Vaasalaisia.info - keskustelut

Naapurikunnat => Laihian asiat => Topic started by: Original Wiik, on 28. 02. 2008 07:07

Title: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 28. 02. 2008 07:07
Nyt olisi hyvä tilaisuus alkaa keskustella todellisista asioista. Tähän voisi osallistua myöskin ne päättäjät Laihialla ja molemmissa Kyröissä. Jotka vetäytyivät syrjään. En pane pahakseni vaikka virkakuntakin nikin takaa pelkojaan purkaisi. On joka tapauksessa pakko alkaa toimia,  yhtään hetkeä ei ole hukattavana.  Kysyisinkin mitä rakennemuutoksen arvellaan olevan.  Onko se pelkästään jotain pahaa jossa ei ole mitään suunitelmaa eikä tarkoitusta. Vai onko siinä sittenkin jokin suurempi ja laajempi tarkoitus, valmistautumisessa tulevaan.  Onko kenties helppo ummistaa silmät esimerkiksi eläköitymisen vaikutuksilta. 

Miten päättäjät ymmärtävät tuon nyt jo ovella olevan tapahtumaketjun. Sen yhteydessä moni asia muuttuu täysin toiseksi. Muutos on yhtä suuri kuin aikoinaan,  kun traktorit korvasivat hevoset. Onko yhteiskunta lainkaan valmistautumassa muutokseen, mitkä ovat keinot ? uskotaanko sen olevan vain jotain höpinää. Vai onko lapsellinen usko saanut jalansijaa jossa kuvitellaan että ulkomailta tuodaan tasapainottava määrä uutta nuorta väestöä. Näistä kaikista on kysymys, eikä niistä päästä olankohautuksella,  vaan ottamalla vastuu siitä työstä mitä se edellyttää. Tuo työ on ensisijaisesti poliittista. Kyrönmaan voimien kokoaminen on vain yksi pieni osa sitä kokonaisuutta,  johon on päädyttävä että selviydymme tällä alueella.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: ilmarinen on 28. 02. 2008 08:08
Tässä lisää:

Historiallisen suuri murros

Suomen talouden murros 1990-luvun laman jälkeisinä vuosina vertautuu aikaisempiin suuriin käännekohtiin: teollistumisen alkuvaiheeseen 1800-luvun jälkipuoliskolla ja sotien jälkeisiin murroskausiin, kirjoittavat Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila teoksessaan Kansantalous 2028. "Samoin kuin aiemmin, 1990-luvun alussakin kasvu keskeytyi poikkeuksellisiin, ulkoisten tekijöiden aiheuttamiin murroksiin ja niitä seuranneisiin rakennemuutoksiin."

Rakennemuutos tarkoittaa resurssien siirtymistä nopean tuotannon ja tuottavuuden kasvun aloille sekä samalla tuotantorakenteen monipuolistumista. Rakennemuutos ja kasvu kytkeytyvät toisiinsa: rakennemuutos on kasvun lähde, mutta rakenteet myös muuttuvat kasvun seurauksena.

Suomi saavutti 1990-luvun alussa muihin länsimaihin verrattuna myöhässä ja myös paljon dramaattisemmin ns. deindustrialisaatiokehityksen päätepisteen. Muualla perinteiset teollisuuden alat olivat taantuneet jo aiemmin ja tilalle oli tullut palveluelinkeinoja.

Suomen veti lamasta vientiteollisuus, joka oli toisenlaista verrattuna aiempaan. Uudet toimialat nousivat kärkeen, mutta ne työllistivät tuotannon kasvuun nähden vain vähän työntekijöitä. Kehitys vei jo 1980-luvulla alkaneeseen suuntaan: kohti yhä harvempia, entistä paremmin palkattuja ja korkeamman ammattitaidon työpaikkoja.
Teollisuudessa nousi tuotanto, palveluissa työllisyys

Kun tarkastellaan tuotantoa, Suomi "teollistui uudelleen" laman jälkeen, kun 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa vinoutunutta tuotantorakennetta korjattiin. Liian pieneksi supistunutta vientikapasiteettia kasvatettiin, markan ulkoisen arvon romahdus vauhditti kehitystä. Teollisuustuotanto kasvoi, ja sen osuus kokonaistuotannosta nousi selvästi toisin kuin muissa länsimaissa. Samalla teollisuuden sisäinen rakenne muuttui: sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta tuli suurin teollisuudenala ja metsäteollisuuden osuus painui pariinkymmeneen prosenttiin.

Työllisyydessä pitkä linja kuitenkin on jatkunut: työvoima vähenee alkutuotannossa sekä teollisuudessa ja kasvaa palvelualoilla.

Kaiken kaikkiaan Suomessa oli vuonna 2003 lähes 140 000 työllistä vähemmän vuonna 1990. Rajuinta muutos on ollut alkutuotannossa; maa-, riista- ja kalatalouden piiristä hävisi 13 vuodessa noin 85 000 työntekijää. Myös rakentamisessa pudotus on ollut suuri: vuonna 2003 jopa 50 000 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 1990.

Teollisuus kokonaisuudessaan on myös menettänyt yhteensä 86 000 työpaikkaa vuosina 1990-2003 huolimatta huimasta noususta elektroniikkateollisuudessa. Eniten on menettänyt kulutustavarateollisuus, 47 000 työpaikkaa.

Työvoiman väheneminen johtuu kuitenkin myös toisenlaisesta rakennemuutoksesta yritysmuodoissa ja sitä kautta työpaikkojen tilastoinnissa. "Työllisten määrä teollisuudessa ei ole merkittävästi laskenut, kun otetaan huomioon työn ulkoistaminen palvelualoille", toteaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAN:n työmarkkinoiden tutkimusohjelman tutkimuspäällikkö Hannu Piekkola. "Tämä poikkeaa merkittävästi kehityksestä muissa maissa, joissa teollisuuden rooli työllistäjänä on voinut merkittävästi vähentyä."

Teollisuudesta on siirtynyt tehtäviä alihankinnoiksi, esimerkiksi atk-, siivous-, kuljetus-, kirjanpito-, mainos- yms. palvelualoille. Samaan tapaan maatalous oli aikanaan hyvin omavaraista tuottaen ja huoltaen esimerkiksi omat koneensa ja kuljettaen niin tuotteensa kuin tuotantopanoksensa itse. Työnjaon kehittyessä nämä työt siirtyivät tilastoissa pois maatalouden piiristä teollisuuteen ja palveluihin.
Tekniset sekä sosiaali- ja koulutuspalvelut nousussa

Elektroniikkateollisuuden lisäksi työllisyyttä ovat siis kasvattaneet vain palvelualat. Teollisuuden palvelujen ulkoistaminen heijastuu siihen, että eniten on kasvanut ryhmä tekninen palvelu (85 000 uutta työntekijää). Sitä seuraavat sosiaalipalvelut (+39 000), koulutus (+27 000), muut palvelut (+25 000) ja terveyspalvelut (+8 000).

Sosiaalipalveluista on kasvanut erityisesti päivähoitohenkilökunnan määrä. Myös palvelutalojen henkilökunta on lisääntynyt tuhansilla työntekijöillä. Koulutuspalveluissa eniten uutta työvoimaa on saatu peruskouluihin; suhteellisesti kasvu on ollut vieläkin suurempaa korkeakouluissa. Muiden palvelujen ryhmässä kasvua on tapahtunut erityisesti järjestö- ja urheilutoiminnassa. Terveydenhuoltopalveluiden kasvusta voi mainita esimerkkinä lääkärien määrän, joka on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1990 lääkäreitä oli noin 12 200, kymmenen vuotta myöhemmin jo reilut 14 500.
Avautumista, automaatiota, itsepalvelua...

Mitä on kehityksen taustalla? Ennen kaikkea teknologista kehitystä, mutta myös taloudellisen toimintaympäristön muutosta.

Suunta on ollut kohti erityisosaamista. Automaation myötä monet kouluttamattoman työvoiman yksinkertaiset, rutiininomaiset perustyötehtävät ovat kadonneet. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton selvityksen mukaan 1990-luvulla vaativien ammattien suhteellinen osuus kaikista ammateista kasvoi kuudessa vuodessa 10 prosentin tasolta lähes 40 prosentin tasolle ja keskitason ammatit supistuivat 80 prosentin tasolta lähes 50 prosentin tasolle.

Myös suljetun ja säännellyn talouden avautuminen on tuottanut suuriakin muutoksia ammattiryhmissä. Pankkitoimihenkilöiden määrä putosi reilusta 35 000:sta vuonna 1990 vajaaseen 25 000:een vuonna 1995.

Pankkitoimihenkilöiden määrää on supistanut myös toinen yleinen trendi: työtä on siirretty asiakkaalle, joka palvelee itseään pankkiautomaateilla tai Internetin äärellä. Vastaavaa kehitystä on tapahtunut monilla muillakin aloilla, esimerkiksi kaupan aloilla.

Työtä on toisaalta siirretty kotitalouksista myös takaisin tuotantoon. Esimerkiksi ruuan valmistaminen kotona on vähentynyt, mikä on synnyttänyt uusia työpaikkoja pikaruokaloihin ja valmisruokatuotantoon. Myös vaatteiden valmistus kotona on merkittävästi vähentynyt, työpaikat tosin ovat syntyneet halpatyövoiman maihin.
Hallitusti, kovalla hinnalla

Myllerrysten jälkeen Suomen tuotantorakenne on nyt jokseenkin samanlainen kuin OECD-maissa keskimäärin: jalostuselinkeinojen osuus on noin kolmannes, palveluiden runsaat 60 prosenttia ja alkutuotannon osuus on painunut muutamaan prosenttiin.

Muutosten hintaa ovat maksaneet työttömäksi jääneet, erityisesti taantuvien seutujen pitkäaikaistyöttömät. Rakennemuutosta voi kuitenkin pitää hallittuna, toteaa tutkimuspäällikkö Hannu Piekkola. "Rakennemuutos on johtanut voitollisten ja tuottavien yritysten kasvuun. Ei ole tuettu näivettyviä toimialoja. Olemme olleet paremmin valmistautuneita Aasiasta ja Itä-Euroopasta tulevaan kilpailuun. Meille on edullista, että suomalaiset yritykset kansainvälistyvät, koska aina jokin osa toiminnasta jää Suomeen.

Myönteistä on myös suljetun sektorin avautumisen vaikutukset. "Eri toimialojen väliset tuottavuuserot ovat kaventuneet. Kotimaahan on tullut ulkomaisia palvelualan yrityksiä. Siten raja vientisektorin ja suljetun sektorin välillä on pienentynyt", Piekkola sanoo.
Murrokset jatkuvat

Vaikka rakennemuutos on ollut raju 15 viime vuoden aikana, se ei suinkaan ole ohi. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2020 teollisuuden palveluksessa alle neljännes työllisistä, kun vuonna 1990 osuus oli vielä yli 30 prosenttia. Palvelujen osuuden työllistäjänä arvioidaan puolestaan nousevan jo 73 prosenttiin vuonna 2020, kun osuus vuonna 1990 oli 60 prosenttia.

Työministeriön pääekonomisti Pekka Tiainen on arvioinut rakennemuutosten vaikutuksia ammattirakenteeseen tulevina vuosina. Tiaisen mukaan Suomen täyttäessä sata vuotta vuonna 2017 työllisyys on nykyistä suurempi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä liike-elämää palvelevassa toiminnassa. Yksityisen kulutuksen kasvun takia työllisyys kasvaa myös hotelli-, ravitsemus- ja majoitustoiminnassa sekä yksityisissä palveluissa ja väestön vanhenemisen takia erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollossa.

Työpaikkoja menetetään edelleen maataloudessa, muussa tehdasteollisuudessa kuin elektroniikkateollisuudessa, tukkukaupassa, rahoitussektorilla ja julkisessa hallinnossa.

Muutokset muovaavat ammattirakennetta. Suorittavassa työssä työllisten määrä vähenee ja lisäys kohdistuu tietotyöhön ja muuhun palvelutyöhön. Eniten kasvavat tuotannon ja liikkeenjohdon sekä rahoituksen ja hallinnon asiantuntijatyöt.

Palvelusektorilla lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilöstön määrä on nykyistä tuntuvasti suurempi ja sosiaalityöhönkin, etenkin vanhusten palveluihin, tarvitaan enemmän väkeä. Lisäystä jarruttavat kuitenkin julkisen sektorin rahoituspulmat. Koulutusyhteiskunnassa myös opetustyö lisääntyy, mutta painottuu nykyistä enemmän aikuiskoulutukseen.

Lähteet:
Kansantalous 2028. Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila. ETLA, 2003.
Väestölaskennat 1970-2000. Tilastokeskus.
Globalisaation portinvartijat. Toim. Elina Grundström. Edita 2004.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Professional on 28. 02. 2008 12:12
Erittäin hyvä avaus Ilmariselta, varsinaisen laihialaisen Huuhaa keskustelun nollapisteeksi.

Laitan tähän sitten tuon Nollapisteen toisen pään, eli kuljettavan matkan koordinaatin
jonka väliin voitte sijoittaa kaiken sen spekulaation tämän liikkeen arvioinnista
joka varsinaisessa Laihiakeskustelussa on kulminoitunut lähinnä parin kolmen erittäin
huonon meedion vastineisiin, lähinnä henkilökohtaiseen pätemiseen, sekä omaan asemaansa  liittyen.

Uskon vakaasti, että kukaan näistä ei pysty tätä tulevaa muutosta visioimaan siltä pohjin
mitä näissä näkemyksissä on realistisesti pohdittu, mitä erilaisimpien kaavoihinsa kangistuneiden
"vapaa ajattelijoiden" voimin, varsinaisista teoista puhumattakaan.

Eli matkan pää on tietysti liittyminen Kehittyneenpään ja Kehityskykyisempään kuntaan
kyseisen oman Kehityksen turvaamiseksi, sekä näiden Kehitystoimien delegointi niille
joilla siihen on paremmat edellytykset, eli ts. sitä jo harrastaville, toimenkuvistaan ja
meriiteistään puhumattakaan.

Myöskään oleellisinta seikkaa unohtamatta: Eli  Rakennemuutos on jo alkanut aikoja sitten

  Kahdella sanalla typistettynä:

  Liittykää Vaasaan.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: foliohattu on 28. 02. 2008 14:02
Tämä oli ihan hyvä ja mielenkiintoinen keskustelunavaus. Näitä asioita soisi itse kunkin virkamiehen sekä poliitikon pohtivan.

En tahtoisi myöntää, mutta tunnustaudun pessimistiksi tässä asiassa. En usko, että enemmistöllä riittää halua, kykyä tai ymmärrystä muutoksen tarpeen tunnustamiseksi. Saati sitten tahtoa asiaan tarttumiseksi. Suomi on sen verran sosialistinen maa ja niin suuri osa työikäisestä väestöstä saa tavalla tai toisella elantonsa julkiselta koneistolta. Kovinkaan moni heistä ei halua, että asiat muuttuisivat veronmaksajille tarkoituksenmukaisemmiksi tai edullisemmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että muutos voi tapahtua vain suuren kriisin edessä. Vasta sitten kun kaikki ymmärtävät, että nyt on jo myöhäistä hoitaa asioita hallitusti - sitten alkaa tapahtua. Tämä tulee olemaan taloudellinen katastrofi ja se tuo monelle myös merkittävän inhimillisen tragedian. Samanaikaisesti markkinoilla pihisee ilmat satojen miljardien johdannaiskuplasta, mutta ei siitä tällä kertaa sen enempää.

Minulla on mennyt usko sellaiseen edustukselliseen demokratiaan, jossa poliitikot ovat lähes yksinomaan julkisen koneiston elättejä. Mikäli heidän oma sekä henkilökohtaisen verkostonsa toimeentulo saadaan koneistolta, he suojelevat ensisijaisesti koneiston etuja. Heille on lähes yhdentekevää miten yksityisellä puolella työskentelevien kilpailukyky tai talous kehittyy.

Tällä hetkellä suomalainen duunari maksaa veroja n. 50%. Olemme siis nousukauden aallonharjalla. Mikä on tilanne sitten kun olemme olleet vuosia taantumassa? Kuka viitsii lähteä aamulla töihin jos kokonaisveroaste nousee jonnekin 70% tietämille? Poliittinen ilmapiiri tarjoaa lääkkeeksi vain lisää tukia tukien sekaan. Kukaan ei kerro, että mistä nämä tuet rahoitetaan. Tavallista duunaria verotetaan keskimäärin n. 1300 eurolla kuukaudessa. Sitten häntä pompotellaan virastoissa, joista hän voi erilaisten tukien ja vähennysten avulla saada siitä osan takaisin. Satasen sieltä, satasen tuolta. Tietääkö kukaan kuinka monta erilaista sosiaalietuutta on olemassa tai miten monta erilaista tapaa sorvata verotusta erilaisilla vähennyksillä? Miten suuri virastojen armeija vaaditaan hallinnoimaan kaikkea tätä? EU, valtio, läänit, kunnat sun muut kuntayhtymät elätteineen. Tätä riittää. Mikä neuvoksi?

Tulevat kymmenen vuotta tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin kymmenen edellistä. Mikäli hallintokulttuuri ei tule dramaattisesti muuttumaan, alkaa töiden teko muuttumaan lähinnä harrastustoiminnaksi. Käteen jäävällä rahalla ei suurempaa perhettä elätetä.

Henkilökohtaisesti olen harkinnut muuttavani pois Suomesta sellaiseen maahan, jossa on inhmillisempi verotus palkkatyölle. Jättäisin korporatismin sekä sosialismin rahoituksen muiden harteille ja tulisin takaisin kun tilanne alkaa tasaantua - työstä keräämäni säästöt hyvässä jemmassa. 

No joo... meni vähän leveäksi nää mun jutut, mutta nämä samat asiat pätee, puhutaan sitten kunnan tai valtion touhuista. Molempien rahoitus otetaan suoraan duunarin tai yrittäjän palkasta. Näistä kaikista hienoista "hyvinvointipalveluista" ei voi kieltäytyä. Sinä maksat tai itket ja maksat. Palveluita ei välttämättä järjestetä niiden käyttäjien tarpeisiin vaan enenevässä määrin niiden tuottajien tarpeisiin.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: PELIMIES on 28. 02. 2008 14:02
TERVE. Aikasmoisen fiksuja ajatuksia mm. Ilmarisella.

Rakennemuutoshan on pakollinen ja osittain jo toteutettukkin myös kuntasektorilla.

Monet miettivät ja visioivat sitä mitä on rakennemuutos ja mitä se tuo tullessaan.

Kuntasektorin rakennemuutosta ei ole pystytty kuvaamaan ehkä niin selvästi kuin Suomen teollisuuden muutos ja muutosta esimerkiksi Suomen viennissä.

Kuntarakenteen nykytilan voi analysoida toteutuneista faktoista.

Kuntarakenteen tulevaisuuden voisi joku viisas ja aikaansaava kirjoittaa tänne.

Ottakaapa ajatuspohjaksi ns. 0 ( nolla ) - kunta. Mitä esim. Laihialla pitää olla "kunnalla" mikäli kaikki olemassa oleva saadaan nollata ja voidaan viisaiden miesten ja naisten kesken lähteä rakentamaan esim. henkilöstöorganisaatiota.

Mitä nykypäivän teknologioilla kuntalaiset tarvitsevat.

0-kunnassakin pitää olla kouluja, päivähoitopaikkoja, vanhusten huoltoa ja vanhusten hoitoa, hautausmaa tai krematorio ( srk. järjestää ). Hautausmaa voi olla toki vaikka Jurvassa niin kuin syntyminenkin tapahtuu esim. Vaasassa. Lähihautausmaa periaatteella on kai lähinnä omaisia ajatteleva ideologia ja taas toisaalta mikä kunta haluaa omalle maalleen toisen kunnan poistuvia resursseja. Koulut ovat joko valtion tai kunnan tai yhdistyksen
 ( vrt. steiner-yhdistys ). Pitää olla teitä ja tontteja. Näitä pitää kaavoittaa ja hoitaa. Hoito voidaan ostaa, kaavoitus voidaan ostaa ( valtuusto vahvistaa ). Pitää( kö ) olla vapaa-ajan vietto paikkoja, kulttuuripaikkoja ( voidaan lienee ostaa ). Pitää ( kö ) olla asuntoja kuntalaisille.

Valtio määrittelee mm. sosiaalihuollon järjestämisen mutta o-kunnassa tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Sosiaalijohtaja istuu o-kunnassa Vaasassa ja häneltä ostetaan palveluja.

Jne. Jne.

En osaa sanoa montako kunnan työntekijää tähän 0-kuntaan syntyisi mutta enemmän kuin 1 ja vähemmän kuin 250. Tuo 250 tulee ajatusmaailmasta, 1 kunnan työntekijä 30 kuntalaista. Päivähoidossahan on niin että 1 tt vs. 5 lasta eli suhde on 1 / 5. 7-15 vuotiaat 1,2 tt vs. 25 lasta / nuorta   ( 1 / 21 ) ja 16 - 75 vuotiaat, 1 vs. 50  eli nykyisellä ikajakaumalla määrä lienee reilusti alle 250.

No joo.... mites se kuntarakenne muutos nyt sitten menikään.

Säilytetään vanhaa ja luodaan työpaikkoja, saadaan veroeuroja kun on paljon työpaikkoja.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 28. 02. 2008 15:03

 etenkin vanhusten palveluihin, tarvitaan enemmän väkeä. Lisäystä jarruttavat kuitenkin julkisen sektorin rahoituspulmat. Koulutusyhteiskunnassa myös opetustyö lisääntyy, mutta painottuu nykyistä enemmän aikuiskoulutukseen.


Ilmarisella oli laaja katsaus jo tapahtuneisiin rakenne muutoksiin teollisuuden ja talouden osalta. Monelle kaupunkilaiselle tuo oli uutta, mutta maaseutukunnissa on niin että, ei vain tiedetty jo tuo kaikki, vaan se on myöskin koettu henkilökohtaisella tasolla. Aluerakenteellinen muutos on purrut vahvasti.

Otin lainaukseen tuon ennustavan osion koska se on tärkeämpi. Siinä käy hyvin ilmi se kuinka ongelmaksi muodostuu rahoitus joka on erittäin pettävällä pohjalla, nyt kun jo velkaannumme vaikka ongelmia ei edes vielä ole tuon ikärakenne ongelman suhteen. Tuosta syystä johtuen juuri kuntarakenne muutosta tarvitaan. Tuon muutoksen pitäisi vielä samalla avata mahdollisuus noiden rahoitustarpeiden hoitamiseksi. Sen vuoksi siinä on lähdettävä melkoisen kattavaan yksiityistämiseen.

foliohatun teksti kannattaa jokaisen lukea, tuossa edellä. Siinä on kerrottuna koko kuva siitä miksi olemme tässä ja miksi edelleenkin aiomme jäädä tähän,  vaikka elävä elämä ympärillämme kertoo aivan toisenlaisista tarpeista.

