mahdollista kehittää ja rakentaa myös täyttöalueen rannanpuoleiselle osalle. Muistutus ei näin ollen ole esteenä anottujen töiden aloittamiselle.


Kaavoituspäällikkö TI
   SJ myöntää maisematyöluvan anomuksen mukaan kuitenkin niin, että erityisen tarkas-ti huolehditaan siitä, että täyttöalueen ja koulutontin sekä urheilualueen välisen alueen puusto säilyy elinkelpoisena liito-oravien liikkumisen turvaamiseksi. Tälle alueelle ei tule ohjata kevyeen liikenteen uutta väylää, vaan se tulee johtaa rannan puolelta täyt-töalueen ympäri. Täyttöaineksen kuljettaminen alueelle tulee tapahtua olemassa olevia katu- ja tieyhteyksiä pitkin.

Päätös:   Otettiin yksimielisesti käsiteltäväksi.

   Päätösesitys hyväksyttiin.
-------------

Perjantaina minulle annettiin kertoa, että tuosta päätöksestä on tehty valitus määräajassa.

P.S Toeten, etten vastusta Asuntomessuja sinänsä. Kannatan avoimutta päätöksenteossa ja asoiden käsittelyä oikessa järjestyksessä. En ole e.m. valitusta tehnyt, enkä tule tekemään muitakaan. Jos joku uhanalainen laji vaikutttaa päätöksentekoa niin olen syytön lajin esintymiseen esim. Kuparisaaressa. Olen myös osaton Suomen Eduskunnasn asiasta säätämään lainsäädäntöön.

 Jos Asuntomessut -kuin mikä muu uusi hanke tahansa- Vaasaan halutaan niin pätöksenteko täytyiai tapahtua oikeassa järjestyksessä ja Asuntomessujen tulee tasapuolisesti kilpailla määrärahoista muiden  - lakisääteisten asioiden - kanssa. Aikataulu vuodelle 2008 tuntuu minusta kiireiseltä ja ylioptimistiselta.

2087
Vaasa / Re: Asuntomessut 2008
« on: 03. 10. 2005 10:10 »
Tässä virallinen päätöksenteko ennen tämän päivän ja tämän vuoden taannehtivaa raha-anomusta:
ASUNTOMESSUT VAASAAN 2008 – 2010

Kaupunginhallitus      20.9.2004       366   704/2004

   Osuuskunta Suomen asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja, asuntorahaston ylijoh-taja Teuvo Ijäs vieraili Vaasassa 16.9.2004 ja tiedusteli mahdollisuutta järjestää asun-tomessut Vaasassa vuonna 2008 tai sen jälkeen.

   Asuntomessujen järjestäjän on täytettävä tietyt kriteerit (LIITE). On syytä selvittää millä ehdoilla ja millä alueilla asuntomessut ovat järjestettävissä Vaasassa vuosina 2008 – 2010.

Apulaiskaupunginjohtaja HL 3

   Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että tekninen apulaiskaupunginjohtaja nimeää työryhmän selvittämään mahdollisuutta järjestää asuntomessut Vaasassa vuosina
   2008 – 2010.

Päätös   Otettiin käsiteltäväksi.

   ...esittelijän päätösesitys hyväksyttiin.
--------------


   ASUNTOMESSUT 2008

Kaupunginhallitus       15.11.2004       462   704/2004

Kaavoitusarkkitehti JH

   Kaupunginhallitus 20.9.2004 § 366.

   Apulaiskaupunginjohtajan nimittämä asuntomessutyöryhmä (Juhani Hallasmaa pj, Harri Nieminen, Seppo Ylimannila, Pertti Reinikainen, Timo Martonen, Markku Lit-manen, Clas-Göran Herrgård , Annaliisa Koskenmäki) on kartoittanut toimeksiannon mukaisesti ne alueet, jotka on mahdollista osoittaa vuoden 2008 asuntomessujen koh-dealueiksi. Alueiden tulee työryhmän mukaan täyttää mm seuraavat asuntomessujen sisältöön ja kaupungin yleiseen maankäyttöön liittyvät perusedellytykset:

   Maankäytöllinen sisältö:
-   Alueiden teemat tukevat kaupungin kehittämisvisioita
-   Alue antaa positiivisen kuvan Vaasasta asuinympäristönä
-   Hanke on kaavoitusohjelman mukainen ja tukee kaupunkirakenteen kehittämistä
-   Alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja sillä on jonkin asteinen kaavallinen valmius (kaavoitusohjelma, yleiskaava tai asemakaava)
-   Alueen kunnallistekniikan toteutusaikataulu on realistinen ja alueen toteutus kuu-luu kaupungin lyhyen aikavälin hankkeisiin.