Vaasassa saattaa moni odottaa vanhan Vaasanläänin kulta ajan paluuta. Tuo odotus on aivan turhaa, Vaasaa koskee kaikki  samat lainalaisuudet kuin muitakin suomalaisia paikkakuntia, jokaisella paikkakunnalla omien tekojen merkitys on se ainut joka vaikuttaa. Ilmarnenkin esitti tuolla edellä että suljetun suomen talouden aika oli erilaista, kun tämä avoimen talouden aika. Näin tosiaankin oli silloin esimerkiksi Vaasanlääniin osoitettiin kehitysaluetukia useita rekkakuormallisia rahaa, joka oli peräisin suljetun suomen talousautomaatista inflaatio-devalvaatio.  Joka sitten läänin pääkaupungin kautta jakaantui lääniin. Tottakai se oli erilaista aikaa Vaasassa. Sellaista aikaa ei enään ole. Siksi Professionaalin viisauden voi jättää omaan arvoonsa.

Uskoisin että vähitellen päästään keskustelemaan tästä asiasta,  koska täällä maalla emme ole tottuneet ajopuuna odottelemaan väistämättömän vaikutuksia.  Vaan niihin pyritään vastaamaan ajoissa. Ei muuta kuin päättäjätkin mukaan ja sosialismille annetaan kyytiä,  se ei meitä enään auta. Enkä ainakaan minä halua nähdä sellaista sosialismin loppua suomessa,  Kun mikä Albaniassa nähtiin, mätänevät orvot orpokodeissa ja vanhukset valtion hoitolaitoksissa.  Jos kerran voimme tämän järkeä käyttämälläkin tehdä itse kuntoon.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: PELIMIES on 28. 02. 2008 15:03
Terve. Olen samaa miletä Original Wiikin ja foliohatun kanssa. Kyllä tuossa koneiston suojelemisessa itsessään on perusongelma. Koneisto itse päättää mitä koneisto sisältää.

On juuri niin että "kuntakoneistoa" ei juurikaan vapaan markkinatalouden asiat kiinnosta mutta sanon vaan että ON PAKKO ALKAA KIINNOSTAMAAN.

Vielä 1998-1999-2000 paperiteollisuus nauroi palveluliikkeille ja heidän tarjouksilleen siitä, että he voivat hoitaa myös niitä heidän teollisuutensa sisällä olevia palveluita...ja mitäs nyt. Ei naurata enää mikään...nyt taistellaan siitä, että saadaanko tehdä edes sitä omaa perusosaamista eli paperia.

Monissa kunnissakin ( ja valtuustosaleissa, lautakunnissa jne. ) ollaan sitä mieltä, että omana työnä tehty työ on parasta mitä maailmalta saa. Sanon vaan, että se työ on hyvää, tosi hyvää, mutta sitä omana työnä tehtävää työtä olisi kyllä kriittisesti tarkasteltava ja benchmarkattava toisiin kuntiin ja vapaisiin markkinoihin ja haettava aktiivisesti vaihtoehtoja ja kehityskohteita.

Hallinto onkin jo aivan oma asiansa. Hallinto esittää ja koneisto ( hallinnon rattaat ) hyväksyy.

Kyllä pitäs öljyt vaihtaa ja nopiaa vai pitäiskö tehdä ihan koneremontti.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Professional on 28. 02. 2008 17:05


 ..täällä maalla emme ole tottuneet ajopuuna odottelemaan väistämättömän vaikutuksia.  Vaan niihin pyritään vastaamaan ajoissa.

 ..Enkä ainakaan minä halua nähdä sellaista sosialismin loppua suomessa,  Kun mikä Albaniassa nähtiin, mätänevät orvot orpokodeissa ja vanhukset valtion hoitolaitoksissa.

Mistä ihmeen vastaamisesta tässä oikein puhutaan.? Tässä Laihian kehitystilnteessa.?

Onko kyse vain tästä paikallisesta Vallankumouksesta, johon tämänkaltainen propaganda viittaa.

Mistä siellä löytyy siis nämä kyseiseen "väistämättömään" vastaavat miehet, vai tarkoitatko vain
kenties tätä yhden miehen agitaatiota, esim. jollain maailman köyhimmän valtion, eli Albanian
tilanteella, meidän tulevaisuuttamme yksityisenä meediona mallintaen.?

Eikö ole lievästi sanoen, vähän kaukaa haettua.

Etkö näe siis Vaasan nykytilaa jatkuvasti yksityiseen palveluun siirtyen ja markkinatalouteen
suuntautuen, sekä sitä jatkuvasti kehittäen, sekä siihen  sijoittaen.?

Mistä ihmeen sosialismista jatkuvasti agitoit, puheet kun viittavat jo jonkin uuden rodun jalostumiseen
Hitleriä siteeraten, oletko koskaan tehnyt käsilläsi mitään, vai ovatko ne vain tämän
henkilökohtaisen syndrooman jatkeita, tähän rakennemuutos monologiisi liittyen.?

Helpommalla pääset, kun Liityt Vaasaan.

Täällä on nimittäin tekemisen meininki.

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 28. 02. 2008 20:08
Professionalin kirjoituksessa on sama katkera sävy joka johtuu siitä että suomen sosiaalidemokraatit ovat ajautuneet auringon laskun porukaksi,  joilla ei ole enään uskottavuutta nimeksikään. Siksi ymmärrän hyvin mielipiteitäsi, ethän juuri muuta mieltä voisikaan olla. Kun usko on kanavoitunut politiikkaan, se on fanaattisuutta vailla vertaa. Hyvinvointivaltio uskovaiset ovat sen verran vankka uskoisia,  että on turha edes yrittää esittää jotain erilaista.

Esitän silti esimerkin taas kerran. Kun joukko nuoria lapsiperheitä on kokoontunut yhteen,  he voivat hyvin nähdä että esimerkiksi esiopetus ja ala asteopinnot sujuisivat mallikkaasti heidän oman osaamisensa varassa itsepalveluna, ja huomattavasti halvemmalla,  kun yhteiskunnan järjestämänä.  Monien ryhmien kohdalla se merkitsisi laadun nousemista aivan uusiin mittasuhteisiin, jolloin ylemmätkin opinnot olisivat mahdollisia, maksullisissa huippuyliopistoissa,  joihin ei enään ole asiaa niillä,  jotka ovat saaneet tätä sosiaalidemokraattien lanseeraamaa tasapäistymis oppia.

Tuossa nyt vain yksi esimerkki,  joka saa monet vihasta kipeiksi. Mutta tämä on arjen totuus.  Julkinen työ on liian tuottamatonta ja  tehotonta. Että sille olisi enään mitään oikeutusta tässä ajassa. Yhteiskunnan hallintoa on purettava ja raivattava tilaa yksityisyydelle,  jonka avulla ehkä selvitään niistä suurista muutoksista ja työn uudelleen organisoinneista,  jotka väestön vanheneminen tuo tullessaan.

Valitettavasti Vaasa on jäljessä monia paikkakuntia kuntarakenteen korjauksissa. Jos siellä oltaisiin asialla,  niin ilomielin hakeutuisin sinne. Mutta joudun kokoajan peräämään,  milloin on aika lähteä kultaiseen kolmioon.  Kun täällä maaseutusuomessa jota Vaasakin on,  ei saada mitään aikaan. Jos olisinkin ainut se ei olisi ongelma.   Nyt on.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 29. 02. 2008 20:08


Esitän silti esimerkin taas kerran. Kun joukko nuoria lapsiperheitä on kokoontunut yhteen,  he voivat hyvin nähdä että esimerkiksi esiopetus ja ala asteopinnot sujuisivat mallikkaasti heidän oman osaamisensa varassa itsepalveluna, ja huomattavasti halvemmalla,  kun yhteiskunnan järjestämänä.  Monien ryhmien kohdalla se merkitsisi laadun nousemista aivan uusiin mittasuhteisiin, jolloin ylemmätkin opinnot olisivat mahdollisia, maksullisissa huippuyliopistoissa,  joihin ei enään ole asiaa niillä,  jotka ovat saaneet tätä sosiaalidemokraattien lanseeraamaa tasapäistymis oppia.

Myönnettäköön heti etten ihan joka kohtaa ymmärtänyt tekstistä, joten saatan nyt kommentoida asian vierestä. Tällä kertaa täytyy olla täysin eri mieltä O W:a kanssa. Peruskoulu itsepalveluna ei ainakaan opetuksen tasoa nostaisi, esiopetuksessa ja ala-asteenopetuksessa tehdään pohjaa koko tulevalle elämälle ja se on paras antaa ammattilaisten hoidettavaksi. Jos koulu ei ole vanhempien  mielestä tarpeeksi laadukasta niin voihan sitä oppimista terästää sitten kotona. Tietenkin jossain tapauksissa lopputulos voisi kotiopetuksessa olla parempi, mutta kuinka pienestä prosentista puhuttaisiin vai puhuttaisiinko promilleista kun katsotaan asiaa kokonaisvaltaisesti.

Olkaamme tyytyväisiä olemassa olevasta koulujärjestelmästä, joka takaa kaikille lapsille opetuksen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kaviaari on 01. 03. 2008 08:08
Tässä näet Kasperi millainen JÄRJENJÄTTILÄINEN Original Wiik on!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 01. 03. 2008 09:09
Tässä näet Kasperi millainen JÄRJENJÄTTILÄINEN Original Wiik on!

Turha panetella, jos pystyt yhtä syvälliseen ajatteluun kuin tämä "järjenjättiläinen" niin onnittelen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Knatterton on 01. 03. 2008 10:10
Hmmm... mielenkiintoista.... Täällä oikeasti keskusteltiin ja jossain vaiheessa keskustelu muuttui panetteluksi.... täytyypä oikein paneutua asiaan niin selviää kuka aloitti panettelun...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 01. 03. 2008 12:12
Minusta oli ihan hyvä että Kasperi jatkoi koulukeskustelua.  Ansaitset kyllä lisäsevitystä hieman. Otin tuossa esille hieman karrikoiden kylläkin sen pysähtyneisyyden,  johon olemme ajautumassa, tällä erityisesti 60-70 lukujen aikana kehitetyllä sosiaalidemokraattien pääosin luomalla peruskoulumallilla.

Tänä samana aikana pankit ovat esimerkiksi kehittyneet niin pitkälle että asiakas tekee itse sen perustyön joka pankeissa oli aikanaan pankkitoimihenkilöiden arkista tarkkaa ja tärkeää työtä. Tuo kehitys on tuonut mukanaan uudet tekijät pankkeihin,  joiden työ on niin vaativaa,  että asiakkaat ei siitä selviä omana työnä. Tuosta työstä maksamme, mutta emme ole valmiita maksamaan työstä jonka voimme tehdä itse.

Tarkoitin tuolla koulukeskustelulla sitä että koulujärjestelmäkin on kehityksen alainen,  tai pitäisi olla. Toisin sanoen alkaisimme ajatella siinäkin järkevästi,  että mikä on sitä opetusta,  jonka arvo on niin suuri että siitä kannattaa maksaa. Monet lapset osaavat lukea kouluun mennessä toiset osaavat laskea ja niin edelleen. Voitaisiin ajatella myöskin niin että tarvittaessa tarjotaan opetusta, esimerkiksi yritysten toimesta.  niille jotka eivät kykene perusasioita hoitamaan itsepalveluna. Vaativampaa opetusta sitten jatketaan tasoittain.  Ensin osin yhteiskunnan tuella, mutta yhä enemmän oppilaan omin panostuksin,  jolloin vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä. Tuolla systeemillä koulut pysyvät ehjinä ja opetustunneilla ei ole häirikköjä. Opetus yhtiöiden tuottamana on tietenkin laadukasta, koska huonoilla menetelmillä ja varusteilla jää jälkeen kilpailijoista. Tietenkin tähän kuvioon liittyy myöskin se että työn verotus on saatava hyvin alhaiselle tasolle ja siinä progressio poistettava. 

Koululaitos on ollut tetenkin tunteita herättävä asia,  siinä on alunperin ollut kansansivistäminen ja lukutaidon hankkiminen ensisijaista. Että hallintokulttuuri joka suomessa on hyvin vahva,  olisi voinut paremmin toimia. Joku on tunteiden vallassa voinut luulla että on haluttu ihmisille jotain ansiotonta hyvää.  Nyt vallan ote on rauranluja ja se tietenkin koulutuksen monimuotoistumisen seurauksena joutuisi mukautumaan enemmän elävään elämään sopivaksi. Mutta palkintona olisi se että kaikki ne luonnolliset arjen tarpeet,  mitä syntyy aikojen saatossa.  Saisivat heti viivyttelemättä vastineen.  Esimerkiksi väestön vanheneminen vaatii muutoksia,  joihin ei jäykkä koneistomme pysty, ja jos pystyisikin niin mistään ei löydy sen maksajaa. Hinta tulee olemaan järkyttävä.  Tuon kehityksen seurauksena voisi syntyä myöskin vientiin kelpaavaa liiketoimintaa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 01. 03. 2008 13:01
Ensin osin yhteiskunnan tuella, mutta yhä enemmän oppilaan omin panostuksin,  jolloin vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä. Tuolla systeemillä koulut pysyvät ehjinä ja opetustunneilla ei ole häirikköjä. Opetus yhtiöiden tuottamana on tietenkin laadukasta, koska huonoilla menetelmillä ja varusteilla jää jälkeen kilpailijoista. Tietenkin tähän kuvioon liittyy myöskin se että työn verotus on saatava hyvin alhaiselle tasolle ja siinä progressio poistettava. 


Ensinnäkin kiitos asiallisesta vastauksesta! Kyllä tietenkin opetusta voidaan yhtiöittää, mutta siitä maksaminen on eri asia. Suomen järjestelmä on koska se ei aseta lapsia valmiiksi menestyjiin ja häviäjiin vanhempien taustasta ja varallisuudesta riippuen. Järjestelmässä on ainakin näennäisesti kaikilla sama mahdollisuus kouluttautua ja päästä elämässä eteenpäin. Koulutuksen maksullisuus aiheuttaisi pahimmillaan köyhyyden periytymistä sukupolvelta toiselle.

Eikä nykyjärjestelmässä pitäisi olla valittamista ainakaan PISA tutkimuksen perusteella.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 02. 03. 2008 15:03
Professional
Sanot, että Vaasassa on tekemisen meininki.
Täällä Laihialla vasta sitä tekemisen meininkiä riittää.
(tosin "eräät nukkuu")
On rohkeita ja vähemmän rohkeita päättäjiä.
Toivon, että pian saamme lukea lehdestä,
että Laihia, Vaasa, Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti ovat yhdistyneet,
saadaan rakenemuutos aikaiseksi, toivottavasti.
Luule, että seuraavat vaalit koittaa,
ennenkuin kuntaliitokset toteutuu ja asia päätetään.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 02. 03. 2008 16:04

Toivon, että pian saamme lukea lehdestä,
että Laihia, Vaasa, Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti ovat yhdistyneet,
saadaan rakenemuutos aikaiseksi, toivottavasti.


Olet senja varsin oikeassa näissä syksyn vaaleissa menee valtuustoon ne henkilöt jotka tämän asian hoitavat joko alueen kokonaisedusta huolehtien,  tai tehden vahinkoja jotka johtavat kokonaisuuden vahingoksi. Kansalaisille tämä on hyvinkin tärkeä hetki. Kiinteistöjen arvon ja muunkin ympäristön kannalta.Ei myöskään Vaasan kannalta katsoen ole järkevää hoitaa muutosta aluerakenteellisella ratkaisulla, vaan järkevällä tavalla, jolloin sosiaalinen paine ei kasva Vaasassa tarpeettomasti.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 03. 03. 2008 16:04

Toivon, että pian saamme lukea lehdestä,
että Laihia, Vaasa, Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti ovat yhdistyneet,
saadaan rakenemuutos aikaiseksi, toivottavasti.


Tämä on melko varmasti monen veronmaksajan toive.  Mutta se uhkaa jädä vain toiveeksi,  kun vanha Vaasanläänin pääkaupunki  Vaasa ei meinaa ryhtyä mihinkään toimiin omien rakenteidensa ajanmukaistamisessa.  Mihin tarvitaan kolmea johtajaa?. Onko kaupungin tarkoitus vain työllistää? vai onko sillä jokin jalompi tavoite, kehittyä vetovoimaiseksi keskukseksi, joka herättäisi luottamusta naapurikunnissa. Minkälaisia tuloksia on syntynyt liikelaitostamisesta,? Onko yksityistetty toimintoja. Ollaanko aikeissa luopua tuotannollisesta toiminnasta esim sähköyhtiö?  ja niin edelleen.

Millaiset tulevaisuuden näkymät ovat kehittymässä,  vai onko mitään. Nuo kaikki vaikuttavat siihen,  kuinka luottavaisesti ympäristökunnat selvittelevät tuota sinänsä tarpeellista  yhteistyötä.

Täällä maaseudulla ymmärretään hyvin se että, mennyt aika ei enään palaa, nyt on kaikki luotava itse, ja siinä ei ole varaa tunaroida. Pienemmällä väellä on julkisen sektorin työt saatava tehtyä, on käytettävä hyväksi kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi on pystyttävä vastaamaan työn verotuksen keventämiseen.  On suorastaan pöyristyttävää että valtio laskee tuloveroja ja samaan aikaan kunta taas kiristää työn verotusta. Ei tällä konseptilla kyllä päästä yhtään mihinkään.  Millä uskoisitte että pystytte vastaamaan työvoimapulaan,  joka uhkaa hoivapuolella väestön ikärakenteen kääntyessä epäedulliseksi.  Palkka  siis raha,  on se ainut konsultti siinä, mutta sen ei saisi aiheuttaa inflaatiota. Siksi korkeasta työn verotuksesta on luovuttava.

Tottakai se aiheuttaa ongelmia muualla. Juuri tuo kolmen Kaupunginjohtajan ylläpito hankaloituu, tulorahoituksen muuttuessa. Voidaan järkevästi pitää vain yhtä ja senkin pitää tehdä työtä . Kunnallinen eläke järjestelmä joutuu myöskin remonttiin, kyllä vaikutuksia on mutta siitä huolimatta ei ole oikeutusta enään tuon vanhan mädänneen järjestelmän ylläpitoon. Nyt viimeistään on päättäjien otettava vastuuta. Valtahan heillä on ollut iät ja ajat.  Kun työ alkaa kannattamaan sekä teettäjälle että tekijälle niin yhteisö pääsee taas kehitys uralle ja hyvinvointi alkaa kohentua. Tälle nykyisin vallalla olevalle pahoinvoinnille tulee loppu,  kun alkaa taas työn teko.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 04. 03. 2008 08:08
Lainaus Original Wiik,

Quote
Vaasa ei meinaa ryhtyä mihinkään toimiin omien rakenteidensa ajanmukaistamisessa.  Mihin tarvitaan kolmea johtajaa?. Onko kaupungin tarkoitus vain työllistää? vai onko sillä jokin jalompi tavoite, kehittyä vetovoimaiseksi keskukseksi, joka herättäisi luottamusta naapurikunnissa.

On se ihmeellistä että aina Vaasaa parjataan siitä että se ei olisi ajanamukainen ja kehityksessä mukana.... Kysynkin että; Mitä Laihia,  Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti tarjoaa Vaasalle tatusarvona liittyessään että sen arvo nousisi, Vaasalla on tehtaat ja muutkin rakenteet kunnossa koulut ymm infvastruktuurit.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 03. 2008 10:10

On se ihmeellistä että aina Vaasaa parjataan siitä että se ei olisi ajanamukainen ja kehityksessä mukana.... Kysynkin että; Mitä Laihia,  Vähäkyrö, Mustasaari ja Maalahti tarjoaa Vaasalle tatusarvona liittyessään että sen arvo nousisi,

Mistähän sait sen käsityksen,  että olisin jollain tavalla parjannut Vaasaa. Ensinnäkin näissä naapurikunnissa on vaikeuksia joiden takia yhdistymistä tarvitaan.  Se voi tapahtua kahdella tavalla.  Joko aluerakenteellisena tai kuntaliitosta hyväksi käyttäen. Tuo ensin mainittu tapahtuma on näihin asti pitänyt Vaasankin pystyssä, kun hyvää työikäistä väestöä on muuttanut sinne. 

Tuo ratkaisumalli ei kuitenkaan pitemmän päälle enään ole kestävällä pohjalla. Eikä se ole muissakaan suomen kaupungeissa, kaikkia näitä koskee sama rakenteiden keventäminen.  Tuosta oli kysymys jos luet uudelleen.

Mitä tulee taas liitoksen suhteen,  niin onko sinusta parempi että liitoksen seurauksena,  väki pakkautuuu keskustaan ja aiheuttaa kaupungille suuria sosiaalisia ongelmia. Joita käsittääkseni nytkin on riittävästi. Näin tulee kuitenkin käymään ellei liitoksessa synny jotain merkittävää parannusta tai etua ympäristökuntien omalla alueella olevan  palvelutoiminnan paranemisena tai kehittymisenä. 

Ymmärrät varmaan nämä näkökohdat, jos palvelut siirtyvät Vaasaan pääsääntöisesti, niin seurauksena on myöskin ihmisten siirtyminen palvelujen ääreen. Siirtyvän väestön koostumuksen varmaan ymmärrät ilman selvitystä.  Tuo ongelma kasvattaa menoja jotka eivät voi olla merkityksettömiä,  ei niin Vaasalaisen kuin ei myöskään Ympäristökuntien Veronmaksajien kannalta katsoen. Tästä on kysymys, verotusta on pystyttävä laskemaan, ja se edellyttää tekoja julkisen sektorin sisällä, noita tekoja peräsin ja niitä perää kaikki normaalit kansalaiset ja veronmaksajat.

Suomi eli kymmeniä vuosia aluerakenteellisen muutoksen synnyttämän talouskasvun varassa. Sitä mekanismia tehostettiin vielä kehitysalue tuilla, suljetussa talousjärjestelmässämme. Tuo aika päättyi vajaat kaksikymmentä vuotta sitten. Vielä tänäänkään tuohon ei ole juuri reagoitu, vaan on ajopuuna menty vanhojen pääomien varassa.  Väeestörakenteen nyt alkaessa käydä todella epäedulliseksi ei voi jättää yhtään mahdollisuutta käyttämättä millä työ saadaan kannattavammaksi sekä teettäjälle että tekijälle.  Vain sillä voitetaan se työvoima vaje mikä on tulossa.

Hieman minua myöskin ihmetytti se vähättelevä ja alentava osiosi, jossa kysyit mitä hyvää pikkukunnat voivat antaa Vaasalle. Et ole näköjään selvillä yhteiskunnallisista lainalaisuuksista lainkaan. Käsittääkseni Vaasalle on paljon parempi löytää yhteinen visio ympäristö kuntien kanssa mieluimmin. Kun että ne jatkaisivat itsenäisinä kunnes ongelmat ovat poistuneet Vaasaan.  Sillä palvelujen heiketessä ja siirtyessä Vaasaan tuo on siitä välitön seuraus.  Näin ympäristökuntien itsenäisyys voi säilyä vielä hyvinkin pitkään. Se ei kuitenkaan ole kokonaisuuden eikä veronmaksajien etu pitemmällä tähtäimellä.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 04. 03. 2008 12:12
Jos tämä meno nykysuomessa on se niin sanottua "hallittua rakennemuutosta" mitä Holkeri aikoinaan perään kuullutti niin aika heikoilla ollaan matkassa.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin hallitun rakennemuutoksen keinoja ja ideoita tarvitaan jälleen. Tällä kertaa pitäisi keksiä tapa, jolla estetään 90-luvun alun kaltainen lama.

Poliittinen valta on annettu Brysseliin. 80 prosenttia lainsäädännöstä tulee jo sieltä. Suurin osa pörssiosakkeista on myyty ulkomaalaisille eli taloudellinen valta on siirtynyt Suomen ulkopuolelle.

Eli syyt ovat aivan muualla kuin kaupunkien ja kuntien yhdistämisessä, jotta se ratkaisisi ongelman väestömäärän  suuruudellaan.

Suomesta on pikku hiljaa tulossa maa jossa on vain palveluntarjoajia toisillemme.

2 miljoonaa suomalaista jää eläkkeelle seuraavan 5-10 vuoden aikana siinä on työmaata rakennemuutokselle että kuka maksaa eläkkeet.

Suurempi huoli ja hätä on näissä Vaasaa ympäröivissä kunnissa kuin Vaasassa, viittaan Vaasaan 130% työpaikka omavaraisuuteen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 04. 03. 2008 13:01
Lainaus  Original Wiik,

 
Quote
En pistäisi pahakseni ollenkaan jos Vaasakin liittyisi Seinäjokeen, päinvastoin saataisiin puhtia tällekin seudulle. Elinkeinoyhtiöllä voisi olla muukin missio,  kun vain olla päiväkahveilla muutaman avustettavan yrittäjän kanssa.

Tällaista osiossa Laihian suunta Seinäjoelle...

Quote
Mistähän sait sen käsityksen,  että olisin jollain tavalla parjannut Vaasaa. Ensinnäkin näissä naapurikunnissa on vaikeuksia joiden takia yhdistymistä tarvitaan.


Tällaista populismia Original Wiikiltä
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 03. 2008 14:02
Populismista ei ole kysymys,  vaan siitä että jos oltaisiin todella reippaita,  niin aivan hyvin Seinäjoen yksi kaupunginjohtaja,  voisi johtaa yhdistynyttä Vaasa- Seinäjoki nauhakaupunkia. 

Mutta sellaista rohkeutta nyt ei ole vielä näköpiirissäkään, sen sijaan yritän kannustaa edes jonkin tasoiseen yhteistoimintaan.  Jos kuitenkin uskallettaisiin yksityistää ja ohentaa organisaatiota julkisella sektorilla niin mahdollisuudet ovat todella hyvät selviytyä tulevista haasteista,  jotka liittyvät väestön vanhenemiseen.

Huomasin myöskin että et ollut oikein hyväksynyt  hallittua rakennemuutosta. Sehän tietenkin ajautuikin hallitsemattomaksi mutta reaalitaloudessa käytiin. Siihen ei vain julkinen sektori tyytynyt. Vaan se aloitti raivokkaan vastarinnan käyttäen sitä mainitsemaasi Populismia härskisti hyväksi pelottelemalla vähävaraisia hirvittävällä kohtalolla jos sosiaalidemokraattien rakentamaan hyvinvointi valtioon kosketaan.  Kolmikantaan puuttuminenkin oli pyhäinhäväistys.  Tuo oli Populismin riemuvoitto.  Siksi suma on nyt seisonut jo tosi pitkään.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 03. 2008 14:02

Suurempi huoli ja hätä on näissä Vaasaa ympäröivissä kunnissa kuin Vaasassa, viittaan Vaasaan 130% työpaikka omavaraisuuteen.


Tuohon halusin vielä lisätä että tekstissäni toin esiin sen kellä se suurin huoli itseasiassa on ja uskon että siellä Vaasassakin on monia jotka eivät edes ole lukeneet mitä kirjoitin,  mutta voivat silti sanoa sinulle ihan samat asiat.

Olen monesti ollut sitä mieltä että Valtion olisi otettava holhoukseen kaikki suomen kunnat ja saneerattava ne kuntoon, sopivina kokonaisuuksina.  Ei tuosta rakennemuutoksesta muuten mitään tule. Veronmaksajat ehtivät kuolla sukupuuttoon ennenkuin on mitään liikettä havaittu. 
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 04. 03. 2008 20:08
Lainaus Original Wiik,


Quote
Olen monesti ollut sitä mieltä että Valtion olisi otettava holhoukseen kaikki suomen kunnat ja saneerattava ne kuntoon, sopivina kokonaisuuksina.  Ei tuosta rakennemuutoksesta muuten mitään tule. Veronmaksajat ehtivät kuolla sukupuuttoon ennenkuin on mitään liikettä havaittu. Niin olisi myöskin sellainen mahdollisuus että valtionverot jäisi kuntaan kokonaisuudessaan, näillä luotaisiin mielestäni paremmat mahdollisuudet luoda palveluita ja hyvinvointia kuin että lihotetaan kehä III sisäpuolta.

Rakennetaan 100 miljoonien musiikki kiesma ymm taloja jotka on vain Helsikiläisten ja Sipoolaisten käytössä, tämähän ei voi olla oikein verotulojen jakamisen kanssa.

Toisaalta puoli suomea on jo muuttanut eteläsuomeen mutta olisi luotava malli jolla kompensoitaisiin muuttotappiokunnille aiheutuneet menetykset.Ei ole vaikea yhtälö.

Tai sitten se paras vaihtoehto kaikki s******n kunnarajat huut helkariin ja koko nykyinen suomi on kehä-III ja rahat jaetaan tasapuolisesti.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 11. 03. 2008 06:06
EX Vaasalaisen  teksti kertoo hyvinkin sen missä todellisuus kulkee tänään.  Yllättävän vähän reagoidaan tuohon tosiasiaan ettei yhteiskuntaa voida perustaa enään työn verottamisen varaan.

Siksi julkishallinnon muutoksilla on kiire ja pakkokin.  Kuinka kauan vielä uskotaan selvittävän veronmaksajan selkänahasta.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 15. 03. 2008 06:06
Nyt on saanut lukea lehtien yleisön- osasto kirjoituksista, miten eläkeläiset ovat joutuneet ahtaalle,
arjesta selviämisessä. Miten heidän lääkehoitonsakin ontuu. Se on vakava merkki yhteiskunnalle,
jos joutuvat tinkimään lääkehoidostaan, saadakseen ruuan jokaiselle päivälle.
Jos lääkäri määräämät lääkkeet otetaan joka toinen päivä, sillä voi olla arvaamattomat seuraukset.
Monet ovat menettäneet eläkkeen perusosan, joka eläkeremontissa pois otettiin.
Ei arvanneet monet eläkeläiset, eläkettä tienatessaan, että valtion taholta, näin törkeästi
menetellään ja vielä tuli verotus, jo aikaisemman verotuksen päälle.
Mihin tällä toiminnalla yhteiskunta ajetaan?
Onkohan inhimillisyys kadonnut tykkänään?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 15. 03. 2008 07:07


Näinhän se menee jolla on saa lisää, jolla on vähän sekin otetaan pois...

Tänään Pohjalaisessa uutinen kertoo että Vanhaselle ja muille viisaille päättäjille jotka ovat näitä leikkauksia tehneet ja näin kurjistaneet eläkeläisten muutenkin kurjaa tilanetta ON nostettu 6% palkkoja n.1000e/kk korotus jokaiselle + muita kokouspalkkoita.

Oi aikoja Oi tapoja............


Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 17. 03. 2008 05:05
En malta olla puuttumatta tähän kysymykseen josta Senja sekä EX-Vaasalainen kertovat tuossa edellä. Näin on lopputuloksissa,  kun he toteavat. Siksi että  työn ja eläkkeiden verorasitusta ollaan vain lisätty sitä myöden,  kun ollaan estetty tuiki tarpeellisia rakennemuutoksia julkisella sektorilla. 

Olenkin usein noista asioista puhunut viime vuosina monissa eri keskusteluissa, saamatta kuitenkaan minkäänlaista vastakaikua,  joka antaisi toivoa muutoksesta.  Kun sitten lopulta muutoksitta jatkettaessa päädytään kaikkia eläkkeitä ja työtuloja rankaisevaan noin neljänkymmenen prosentin tasolle kohonneeseen kunnallisveroon, Joka tekee pienistä työtuloista ja eläkkeistä arvottomia. Lisäksi se on  tuottanut sosiaalisen ongelman vailla vertaa.

On epäilemättä todella vaikea purkaa tuota ongelmaa,  koska sillä ei ole enään mitään asiallista yhtymäkohtaa todellisen globaalin mailman kanssa, oikea työ on hävinnyt ja herätään toinen toisemme paitaa pesemästä vieläpä velkarahoituksella, se täytyy olla karmea herätys.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: foliohattu on 17. 03. 2008 18:06
Kun sitten lopulta muutoksitta jatkettaessa päädytään kaikkia eläkkeitä ja työtuloja rankaisevaan noin neljänkymmenen prosentin tasolle kohonneeseen kunnallisveroon, Joka tekee pienistä työtuloista ja eläkkeistä arvottomia. Lisäksi se on  tuottanut sosiaalisen ongelman vailla vertaa.

Mielestäni Kalle Iskokallion viimeisin kolumni sopii hyvin tähän keskusteluun.

Lähde (http://www.iltalehti.fi/kolumnistit/200803167395814_ko.shtml)

Quote
Keskiluokan kapina

Riippumatta siitä, minkälainen kokoonpano hallituksessa istuu, niille on yhteistä se että ne puhuvat yhtä, mutta tekevät toista.

Vaalipuheissa puolueet kantavat huolta työssä käyvästä keskiluokasta mutta heti vaalien jälkeen kannetaan huolten sijasta vain veroja työssä käyvältä keskiluokalta. Jos ei palkasta perittäviä veroja kehdata nostaa, korotetaan keskiluokkaan kohdistuvia välillisiä veroja ja julkisia maksuja.

Jokainen nousukauden valtiovarainministeri oppii ensimmäisen virkaviikkonsa aikana kertomaan, että valtion menojen osuus bruttokansantuotteesta on säilynyt suunnilleen ennallaan. Yksikään heistä ei kerro rehellisesti, että valtion menot kasvavat vuosi vuodelta holtittomalla tavalla. Sillä sitähän se tarkoittaa, että osuus pysyy ennallaan kasvavasta summasta. Ei ole Katainenkaan äänestäjilleen kertonut, kuinka paljon työllisyyden parantuminen on pienentänyt työttömyyskorvauksia. Jonnekin nekin säästyneet rahat on tuhlattu.

Valtiontalouden perusmekanismi on yksinkertainen. Jos menoja ei pienennetä suhteessa kansantuotteeseen, kansalaisten verorasitus säilyy ennallaan. Myös se on fakta, että jos jollekin ryhmälle tarjotaan veronalennuksia, niin jonkun toisen ryhmän on ne verot kuitenkin maksettava. Esimerkiksi hallituksen suunnittelema helpotus yritysten perintöveroissa lisää keskituloisen palkansaajan veroastetta. Samoin maanviljelijöille tarjottavat helpotukset. Samoin metsän myynnille suunnitellut helpotukset. Ja voisihan tuota listaa jatkaa loputtomiin.

Johtavana ajatuksena nykyhallituksen suunnittelemille verohelpotuksille tuntuu olevan se se, että ne kohdistuvat vuorollaan vain johonkin mitättömän pieneen, mutta jo ennestään varakkaaseen osaan veronmaksajista. Räikein esimerkki on suunniteltu myyntivoittoveron poistaminen niin sanotulta business enkeleiltä.

Todellisia pitkäjänteisiä yksityisiä business enkeleitä Suomessa kun on vain alla sata. Siis sellaisia, jotka sijoittavat osaamistaan ja rahojaan auttaakseen hyvän liikeidean omaavaa yrittäjää kasvuun. Kun satun heistä suurimman osan tuntemaan, voin kertoa valtiovarainministerille, ettei kukaan heistä jätä sijoittamatta hyvään ideaan, vaikka joutuisivatkin voitoistaan veroja joskus tulevaisuudessa maksamaan. Humppaosaston suulaat ja ahneet, itseään business enkeleiksi kutsuvat pellet voivat toki jättää sijoittamatta, josta rehelliset pienyrittäjät ovat yleensä vain iloisia. Miksi valtiovarainministeri haluaa tarjota noille pelleille verovapautta ja panee työssä käyvän kesiluokan maksamaan nekin verot heidän puolestaan?

Historiaa lukemalla selviää, että levottomuudet yleensä alkavat siitä, kun keskiluokka tuntee kärsivänsä valtion taholta epäoikeudenmukaista kohtelua. Eliitti ei vallankumouksia tee, hehän niissä kärsisivät.

Köyhillä taas ei tarmo riitä kapinaan, kun elämisessä on ihan tarpeeksi vaivaa ilmankin. Ellei hallitus lopeta verotuksen siirtämistä keskiluokan maksettavaksi, keskiluokka saattaa Suomessakin nousta kapinaan. Veroja on vaikea rakastaa, jos verotus tuntuu epäoikeudenmukaiselta.

Kalle Isokallio

Amen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 19. 03. 2008 19:07
Vielä sananen eläkkeistä.
Lähes päivittäin Pohjalaisessa on ollut eläkeläisten kirjoituksia epäkohdista eläkkeissään.
Kyllä valtiovallan taholta pitäisi korja eläkkeet vastaamaan nykypäivää.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sulo on 22. 03. 2008 17:05
Vaasa
Vaasa, Laihia ja Vähäkyrö saivat yhteistyön ensimmäiset palat kohdalleen

tiistai 18.03.2008
 Laihian valtuuston puheenjohtaja Sauli Tuomela vertasi Vaasan, Laihian ja Vähänkyrön neuvotteluja sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueesta palapeliin: kun ensimmäisen palan saa paikalleen, loksahtavat muutkin kohdalleen.

VAASA Sirpa Sainio sirpa.sainio@pohjalainen.fi

Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio, apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman, Laihian kunnanjohtaja Hilkka Annola ja vs. hallintojohtaja Jari Peltonen sekä Vähänkyrön kunnanjohtaja Jouni Haapaniemi ja kunnansihteeri Taina Ketola allekirjoittivat maanantaina Vaasassa sopimuksen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnasta.

Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Håkan Nordman kuvasi tilaisuutta historialliseksi ja arvokkaaksi.

Vaasan kaupungin puolesta Nordman vakuutti, että kaupungin ainoana tavoitteena on turvata seudun elinvoimaisuus ja kilpailukyky sekä hyvät palvelut myös tulevaisuudessa.

- Olen varma, että onnistumme. Mahdollisuutemme uusiin ratkaisuihin ovat erinomaiset. Meillä on potentiaalia, menestystekijöitä, jaettavaa ja kasvun mahdollisuuksia, jos toimimme yhdessä, Nordman luetteli.


Kesällä olivat vitsit vähissä


Laihia ja Vähäkyrö ottivat Vaasan yhteyttä viime kesänä, kun neuvottelut Kyrönmaan kuntaliitoksesta olivat kariutuneet.

Laihian kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sauli Tuomela kuvasi tilannetta kesäkuussa 2007.

- Vitsit olivat vähissä. Oli ryhdyttävä tositoimiin.

Tuomela kertoi, miten kesästä huolimatta tuntui että umpihanki oli edessä. Kahdelta suunnalta lähdettiin hiihtämään ja partiot löysivät toisensa. Vuorovedolla jatkettiin. Vastatuulesta tai sivutuulestakaan ei ollut haittaa.

- Avattua latua pitkin on mahdollista saavuttaa muutakin, Tuomela mietti.

Tuomela antoi vaasalaisneuvottelijoille tunnustuksen arvostuksesta. Erityisesti hän kiitti kehityspäällikkö Risto Känsälän ja sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvalan asiantuntemusta.


Vaasassa vastaanotto oli miellyttävä ja asiallinen


Vähänkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eljas Elomaa muisteli.

- Aika oli kesäkuussa kortilla, kun isolle kirkolle piti antaa vastauksia elokuun loppuun mennessä.

Vähässäkyrössä oli mielessä käynyt ajatus: huoliiko meitä kukaan.

Vaasassa vastaanotto oli kuitenkin miellyttävä ja asiallinen. Kohdeltiin tasaveroisina kumppaneina. Tasavertaisina viedään asioita eteenpäinkin.

Elomaa tietää, että yhteistä sosiaali- ja terveystointa syvällisempää ja laajempaakin toimintaa on Vähässäkyrössä vaadittu. Mutta tämä on hyvä alku.

- Odotukset ovat tosi isot: tämä poikii jotain muutakin. Nähtäväksi jää, miten nopeasti.

Elomaasta on aivan selvää, että Vaasan työssäkäyntialueella ei riitä kolmen keskeinen yhteistyö. Koko seutukunta täytyy saada mukaan.

- Nyt on mennyt hyvin. Toivottavasti jatkossa menee vielä paremmin.


Jäsenet lautakuntaan valitaan jo kesällä


Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvala kertoi, että uusi hallinto pyritään saamaan alkuun jo tämän kesän aikana, niin että ensi vuoden alussa päästään heti vauhtiin.

Vaasan sosiaali- ja terveyslautakuntaa täydennetään kahdella uudella jäsenellä, niin että luku nousee 15:een.

Lautakunnan koko ratkaistaan myöhemmin. Jäseniä tulee joko nykyiset 13 tai kaksi enemmän.

Iltapäivystyksestä käydään Laihian kanssa vielä neuvotteluja. Nykyisin päivystys on Laihian terveyskeskuksessa. Kunnanjohtaja Hilkka Annola totesi, että omat lääkärit eivät tahdo päivystää.

- Ostolääkärit eivät tunne potilaita, joten passituksia keskussairaalaan tulee usein. Ja se on kallista.

Yöpäivystys on jo keskussairaalassa.

Vähässäkyrössä iltapäivystys ei ole kunnanjohtaja Jouni Haapaniemen mukaan herättänyt keskustelua, kun se nykyisinkin on Laihialla. Vaasaan siirtyminen ei haittaa.

Laihian ja Vähänkyrön lääkäripulaan toivotaan yhteistoiminta-alueen tuovan helpotusta. Vaasassa lääkäritilanne on viime aikoina ollut varsin hyvä.

Nordman totesi, että valtakunnallisesti pyritään terveyskeskusten tasoa nostamaan toimintaa tehostamaan. Se tarkoittaa entistä suurempia yksiköitä. Ehkä tämä ratkaisu helpottaa lääkäreiden saantia.

Kerro kaverille Tulosta


Laihian johto on avannut ladun vaasan!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 22. 03. 2008 23:11
Tämän ladun avasi valtioneuvosto ja seuraava onkin sitten avattava omilla Laihian päätöksillä, mutta kuinka mahtaa käydä eli riittääkö eväät siihen?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: September on 23. 03. 2008 06:06
Näin on, kuin AR tuon sanoi. Latua eivät kellokkaamme avanneet.

Muistissa on vielä se, että Kyrönmaan kuntaliitoksen kaaduttua kellokkaat selitti, että ei löydetty strategisia etuja ja mikään ei olisi muuttunut.

No.

Vaasan kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen riemuissaan kerrotaan, että kaikki pysyy ennallaan, eikä mikään muutu.

Outo logiikka.

Kyseessä oli selkeästi pakkorako, kuten sen tunnustivat.

Vähäkyrö asetti kuntaliitoksen ehdoksi terveyskeskuksen Tervajoelle. Nyt sitä ei tulla sinne koskaan rakentamaan.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 23. 03. 2008 07:07

Vaasan kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen riemuissaan kerrotaan, että kaikki pysyy ennallaan, eikä mikään muutu.


Näimpä päättäjille on tärkeintä että mikään ei muutu, koska se on olotila jossa ei tarvitse ajatella mitään.
Tämä Vaasa yhteistyökin on jo jälkijättöistä hommaa, paljon merkittävämpiä rakenteellisia muutoksia tarvitaan että selviydytään edes välttävästi, mutta sekin on epävarmaa,  kun viime vuosina on vain velkaan ja velantekoon luotettu.

Olen edelleenkin sitä mieltä että olisi selvitettävä eri vaihtoehtoja,  joiden mukaan sitten edettäisiin, vaikeissa olosuhteissa on suuria eroja siinä,  miten mikäkin alue selviytyy. Tai mitkä niiden edellytykset ovat alunalkaen, tuossa arvioinnissa ei välttämättä kannata enään perustaa kovin paljon valtion roolin varaan.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 23. 03. 2008 11:11
Laihian johtavan ”isäaurinkoisen” toteamukset, eivät hyvää lupaa laihialaisille:

•   ei hätäillä eikä hoppuilla
•   meillä on aikaa
•   Laihia haluaa ainakin jonkin aikaa jatkaa itsenäisenä kuntana, hän toteaa
•   unohdetaan tilastot, joilla kikkaillaan ja ruvetaan puhumaan alueen potentiaalista
•   ollaan valmiin, mutta ei hätäillä
•   vitsit olisivat vähissä. Oli ryhdyttävä toisi toimiin eli mitä tapahtuu seuraavaksi….odotamme!
•   avattua latua pitkin on mahdollista saavuttaa muutakin Tuomela miettii, mutta mitä?

Nämä ovat aika erikoisia toteamia kunnan ykkösmieheltä eli täydellistä näköalattomuutta!

Me tarvitaan muutosjohtamista ja näillä eväillä se ei ole näköjään mahdollista!
Putoamme pois kaikesta eli nyt on nopeasti syvennyttävä Laihian tulevaisuuteen!
Ei ole enää aikaa opetella, katsoa tai miettiä keskikunnalla mitä tehdään!

Kunnanjohto on ajautunut täydelliseen saamattomuuden tilaan!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 23. 03. 2008 12:12
Me tarvitaan muutosjohtamista ja näillä eväillä se ei ole näköjään mahdollista!
Putoamme pois kaikesta eli nyt on nopeasti syvennyttävä Laihian tulevaisuuteen!
Ei ole enää aikaa opetella, katsoa tai miettiä keskikunnalla mitä tehdään!

Kunnanjohto on ajautunut täydelliseen saamattomuuden tilaan!

Juttelin tässä jokin aika sitten erään alueemme kansanedustajan kanssa ihan muista asioista ja jotenkin puheeksi tuli lopulta Laihian kunnallispolitiikka. Itse naureskelin ja kerroin omia näkemyksiäni tämän kylän ongelmista. Kansanedustaja kertoi seuranneensa Laihian kunnalliselämää ja totesi Laihiaa vaivaavan saman ongelman kuin Jurvaa eli todellisuudessa kuntaa ei johda kukaan. Hän mainitsi niin Laihian kuin Jurvankin tarvitsevan voimakkaan johtajan jolla on riittävä auktoriteetti ottaa ns. valta näissä kunnissa haltuunsa ja ruveta luotsaamaan oikeaan suuntaan. Se että Laihian ongelmat noteerataan valtakunnantasollakin ei ole mielestäni mitenkään kuntaamme imarteleva asia vaan päinvastoin ja asia johon olisi haettava muutosta välittömästi.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Ilpo on 23. 03. 2008 17:05
Eiköhän seuraavien vaalien jälkeen löydy voimakastahtoinen poliittinenjohtaja kuntamme iloksi!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 24. 03. 2008 10:10
jälkeen löydy voimakastahtoinen poliittinenjohtaja kuntamme iloksi!