   Soveltuvuus messualueeksi:
-   Asuntomessutoimintaan soveltuva teema
-   Maisemallisesti tai teemallisesti mielenkiintoinen alue
-   Rakentamistapa ja maankäyttö asuntomessualueeksi sopivaa – eli alueelle voidaan osoittaa vaihtelevan tyyppistä asuntorakentamista
-   Alue helposti rajattavissa ja valvottavissa
-   Hyvät kulkuyhteydet ja riittävät pysäköinti- ja näyttelyalueet (pysäköintialueiden kehittäminen messujen jälkeen).

   Työryhmä löysi edellä mainittujen kriteerien pohjalta kolme potentiaalista asuntomes-sualuetta ja niitä koskevaa perusteemaa:

   Sundom
-   Kyläasutuksen tiivistäminen ja elinkaariasuminen/ maa-ainestenottoalueen
   kehittäminen virkistyskäyttöön
   Mustikkamaa
-   Kaupunkimainen pientaloasuminen ja vaihtoehtoiset julkisen liikenteen ratkaisut
   Suvilahti
-   Maankohoamisilmiön hyödyntäminen vanha lähiöalueen kehittämisessä –
      merellinen täydennysrakentaminen.

   Näistä kaupungin kehittämistavoitteiden ja messujen sisällöllisen annin kannalta par-haana kohdealueena pidettiin kuitenkin Suvilahtea.

   Esitys asuntomessuhakemukseksi vuodelle 2008 sekä Suvilahden asuntomessujen alustava kustannusarvio ja mahdollista hakemusta koskevat jatkotoimet esitellään
   kokouksessa

Apulaiskaupunginjohtaja HL 9
 
   Kaupunginhallitus päättää hakea vuoden 2008 asuntomessuja Suvilahden kaupungin-osaan.

Päätös   Kouhi esitti Raija Kujanpään kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään seuraava lause: Ennen hakemuksen jättämistä kaupunginhallitukselle annetaan karkea arvio kustannuserittelystä.
   Päätösesitys hyväksyttiin.

   Kouhin lisäysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------

ASUNTOMESSUTOIMIKUNNAN NIMITTÄMINEN JA TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Kaupunginhallitus       14.03.2005       115   283/2005

Kaavoituspäällikkö TI

   Vaasan kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut ovat tehneet 2.2.2005 puite-sopimuksen asuntomessujen järjestämisestä Vaasassa 2008. Puitesopimuksen mukai-sesti kaupunki ja Suomen Asuntomessut perustavat yhdessä asuntomessutoimikunnan, jonka tehtävänä on toimia ylimpänä toimielimenä messuprojektin valmistelussa. Toi-mikunnan tehtävänä on lisäksi aktiivisella panostuksellaan johtaa ja edistää asunto-messujen toteutusta sekä pitää yhteyttä hankkeen yhteistyötahoihin.

   Messutoimikunnan tehtävänä on myös laatia hankkeelle projektisuunnitelma osatehtä-vineen ja aikatauluineen sekä käynnistää projekti ja hankkia sen toteutuksen edellyt-tämät resurssit ja valvoa hankkeen toteutusta. Toimikunta valitsee hankkeen projekti-päällikön sekä nimeää hankkeen laadullisesta toteutuksesta vastaavan laaturyhmän.