Voisitko Ilpo jo mainita kuka tämä henkilö mahtaa olla että kaikki yli puoluerajojen voisivat hänelle antaa tukensa.   Mahtaako hän kenties nauttia oman puolueensa tukea, vai laskeeko hän sen varaan että omasta valtuustoryhmästä osa tukee ja muista puolueista on saatavissa lisävoimaa tarvittaessa.

Oletko mahdollisesti itse ilmoittautumassa vaativaan tehtävään, eikös se ole viime vuosina ollut tapana Keskustapuolueessa, kun järjestön tekemät päätökset  on sivuutettu. 

Voisitko muuten neuvoa minua hieman,  kun puutarhassa on jänis joka syö kaikenlaisia pensaita,  oli niissä piikkejä tai ei että millä sen loikkimisen voisi parhaiten lopettaa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 24. 03. 2008 12:12
Eiköhän seuraavat vaalit ratkaise, kuka se "voimakastahtoinen poliittinenjohtaja" sitten on?
Mielestäni hän on henkilö, joka seuraavissa vaaleissa saa eniten ääniä.
Silloin kuntalaisten mielipide ratkaisee tämän kysymyksen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 25. 03. 2008 04:04
Noinhan se menee että äänestäjät sen ratkaisevat, nyt vain on ongelmana se että yksityiseltä puolelta on vaikea saada hyviä henkilöitä poliittiseen päätöksentekoon,  kun kuntakartanon "oma puolue" yli puoluerajojen on heti mustamaalaamassa ja vahingoittamassa henkilöiden siviilipuolen sektoreita. Tuossa touhussa ei voimia säästellä. 

Valtioneuvoston olisi pitänyt aikoja sitten puuttua tuohon ongelmaan. Koska juuri siitä on muodostunut suurin ylipääsemätön este kuntauudistuksessa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: PELIMIES on 25. 03. 2008 15:03
Onko se niin että vaaleissa eniten ääniä saanut henkilö on automaattisesti uusi " johtajamme ".

Siis kyllä kansan mielipidettä pitää kuunnella ja arvostaa mutta ajatellaanpa vaikka niin että Laihialainen julkisuuden henkilö, vaikka joku urheilija, olisi ehdolla ja hän tekisi aivan loistavan vaalikampanjan. Saisi eniten ääniä...niin olisiko hän automaattisesti esim. valtuuston Pj. tai hallituksen pj.

Hallitukseenhan voidaan nimetä myös muitakin henkilöitä kuin vaaleilla valittuja valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tätä kannattaisi mielestäni käyttää ja valita, jos nyt ei hallituksen PJ:ksi niin ainakin hallitukseen henkilöitä jotka eivät välttämättä halua ehdokkaaksi ja valtuutetuksi.

Toisaalta jos ei halua valtuutetuksi niin miksi haluaisi hallitukseen ? Hallitus työskentely vie eniten aikaa ainakin nykymenolla joka on se, että kokous on keskimäärin kahden viikon välein. Monetkaan eivät pysty sitoutumaan tuohon frekvenssiin. Eli ne jotka nyt hallituksessa ovat ja siellä käyvät säännöllisesti, niin hattua nostan siitä, että tuota aikaa löytyy....se on kova temppu sekin tänä päivänä että osaa kalenteroida ja pystyy kalenteroimaan tuon hallituksen kokouksen allakkaansa.

OW on oikeassa tuosta ongelmasta kuntarakennne muutoksen suhteen mutta edellisissä lauseissa OW:kin ymmärtää että kysymys on ehkä enemmänkin ajasta kuin siitä että politiikalla yritetään soosata siviilielämäkin sekaisin. Sitäkin tehdään ja paljon.

Toisaalta usein, luottamustehtävien hoito on jauhamista, ja jauhamista, ja jauhamista ja sitten ei kumminkaan ehkä mitään tapahdu....tai tapahtuu...mutta monelle liian hitaasti.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 25. 03. 2008 21:09
Täytyy todeta, että "nälkä kasvaa syödessä".
Uutisoitu, lääninrajojen poistaminen, taitaa olla väistämättä edessä.
Nyt sitä mennään jo liian pitkälle yhteiskunnan "sekoittamisessa".
Eikö se olisi riittänyt, että kuntia yhdistetään?
Pitää viedä läänitkin!!
Mitä seuraavaksi ?
Varmaan kaikki eri maiden EU-rajat poistuu, seuraavaksi yksi maa?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 26. 03. 2008 04:04
Niin  nyt tietenkin tuntuu siltä että vauhti on liiankin kovaa.  Kuitenkin todellisuudessa on ollut aikaa yllin kyllin itseasiassa jo 1980-luvun alusta lähtien, mutta kun ei ole tehty mitään oleellista,  niin nyt kaikki kaatuu kerralla päälle.  Iso kuntauudistus ja Valtionhallinto.  Ja vaikka Senja vain puolihuolimattomasti heitti EU-rajojen poistumisen.  Niin sekin tulee vielä tähän samaan läjään, nyt kun mailmantalous ensimäisen kerran yhdentymisen jälkeen järjestäytyy uudelleen. 

Näimpä voi vain ihmetellä sitä välinpitämättömyyttä,  millä politiikot suhtautuvat suomalaisen elämänmuodon tulevaisuuteen. Aika hyväuskoinen pitää olla,  jos uskoo että Euroopasta löytyy tahtoa kustantaa Pohjois Euroopan tehottomien yhteiskuntien  ylläpito tulevaisuudessa.  Siksi olisi ollut ja on edelleenkin tärkeää,  että työn verottamisesta päästäisiin eroon, tai että se olisi vain hyvin pieni rasitus ihmisten arjessa. Koska arki on kuitenkin sama kuin etelä Euroopassakin,  samat vanhusten hoidot ja niin edelleen.

Tällöin etu täällä suomessa olisi nimenomaan ollut teknologian käyttöönoton vieminen mahdollisimman pitkälle kaikilla sektoreilla. Yksityisellä sektorilla niin on  tapahtunutkin, viimeksi pyhän aikana,  joskin ontuen ainakin eilen,  Sammon kasvaessa isommalle markkinalle.  julkisella sektorillakin tapahtuu,  mutta aivan liian hitaasti ja vanhoja etuja varjellen.

Nyt olisi erityisen tärkeää luopua Suomalaisen köyhyyden ylläpidosta, (joka on seurausta ankarasta työn verottamisesta,) koska sitä ylläpidetään vain siitä syystä,  että julkisen sektorin sosiaalityötä tarvittaisiin niin kipeästi,  ettei siitä ei voida luopua miltään osilta. Työvoima ongelmatkin jo vaativat sitä kipeästi.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Ilpo on 26. 03. 2008 17:05
jälkeen löydy voimakastahtoinen poliittinenjohtaja kuntamme iloksi!

Voisitko Ilpo jo mainita kuka tämä henkilö mahtaa olla että kaikki yli puoluerajojen voisivat hänelle antaa tukensa.   Mahtaako hän kenties nauttia oman puolueensa tukea, vai laskeeko hän sen varaan että omasta valtuustoryhmästä osa tukee ja muista puolueista on saatavissa lisävoimaa tarvittaessa.

Oletko mahdollisesti itse ilmoittautumassa vaativaan tehtävään, eikös se ole viime vuosina ollut tapana Keskustapuolueessa, kun järjestön tekemät päätökset  on sivuutettu. 

Voisitko muuten neuvoa minua hieman,  kun puutarhassa on jänis joka syö kaikenlaisia pensaita,  oli niissä piikkejä tai ei että millä sen loikkimisen voisi parhaiten lopettaa.

Poliittiset huhut kertovat seuraavan neuvostasoisen poliittisenjohtajan tulevan keskustan veljespuolueesta, pientalonpojista! Luottamusta kuulemma löytyy joka puolueesta.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Sanapolliisi on 26. 03. 2008 19:07
Poliittiset huhut kertovat seuraavan neuvostasoisen poliittisenjohtajan tulevan keskustan veljespuolueesta, pientalonpojista! Luottamusta kuulemma löytyy joka puolueesta.Mukavaa kuulla, että aidosti oikea valon pilke vielä hehkuu tässä Laihian tämän hetken poliittisessa ja mielen pimeydessä.
Neuvos -taso voidaan tosin nykytodisteiden valossa nähdä väheksyvänä, jopa solvaavana.
Kiitos siitä, neuvokset.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 26. 03. 2008 20:08
Eiköhän seuraavien vaalien jälkeen löydy voimakastahtoinen poliittinenjohtaja kuntamme iloksi!
Ilpolla on kova usko paremmasta huomisesta, mutta se on turhaa nykyvaltuutetuilla. Nimittäin me kaikki kuitenkin tiedämme sen ettei nykyisistä valtuutetuista kenestäkään ole johtajaksi. Suurimmalla osalla heistä ei yksinkertaisesti riitä aivokapasiteetti kyseiseen hommaan ja ne joilla riittäisi ovat joutuneet epäsuosioon, syystä tai toisesta. 
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 26. 03. 2008 21:09
Vaaleissa Saarimäki ja Pinta ratkaisevat keskinäisen järjestyksen!
Niemistöstä ei ole vielä tähän veteraanien kamppailuun!
Aro pyrkii nousemaan ykköseksi Laihialla, mutta onnistuuko ja onhan hänellä kaviaari ja kumppanit apuna!
Tuomelan suhteet keskustaan voivat romutta Aron ihanat haaveet!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: PELIMIES on 27. 03. 2008 15:03
Palaisin vielä tuohon OW:n ajatukseen koulujen opetuksen yksityistämisestä. Tämä on sellainen ajatus jota ei voi ohittaa koska se on hyvä.

Joku jo vastasi että ei äidit ja isät voi opetusta hoitaa mutta siitähän ei ole kysymys eikä OW niin kirjoittanutkaan.

Nyt esim. Laihian kunnan menoista suurimmat yksiköt ovat sosiaali-ja tervesysektori sekä sivistystoimi ja sitten tulee ne muut. Näitä kaikkia sektoreitahan rahoitetaan kunnallisveron kautta...mikäli sivistystoimi ( esim. ) lakkaisi olemasta se tarkoittaisi kunnallisveroprosentin laskua esim. 5 %:a ja näin ollen pikamatematiikalla keskituloinen perhe ( 40-50 t€:A / vuosi ) saisi käteen 2000 euroa enemmän.

20 perhettä * sanotaan nyt vaikka 1000 euroa on 20 000 euroa...se ei vielä riitä palkkamaan huippuopettajaa kakkine sivukuluineen + materiaalit + tilat + ym. mutta ymmärtänette logiikan....

OW:n ajatusta jatkaisin vielä siten että ajatelkaapa mikäli esim. Kirkonkylän koulu toimisi kahdessa vuorossa. Vuoron vaihto tapahtuisi lounasaikaan. Aamulla 07.30-12.30 opetusta saisi nykyinen kirkonkylän koulu ja 11.30 - 17.00 Perälän koulu tai Hulmin koulu jne.. Lounas taphtuisi iltavuorolaisilla  11.30 alkaen jne. Eli koulupäivä alkaisikin ruokailulla jne.

Miettikääpä tätä...nyt vastaväitteitä tulee pilvin pimein mutta se onkin tarkoitus....vastaväitteenä tulee esim. ei riitä luokat...ei ruokalan koko...ei liikuntasalin koko tai määrä ( 1 kpl ), ei se poista opettajien määrää ( se vähentää opettajien määrää, ei radikaallisti mutta hieman )...ja mitä kaikkea tuleekaan mutta kaikkeen tuohon on vastaukset...missä lapset on aamulla kun ei ole koulua...vastaus...missä lapset on iltapäivällä kun ei ole koulua ? Ihmiset työskentelevät keskimäärin 07.30 - 16.30...ja lapset ovat tämän välisen ajan koulussa, mummalla, hoidossa, harrastamassa, ip-kerhossa, ap-kerhossa jne. eli ne lapset on jo nyt jossain muualla kuin vanhempien seurassa tuona kyseisenä aikana. No oikeasti Kirkonkylän koulun koko ei rootä tuohon ajatusmalliin eli pitää rakentaa uusi isompi koulu mihin mahtuu kahteen vuoroon koko LAIHIA ja vähän Tervajokeakin....Kirkonkylän koulusta voi tehdä hissillisen hoivakodin. ( hoivakoti ei ole oma ajatukseni vaan....no..täytyy kysyä ajatuksen kertoneen mielipide siitä haluaako hän nimensä tämän asian tiimoilta tänne )...

OW ajattelee rakenteiden purkua paljon pidemmälle kuin mitä me kaikki muut osaamme ajatella tai osaamme ajatella, kun alamme ajattelemaan, emmekä olemaan samaa mieltä mitä olemme olleet äidin maidosta saakka jalostettuna omalla elämän kokemuksella ja koulutuksella...se ei riitä...pitää ajatella paljon pidemmälle ja välillä pitää ajatella siten, että unohtaa nykymenon ja lähtee ajattelemaan tilanteesta missä ei ole mitään, mutta tietää tarpeen ja loppuodotukset.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 27. 03. 2008 16:04
Joku jo vastasi että ei äidit ja isät voi opetusta hoitaa mutta siitähän ei ole kysymys eikä OW niin kirjoittanutkaan.

Tuo joku olin ilmeisesti minä vastauksessa 9# joten uskallan kysyä pitääkö minun palata koulun penkille opettelemaan lukemista? :)


Esitän silti esimerkin taas kerran. Kun joukko nuoria lapsiperheitä on kokoontunut yhteen,  he voivat hyvin nähdä että esimerkiksi esiopetus ja ala asteopinnot sujuisivat mallikkaasti heidän oman osaamisensa varassa itsepalveluna, ja huomattavasti halvemmalla,  kun yhteiskunnan järjestämänä.

Olen aina luullut että kun tehdään itsepalveluna silloin myös tehdään itse.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 27. 03. 2008 19:07
Todella hieno asia että tämä koulukeskustelu rakennemuutoksen tiimoilta virisi uudelleen. Pelimies toi esiin  hyviä näkökohtia kehityslinjoista ja visioi muutenkin niitä raikkaasti, antautuen  avoimin mielin uusille ratkaisuille,  luottaen selvästi myöskin yksityistämiseen, jota yleensä pelätään kuin ruttoa.

Kasperikin oli periaatteeessa ymmärtänyt tekstini oikein, tarkoitin todellakin sitä että nykyisin lähes jokaisen kotona on riittävä oma osaamistaso,  jolla ensimmäisten luokkien tiedot ja taidot on saavutettavissa itsepalveluna. Ja siten se edustaisi kustannussäästöä asiakkaalle.

Tällä halusin vain kuitenkin ilmentää sitä että onko oikein että noin vaatimattoman saavutuksen pitää jättimäisen kankean koneiston ja järjestelmän avulla edelleen maksaa yhtäpaljon,  kuin se on aikoinaan maksanut,  silloin kun lasten kotioloissa ei ollut läheskään samoja mahdollisuuksia kuin tässä ajassa on, esimerkiksi monilta vanhemmilta puuttui aikoinaan luku ja lasku taito.  Ja vastaavasti Valtion intressi oli kansan sivistäminen ensisijaisesti,  ensimmäisen teollisen vallankumouksen jälkimainingeissa. Tuolloin korkeat kustannukset olivat perusteltuja.

Nyt voi todeta tietoyhteiskunnallisen vallankumouksen vaativan nopeutta ja tehokkuutta tiedon hyväksikäytössä ja soveltamisessa, siksi ei saisi tuhlata resursseja pelkästään nostalgisista tai kansallisromanttisista syistä. Eikä saisi kohdistaa korkeita kustannuksia sellaisen järjestelmän ylläpitoon,   josta ei enään saada riittävää hyötyä,  tai se on korvattavissa kevyemmillä menetelmillä.

Tällä karkealla karrikoidulla esityksellä halusin tuoda myöskin kouluasiat aivan samalle tasolle muiden kehittyneiden sektoreiden kanssa, kuten pankkisektori, kuljetusala nykyisin maatalouskin ja niin edelleen.

Millä tavalla näitä asioita sitten käytännössä tehostetaan niin keinoja on monia,  aina itsepalvelusta ostopalveluihin ja myöskin yhteiskunnan tukipalvelujen yhteydessä tehden. Pääasia olisi että tuo perustason hinta ei olisi korkea, eikä ainakaan korkeampi kun kilpailevissa kansantalouksissa.  Lisäksi noilla uusilla menetelmillä koulutuksen järjestämisessä saavutetaan joustoa  jossa lahjakkuudet pääsevät etenemään nopeammin, ja näin nyt perusteilla oleva huippuyliopistokin saisi hyvää oppilasainesta, ettei se miehity pelkästään ulkomailta tulevilla lahjakkailla oppilailla.

Tasaarvo opetuksessa ei tarvitse merkitä tasapäistämistä siitä ei ole kellekkään hyötyä. Pelimies teki avauksia moniin eri vaihtoehtoisiin malleihin ja lisääkin on kehiteltävissä. Tietenkin nämä asiat pitäisi lähteä Valtion tasolta liikkeelle, ja jotain siellä on jo tapahtunutkin, kuten yksityiskoulujen asemaa on parannettu, jos sellaiseen alkaa täällä ilmetä tarvetta ja halua, niin onko asenteet vielä luutuneina menneeseen. Tämä on iso asia ja vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen eikä tässä kannata jäädä junasta.

Jatketaan vain uskaliaasti asioiden esille ottoa.  Rohkeutta niiltäkin vaadittiin jotka päättivät että suomen kansa piti opettaa lukemaan, ei ihan helppoa ollut noilla ensimmäisillä ehdottajilla.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 27. 03. 2008 19:07

Anteeksi keskeytys mutta jos molemmat vanhemmat ovat normaalissa  kokopäivätyössä niin missä ihmeen välissä näitä kotiopetuksia järjestettäisiin? Kuka valvoisi opetuksen tasoa? Miten oppimista mitattaisiin?

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 27. 03. 2008 20:08
Kyllä Suomen koululaitos antaa oppilaille laajan opetuksen  joka huomioi
eri oppilaiden tarpeet. Kaikki ovat samalla viivalla opetuksen suhteen.
Jos tänne tulisi toinen koulutus-malli, siinä saattaisi käydä niin, että kaikilla
ei olisi samaa mahdollisuutta opiskeluun, koska lähtökohdat ovat erilaiset,
jokaisella oppilaalla. Kaikilla ei olisi mahdollisuutta esim. palkata yksityistä opetusta.
herkkoo kiteytti hyvin nuo opetuksen mittarit ja syntyvät vaikeudet, opetuksen suhteen.

Jk
Lisään tähän, että tarkoitan kirjoituksellani aivan ekaluokasta lähtien olevaa opetusta.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: haloo on 27. 03. 2008 20:08
Ja ruottinkielenkin opetusta Laihialla toistaiseksi saa, ja ihan ilman!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 27. 03. 2008 20:08
Ei sinun herkkoo ole nyt ihan pakko juuttua tuohon kotiopetus skenaarioon, kun siitä nyt varsinaisesti ei ollut edes kysymys. Vaan oli kysymys määrätyntasoisen oppimäärän hankkimisesta monilla eri tavoilla järjestettynä.  Silti kokonaistavoitteen kärsimättä,  mutta pienemmillä kustannuksilla. Samalla mukautuen jo joustavaan etenemiseen opintiellä,  siten että asiakas on tärkeä, tällöin palvelun tarjoajakin kehittyy. Että näin voisi olla,  se edellyttää vaihtoehtoisia toimintamalleja.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 27. 03. 2008 21:09
Tiedän hyvin OW mitä "ajat takaa" noilla opiskelumalleilla.
Saahan nyt jo oppisopimus - koulutusta, etäopiskelua ym.
Mahdollisuuksia on jo monia. Nykyisin jo räätälöidään opiskelu
monen tarpeita vastaaviksi.

Jk
OW, tarkoitit varmaan näitä edellämainitsemiani opiskelu mahdollisuuksia?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 28. 03. 2008 15:03
Jk
OW, tarkoitit varmaan näitä edellämainitsemiani opiskelu mahdollisuuksia?

Myöhemmällä koulutus tarpeella on juuri noita mainitsemiasi mahdolisuuksiia jo aika paljon,  mutta  tarkoitin kyllä Senja ihan jo peruskoulun remonttia uuteen uskoon, siten että sen tehokkuus paranisi huomattavasti ja aktiiviset oppilaat saisivat paremman mahdollisuuden edetä ilman sosiaalisia häiriöitä omalla koulutusurallaan. Samalla koulutuksen luonne muuttuisi oppivelvollisuudesta, opiskelu oikeudeksi. Näin siitä tulisi enemmän asiakaslähtöisempi ja kehitys luonnostaan paranisi. Tiedän toki ettei tämä yhdessä yössä tapahdu, mutta suunta pitäisi muuttaa siten että koulutus olisi alun alkaen motivoivaa ja hyötyyn tähtäävää.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 30. 03. 2008 10:10
Olettekos O W ja Pelimies miettineet tätä koulu asiaa lasten kannalta? Eikö nyt jo saa lehdistä lukea seurauksia kun 90-luvulla koulumaailmaa "tehostettiin". En tarkoita, että koulu olisi pyhä instituutio johon ei saa koskea, mutta on suuremmat ryhmäkoot jne oikea ratkaisu? Vaikka "liukuhihna malli" on nykyään tehokas tapa broilerien kasvatuksessa se ei välttämättä yhtä toimiva lastenkasvatuksessa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: September on 30. 03. 2008 12:12
Kasperi on oikeilla jäljillä. Suomen edistyksellinen ja kaikille tasapuolinen koulumalli on se, jolla Suomi pysyy koulujen oppimisvertailuissa huipulla. Suuret ryhmäkoot eivät johda, kuin asioiden pilalle säästämiseen.
Jos Suomen koulujärjestelmää sorkkia pitäisi, on ainut paikka nämä pitkät kesälomat, joita voisi vähän lyhetää.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 30. 03. 2008 12:12
Kasperi on oikeilla jäljillä. Suomen edistyksellinen ja kaikille tasapuolinen koulumalli on se, jolla Suomi pysyy koulujen oppimisvertailuissa huipulla. Suuret ryhmäkoot eivät johda, kuin asioiden pilalle säästämiseen.
Jos Suomen koulujärjestelmää sorkkia pitäisi, on ainut paikka nämä pitkät kesälomat, joita voisi vähän lyhetää.

Siirtää niitä ainakin pitäisi, ettei lasten tarvitse mennä kouluun elokuun alkupuolella, jolloin on yleensä todella hienot kesäkelit.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 31. 03. 2008 05:05
En nyt millään tavalla ole kiistämässä etteikö suomessa olisi kouluvertailu mielessä asiat ihan hyvin keskimäärin, kun verrataan muihin maihin joissa asukaspohjat ovat hyvin kirjavia, ja joissa perinteisesti on ollut enemmän kulttuurisidonnainen koulutuksen järjestäminen,  tarkoitan vahva Katolilaisuus tai  Islamilaisuus/Hindulaisuus.