   Koska asuntomessutoimikunnalle annetaan laajat hankeen valmistelua ja toteutusta koskevat valtuudet, sen tulee olla hallinnollisesti ja poliittisesti vahva ja edustukselli-sesti riittävän laajapohjainen. Esitän, että toimikuntaan nimetään kaupungin virka-miesjäseninä kaupunginjohtaja, tekninen apulaiskaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja se-kä kaupungin luottamushenkilöinä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhal-lituksen puheenjohtaja sekä yksi kaupunginhallituksen valitsema luottamushenkilö. Koska toimikunnan jäsenistä 7 nimetään asemansa perusteella ja koska kaupunginhal-litus valitsee vain yhden henkilön, niin tasa-arvolain edellyttämää miesten ja naisten osuutta toimikunnassa ei tarvitse huomioida.

   Osuuskunta Suomen Asuntomessuja toimikunnassa edustavat hallituksen puheenjoh-taja Teuvo Ijäs ja toimitusjohtaja Pasi Heiskanen

   Asuntomessutoimikunta selvittää hanketta koskevan päätöksenteon delegointitarpeen.

   Liitteet: Asuntomessut Vaasassa 2008 alustava projektisuunnitelma

Kaupunginjohtaja ML  11

   Kaupunginhallitus päättää

1.   nimetä asuntomessutoimikuntaan vuosiksi 2005-2006 kahdeksan jäsentä, joista yksi nimetään luottamushenkilöistä ja muut asemansa perusteella,

2.   toimikuntaan nimetään seuraavat henkilöt ja heidän joukostaan nimetään puheen-johtaja ja varapuheenjohtaja:

Markku Lumio
Håkan Nordman
Heikki Kouhi
Heikki Lonka
Jorma J. Pitkämäki
Teuvo Ijäs
Pasi Heiskanen
kaupunginhallituksen nimeämä luottamushenkilö,

3. Toimikunnan ratkaisuvalta koskee myönnettyjen määrärahojen puitteissa projekti-sopimuksessa mainittuja tehtäviä ja projektipäällikön sekä muun henkilökunnan ja laaturyhmän valintaa.

Päätös   Kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin.

   Kohta 2:

toimikuntaan nimetään seuraavat henkilöt ja he nimeävät keskuudestaan puheenjohta-jan ja varapuheenjohtajan:

   Markku Lumio
   Håkan Nordman
   Heikki Kouhi
   Heikki Lonka
   Jorma J. Pitkämäki
   Teuvo Ijäs
   Pasi Heiskanen
   Raimo Rauhala   -----------------------


SUVILAHDEN ASUNTOMESSUALUEEN RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN

Kaupunginhallitus      14.3.2005       144   287/2005

   Kaupunkisuunnittelu on laatinut Suvilahden asuntomessualueesta yleispiirteisen luon-noksen. Tämän luonnoksen pohjalta tullaan alueelle laatimaan geotekninen (rakennet-tavuus) selvitys ja sen jälkeen voidaan alueen kaavoitus aloittaa. Asuntomessualue si-joittuu osittain Suvilahden voimassa olevan asemakaavan päälle ja Kuparisaaren puis-toaluekaavan päälle. Osittain kaava laajenee meren päälle, missä tänä päivänä ei ole asemakaavaa lainkaan. Liitteenä on kartta tilanteesta.   LIITE

   Suvilahden messualueen esirakentamisella alkaa olla jo kiire. Esirakentamista varten tulee tehdä seuraavia päätöksiä:

-   Esikuormitettavien alueiden täyttölupa. Esikuormituksella on tarkoitus tiivistää ko. alueella olevat savikot kahden vuoden aikana siten, että alueella ei tarvitse tehdä rakentamisvaiheessa massanvaihtoja. Lisäksi koko messualueen maanpinnan taso tulee jatkossa olla tasolla +1,5 m. Maatäytöt tulevat perustumaan kaupunginval-tuuston 1993 hyväksymään Suvilahti - Risön osayleiskaavaan. Maankäyttö- ja maisematyölupaa ei näin ollen näillä alueilla tarvita.
-   Ruoppausallas. Ruoppausallas, mikä palvelee merestä ruopattavaa liejua on suun-niteltu sijoitettavaksi Ahvensaaren itäpuolelle. Alue on osittain asemakaavan mu-kaista puistoa ja tältä osin se voidaan katsoa olevan nykyisen kaavan toteuttamista. Kaavan ulkopuolelle sijoittuva ruoppausaltaan osa vaatii ympäristöluvan.
-   Messualueen edustan ruoppaus vaatii ympäristöluvan. Tässä vaiheessa on suunni-teltu, että merenlahtea messualueen edustalla tultaisiin ruoppaamaan noin 0,5 m.
-   Suunnitelman mukaisten saarien ja kulkuyhteyksien rakentaminen ympäristöluvan.

   Suvilahden asuntomessualueella ei ole vielä tällä hetkellä määrärahoja. Tästä syystä kaupunginhallituksen tulee antaa myös lupa projektin alkamiselle.

Apulaiskaupunginjohtaja HL 14

   Kaupunginhallitus päättää
   
1.   että Suvilahden asuntomessualueen esirakennustyöt voidaan aloittaa asemakaavan    mukaisilla alueille,
2.   antaa katu- ja vihertoimelle tehtäväksi laatia ympäristölupaan liittyvät
      asiapaperit ja hakea se
3.   asettaa nähtäville kaupunkisuunnittelun laatiman luonnoksen Suvilahden asunto-
      messualueesta.

Päätös   Hyväksyttiin.
2088
Valtuuston tietoon / Re: Vaasan Imago
« on: 02. 10. 2005 21:09 »
Nyt varatut 3,6 mijoona euroa on kerrottava vähintäin kahdella ja sekin mitä ilmeisemmin ylittyy. 
Minulta on jäänyt huomaamattaa tuo Heikin mainitsema 3,6 miljoonan Euron varaus asuntomessuihin. Ehkä ystäväni Heikki Lamminmäki voisi valaista missä ja koska tuollainen varaus on tehty.

Nythän on niin, että nuo miljoonat tulisivat olemaan pois kaikesta muusta kuten: koulut, päiväkodit, vanhainkodit, terveyskekukset, uimarannat, leikkipuistot, kadut yms.

Joku kertoi Oulun messujen maksaneen 5 milj euroa ja se sentään rakennettiin kovalle maalle. Onko se niin, että jos nyt annetaan jälkijättöisesti tuo 375 000 € niin samalla sitoudutaan kaikkin muihinkin kustannuksiin, oli ne mitä tahansa?  Tätä kokonaisummaa ei ole lainkaan ilmoituttu huomenna käsiteltävässä asiassa, ei sitten minkäänlaista arviota. Annetaan siis avoin valtakirja uudelle toiminnalle, joka saa maksaa mitä tahansa ja vastaava summa säästetään muilta (opetuksesta, sairaanhoidosta, päivähoidosta?) mitä ei vielä kerrota!

Samalla on huolestuttava taloustilanne huomisella valtuuston listalla. Tämä vuosi uhkaa mennä yli 2,8 miljoona € pakkaselle. Tappiota siis ollaan tieten tahtoen lisäämässä 0,375 m€:lla. Rahat on siis jo loppu mutta komiasti vaan tuhlaillaan edelleen!

Kun ensi vuoden budjetista päätetään loppuvuodesta niin 10 000 euroakin on tosi iso raha!

Nyt menee siis vähän kovaa...kuka uskaltaisi painaa vähän jarrua? Katsokaa huomenna klo 18.15 Botnia-kanavalta!

2089
Vaasan torilla on ollut vesikraana vuosia...en ole havainnut sen haittavaan kahviloita. Se on aivan Farnk's Cafen vieressä. Juomapullo mukaan ja torille!

2090
Ei se ihan noin toimi. Se vaatii YHDEN tulisielun joka vie koko proseesin läpi. Valtuusto ei pysty tuota asiaa edes ottaman esille. Suomessa demokratia tomii siten, että kaikki päätökset tehdään esittelystä. Se tarkoittaa sitä, että asian valmistelee ja tuo päätettäväksi aina joku virkamies.