Noissakin maissa on osa oppilaista erittäin lahjakkaita,  ja heidät huomioidaan ikäänkuin "Jumalan lahjana" kansakunnalle ja sen tulevaisuudelle.  Usein he  sitten siirtyvätkin kansainväliseen koulutukseen. Heitä on tulossa myöskin suomeen  perustettavaan huippuyliopistoon.

Samalla kun meillä ponnistellaan vaivoja säästämättä keskiarvon nostamiseksi, siten että täysin lahjattoman ja kouluun sopeutumattoman tasoa yritetään nostaa,  jopa henkistä väkivaltaa käyttäen ylöspäin, käy siten että lahjakkaiden mahdollisuudet edetä kykyjensä mukaisesti nopeammin, taas vastaavasti heikkenevät.

Toisin sanoen ei hyväksytä sitä erilaisuutta joka ihmisten kesken vääjäämättä vallitsee. Uskoisin että aika monet hyväksyvät sen esimerkiksi että joku verevä terve nuori mies juoksee sata metriä helposti 10-11  sekuntiin, mutta vastaavasti raajarikko jalkapuoli vaivoin selviää samasta,  vaikka piiskattaisiin ja tökittäisiin kuinka,  niin aikaa kuluu ja hermot menee valmentajalta. Tuon saavutusten eron hyväksyvät  kaikki valmentajaa lukuunottamatta ihan hyvin. Kuinka voi olla mahdollista ettei koulumailmassa voida hyväksyä erilaisuutta, ja erilaisia lähtökohtia standadisoituihin tavoitteisiin nähden.

Varsinkin se on kummallista siksi että  se ei kuitenkaan koskaan tuota minkäänlaista tasaarvoa, kun kaikki ihmiset ovat yksilöitä ja erilaisia jokatapauksessa. Siksi otin esille oppioikeus käsitteen. Joka mahdollistaisi kullekin lapselle hänen ominaisuuksiensa mukaisen kouluuran, näin häiriökäyttäytyminenkin loppuisi ja koulut pysyisivät ehjinä sekä opiskelu tuottaisi tuloksia isommissakin ryhmissä opiskellen ja ennenkaikkea se olisi edullista. Tietenkin tälläinen kulttuuri muutos edellyttäisi että tämä akateemisten yltiöpäinen arvostus, joka peittää alleen tavallisten ihmisten halveksimisen, lopetettaisiin ja alettaisiin arvostamaan oikeasti ihmisten elämää, sellaisena kuin se reaalimailmassa erilaisuuden rikkautena esiintyy.

Tällöin todelliset lahjakkuudet pääsisivät heille kuuluvaan arvoonsa ja näin kotimainenkin huippuyliopisto saisi hyvää suomalaista oppilasainesta. Sellaisesta ajatuksesta että jos ei "ole paree" niin ei ole mitään, pitäisi vähitellen hankkiutua eroon,  se on jäänne pitkästä sosiaalidemokratian ajasta joka meillä vallitsi 60-luvulta lähtien.Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 05. 2008 12:12
Tässä nyt käynnistyneessä aluerakenteellisessa muutoksessa on taas monille tahoille virinnyt toive että vanha "hyvä aika palaa". Näin on tapahtunut taas Vaasa vainaankin kohdalla. Siellä elätellään vanhan Vaasanläänin jälleen syntymistä, melkeimpä hurmoksellisesti sitä odottaen. Puhutaan sadantuhannen asukkaan kaupungista,  joka oikeuttaisi  taas alueen johtoon.  Tuohan on täyttä soopaa, tätä suomenkielistä aluetta ei koskaan enään tule johtamaan Vaasa.

Vaasalla oli kymmeniä vuosia mahdollisuus näyttää johtamistaitonsa ja mitkä oli lopputulokset.  Kaikki läänit ajoivat ohi Turku Häme,  Pohjoisessa Oulu. Vaasan lääni näivettyi,  kun ei pystytty näkemään että Vaasan ulkopuolellakin oli ihmisiä ja elämää.  Käsittääkseni ei ole edes mahdollista että Seinäjokea voitaisiin sysätä syrjään hallintokeskuksena, jos maakuntia yhdistetään.

Jos näin tapahtuisikin niin silloin koko alue ajautuisi aluerakenteelliseen muutokseen,  joka tyhjäisi maakunnan etelään.  Olisi nyt vihdoinkin otettava lusikka kauniiseen käteen ympäri maakunnan ja ryhdyttävä uudistuksiin,  joiden avulla vältetään sosiaalisten ongelmien kärjistyminen ja jossa maakunnan kehitys turvataan laajalla yksityistämisellä palvelurakenneuudistuksen yhteydessä.

Tässä Vasasallakin on etsikkoaikansa, sillä on mahdollisuus saada lisävoimaa maakunnan puolelta aluerakenteellisella muutoksella,  jonka nuo tunaroineet Kyrönmaan kunnat itselleen hallaksi tekivät. Tuo hyötyminen edellyttää kuitenkin luottamuksen kasvattamista siihen että Vaasa ei enään jatka näivettymistään,  kun se odottelee vain vanhan ajan paluuta pelastuksena. Tässä vain näin vinkkinä että pitkästynyt kotirouva Seinäjoelta kyllä pääsee junalla Vaasaan shoppailemaan,  jos siellä on mestoja ,  ellei hän sitten lähde Tampereelle se kun on yhtä helppoa. Eikä aikaakaan kulu yhtään enempää.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 05. 2008 12:12
Nyt on jo tiedossa että EU tulee kieltämään kunnalliset liikelaitokset samoin kuin valtiollakin. Tuollaisen kolhoosi ajattelun varaan ei voi tulevaisuutta rakentaa. Siksi olisi pikinmiten lähdettävä yhtiöittämisen tielle,  muun muassa Vaasassa.

Vieläpä siten että nuo yhtiöt myytäisiin markkinoille ja näin maksettaisiin veronmaksajien piikkiin tehtyä velkaa. Jos jotain tuon suuntaisia muutoksia alkaa tapahtua,  niin ihmisten luottamus Vaasan sekä kaupunkien ja kuntien toimintaan palautuisi.  Tuolloin niille syntyisi todellinen kasvun mahdollisuus, Vaasakin alkaisi kasvaa aidosti ja vakaaasti.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 04. 05. 2008 17:05
Nyt on jo tiedossa että EU tulee kieltämään kunnalliset liikelaitokset samoin kuin valtiollakin. Tuollaisen kolhoosi ajattelun varaan ei voi tulevaisuutta rakentaa. Siksi olisi pikinmiten lähdettävä yhtiöittämisen tielle,  muun muassa Vaasassa.

Vieläpä siten että nuo yhtiöt myytäisiin markkinoille ja näin maksettaisiin veronmaksajien piikkiin tehtyä velkaa. Jos jotain tuon suuntaisia muutoksia alkaa tapahtua,  niin ihmisten luottamus Vaasan sekä kaupunkien ja kuntien toimintaan palautuisi.  Tuolloin niille syntyisi todellinen kasvun mahdollisuus, Vaasakin alkaisi kasvaa aidosti ja vakaaasti.

Totta jos kunnalliset liikelaitokset määrätään lopetettaviksi niin Vaasa on ehkä pahiten jälkijunassa tässä. Ja mitä tuohon kasvamiseen tulee niin kuulostaa oudolta että kun Vaasa on pysähtynyt paikalleen pitää näennäistä "kasvua" olla repimässä naapurikunnista, ei hyvä...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 04. 05. 2008 19:07
herkkoo, en kyllä usko, että Vaasassa olisi kasvu pysähtynyt
ja he hakisivat kasvua naapurikunnista.
Onhan kuntaliitos kaikkien etu, josta hyötyy kaikki sopijapuolet.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Matti Meikäläinen on 04. 05. 2008 19:07
Kyllä Vaasa kasvaa, mutta kun tontteja ei löydy omasta takaa karkaavat uudet asukkaat ja heidän mukanaan verotulot naapurikuntiin.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: foliohattu on 04. 05. 2008 20:08
Kyllä Vaasa kasvaa, mutta kun tontteja ei löydy omasta takaa karkaavat uudet asukkaat ja heidän mukanaan verotulot naapurikuntiin.

Minä en usko siihen, että tätä kasvua valuisi kovin paljon Vaasaa ympäröiviin kuntiin. Paljon siitä menee koko alueen ulkopuolelle. Muualle Suomeen sekä ulkomaille.

Tämä on ongelma, etenkin paikallisille vientiteollisuuden yrityksille. Mikäli uusia osaajia ei saada alueelle, joutuu yritykset siirtää toimintoja sellaisille alueille missä tekijöitä löytyy tai jonne tekijöillä on halua ja mielenkiintoa muuttaa.    
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 05. 05. 2008 05:05
Tämä on ongelma, etenkin paikallisille vientiteollisuuden yrityksille. Mikäli uusia osaajia ei saada alueelle, joutuu yritykset siirtää toimintoja sellaisille alueille missä tekijöitä löytyy

foliohattu on varsin oikeassa siinä että juuri työvoimasta on kysymys.  Saadaanko sitä kun etelän kasvukeskukset imevät nuoren ja tehokkaan työvoiman.

Tämä ilmiö on ollut voimakasta avoimella yksityissektorilla jo pitkään. Nyt lähivuosina tuo ilmiö siirtyy myöskin julkisen sektorin töihin, saadaanko työvoimaa vai pannaanko kunnan ovet kiinni. Ei olisi mikään ongelma vaikka viraston ovet suljettaisiin mutta kun vesi ja viemäri infra jää heitteille, jota se osittain on ollut jo pitkään niin kunta kuolee iltaan mennessä.  Asukkaiden omaisuudesta tulee arvotonta ja velat jää silti seuraksi kun lähtö tulee etelään.

Tälläinen tulevaisuus olisi näillä seuduinkin ollut vältettävissä,  jos olisi ollut hiemankin enemmän kaukokatseisuutta, sekä ryhdytty tarvittaviin rakenteellisiin muutoksiin ajoissa, uskon että nyt ollaan myöhästytty.  Ainut mitä voidaan tehdä on vain toimia trategialla, pelastaa mitä pelastettavissa on.

Demokratia hömppä mitä takavuosina markkinoitiin kansalaisten hyvinvoinnin takaajana,  on nyt osoittautumassa pahoinvoinnin lähteeksi,  joka tuottaa pelkkää vaikeutta ja vitsausta päivästä toiseen kansalaisille.  Eikä kansalainen pääse edes siitä eroon,  kun maan tapa on se että kaikki pitää olla yhteiskunnan hallussa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 05. 05. 2008 18:06
Mietin tuossa, mihin osioon tämän tekstin laitan,
katson sen kuuluvan tähän osioon, koska rakennemuutoksesta
tässä on kyse.
Nyt on korviini kantautunut uskomattomia asioita.
Jättäkää "hittosoikoon" vuodeosaston paikkaluku ennalleen.
Jos lukua pahasti "sorkitaan", sitten se nähdään, mihin se johtaa.
Se johtaa uskomattomiin kustannusten nousuihin.
Vaativaa vuodeosasto hoitoa tarvitsevat ihmiset on hoidettava.
Hoivaosastot eivät ole heidän paikkansa.
Joku "rääpy" pitää tuossakin asiassa olla.

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 07. 05. 2008 04:04
Ymmärrän hyvin Senjan huolen. Mielestäni Laihian tilanteessa voisi jo puhua hallinnon asettamisesta vastaamaan kaikista niistä asioista jotka ovat koituneet veronmaksajan ja kansalaisen vahingoksi.  Olisiko kansalaisten ryhmäkanne ratkaisu tässä?.

 Käsittääkseni yleisperiaate täytyy olla että hallitukset vastaavat teoistaan. ei vain poliittisesti vaan myöskin taloudellisesti omalla omaisuudellaan.  Tämä siksi että yhteiskunnalle on lailla annettu vuosikymmenien kuluessa, hallinnoitavaksi suuri osa kansalaisen varallisuudesta ja elämän hallinnasta. Eikä tuohon näytä edes tulevan muutosta, aina saa kansalainen vastata, vaikka valtaa hän ei pysty käytännössä käyttämään.

Se miksi ei pysty johtuu taas siitä että puolueet eivät ole enään eläviä, terveitä ja toimintakykyisiä.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 07. 05. 2008 15:03
Ymmärrän hyvin Senjan huolen. Mielestäni Laihian tilanteessa voisi jo puhua hallinnon asettamisesta vastaamaan kaikista niistä asioista jotka ovat koituneet veronmaksajan ja kansalaisen vahingoksi.  Olisiko kansalaisten ryhmäkanne ratkaisu tässä?.


No voitko laittaa esimerkin missä mielestäsi on toimittu tahallisesti kunnan vahingoksi? Yritätkö väittää että Laihian pitää olla joku utopia jossa kaikkien mahdollisten hankkeiden pitää onnistua maksimaalisen  täydellisesti ja vielä saada nyhdettyä  jotain lisäbonusta päälle?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 07. 05. 2008 16:04
Oletko herkkoo koskaan tullut ajatelleeksi että itse eläisitkin jossain utopiassa.  Ja uskot johonkin,  jossa ei ole mitään pohjaa enään, muuta kuin veronmaksajan pohjaton halu korvata menetykset.

Hyvin voisin myöskin esittää sinulle asioita joissa ei ole toimittu veronmaksajan ja kansalaisen etuja varjellen. Mutta en esitä,  koska se on hyödytöntä niin kauan kun veronmaksajalla riittää intoa maksaa.  Kun tuo into loppuu niin itseasiassa minulla ei ole enään mitään sanottavaa yhteisön asioista,  koska sellaista ei enään silloin ole.

Olet herkkoo saattanut itsesi turhaan pahalle mielelle minun takia. Kaikki sama olisi tapahtunut joka tapauksessa,  olisin sitten siitä kertonut tai en. 
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 11. 05. 2008 08:08
herkkoo jokaisessa asiassa on menetetty hyvät mahdollisuudet!
Verorahoilla on osattu rakentaa lisää kiinteitä kuluja syöviä "kunnantaloja" eli johto tekee kuntaa näköisekseen ja oman mallinsa mukaiseksi  eli kuolinpesäksi!
Osataan kuluttaa, mutta ei hankkia tai "säästää"!
Huonosti käy eli emme pysty jatkossa hoitamaan enää kohta lakisääteisiäkään asioita, kunnan kehittämisestä nyt puhumattakaan!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 11. 05. 2008 15:03
Ymmärtääkseni yhtäkään uutta kunnantaloa ei ole rakennettu? Vaan otettu Käräjäoikeudellta vapautuneita tiloja käyttöön? Eikös tiloista ole tehty niitä kauppoja jo Pitsingin aikoina?

Mitä tuohon Kyrönmaa kuntaliitokseen tulee niin joissakin asioissa laiva vaan kääntyy hitaasti, uskon että asiassa päästään vielä järkevään kokonaisratkaisuun...

Vaasastahan on muuten  jo esimerkkejä kuinka ei selvitä lakisääteisistäkään asioista kunnialla...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sulo on 11. 05. 2008 16:04
herkkoo jokaisessa asiassa on menetetty hyvät mahdollisuudet!
Verorahoilla on osattu rakentaa lisää kiinteitä kuluja syöviä "kunnantaloja" eli johto tekee kuntaa näköisekseen ja oman mallinsa mukaiseksi  eli kuolinpesäksi!
Osataan kuluttaa, mutta ei hankkia tai "säästää"!
Huonosti käy eli emme pysty jatkossa hoitamaan enää kohta lakisääteisiäkään asioita, kunnan kehittämisestä nyt puhumattakaan!

Kyllä Sauli hommansa osaa, hänhän muunmuassa rakennutti ja johti monitoimihallin rakentamisen alusta loppuun ilman riitaa! Vaasasta Sauli haki maineikkaan sopimuksen ja kovan uurastuksen tuloksena terveydenhuolto siirtyy uuteen aikakauteen!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 11. 05. 2008 19:07
Toivoa nyt vain sopii, ettei vuodeosaston vuodepaikkojen
määrä romahda huomattavasti.
Kai nuo taitavat hommansa hoitajat pitävät myös huolen,
uudella aikakaudella, että täällä saadaan palvelut läheltä,
kun kaikki apua tarvitsevat pitää hoitaa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 11. 05. 2008 22:10
"Vaasasta Sauli haki maineikkaan sopimuksen ja kovan uurastuksen tuloksena terveydenhuolto siirtyy uuteen aikakauteen!"

Kertoisiko Sulo mitä on neuvoteltu ja miten sitä on Tuomela parantanut?
Miltä osin se on muuttunut meille paremmaksi?

Hehkutat nykyisen johdon puolesta ja vastaatko  seuraaviin kysymyksiin!

1. Miksi kiinteät menot ovat kasvaneet yli 10 miljoonaa mummon markkaa?

2. Velka oli vuonna 2004 435 €/asukas ja nyt vuonna 2007 1.042 €/asukas (nousu 229 %)?

3. Miksi yritykset lähtevät Laihialta?

4. Mihin katosivat uudet laihialaiset? Vuonna 2005 meitä oli 7.664 asukasta ja vuonna 2006 oli meitä 7.665 asukasta ja nyt 7.666 asukasta joten kasvua yksi vaivainen asukas/vuosi eli aivan käsittämätöntä tässä tilanteessa kun Vaasalla ei ole tontteja?

5. Mihin hukkasimme elinkeinoelämän nousun?

6. Onko Sulon mielestä rakentaminen niin helppoa, että ns. "takkakivirakentajat" ovat kylmiltään hyviä projektin vetäjiä?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 12. 05. 2008 04:04


2. Velka oli vuonna 2004 435 €/asukas ja nyt vuonna 2007 1.042 €/asukas (nousu 229 %)?


Jos katsottaisiin kerrankin asioita realistisesti ja kiihkottomasti.   Voiko joku sanoa tästä Antin tekstistä jotain,  joka saa näyttämään sen positiiviselta.  Niimpä..... tuskin ketään naurattaisi jos olisi oman taloutensa saanut tuollaiseen jamaan.

Tuo järkyttävä Prosenttiluku olisi vielä jotenkin hyväksyttävissä jos, korostan jos olisi tehty sijoitus johonkin todella tuottavaan toimintaan.  Jonka ansiosta meillä olisi näköpiirissä muutaman vuoden päästä täydellinen velattomuus ja ylijäämäinen kunnan talous. 

Naapurustossa muun muassa Vöyri aikooo olla 2010 vuoden lopussa käytännössä velaton kunta, vain 12 € per asukas.  Vähäarvoisellakin työllä tuon velan saa kuntalaiset maksuun.

Eniten minua järkyttää se asenne mikä on päättäjien ja ylimpien virkamiesten taholta otettu tässä asiassa.  Välinpitämättömyys ja yliolkaisuus sekä veronmaksajien halveksunta,  on saanut mittasuhteet,  joista joskus muinoin syntyi ankara ja armoton sota,  jossa armoa ei kannattanut pyytää,  eikä sitä olisi annettu. Nyt kuitenkin tämä Laihialainen jo lähes uhrikansalta vaikuttava lisääntymätön väestö,  on vain hiljaa ja tyytyy osaansa.

Hyvin on henkinen väkivalta purrut ja hyväksikäyttö on myös sen mukaista.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 12. 05. 2008 06:06
Tämä on tapahtunut Sauli Tuomelan valtakaudelle eli nyt on tilinteonaika ja näin ei voi jatkua vaan pääpölkylle siltä joka tai jotka ovat tämän aiheuttaneet taitamattomuuttaan!
Tätä ei tule laihialaiset hyväksyä!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 12. 05. 2008 17:05

 Velka oli vuonna 2004 435 €/asukas ja nyt vuonna 2007 1.042 €/asukas (nousu 229 %)?http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=010_ktt_tau_107_fi&ti=Kuntien+tunnusluvut+2006&path=../Database/StatFin/jul/ktt/&lang=3&multilang=fi

Kuntien tunnusluvut 2006
muuttujina Vuosi, Tunnusluku ja Alue 
2006
Lainakanta 31.12., €/asukas

Laihia 857

Vaasa  1 312
     
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Laihia 30,3
Vaasa 35,5

On kyllä syytä olla tarkkana ettei asiat pääse yhtä huonoon jamaan kuin Vaasassa :)

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 12. 05. 2008 17:05
Laihian velan on Tuomela saanut aikaan jopa kolmessa vuodessa eli ennätys se sekin! Velkaa veronkorotuksien lisäksi eli niitäkin on jo kaksi kertaa nostettu eli ennätys vauhti!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 12. 05. 2008 17:05
Lainaus herkkoo

Quote
On kyllä syytä olla tarkkana ettei asiat pääse yhtä huonoon jamaan kuin Vaasassa


Herkkoo paasaa tekstiä kuin miäs(hamesväkiä?) konsanaan,tuolla velkamäärällä on Vaasaa kehitetty rutkasti jos viitsit vaikka vilkaista eilistä Pohjalaista niin sieltä selviää etusivulta moni asia sinullekkin.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 12. 05. 2008 17:05
Lainaus herkkoo

Quote
On kyllä syytä olla tarkkana ettei asiat pääse yhtä huonoon jamaan kuin Vaasassa


Herkkoo paasaa tekstiä kuin miäs(hamesväkiä?) konsanaan,tuolla velkamäärällä on Vaasaa kehitetty rutkasti jos viitsit vaikka vilkaista eilistä Pohjalaista niin sieltä selviää etusivulta moni asia sinullekkin.

Sano se antille ettei mitään kuntaa kehitetä ilman velanottamista, nythän on Laihialle investoitu urheiluharrastustiloihin esin Monitoimihalli kun uusille asukkaille pitää olla muutakin harrastetta kuin kirjastokortti ja tupaillat
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 12. 05. 2008 17:05
Tupailloista puheenollen, niitä pitäisi järjestää useasti.
Ihmiset kerääntyvät viettämään yhteistä iltaa jutustelun merkeissä.
Mikä sen parempaa psyykkausta. Kyllä siinä yksinäisyys kaikkoaa kaikilta
osallistujilta.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 12. 05. 2008 17:05
Aatteles nyt herkkoo, jos Laihia liityisi Vaasaan tai toisinpäin, niin teidän ei tarvisi miettiä tällaisia vaan teillä olisi käytettävissä iso uimahalli, jääkiekkohalli, messuhalli, satama, lentokenttä, juna-asema,isoja yrityksiä pilvin pimein ja mikä parasta te olisitte ja tuntisitte ja teidät tunnettaisiin  olevan Pohjalaisia Vaasalaisia Laihialaisia kuka mitenkin haluaa.

Eikös isoo ookki komiaa...

Onko nimi ja sen säilyttäminen liitymisen ehtona ? Jos ei niin mikä olisi sopiva ?

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 12. 05. 2008 17:05
Aatteles nyt herkkoo, jos Laihia liityisi Vaasaan tai toisinpäin, niin teidän ei tarvisi miettiä tällaisia vaan teillä olisi käytettävissä iso uimahalli, jääkiekkohalli, messuhalli, satama, lentokenttä, juna-asema,isoja yrityksiä pilvin pimein ja mikä parasta te olisitte ja tuntisitte ja teidät tunnettaisiin  olevan Pohjalaisia Vaasalaisia Laihialaisia kuka mitenkin haluaa.