Virkamiehet ryhtyvät työhön joko omasta/esimiesvirkamiehensä aloitteesta tai kuntalais-/valtuustaloitteesta. (Arvatkaapa kumpi kategoria toteutuu yli 90 %sti ja kumpi epäonnistuu yli 90 %:sti)

Jos haluaa asian todella toteutuvan niin on oltava tiivisiissä yhteistyössä asiaa valmistelevan virkamiehen kanssa. Jos virkamies idealle syttyy niin vasta sitten tulee valmista.

Me valtuutetut emme siis voi valmistella (=tuoda päätettäväksi) asioita.

Valtuustossa usein asioiden päätöksien liitteeksi valtuusto hyväksyy -usein yksimielisesti - toivomusponsia. Ne ovat valtuuston tahdonilmauksia valmisteleville virkamiehille mutta erittäin harvoin - jos koskaan - ne johtavat yhtään mihinkään, jos eivät satu olemaan virkamiesten mieleen.

Vielä selvemmin: me valtuutetu EMME SAA PÄÄTTÄÄ SIITÄ MISTÄ SAAMME PÄÄTTÄÄ! Virkamiehet ja kaupunginhallitus (jota siis ei ole vaaleilla valittu)  päättävät siitä mitä meille vaaleilla valituille tuodaan päätettäväksi. Onko hassua? Aika vähästä me siis päätämme!

Siis Leena: Pane itsesi likoon tai värvää joku tulisielu - muuten hommasta ei tule mitään.
(Voin antaa privaatisti vihjeen siitä kenenkä virkamiehen puoleen kannattaa sitten kääntyä)

Tulipa vielä mieleen: Mitäpä jos tätä hyvää hanketta alettasiin oikein perusteellisesti seuraamaan tällä foorumilla. Nähtäisiin oikein selkeästi mitenkä homma etenee byrokratian rattaissa. Tämä on DAY ONE. Idea syntyi. Sitten...täytyy löytää se joka kirjotttaa hankeen virastokielelle mutta ennen kaikkea: hankkeelle tulisielu,jolla on sitkeyttä. Täältä voisi sitten vaikka yhteisvoimin pommittaa sitä tahoa mihinkä se juuttuu...

2091
Quote
Quote from: Leena [b
Kaivot[/b]

Kaivot eivät tietenkään toimisi vaan olisivat pelkkiä kulisseja, joiden reunalla ihmiset voisivat levähdyttää jalkojaan.  Isompien kannella voisi vaikka joku soittaa selloa.  Saattaisi sinne mahtua triokin.


Hyvä Leena, kannatan!

Mutta miksi ne eivät voisi myös toimia? En tarkoita ihan oikena kaivoina mutta juomapaikkoina mistä saisi mainiota vettä janoonsa. Ihan ilmaiseksi!

Teepä kuntalaisaloite!

Varmaan löytyy säätiöitä ja yrityksiä jotka sponssaisivat noita nimikkokaivojaan! Pitää vaan löytää malli, hinta jne. Vaasan Vesi varmaan homman toteuttaisi näppärästi ja ehkä jopa osallistuisi ainakin siltä osin että tarjoaisi itse veden...
Sitten: pitää löytää yksi tuliseilu joka homman vie sitkeästi loppuun: sinä itse, Leena?

2092
Valtuuston tietoon / Re: Kertokaa
« on: 29. 09. 2005 08:08 »
Tällä hetkellä ei ole yhtään kovanrahan kerrostaloa tekeillä Vaasassa. Mitäs Sepänkylään on saatu aikaan ?
Sepänkylän keskustassa on metsää mihin rakentaa mutta kuinka paljon sinne on rakennettu? Kertoisiko MM volyymejä viime vuosilta?
Mäkikaivon alueelle on nousemassa/noussut kerrostaloja. Raastuvankatu 1-5 rakentaminen alkanee ensi vuonna (10 000 m2 ~250 asukasta).

Linja-autoaseman ja Mejerikadun väillä on raaknnusliikkeiden tilaustyönä tehty valmis kaava joka mahdollistaa n. 3:n Olympiakorteelin rakennusoikeudet.

"Aurinkokylässä" on valmis kaava ja se on varattu jo rakennusliikkellekiin...

Myllyn siiloilla on jo rakennuslupa (ja erään demarin valitus juuri kaatui) ja rakentaminen voisi alkaa hyvinkin nopeasti - siinpä olisikin merenlähestä asumista!