Eikös isoo ookki komiaa...

Onko nimi ja sen säilyttäminen liitymisen ehtona ? Jos ei niin mikä olisi sopiva ?On sillä suuri ero onko palvelut täällä Laihialla vai jossakin 25 kilometrin päässä
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 12. 05. 2008 18:06
Uskon täällä palveluiden säilyvän.
Ei tuo 25 kilometriäkään nyt niin mahdottoman pitkä matka ole.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 12. 05. 2008 19:07
Quote from: herkkoo

On sillä suuri ero onko palvelut täällä Laihialla vai jossakin 25 kilometrin päässä


Olen ennenkin sanonut sinulle Herkkoo, että asiallisuutta.

Kerro mitkä asiat nähdäksesi kuntaliitoksessa muuttuisi??

Jatketaan sitten siitä asiapitoista keskustelua.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Inka on 12. 05. 2008 20:08
On sillä suuri ero onko palvelut täällä Laihialla vai jossakin 25 kilometrin päässä


Kyl söpöt maalaispojat pääsee inkun jousella sinne Vaasaan harrastuksii.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Inka on 12. 05. 2008 20:08
On sillä suuri ero onko palvelut täällä Laihialla vai jossakin 25 kilometrin päässä


Kyl söpöt maalaispojat pääsee inkun jousella sinne Vaasaan harrastuksii.

Oho ny ne pojat sai Inkun pään niin sekas et tuli ihan kahesti tää tän
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 12. 05. 2008 20:08
Teenkin tässä ensimmäisen aliotteen Vaasan valtuustolle ja päättäjille että Laihian ja Vaasan välissä kulkee taajamajuna joka toimii bussilipun hinnoilla jos ja kun yhditäminen on valmis.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 13. 05. 2008 02:02
Teenkin tässä ensimmäisen aliotteen Vaasan valtuustolle ja päättäjille että Laihian ja Vaasan välissä kulkee taajamajuna joka toimii bussilipun hinnoilla jos ja kun yhditäminen on valmis.

Kyllä mieluummin pidän ne hyvät olemassaolevat palvelut täällä Laihialla. Sitä ei muuten osaa arvostaa hyviä palveluja ennen kuin ne on tuhottu ja viety pois.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 13. 05. 2008 04:04
Palvelut ovat vaarassa pudota pois laihialaisilta!
Veroja on jo nostettu kahdesti niiden "turvaamiseksi" ja sekin tie on kuljettu loppuun!
Kiinteät menot kasvoivat vuonna 2007 yli 10 miljoonan mummon markaa!
Velka on lisääntynyt 229 %!
Kaikki mahdollisuudet on käytetty loppuun eli mitä nyt tehdään?
Kulurakenne on kestämätön ja kuormaa ei voi enää lisätä laihialaisille!
Rahat ovat lopussa samoin johdon eväät!
Tuomelan valtakausi on ajanut täydelliseen  kriisiin Laihian!
Johto ei ole herännyt vielä tähän karuun todellisuuteen!
Täälläkin otetaan kantaa tuntematta pöhöttynyttä kulurakennetta minkä Tuomelan valtakausi on rakentanut!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 13. 05. 2008 05:05

Teenkin tässä ensimmäisen aliotteen Vaasan valtuustolle ja päättäjille että Laihian ja Vaasan välissä kulkee taajamajuna joka toimii bussilipun hinnoilla jos ja kun yhditäminen on valmis.

Mitä järkeä on asua kunnassa josta palvelut on poistettu?

Kyllä mieluummin pidän ne hyvät olemassaolevat suomenkieliset palvelut täällä Laihialla. Sitä ei muuten osaa arvostaa hyviä palveluja ennen kuin ne on tuhottu ja viety pois.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 13. 05. 2008 07:07
Herkkoo elää vielä sitä aikaa kun cccp oli vielä voimissaan,tuus herkkoo 2000 luvulle Vaasa kohentaisi paikallispalveluita Laihialla koska se olisi osaa kokonaisuutta.

Herkkoolle on identtiteetikriisi oikeestaan pahempi kuin näillä meidän rantaruottalaisilla.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kalervo on 13. 05. 2008 07:07
Otapa selvää mikä on bussilipun hinta verrattuna vr:n hintoihin. VR on nimittäin huomattavasti halvempi


Teenkin tässä ensimmäisen aliotteen Vaasan valtuustolle ja päättäjille että Laihian ja Vaasan välissä kulkee taajamajuna joka toimii bussilipun hinnoilla jos ja kun yhditäminen on valmis.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 13. 05. 2008 07:07
Lainaus Kalervo

Quote
VR on nimittäin huomattavasti halvempi

Niinpä, näin Laihialaiset tuntien tää o suuri + hienua että säästetään tässäki.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 13. 05. 2008 10:10
Quote from: herkkoo

Mitä järkeä on asua kunnassa josta palvelut on poistettu? Kyllä mieluummin pidän ne hyvät olemassaolevat suomenkieliset palvelut täällä Laihialla. Sitä ei muuten osaa arvostaa hyviä palveluja ennen kuin ne on tuhottu ja viety pois.


Asiallisuutta, asiallisuutta Herkkoo!!

Tässä tarvitaan nyt esimerkkejä?!! Mitä palveluita Laihialta poistuisi kuntaliitoksen johdosta?? Kerro, äläkä kiertele. On mielenkiintoista nähdä miten paljon löydät??


Totuus on nimittäin aivan toinen. Palvelut vain lisääntyisivät. Jo siitäkin syystä, että Laihia kasvaisi kuntaliitoksen jälkeen. Vaasa alkaisi siirtämään investointejaan laajemmalle alueelle. Asukkaita ja yrityksiä siirtyisi Laihialle. Alussa pikkuhiljaa, sitten kun siihen totuttaisiin, niin vielä ripeämmin.

Siis mikäli aidosti olet Laihian ja Kyrönmaan ystävä, niin puollat kuntaliitosta. Kaikki mittarit ja faktat tukevat sitä, että teillä olisi kaikkea enemmän kuntaliitoksen jälkeen.

Ja mitä tulee jo ehkä kymmenennen kerran esittämiisi lukuihin Vaasan velkaantuneisuudesta. Puhut täysin perättömiä. Vaasa on ainut tämän työssäkäyntialueen kunnista, jota ei tueta verovaroin. Minä siis maksan Herkkoo Sinun hyvinvoinnistasi. Ja sitten sinä soitat vielä asiasta poskea. Kasvotusten et sitä kehtaisi tehdä.

Vaasalla on varaa investointinsa maksaa!! Vaasalla on varaa investoida koko alueeseen. Vaasa on koko Suomen vientivoittoisin kaupunki!! Ajatelkaa mikä naapuri teillä Vaasassa on?!! Ottakaa nyt kädenojennus vastaan, kun sitä tarjotaan. (Voisihan Vaasa olla sitä tarjoamattakin.) Faktaa on nimittäin myös se, että kuntaliitoksessa Laihia saa enemmän kuin antaa.

Vaasa on tarjonnut Uumajan mallia, eli laajaa paikallista päätöksentekoa. Mitä muuta sinä oikein vielä haluat?? Siis mikä mättää?? Mikä muu mättää, kuin Herkkoon oma henkilökohtainen Vaasa viha?? Avaa sydämmesi ja kerro mistä se johtuu, ehkä voimme auttaa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 13. 05. 2008 14:02
Quote from: herkkoo

Mitä järkeä on asua kunnassa josta palvelut on poistettu? Kyllä mieluummin pidän ne hyvät olemassaolevat suomenkieliset palvelut täällä Laihialla. Sitä ei muuten osaa arvostaa hyviä palveluja ennen kuin ne on tuhottu ja viety pois.


Asiallisuutta, asiallisuutta Herkkoo!!

Tässä tarvitaan nyt esimerkkejä?!! Mitä palveluita Laihialta poistuisi kuntaliitoksen johdosta?? Kerro, äläkä kiertele. On mielenkiintoista nähdä miten paljon löydät??


Totuus on nimittäin aivan toinen. Palvelut vain lisääntyisivät. Jo siitäkin syystä, että Laihia kasvaisi kuntaliitoksen jälkeen. Vaasa alkaisi siirtämään investointejaan laajemmalle alueelle. Asukkaita ja yrityksiä siirtyisi Laihialle. Alussa pikkuhiljaa, sitten kun siihen totuttaisiin, niin vielä ripeämmin.


Hallintopalvelut tietysti tuhottaisiin ensimmäisenä, sitten kouluja lakkautettaisiin jne. Onhan tästä jo esimerkkejä suoraan Vaasastakin :

http://www.pohjalainen.fi/arc_article.jsp?article=318293

Eiköhän ne yritykset itse päätä mitä tekevät eikä Vaasan kaupunki niitä pysty määräämään, eihän se pysty määräämään edes omaa Pikipruukkiakaan suoraan?Ja aivan hyvin ne Vaasan yritykset voi palata sinne mistä ovat lähteneetkin eli pääkaupunkiseudulle...

Sinäkö voit tässä yksityishenkilönä  mennä lupaamaan Vaasan puolesta jotakin??? Ja missä asemassa Vaasan kaupungilla olitkaan, hmmm..?  Koetetaan nyt pysyä vaan tässä reaalimaailmassa eikä utuisissa kuvitelmissa... 

Ymmärrän tästä perusvaasalaisesta aggressiivisuudesta että joillakin on joku "visio" tai miksi niitä pakkomielteitä sitten kutsutaankaan, mutta koeta nyt hyvä ihminen ymmärtää että kunnilla on sentään jokin  vastuu kuntalaisten palvelutason säilyttämisestä ja yksi mittari on se että palvelut ovat kohtuullisella etäisyydellä, alle viikon jonotusajalla eikä jossain hevon kuusessa  25 km päässä...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 13. 05. 2008 15:03
Muistaakseni Vaasa / Maalahti yhteiskokoontumisessa,
Vaasa toi esille sopimusluonnoksen, että liittyvät kunnat
pitävät oman osahallinnon.
Joten eiköhän kaikki ole kiinni sopimuksien luonteesta,
minkälaisen sopimuksen kukin allekirjoittaa?
Tässä nyt kuohahdellaan alkukankeudessa.
Luulen, että jatkossa ollaan tyytyväisiä.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 13. 05. 2008 15:03
Hallintopalvelut? Mitä ne on Herkkoo, kerro mitä hallinnoidaan? Laihian kaupunginosapäättäjät joutuisivat kyllä matkustamaan Vaasaan kokoustamaan kun Vaasassa kokoustetaan. Sellaista se tarkoittaisi tämä Uumajan malli, hajautettu päätöksenteko.

Sinä sitten tietysti seuraavaksi väität, ettei heitä kuunneltaisi Vaasassa. Heh. Tiedätkö Herkkoo, että myös massa lisääntyisi. Siis nöyhtä, hynä eli raha. Matemaattisesti laskettuna tässä ei Laihialle voi käydä huonosti. Eikä ainakaan huonommin, kuin nykymenolla. Laihia on pakkoavioliiton edessä. Vaasa on järkevin kumppani, vaikka te kaikki ette Vaasaa rakastakaan.

Et Herkkoo ymmärrä mistä puhut, mutta ethän sinä koskaan ymmärrä. Joko sinä olet mukana kunnallispolitiikassa ja pelkäät oman jakkarasi puolesta. Toinen vaihtoehto on suoraan sanoen se, että sinun täytyy olla aika saapas. Anteeksi suoruuteni, mutta ei kukaan tavallinen kuntalainen ole koskaan huolissaan, mikäli kuntakoneistoa pystytään pienentämään.

Ja koulutko lakkaavat Laihialla, kun väkiluku lisääntyy. Herää ny hyvä ihminen todellisuuteen!!

Ja kunta pystyy todellakin ja kovastikin "määräämään" yrityksien sijaintipaikkoja. Pakko taas sanoa, herää!!

Yhteiskunta muuttuu, tulee kuntaliitoksia eli ei. Mitä tulee visioihin, niin niitä meillä täällä Vaasassa on. Toistetaan vielä kerran se, että Vaasa on Suomen vientivoittoisin kaupunki. Osaamista on ja jalostusosaamista erityisesti. Joku voisi kutsua sitä älyksi, joku toinen tietenkin pelkäksi tuuriksi.

Yksikään väittämäsi ei uppoa. Pelkkää sanan helinää. Sä et Herkkoo oikeesti oo mies etkä mikään. Aivan pelkkä turhan rääkyjä. Tuollaisten kanssa todellakin menee elämä apeaksi.

Ja esimerkiksi löysit jonkun sosiaalitoimiston sulkemisen, joka jäi lyhyeksi kokeiluksi ja oli alkujaankin väärä päätös. Mitä luulet niihin Laihian kunnan käytöstä poistettaviin rakennuksiin sitten tulevan? Asuntojako. Ei, niihin tulee yrityksiä. Jostain niitä yrityksiä varmasti edullisiin tiloihin tulee. Ei tarvitse olla suuri visionisti, että tälläisen ymmärtää. Muut ymmärtävät, vain sinä et ymmärrä.

......................................................................................

Hei Senja, Vaasa tarjosi tätä osahallintoratkaisua ensimmäiseksi Mustasaarelle. Mutta sekään ei käynyt. Mustasaaren piti tehdä oma ehdotus. Mikään mitä Vaasa on Mustasaarelle tai Maalahdelle tarjonnut ei ole käynyt. Aina tyrmätään ja sitten neuvottelut on pitänyt aloittaa taas alusta. (Poliitikot suojaavat omaansa. Kunnan asukkaiden etu on siinä toisarvoisena.) Kyllä syö miestä. Sinulla muuten Senja on oikea asenne!! Kirjoittelusi on maltillista ja asiapitoista.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 13. 05. 2008 18:06
Hallintopalvelut? Mitä ne on Herkkoo, kerro mitä hallinnoidaan? Laihian kaupunginosapäättäjät joutuisivat kyllä matkustamaan Vaasaan kokoustamaan kun Vaasassa kokoustetaan. Sellaista se tarkoittaisi tämä Uumajan malli, hajautettu päätöksenteko.

Sinä sitten tietysti seuraavaksi väität, ettei heitä kuunneltaisi Vaasassa. Heh.


No tietysti väitän, eihän muuten kuunneltu Vaasaakaan kun PakkoRuotsalaisista Käräjistä päätettiin. On todistettu ettei Vaasa pysty hallinnoimaan edes marginaalista kieliryhmää.  Se viimeistään todisti mistä naruista Vaasaa oikeasti vedetään. Tämä sama kurjistaminen kaikissa muodoissan  tulisi toistumaan jatkuvasti, mikään ei ole todellisuudessa muuttunut...

"Vaasan kaupungin oikeusministeriölle laatimassa lausunnossa todetaan, että käräjäoikeusuudistus ei anna takeita hyvästä suomenkielisestä palvelusta Vaasan käräjäoikeudessa. Vaasa ei vaadi muuttamaan esitystä."

http://www.pohjalainen.fi/arc_article.jsp?article=326974

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 13. 05. 2008 20:08
Aijaha. Siinäpähän väität. Lue kuitenkin huomista lehteä jo tänään:
http://www.pohjalainen.fi/Uutisetarticle.jsp?article=327825&Title=Harri+Moisio:+Vaasa+ei+saa+nynnyillä+käräjäoikeuslausunnossaan

ja lue tämäkin:
http://www.pohjalainen.fi/Uutisetarticle.jsp?article=327861&Title=Käräjätuomari+Allén:
Pietarsaaresta+ei+haluta+Vaasaan+käräjille


ja vielä tämä:
http://www.pohjalainen.fi/Uutisetarticle.jsp?article=327848&Title=Yhteisin+selvityksin+pelkoja+vastaan

Sinut tuntien, et tullut kuitenkaan eri mielelle. Ei uponnut Herkkoo vieläkään.
Huomenna on paljon sellaista lehdessä, joka puhuu väittämiäsi vastaan.  :)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 14. 05. 2008 05:05
Tässä Analyyssin tekstissä on paljon hyviä asioita esillä. Totuus tällä Vaasan seudulla on se että meillä on enemmän esteitä kehitykselle,  kun kannustavia mahdollisuuksia.

Monet noista esteistä juontavat sekä kieli että vanhan Vaasan läänin aikaiseen hallintokulttuuriin. Tuolloin  muu maakunta oli periferiaa, muun muassa Seinäjoki. Tänäkin päivänä tuo kulttuuri elää vaikka sillä ei ole enään sitä ravintoa minkä varassa se eli vuosikymmeniä voimakkaana.

Tuo ravinto tuli aikoinaan suljetusta suomen talousjärjestelmästä,  joka kehitysaluetukia jakamalla lääneihin huolehti siitä että koko maa oli samassa kehitystilassa.  Tuo mekanismi lakkasi toimimasta silloin kun suomi siirtyi avoimeen markkinatalouteen 1990-luvulle tullessa. Sen jälkeen kaikki ne rakenteet jotka olivat syntyneet tuon vanhan talousjärjestelmän aikana,  ovat alkaneet rapistua.

Koska erityisesti vanha Vaasan lääni oli jättänyt koko läänin kehittämisen lapsipuolen asemaan, keskittyen erityisesti Vaasan ja rannikkoruotsalaisen alueen kehittämiseen, on aika vaikeaa saada luottamusta aikaan yhdessä yössä. Vaikka alkaa olla kiire, oikeastaan ei aikaa edes ole enään.

Jos olisi voimakkaasti ponnisteltu jo heti 1990 puolestavälistä työn verotuksen laskemisen ja työhön kohdistuvien muiden verojen sekä rasitteiden  poistamiseksi, meillä olisi nyt hyvät edellytykset tasapainoiselle alueen yhdistämiselle, kun suurimmat hyötyelementit,  jotka nyt estävät yhdistymisen olisivat poissa.

Sanoisinkin että tämä vitkuttelu verouudistuksen ja yksityistämisen sekä  yhtiöittämisen tiimoilla on alkanut tulla Vaasan seudulle rasitteeksi joka saattaa viedä siltä tulevaisuuden. Olisikin hyvä jos kaikki paikalliset Kokoomuksen ja Keskustan sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen aktiiviset jäsenet ottaisivat erityistehtäväkseen viedä tämä perusongelma ratkaisuun valtiollisella tasolla, pakottaa nuo puolueet toimimaan sen suunitelman mukaan joka tuli esille jo 1992 lama ratkaisujen yhteydessä, paluuta vanhaan on nyt yritetty estämällä kaikki yritykset rakennemuutoksiin ja se on maksanut maakunnalle sen oman tulevaisuuden, jos ei nyt jokin ihme vielä anna mahdollisuuksia.

Tämän kaiken tietäen,  ymmärrän kyllä herkoonkin ajatuksia,  mutta niilä ei tätä tilannetta ratkaista, vaan  nuo perusasiat on kunnostettava että tulosta syntyy, tämä maakunta tai yhdistyvät maakunnat heräävät eloon,  vain ja ainoastaan,  jos sen alueen kaikki ihmiset vapautetaan työhön oman elämänsä puolesta,  riippumatta siitä missä he sen alueella asuvat. Tuolloin kuntien yhdistäminenkin tuottaa lisäarvoa,  joka koituu koko alueen hyödyksi.  Näillä vanhoilla rakenteilla yhdistyminen aiheuttaa aluerakenteellisen mullistuksen,  josta ei hyödy kukaan, velkaa on vain tuon rysäyksen jälkeen yhä enemmän.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 14. 05. 2008 16:04
Kiitos Analyyssi.
Terveyspuoli on jo solminut sopimukset Vaasan kanssa.
Nyt sitten odotellaan, miten käy kuntaliitoksen?
Vanha viisaus sanoo: - "hiljaa hyvä tulee".
Tässä asiassa täytyy todeta, kun ei vain tulisi liian hyvä,
eli nukutaan onnemme ohi.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 15. 05. 2008 04:04

Terveyspuoli on jo solminut sopimukset Vaasan kanssa.
Nyt sitten odotellaan, miten käy kuntaliitoksen?
Vanha viisaus sanoo: - "hiljaa hyvä tulee".


Laihian kunta siirtyi käyttämään ostopalvelua, Niemistön,Tuomelan ja Annolan johdolla. Joka laajenee tietenkin sosiaalipuolelle myöskin, nehän ovat Vaasassa jo yhtä.  Käytännössä tuo merkitsee sitä että Laihia ostaa ulkoista palvelua Vaasalta summalla,  joka on noin 60-70 prosenttia burjetista.  Tässä on syntymässä lossivahti syndooma.  (lossivahti palkattuna ilman lossia). 

Käsittääkseni veronmaksajan on nyt oltava huolellinen siinä että tässä yhteydessä Laihian kunnan muut jäljellä olevat toiminnot yhtiöitetään ja ohennetaan hallinto sektorin organisaatio hyvin pieneen toimistoon sopivaksi. Siten että kunnan johtotehtävät ulkoistetaan ostamalla tarvittava työ edullisesti, esimerkiksi Vaasasta tai Mustasaaresta. Pikkukunnilla kuten Isokyrö, saattaa myöskin olla alityöllistettyjä kunnanjohtajia,  joilta saa ostaa palvelua.

Oma Laihian Kansallinen valtuusto saa sitten jatkaa tehtävässään ja itsenäisyys säilyy joka oli ainakin tervajoen, herkoon sekä Niemistön ja Tuomelan  ykkös tavoite. Me köyhät veronmaksajat emme ole vain valmiita siihen hinnalla millä hyvänsä. Siksi tarvitaan organisaatio uudistus tuossa yhteydessä.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 15. 05. 2008 05:05
Ostopalvelu ilman hintakilpailua!
Kenen vastuu?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 15. 05. 2008 05:05

Terveyspuoli on jo solminut sopimukset Vaasan kanssa.
Nyt sitten odotellaan, miten käy kuntaliitoksen?
Vanha viisaus sanoo: - "hiljaa hyvä tulee".


Laihian kunta siirtyi käyttämään ostopalvelua, Niemistön,Tuomelan ja Annolan johdolla. Joka laajenee tietenkin sosiaalipuolelle myöskin, nehän ovat Vaasassa jo yhtä.  Käytännössä tuo merkitsee sitä että Laihia ostaa ulkoista palvelua Vaasalta summalla,  joka on noin 60-70 prosenttia burjetista.  Tässä on syntymässä lossivahti syndooma.  (lossivahti palkattuna ilman lossia). 


En tiedä tuleeko tämä sinulle yllätyksenä mutta laita googleen haku "PARAS" -hanke ja perehdy mitä se tarkoitaa. Se merkitsee että pitää olla 20 000 asukkaan pohja terveydenhuollossa ja se on siis valtiolta tullut ulkoinen kuntapakotus. Kun olet lukenut ja perehtynyt asiaan jatketaan keskustelua lisää.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 15. 05. 2008 06:06
Vastustinko mielestäsi herkkoo "paras" hankkeen henkeä ?  Yritä ensin opetella ymmärtämään mitä toiset kirjoittavat,  ennen kuin ryhdyt ojentamaan heitä. Tulee helpolla puhuttua eri asiasta,  kun toimit tuolla tavalla.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 15. 05. 2008 06:06
Tämä PARAS-hanke ei pitäisi olla enää uutta tietoa kenellekään?