Eli kyllä Vaasaan rakennetaan ja paljon mahdollisuuksia olisi lisärakentamiseenkin. Sepänkylässä on kai parin kerrostalon hanke vireillä. Olisikohan sinne muuttamassa lähinnä väkeä Mustasaaren sivukyliltä, ruotsinkielisten palveluien ääreen? En usko monen vaasalaisen muuttavan sinne - onhan täällä loistava tarjonta kohtuuhintaisia keroostaloasuntoja. Eihän niintä ole mitään pulaa! Mutta vapaa maahan tämä on... (ja kuten aiemmin sanottu - työssäkäyntialueen kokoinen kunta on jo näköpiirissä - silloin ei tästäkään tarvitse huolestua ja omakotitonttejakin riittää joka makuun ja lompsalle - otetaan rauhassa vaan!)

2093
Valtuuston tietoon / Re: Kertokaa
« on: 28. 09. 2005 21:09 »
Sensijaan on järjetöntä, että Sepänkylään rakennetaan enemmän kovanrahan kerrostalokohteita kuin Vaasaan...
Millähän aikajänteellä tällaista olisi tapahtumassa? Enpä usko tuohon.

Toisaalta jos alle 4 km:n päästä torilta olisi muodostumassa uutta taajamaa niin haitanneeko tuo ketään, kun kohta olemme kuitenkin saman hallinnollisen ja veroa kantavan yksikön sisällä?

2094
Valtuuston tietoon / Re: Kertokaa
« on: 28. 09. 2005 18:06 »
Muuta järkevää keinoa ei ole kuin kuntarajan muuttaminen työssäkäyntialueen rajojen  mukaan. Onneksi tämä ongelma ei koske Suomessa  vain Vaasan seuuta ja valtiovalta onkin ryhtymässä asiassa päättäväisiin toimiin.

Muualta Vaasassa  (tai jopa Vaasan kaupungin palveluksessa - HUI!)  työssä käyvien syyllistäminen on typerää. Myös me vaasalasiet käymme vilkkaasti muualta hakemassa veromarkkoja yhteisenn kirstuumme...

Vaasa on toki tässä tilapäisessä vaihtotaseessa hieman ollut tappiolla mutta syytä on nyt haettava jostain aivan muualta kuin Vaasan kaavoituksesta ja tonttipolitiikasta.

Se on aivan liian trivaali vastaus.

Samoin kuin johtopäätös lääkkeeksi väärin asetettuun ongelmaan: lähtekäämme kilpasille rantojen rakentamisessa ja suurten oamkotitonttien tarjonnassa  (vielä vähän aikaa) naapurina olevien kuntien kanssa. (sic!)


2095
Vaasa / Asuntomessut 2008
« on: 19. 09. 2005 11:11 »
Asuntomessut ovat muiden mielenkiintoisten aiheiden vuoksi hieman jääneet varjoon. Nyt ne alkavat vaatia rahaa... Pian on kai kaavaesitys tulossa ja nähdään onko todella niin että lainsäädäntö tarvittavat luvat ja messujen huikean kireä aikataulu voidaan sovittaa yhteen. Kotisivullani
TapioOsala.com/
 olevasta "Nettipäiväkirjasta" löytyy kritiikkiä marssijärjestyksestä ja ennuste projetin toteutumiesta.


Lokakuun valtuustossa saamme me valtuutetut ensimmäistä kertaa tietää Asuntomessuista. Rahaa ollaan jälkijättöisesti kinumassa 375 000 € vielä TÄLLEvuodelle.   Sitä keneltä tuo raha otetaan pois ei paljasteta. (Yhteissummaakaan ei paljasteta - miljoonia kuitenkin ne maksavat)
Olisi kyllä ollut kiva ensiksi päättää siitä haemmeko yleensäkään ko. messuja ja nähdä arvio mitä ne kaikkinensa tulevat maksamaan. Virkamiehet ja kh pitävät meitä vaaleilla valittuja kumileimasimena...

Pages: 1 ... 51 52 [53]