Esim.

http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=1817.msg43829#msg43829

Perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut tulee järjestää vähintään 20.000 asukkaan asukaspohjalla ja toisen asteen koulutus 50.000 asukkaan asukaspohjalla.


Samahan koskee kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä, esim. samalla tavalla luodaan PARAS-hankkeen terveydenhuoltopalvelut  esim. Suupohjan kunnat Kauhajoki, Teuva, Karijoki Isojoki. Kurikan ympäryskunnat Kurikka, Jurva, Jalasjärvi, Ilmajoki yms. jne.

PARAS-hankkeessa kukin kunta saa puitelain raamein itse päättää, mikä on sopivin peruspalvelujen järjestämisen malli. Mikä tarkoittaa edelleen sitä, että päätöksiä voidaan myös muuttaa tarvittaessa.

Puitelaki tuli voimaan 23.2. 2007 ja sen voimassaolo kestää vuoden 2012 loppuun.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 15. 05. 2008 15:03
Kun kuntaliitot ajautuivat umpikujaan, niin oli jäljellä enää yksi vaihtoehto eli oli annettava avoin "vekseli" Vaasalle!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 16. 05. 2008 06:06
Laihian tilannetta voi verrata oikeastaan tapaukseen jossa Maanvilelijä päättäisi eräänä keväänä että hämpä istuu kannon päälle katselemaan,  millaiselta työnteko näyttää sivusta katsottuna.

Näimpä hän soittelee ja neuvottelee tovin,  kotvan kuluttua hän saa vuosisadan idean päätteeksi,  vuosisadan sopimuksen että urakoitsija tulee omien vehkeiden ja tarvikkeiden sekä siementen kanssa tiluksille.

Isännälle jää vain vaivainen laskun maksun vaiva,  mutta sekin hoituu suoraveloituksellla nätisti,  tarvitsee vain kerran antaa valtuutus.  Niimpä....Helppoa.

Unessa joku viljelijä saattaa kokea tuollaisen onnen, mutta todellisessa elämässä on aivan sama tuollaisen raskaan päivän tullessa, kun uupumus syö miestä.   Myydä koko tila eniten tarjoavalle iltaan mennessä.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 16. 05. 2008 16:04

Sanoisin pikemminkin että tilanne on valtion toimien taholta saatettu samaan kuin DDR:ssä aikoinaan, maajusseilta kysyttiin haluaako liittyä kolhoosiin vapaaehtoisesti vai ei, ja lopuksi ilmoitettiin että liittyminen ei ole pakollista mutta kaikki liittyvät... Alles ist klar
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kari Lajunen on 16. 05. 2008 19:07
En ole seurannut yhtään tätä osiota mutta aavistan, että kyseessä
olisi liittyminen Vaasan kanssa.  Eikö sellainen olisi kunnia?
Pikkuinen Laihia suurkunnaksi yhdessä yössä.
Jonain päivänä se ei ehkä ole mahdollista.  Ajatelkaa nyt. 
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 16. 05. 2008 22:10
Kuka antaisi järkeä Laihian johdolle, että nyt on kuntaliitoksien aika tai viimeinen hetki!
Ostopalvelut ovat vain hätäratkaisu eli käteen jäänyt vaihtoehto kun ei ole osattu päättää aikanaan Laihian tulevaisuutta!
Tähän on meidät johtanut ns. Sauli Tuomelan ajopuuteoria!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 17. 05. 2008 10:10
Ostopalvelut ovat vain hätäratkaisu eli käteen jäänyt vaihtoehto kun ei ole osattu päättää aikanaan Laihian tulevaisuutta!

Noh tuohon kyllä vaikutti muiden Kyrönmaan kuntien kannanotot mm. ylimääräisistä rakennuksista Tervajoelle, Isokyrön lipeäminen Seinäjoen kelkkaan yms. että koetetaan pitää se koko totuus eikä vain osatotuuksia mukana...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 17. 05. 2008 20:08
Kuntayhtymä on hyvä esimerkki, yhtenäisen Kyrönmaan perustamisesta, kuntaliitoksella.
Koko sen olemassaolon aikana on "hyvä henki" ollut kaukana Ky:ssä.
Tuskin tuo Tervajoen rakennukset oli mikään syy lipeämiseen.
Järkevä vaihtoehto on Vaasa, kyllä herkkoo varmaan ymmärrät sen varsin hyvin.
Yhtenäiseen Kyrönmaahan ei ole enää mitään hinkua.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 17. 05. 2008 22:10

Pikkuinen Laihia suurkunnaksi yhdessä yössä.

Laihian pinta-ala 508,42 km2
Vaasan pinta-ala 397,45 km2

Kyllä meillä  on edelleenkin suurempi kunta kuin Vaasa...


Jonain päivänä se ei ehkä ole mahdollista.  Ajatelkaa nyt. 


Onneksi ei. Miksi vaihtaa huonompaan joka ei pysty pitämään täällä edes nykyisiä hyviä palveluja, täällä tarjottiin  jotain haisevaa ja saastuttavaa vaasalaista dösää  että kulkekaa sillä 50 km hoitamassa asioitanne, kiitos mutta ei kiitos, meillä on tietyt palvelustandardit joihin on täällä totuttu...

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 18. 05. 2008 18:06

Kyllä meillä  on edelleenkin suurempi kunta kuin Vaasa...


Tuosta pääseekin kysymykseen mikä on suuri kunta ja mikä pieni, onko se maantieteellinen koko vai joku muu tekijä.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 18. 05. 2008 18:06
Nyt herkkoo on asiat niin että sinulla ei ole jäljellä muuta  kuin sopeutuminen siihen että Laihia liitetään Vaasaan.  Mustasaari ja Vaasa ovat käyneet jo keskinäiset tunnustelut ja päätyneet ratkaisuun,  jossa alue yhtenäistetään.

Käsittääkseni parasta mitä Laihialaiset päättäjät voisivat vielä tehdä,  olisi se että he laittaisivat keskustaajamansa kuntoon ja huolehtisivat siitä että paikallinen perusterveyden hoito pystyisi toimimaan mahdollimman kauan sen jälkeen Laihialla,  kun liitokset ovat tapahtuneet.

Liitosten myötä saadaan luopua omasta lukiosta, jolloin tilaa kouluilla on runsaasti.  Hulmin ongelmakin voi ratketa joustavasti.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 18. 05. 2008 21:09

Mitä järkeä on kunnassa josta kaikki palvelut ja koulut on poistettu? Kuka hullu sellaisessa kunnassa  enää suostuu asumaan josta valta on luovutettu yksikielisesti suomalaisilta RKP:lle ja vanhalle sortovallalle?  Näiltä palstoilla olen ensimmäistä kertaa eläissäni lukenut jonkun iloitsevan siitä että koulut lopetetaan? Onko tässä jokin henk koht katkeruus lukiota kohtaan?  Etkö itse aikanasi päässyt lukioon ja haluat kostaa sen kaikille?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 19. 05. 2008 04:04
Huomaan herkkoo että olet tunteen vallassa kirjoitellut ja purkanut pahaa mieltäsi kanssa kirjoittajiin. Mutta kohteesi on ollut täysin väärä.  Luulen että sinulla on joku taustajoukkokin,  joka on ollut toisella kannalla yhteiskunnan kehityksestä,  kun mihin se nyt todellisuudessa näyttää menevän. Siksi olet noin kiihkeästi tuomitsemassa niitä,  jotka yrittävät tehdä parhaansa tässä muutosprosessissa, joka vääjäämättä nyt tapahtuu, koska toisinkaan ei ole haluttu tapahtuvan, tai ei ole riittävästi ollut kannatusta toisenlaiselle ratkaisulle, menneenä viitenätoista vuotena.

Olit kiihkeässä tilassasi tullut myöskin siihen käsitykseen että politiikassa toimittaisiin jonkin henkilökohtaisen ongelman kannustamana,  joksi olit nimennyt tällä kertaa mahdollisen pääsykokeissa hylkäämisen. Ja siitä seuranneen trauman sitten aiheuttaneen jonkinlaisen, elämäikäisen koulun vihaamisen sekä vastustamisen. Voi hyvä herkkoo, jos olet itse tuollaisilla tai tuonkaltaisilla motiiveilla matkassa,  yhteisten asioiden hoitamisessa,  olet täysin hakoteillä.  Käsittääkseni politiikkaa voi kestävästi ja pitkäjänteisesti harjoittaa vain henkilöt,  joilla ei ole mitään henkilökohtaista siinä mukana.

Jos kuitenkin politiikka alkaa tuntua henkilökohtaiselta. Niin silloin on syntynyt ainakin yhtä vakava ongelma,  kun on syntynyt miehellä,  joka on tullut ryypänneeksi kuusi viikkoa yhteen putkeen.  No minusta ei tarvitse herkkoo olla huolissaan,  sillä teen näitä yleishyödyllisiä politikointeja vain harrastusmielessä ja yhteistä hyvää tavoitellen, kuten kunnon kansalaisten kuuluukin, veronmaksajia ja kansalaisia,  en kuitenkaan suostu harhauttamaan,  uskottelemalla heille jotain,  mikä ei enään ole tästä reaalimailmasta.  Niin kuin sinä usein ajoin yrität heille esittää, muun muassa tässä Laihian itsenäisyystaistelussa,  jota käyt edelleen,  vaikka sillä ei ole enään mitään pohjaa.

Tuo pohja putosi pois,  kun laajentunutta suurempaa Laihiaa ei saatu aikaan,  nimellä Kyrönmaa. Muistaakseni noissa käänteissä et ollut mukana lainkaan, et ainakaan sen yhteisen Kyrönmaan pulustajana.  Vastustajana saatoit olla, kun olet noin kova itsenäisyystaistelija.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Professional on 19. 05. 2008 20:08
Huomaan herkkoo että olet tunteen vallassa kirjoitellut ja purkanut pahaa mieltäsi kanssa kirjoittajiin.....

.....Vastustajana saatoit olla, kun olet noin kova itsenäisyystaistelija.

 Ten Points.

 Herkkoolle kuitenkin plussaa järkkymättomästä periaatteesta.

 Liekö Kolmoselle sukua..
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 20. 05. 2008 20:08
herkkoo on "itsenäisyystaistelija" ja järkkymätön periaatteensa puolustaja,
mutta muutosprosessi täällä on " kovaa vauhtia etenemässä". (toivottavasti)
Kuten OW:kin tuolla toteaa, että "jäjellä ei ole muuta kuin sopeutuminen siihen että Laihia liitetään Vaasaan"
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 20. 05. 2008 23:11
herkkoo on "itsenäisyystaistelija" ja järkkymätön periaatteensa puolustaja,
mutta muutosprosessi täällä on " kovaa vauhtia etenemässä". (toivottavasti)
Kuten OW:kin tuolla toteaa, että "jäjellä ei ole muuta kuin sopeutuminen siihen että Laihia liitetään Vaasaan"


Mikä "muutos" prosessi, ei sellaista ole kuin näillä palstoilla höyryävien päissä? :)

Laihia karavaani puksuttaa eteenpäin, rakit räksyttää takana...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 21. 05. 2008 07:07
Quote from: herkkoo

Mikä "muutos" prosessi, ei sellaista ole kuin näillä palstoilla höyryävien päissä?

Laihia karavaani puksuttaa eteenpäin, rakit räksyttää takana...


Mä taidan olla koko ajan ymmärtänyt sinut väärin, hoho.
Sinähän olet huumorimies. Aivan hauskin kaikista. :)
Anteeksi herkkoo, kun räksyttäjäksi menin epäilemään...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 21. 05. 2008 07:07
Quote from: herkkoo

Mikä "muutos" prosessi, ei sellaista ole kuin näillä palstoilla höyryävien päissä?

Laihia karavaani puksuttaa eteenpäin, rakit räksyttää takana...


Mä taidan olla koko ajan ymmärtänyt sinut väärin, hoho.
Sinähän olet huumorimies. Aivan hauskin kaikista. :)
Anteeksi herkkoo, kun räksyttäjäksi menin epäilemään...

Sitä vaan ihmettelen että kuka näitä juttuja keksii lämpimikseen ja levittelee "suurina" totuuksina? Mitään sen kummempaa ei ole tekeillä kuin mitä yhteistyötä kunnat muutenkin tekee keskenään, ja siitäkin vähästä onnistutaan tekemään vääriä johtopäätöksiä...

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 21. 05. 2008 09:09
Sitä vaan ihmettelen että kuka näitä juttuja keksii lämpimikseen ja levittelee "suurina" totuuksina?
Tässä yksi "totuus" lisää herkkoo!

Hei herkkoo!
 
Laihialla pelätään liitoksia enemmän kuin Mustasaaressa!
Niemistön vertaus on Hänestä osuva, että kun Monacokin on itsenäinen ja hyvin menee, niin kyllä Laihiallakin!
Pelkkä liitos-sana on pahin kirosana mitä on keksitty Laihian ”isöaurinkoisille”!
 
Laihian kohtalon kellot soivat nyt jo lujasti!

Faktaa Sauli Tuomelan (sopimuspetturi eli kun kerran pettää niin aina….) valtakauden toiminnasta eli ainut elinehto on liittyä jonkun kanssa muuten käy todella huonosti ja asialla on kiire:

1. Velat ovat nousseet 229 %?
2. Veroäyriä on nostettu kahdesti eli ennätys sekin eli tätäkään ei ole tapahtunut ainakaan 24:ään vuoteen?
3. Kiinteät menot ovat kasvaneet vuosittain 10,3 miljoona mummonmarkka eli olemme rakentaneet kestämättömän kulurakenteen?
4. Väkiluku on kasvanut tällä kaudella vain yhdellä per vuosi?
5. Vaasalle on annettu avoin vekseli 63 % budjetista?
6. Olemme maksumiehiä, mutta emme päättäjiä nykyisellä mallilla eli rahat ja valta meni?
7. Kaikki maksut on nostettu huippuunsa?
8. Elinkeinoelämä on hyytynyt eli ei rakenneta enää liiketilaa tälläkään valtuustokaudella?
9. Kaavat jumissa eli ei hallita asiaa?
10. Käräjöinti ainut mikä jatkuu ja vie meiltä loputkin imagosta?
11. Olemme paniikissa, mutta sitä ei ole johtajamme vieläkään huomanneet vaan suojelevat mennyttä?
   Jne.
Ei todella hyvältä näytä!!!!

Ainut ratkaisu on 106.000 asukaan kunta johon mekin tulemme osana kuulumaan!
 
Terveisin
Antti

Antti Ruostetniemi
rakennusneuvos, DI RI rkm
Vaasantie 432
Ruto 66420
gsm  0400 314151
puh  06 4761111
antti.ruostetnieni@netikka.fi
 
 
216 §
VAASANSEUDUN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN EDUSTAJIEN EVÄSTÄMINEN¨

EI JULKINEN

Vaasanseudun yhteistyötoimikunta kokoontuu 26.05.2008.

Kunnanvaltuusto on valinnut 27.01.2005  yhteistyötoimikunnan seuraavaan kokoonpanoon:

Varsinainen jäsen:                             Henkilökohtainen varajäsen:

Niemistö Jussi                           Riippi Heikki
Ruostetniemi Antti                     Tuomela Sauli
Visuri Kaija                             Viianen Hannele
Örni Karita                                           Harri Marja-Liisa

Esittelijän ehdotus:

Kunnanhallitus päättää evästää Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan jäseniä  seuraavasti:

Laihian kunta toteaa, että palvelurakenneuudistusta Vaasan seudulla tulee jatkaa kun tavoitteena on elinvoimainen, dynaaminen, kasvava ja kilpailukykyinen seutu, joka tarjoaa kuntalaisilleen tehokkaasti järjestetyt palvelut.
Laihian kunta on valmis osallistumaan sellaisen selvityksen tekemiseen, jonka tavoitteena on yhteistyön ja yhteistyörakenteiden lisääminen.
Laihian kunta ei osallistu tässä vaiheessa työssäkäyntialueen käsittävän kunnan muodostamista koskevaan selvitykseen.

Päätös:

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi keskustelun aikana jäsen Risto Saharisen ehdottaneen, että Laihian kunta osallistuisi myös selvitykseen työssäkäyntialueen käsittävästä kunnasta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Risto Saharisen ehdotus raukeaa kannattamattomana.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän päätösehdotuksen.
~


Terveisin

Jari Peltonen
vs. hallintojohtaja
 
Laihian kunta, hallinto-osasto
Laihiantie 50 (käyntiosoite), PL 13 (postiosoite)
66400 LAIHIA
puh. 4750413, 050-3068881
e-mail jari.peltonen@laihia.fi
 
Kysyn vielä miksi näin tärkeää asiaa salaillaan eli todetaan EI JULKINEN!
Onko jollakin ketunhäntä kainalossa ja viedään narusta?
Miksi päätös ei kestä päivänvaloa?
T. Antti


herkkoo meneikö tässä jokin väärin vai mistä on kyse?
 
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 21. 05. 2008 10:10

Tuossahan on muuten mustaa valkoisella se mitä olen arvioinutkin näistä "muutos" -hankkeista, mutta tämä että menet julkistamaan jotain  ei-julkista tietoa ilmeisestikin ilman mitään lupia niin siitä saattaa joutua vielä leivättömän pöydän ääreen?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 21. 05. 2008 12:12
Herkkoo oli päässyt siihen käsitykseen että mitään yhteistyö tai liitosneuvotteluja ei käytäisi Vaasan seudulla.  Aikaisemmin jo totesin että Vaasa ja Mustasaari ovat löytäneet jo toisensa,  siksi Laihiankin kannattaa nyt lähteä eteenpäin eikä torjua tulevaa.

Tuon Antin tekstin perusteella voi todeta että niitä sittenkin käydään,  hyvä niin. Tietenkin se on lonnollista että niin pitääkin tehdä,  kun aikaisempien tohelointien seurauksena ajauduttiin kuntana, murto osaan siitä vahvuudesta,  missä oltiin vielä pari vuotta sitten.

Neuvottelu ryhmä on näemmä valittu siten että lopputulos olisi veronmaksajalle mahdollisimman raskas. Toisin sanoen minkäänlaisia helpotuksia veronmaksajan taakkaan ei ole luvassa. Jos lähdetään asenteella että vain yhteistyöstä keskustellaan, niin koko touhu on täysin turhaa teatteria, sellainen ei hyödytä Laihiaa,  eikä ketään tällä seudulla.  Tuollaiseen asiattomuuteen ei saisi enään päättäjien syyllistyä. Kun tiedetään että asukkaat ja veronmaksajat,  ovat tuon koko teatterin maksajia.

Jos taas nuo samat päättäjät olisivat saaneet aikaan yhtyneen Kyrönmaan,  niin ymmärtäisin täysin sen että silloin etsittäisiiin hyviä yhteistyö käytäntöjä muiden alueen yhteisöjen kanssa. Nyt kun onnistuttiin ajautumaan "pikkutalon Jusseiksi" niin tuota mahdollisuutta ei enään ole.

Olen sanonut ja sanon vieläkin että Laihian metsät on laitettava myyntiin, samoin kun kaikki muukin omaisuus jota kunta ei tarvitse. Sitten saatavilla myyntiituloilla laitetaan keskustaajama kuntoon ja valmistaudutaan hyvin perusterveyden huollon toimimiseen samoin kun sosiaalipuolen palvelujen paikallisen toimivuuden parantamiseen.  Jolloin yhdistyminen suureen kokonaisuuteenkin onnistuu parhaiten,  koska niin tulee jokatapauksessa käymään tavalla tai toisella. Se on vain ajan kysymys.

On aivan uskomatonta mitä kunnan johtomme nyt yrittää, kun ottaa huomioon että lähes jokainen kansalainenkin tämän kunnan alueella  ymmärtää että Itsenäistä tulevaisuutta Laihian kuntana ei enään ole. Tietenkin se kylän nimenä säilyy ja siten säilyttää arvokkuutensa.  Nyt hieman jäitä hattuun ja torjunta pois päältä, koska jos edelleen niin tehdään, saadaan vielä suurempi halla Laihialaisille asukkaille,  kun mitä nyt tähän mennessä on jo tehty.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 21. 05. 2008 15:03
Maakunta
Maalahti halua selvittää kuntaliitosta

Julkaistu: 21.05.2008 17:03

Maalahdessa halutaan tutkia mahdollisuudet muodostaa Vaasan työssäkäyntialueen käsittävä kunta. Samaan aikaan on selvitettävä kuntien välisen yhteistyön ja yhteistyörakenteiden lisäämistä Vaasan seudulla.

- Suhtautuminen molempien vaihtoehtojen tarkasteluun on Maalahden kunnanhallituksessa myönteinen, sanoo kunnansihteeri Mats Brandt.

Näin muualla, mutta ei Laihialla!

herkkoolle minä tiedän kyllä 24 vuoden kokemuksella, että kyseessä oleva asia on kuntalaisia koskeva eikä mikään "isäaurinkoisten" salakähmäisyyden kohde!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 21. 05. 2008 17:05
Herkkoo voitko sinä kuntalaisena hyväksyä tälläisen salailun kuntalaisia kohtaan mitä tämä Antin julkituoma evästys jälleen kerran toi esiin?

Tajuatko että tällä salailulla ja neuvottelu haluttomuudella yritetään suojata vain "paskan tärkeiden" poliitikkojen tulevaisuutta hallitus ja valtuustosalissa.

Ymmärräthän Herkkoo sen ettei esim. Niemistöllä ja Visurilla olisi mitään asiaa valtuustoon saatikka sitten hallitukseen mikäli liittouduttaisiin johonkin suurempaan yhteisöön.

Voisitko Herkkoo ilmaista meille täällä palstalla kenenkä etujen mukaista on tämä kunnan haluttomuus neuvotella kenenkään kanssa yhtään mistään.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 21. 05. 2008 17:05
Jos lähdetään salamyhkäisyyden tielle, siitä ei hyvää seuraa. Asukkaat saavat elää
epätietoisuudessa, monestakin asiasta.
Miksi monet asiat ovat menneet sen salaperäisyyden verhon taakse?
Luulisi, että nyt jo olisi opittu avoimempaan tiedottamiseen, yhteisistä asioista.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 22. 05. 2008 03:03
Jos lähdetään salamyhkäisyyden tielle, siitä ei hyvää seuraa.


Sanoisin että jos vaasa advokaatit lähtee laittomuuden tielle, siitä seuraa vielä vähemmän hyvää. Mutta se ei tainnut olla tarkoituskaan...

Sitä paitsi Laihiahan tekee jo paljon yhteistyötä naapurikuntien kesken, eikö mikään ikinä riitä...?

ja vielä kohta velat, Laihian velkaantuneisuus per asukas on puolet siitä mitä on Vaasassa, ilmeisesti tuohon Vaasan velkaantuneisuuteen pitäisi siis kuitenkin pyrkiä...?

http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/jul/ktt/ktt_fi.asp


Laihialla velkaa    857 € / asukasta kohden
Vaasalla velkaa  1312 € / asukasta kohden

2006 Suhteellinen velkaantuneisuus, %       

Laihia    30,3

Vaasa    35,5


Laillisuuden ja Laihian puolesta, puhtain asein...


Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 22. 05. 2008 07:07
herkkoo, mutta mm. Laihian velka on tullut lyhyellä aikaa eli sopimusrikkuri Sauli Tuomelan ohjaamana saatikka nyt muista negatiivisista asioista puhumattakaan!
Jos ei hallitse omia kuvioita, niin miten voi onnistua yhteisten asioiden hoidossa ja nyt se on tämä todistettu ja nähty herkkoo sekä laihialaiset maksavat tämän kaiken eli et yksin Sinä!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 22. 05. 2008 07:07
Lopeta jo herkkoo tuo pskan puhuminen. Älä näytä lukuja, kun et niistä mitään ymmärrä.

Olet tuohon Vaasankin velkaan saanut kaiken kattavan vastauksen, mutta Sinulle ei todellakaan mikään riitä. (Tämä on tuuleen huutamista.) Eli sinulle on annettu niin paljon tietoa, että se aivan varmasti riittää. Sitä tietoa et kuitenkaan osaa käyttää, vaan suljet kaiken faktan oman fiktiivimaailmasi ulkopuolelle.

Ymmärrätkö herkkoo velan ottamisen ja investoinnin eron?? Ymmärrätkö että Vaasa on tämän työssäkäyntialueen ainut kunta, jota ei tueta verovaroin. Vielä kerran, ymmärrätkö, että Vaasa on näistä kunnista se ainut kunta, joka tuottaa voittoa? Ymmärrätkö, että siis muut tuottavat tappiota? Aikuisten oikeesti!!

Mikäli jotain ymmärtäisit, niin ymmärtäisit, että Vaasalla on varaa investointinsa maksaa.

Ja jos jotain ymmärtäisit, niin pitäisit ison suusi kiinni. Nimittäin...

...Vaasa kun tarjoaa jotain sellaista, jota sen ei kannattaisi tarjota. Yksityisellä puolella ei koskaan tarjottaisi tälläistä fuusiota. Tämäkin on niin 100%:nen fakta, kuin olla ja taitaa.

On hyvin erikoista, että kuntapäättäjissä on henkilöitä, jotka pitävät tätä Vaasan tarjousta sellaisena, että se pitää kyseenalaistaa ja Vaasan tarjous on varmasti voimassa ikuisuuden... Näinhän ei ole. Kuntapäättäjien tulisi ymmärtää, että tämän kevään aikana liitos olisi pitänyt saada aikaan. Sillä uusi valtuusto Vaasassa saattaakin olla kuntaliitosta vastaan ja kuinka velkaantuvan ja ikääntyvän naapurikunnan sitten käy??

Tämä esittämäni kysymys ei ole fiktiivinen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 22. 05. 2008 08:08
Lopeta jo herkkoo tuo pskan puhuminen. Älä näytä lukuja, kun et niistä mitään ymmärrä.

 Vielä kerran, ymmärrätkö, että Vaasa on näistä kunnista se ainut kunta, joka tuottaa voittoa? Ymmärrätkö, että siis muut tuottavat tappiota? Aikuisten oikeesti!!Laihialla ylijäämäinen tilinpäätös

tiistai 08.04.2008


"Laihia teki viime vuonna ylijäämäisen tilinpäätöksen. Poistoero- ja rahastomuutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 141 863,66 euroa.

Vs. hallintojohtaja Jari Peltonen pitää tulosta kohtuullisen hyvänä.

Verotuloja kertyi viime vuonna 20 139 091,75 euroa, mikä on 639 091,75 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa ja 320 091,75 muutettua talousarviota enemmän."


http://www.pohjalainen.fi/arc_article.jsp?article=318835

No tuota, aiotko onnitella hyvästä tuloksesta :)  Alkaa oikeestaan jo kyllästyttämään kumoamaan vääriä tietoja, että voitaisko siirtyä jo pikku hiljaa asialinjoille...


Ja otetaan tähän vielä Mustasaaren tilinpäätöksiä:


Kertynyt ylijäämä yhteensä, miljoonaa euroa
   

2002 5,9
2003 8,9
2004 9,2
2005 8,4   
2006 8,5


http://www.mustasaari.fi/fi/document.aspx?DocID=8997&TocID=35


Ja jos jotain ymmärtäisit, niin pitäisit ison suusi kiinni. Nimittäin...


Luoja varjelkoon Laihiaa ja muita kuntia tältä Vaasan aggressiolta :( Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 22. 05. 2008 08:08
Sanon suoraan niinkuin asia on: Vasen saappaanikin on viisaampi kuin herkkoo. Menehän herkkoo takaisin koulun penkille. Aloita aivan liiketalouden ja matematiikan perusteista.

Saa muut jatkaa tästä.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 22. 05. 2008 08:08
Jos kunta tuottaa tappiota, se on paha.

Sitten kun ilmenee että kunta tuottaa voittoa, sekin on paha! ?

Jonkinlaista alkeellista johdonmukaisuutta voisi sentään toivoa näihin "keskusteluihin"... Ei muuten mikään  ihme että useimmat keskustelijat ilmoitti lähteneensä kesälomalle, koska tämähän on aivan sama kuin metsän puille huutelisi, mikään informaatio ei näytä menevän koskaan perille...

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 22. 05. 2008 08:08
herkko...neuvo miten tehdään budjetti vuodelle 2009 kun kiinteät kulut kasvoivat jo vuonna 2007 10,3 miljoonaa mummonmarkkaa ja velat ovat nousseet 229 % sekä veroprosenttia on nostettu jo ennätykselliset kaksi kertaa sopimusrikkuri Sauli Tuomelan valtakaudella?
Kulurakenne on päästetty kasvamaan aivan kestämättömäksi eli ei hallita sitä.
Ainut pelastus on fuusioitua 106. 000 asukaan kunnaksi herkkoo!
Lintukotomme särkyy nyt taloudellisista syistä Sali "pettäjä" Tuomela ammattitaidottomuudesta!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 22. 05. 2008 08:08

Antti osaatko sanoa suoralta kädeltä yhtäkään kuntaa jossa ei kustannukset olisi nousseet? Pitääkö Laihian olla jokin ylimaallinen yyberkunta jossa ei koko maan kustannustason noususta tarvitse välittää mitään?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: EX-Vaasalainen on 22. 05. 2008 08:08
Kuntatalous
Kuntien talouden perustana toimii niiden verotusoikeus. Noin kaksi kolmasosaa kuntien rahoituksesta perustuu kunnallisveroon ja kiinteistöveroon sekä erilaisiin kuntalaisilta perittäviin maksuihin. Loput tulot muodostuvat valtionosuuksista [2]. 1990- ja 2000-luvulla valtio on toteuttanut pienituloisten veronalennuksia korottamalla kunnallisverovähennystä, mutta samanaikaisesti kunnat ovat nostaneet veroprosenttiaan.

1990-luvulta valtio on maksanut 1/2–2/3 kunnille määräämistään uusista velvoitteista[3], mikä on johtanut kunnallisverojen nousuun. Tämä on aiheuttanut monille kunnille talousvaikeuksia. Näihin ja muiden syiden takia aiheutuneeseen rahapulaan myöntää valtio harkinnanvaraista avustusta tarvittaessa.

Kuntien määrän vähentäminen on ollut esillä poliittisessa keskustelussa, sillä etenkin pienten kuntien mahdollisuudet järjestää lakisääteiset palvelut ovat viime vuosina vaikeutuneet. Suomessa on nykyisin esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna paljon kuntia, ja niillä on lisäksi paljon tehtäviä. Kuntien määrän vähentämisen etenkin kuntia yhdistämällä katsotaan parantavan hallinnon tehokkuutta.


http://fi.wikipedia.org/wiki/Kunta
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 22. 05. 2008 09:09
"Analyssin vasemmalle saappaalle", että esitä perusteet ja faktaa eli nyt soitat suutasi ilman perusteita! Teet turhaa itsestäsi turhan puhujan eli anteeksi..et ole enää uskottava!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 22. 05. 2008 10:10
Parahin Antti,

Perusteet esitin #135 ja siihen herkkoo #136, sitten oli vasta vasemman saappaan vuoro #137:

Osa kirjoituksestani #135 herkkoolle, uudelleen:


"Olet tuohon Vaasankin velkaan saanut kaiken kattavan vastauksen,

Ymmärrätkö herkkoo velan ottamisen ja investoinnin eron?? Ymmärrätkö että Vaasa on tämän työssäkäyntialueen ainut kunta, jota ei tueta verovaroin. Vielä kerran, ymmärrätkö, että Vaasa on näistä kunnista se ainut kunta, joka tuottaa voittoa?

Mikäli jotain ymmärtäisit, niin ymmärtäisit, että Vaasalla on varaa investointinsa maksaa."
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kari Lajunen on 22. 05. 2008 10:10
Pyydän, että yksityistä nimimerkkiä ei solvattaisi.  Nimittely suunsoittajaksi on
jo aika lähellä.  Minä valvon täällä nyt ja te ette halua, että puutun teksteihin.

Olkaa ystävällisia ja malttakaa mielenne ja keskustelkaa kuten keskustelisitte
teatterin aulassa väliajalla.

Ystävällisin terveisin.

Kari Lajunen
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 22. 05. 2008 10:10
Parahin Antti,

Perusteet esitin #135 ja siihen herkkoo #136, sitten oli vasta vasemman saappaan vuoro #137:

Osa kirjoituksestani #135 herkkoolle, uudelleen:


" "Olet tuohon Vaasankin velkaan saanut kaiken kattavan vastauksen,

Ymmärrätkö että Vaasa on tämän työssäkäyntialueen ainut kunta, jota ei tueta verovaroin.

Väitätkö tosissasi ettei Vaasaa tueta verovaroin?

Mitäs ovat sitten nämä valtionosuudet jota Vaasakin sai yli  80 miljoonaa vuonna 2006? Sekö ei ole tukemista verovaroin?


TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA JA TULOSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
14
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2006


Valtionosuudet 80 882 337,00


http://www.vaasa.fi/Link.aspx?id=534773


Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 22. 05. 2008 10:10
Onko herkkoo tuo valtionosuus (80 milj.) tukea, vai esim osa Vaasan alueelta kerättyä arvonlisäveroa tms.?? Vaasahan on kuitenkin ainut näistä kunnista, joka on nettomaksaja ja muut saajia. (Tämänkin tiedon olet saanut aikaisemmin.)

Löytyykö sinulta laajaa tilastoa kaikesta? Eli tämän alueen kuntien kaikesta verokertymästä, alvit, kunnallisverot, yhteisöverot ja kaikki muut verot listautettuna? Sekä vastaavasti "tuet" joita kunnat saavat ja mihin tuet perustuvat??

Tilastollisesti Vaasa on Suomen vientivoittoisin kunta. Se merkitsee todella paljon Suomelle, mutta en tiedä merkitseekö se mitään verotuksellisesti.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 22. 05. 2008 11:11
Jos kunta tuottaa tappiota, se on paha.

Sitten kun ilmenee että kunta tuottaa voittoa, sekin on paha! ?

Jonkinlaista alkeellista johdonmukaisuutta voisi sentään toivoa näihin "keskusteluihin"... Ei muuten mikään  ihme että useimmat keskustelijat ilmoitti lähteneensä kesälomalle, koska tämähän on aivan sama kuin metsän puille huutelisi, mikään informaatio ei näytä menevän koskaan perille...


Se miten se kuntien voitto tehdään, siitä olisi keskusteltava. Perustuuko se tukiin tai työntekijän toisesta kunnasta tienaamiin veromarkkoihin.. Voisihan olla oikeudenmukaisesti niin, että rakennelma olisi toisenlainen. Nyt järjestelmä ei tue kuntien luovuutta (työllistämistä) ja sillä ei tätä Suomea pitkälle rakenneta.

Onneksi Suomessa on tarpeeksi yrittäjiä ja vientiyrityksiä, jotka pitävät tätä maata hengissä. Tämä sama ilmapiiri pitäisi saada tarttumaan myös kuntien virkamiehiin ja päättäjiin. Siinä auttaisi tehokkaasti rakenteiden muuttaminen.

Eli tuki (verorahojen kohdistaminen) tulisi kohdistaa suoraan itse (vienti) työllistämiseen, nykyisen kuntien asuttamisen sijaan. Siten varmistettaisiin Suomen tulevaisuus. Se kun on paljon tärkeämpää, kuin kuntien tulevaisuus.

Täällä keskustellaan rakennemuutoksesta. On siis syytä laittaa keskustelun pääpaino siihen, miten tämän työllisyysalueen kunnat pärjäävät tulevaisuudessa ja miten Suomi pärjää tulevaisuudessa. Vaasalla on aivan erilainen pohja kuntatalouden hoitoon jatkossa, kuin muilla tämän alueen kunnilla.

Mitkä ovat esim. Laihian tulevaisuuden visiot siihen kohtaan?? Voisiko Laihia pärjätä omillaan (ilman tukia) tulevaisuudessa?? Voisiko Laihia (ja kaikki Suomen kunnat) siirtyä saajan sijasta antajaksi?

Miten??
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 22. 05. 2008 11:11
Onko herkkoo tuo valtionosuus (80 milj.) tukea, vai esim osa Vaasan alueelta kerättyä arvonlisäveroa tms.?? Vaasahan on kuitenkin ainut näistä kunnista, joka on nettomaksaja ja muut saajia. (Tämänkin tiedon olet saanut aikaisemmin.)

Löytyykö sinulta laajaa tilastoa kaikesta? Eli tämän alueen kuntien kaikesta verokertymästä, alvit, kunnallisverot, yhteisöverot ja kaikki muut verot listautettuna? Sekä vastaavasti "tuet" joita kunnat saavat ja mihin tuet perustuvat??

Tilastollisesti Vaasa on Suomen vientivoittoisin kunta. Se merkitsee todella paljon Suomelle, mutta en tiedä merkitseekö se mitään verotuksellisesti.

Minulla on vain se tieto mitä on julkisesti saatavissa. Rehellisesti sanoen en ymmärrä tätä vastakkainasettelua lainkaan, sillä tosiasiassa Vaasa hyötyy naapurikunnista ja päinvastoin. Nykyinen kuntarakenne pakottaa tiettyyn kuntien sisäiseen kustannustehokkuuteen  ja mielestäni sen pitäisi olla kaikkien etu pitkässä juoksussa.  Jos olisi vain yksi iso kunta mitään vertailukohdetta ei olisi ja kuntahallinto voisi pöhöttyä kaikessa rauhassa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 22. 05. 2008 11:11
No nyt oli herkkoo hyvä mielipide!! Taidan olla samaa mieltä. +

Tästähän alkaa konsensus löytymään. Saadaan meille kaikille parempi Suomi!! Sillä kuntien rajoilla ei käytännössä tehdä mitään. Vastakkain asettelu on todellakin turhaa. Minä asuisin aivan mielelläni Laihian kanssa samaa kaupunkia.

(Vertailut on tulevaisuudessa laskennallisesti mahdollista tehdä vaikka kuinka pieninä osina, esim. kaupunginosittain.)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 23. 05. 2008 17:05
Tänään saimme Pohjalaisesta lukea Kouhin lausunnon kuinka Laihialaiset ovat ymmärtäneet väärin Vaasan seudun yhteistyö- ja kuntaliitosselvityksen. Hän kertoi myös "emme ole pyytäneet kunnanhallituksen lausuntoa etukäteen, vaan valtuustojen valitsema Vaasan seudun yhteityöneuvottelukunta tekee yhteisen selvitysesityksen kuntien valtuustoille."

Mikä tuossa pyynnössä oli ylivoimaista ymmärtää kaikille muille hallitusjäsenille Risto Saharista lukuunottamatta. Kunnanjohtajalta kuin myös hallintojohtajalta oli myös ilmeisesti mennyt huti tuo pyynnön ymmärtäminen.

Voisiko tästä johtuen kysyä että pitääkö vanha sananlasku paikkansa että "joukossa tyhmyys tiivistyy" ?

No nyt kuitenkin kun hallitusjäsenet Niemistö ja Visuri kuuluvat Vaasan seudun yhteistyöneuvottelukuntaan he voisivat ensi töikseen kysyä Vaasalaisilta virka-apua jatkossa tulevien selvityspyyntöjen tulkintaan ettei vain jatkossa kävisi niin etteivät kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kahdeksan hallituksen jäsentä ymmärrä naapurikuntien pyyntöjä/kyselyjä väärin.

Ajatelkaapa sellaista kauhuskenaariota että hallitusjäsenet kunnan virkamiesjohto kyydillään ajaisivatkin neuvotteluihin Kokkolaan kahdeksalla autolla peräkanaa kilometrirahoilla ja päivärahoilla höystettynä tietenkin vaikka heidät olisikin kutsuttu Vaasaan. Tälläisten tilanteiden ennalta ehkäisyn kannalta olisi erittäin tärkeää että Niemistö ja Visuri muistavat pyytää virka-apua naapureiden pyyntöjen/kutsujen tulkintaa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 23. 05. 2008 17:05

Oli todellakin järkyttävää lukea kuinka Kouhi katsoo itsevaltaisesti  oikeudekseen puuttua toisten kuntien sisäisiiin asioihin, jotain alkeellisia käytöstapoja voisi sentään odottaa, se on kai liikaa vaadittu...

Ja se on juridisesti mielenkiintoinen tilanne, jos esim. Vaasan sivuilla olisi jonkin virheen takia tai tahallisesti vuodatettu  luottamuksellista tietoa, niin sitäkö voisi Kouhin tavalla vapaasti kommentoida julkisesti ilman rangastusta?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 23. 05. 2008 19:07
Minusta on aina hienoa lukea Sahtivaarin selkeää ja ansiokasta tekstiä.  Jotenkin tulee levollinen olo. 

Järjen valoa on vielä riitävästi  jalostettavaksi.  Jos kuitenkaan mitään ei tehdä,  niin voimme laulaa pian samoin kun Venäläiset runoilijat Neuvostoliiton romahtaessa. Toivottomuuden jo pesiydyttyä  sisuksiin.  " mikä talo tämä on? kuka viinin tarjoaa? "

Sen päälle voisi vetää yhteislauluna Laihian Kunnanhallituksen ja esittelijän johdolla, vielä kappaleen "Loppunut ihminen"  ensimmäinen säe alkaa  " Kilpikonnan lailla,  käy väsymys luihini mun "
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 23. 05. 2008 19:07

Hyvä vertaus tuo Neuvostoliitto, siihen tuskin kukaan haluaa enää palata?

Kaikki pysähtyi, tehtaat pysähtyi, kauppa pysähtyi ja jopa kaavoituskin pysähtyi...

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Senja on 23. 05. 2008 20:08
Se on "järkyttävää" yleensäkin, kun henkilöitä "evästetään" kokouksiin.

Tiettyihin organisaatioihin valitaan henkilöt,
jotka toimivat kokouksissa, parhaaksi katsomallaan tavalla,
ja vielä täydessä ymmärryksessä, tehtävissään.
Mielestäni evästykset ovat ko henkilöiden ala-arvioimista.
Jokaisella tehtävään valitulla on oma harkinta, asioiden suhteen.
Jokaisella kokouksella on "oma luoteensa", miten asiat etenee.
Ketkä  siinä nyt sitten on parempia, ne evästäjät vai evästetyt ?
Oma äly, onko sekin taantumaa ?
Joten harkintaa.
Jokainen perehtyy asioihin ennen kokousta.


Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 23. 05. 2008 20:08
herkkoo on jäänyt "kovillekärryille" istumaan ja tärinä on tehnyt auttamattomasti tuhonsa herkkoossa!
On aina virkistävää ja innostavaa lukea Sahtivaarin älykästä sanomaa..kiitos eli sitä ei voi paremmin sanoa ja luulisi sen menevän perille Sinullekin herkkoo vaikka kovakärrykauteen vieläkin halajat!

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 23. 05. 2008 20:08

Odota, tarkistan asian...

Ei kyllä tämä ihan hyvälaatuinen kotimainen sohva ja hyvässä kuosissa vielä :)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Globbari on 23. 05. 2008 21:09

Hyvä vertaus tuo Neuvostoliitto, siihen tuskin kukaan haluaa enää palata?

Kaikki pysähtyi, tehtaat pysähtyi, kauppa pysähtyi ja jopa kaavoituskin pysähtyi...
Entäs tämä kapitalismi? Venäjä menee nyt menojaan ja pieni suomi siinä rinnalla vikisee.
Ketkä nyt johtavat Venäjää? Entiset marxilaiset kommunistit. Nyt haastetaan kapitalismi sen omilla avuilla.
Kyllä marxilaiset kommunistit tietävät miten yritystoimintaa hoidetaan, jos kuka!
Tässä luulisi nyt kunnon porvarin housut tutisevan, kun kommarit pyörittävät kapitalismia.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: foliohattu on 23. 05. 2008 21:09
Entäs tämä kapitalismi? Venäjä menee nyt menojaan ja pieni suomi siinä rinnalla vikisee.
Ketkä nyt johtavat Venäjää? Entiset marxilaiset kommunistit. Nyt haastetaan kapitalismi sen omilla avuilla.
Kyllä marxilaiset kommunistit tietävät miten yritystoimintaa hoidetaan, jos kuka!
Tässä luulisi nyt kunnon porvarin housut tutisevan, kun kommarit pyörittävät kapitalismia.

Mikä oli stalinistin pointti? Mikä tahansa on huippuhomma, kunhan se tulee itärajan takaa?

Sanotaan tähän vaikka niin, että matkailu avartaa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 24. 05. 2008 07:07

Hyvä vertaus tuo Neuvostoliitto, siihen tuskin kukaan haluaa enää palata?

Kaikki pysähtyi, tehtaat pysähtyi, kauppa pysähtyi ja jopa kaavoituskin pysähtyi...
Entäs tämä kapitalismi? Venäjä menee nyt menojaan ja pieni suomi siinä rinnalla vikisee.
Ketkä nyt johtavat Venäjää? Entiset marxilaiset kommunistit. Nyt haastetaan kapitalismi sen omilla avuilla.
Kyllä marxilaiset kommunistit tietävät miten yritystoimintaa hoidetaan, jos kuka!
Tässä luulisi nyt kunnon porvarin housut tutisevan, kun kommarit pyörittävät kapitalismia.


Eikös Venäjää johda nyt korporatistit eikä marxilaiset?  Itse asiassa ainoa oppositio mitä Venäjällä on, on juuri vanhat marxilaiset...

"Korporatismi viittaa yhteiskuntajärjestelmään, jossa markkinoiden hinnoista ja palkoista sopivat keskusjärjestöt. Korporatismi liitetään usein fasismiin ja on yleistä sosiaalidemokraattisissa, sosialistisissa, kansallissosialistisissa ja muissa valtiota korostavissa yhteiskunnissa. Korporatismi syntyi fasistisessa Italiassa"

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 25. 05. 2008 19:07
Onko Laihia osiosta tullut Venäjä osio? :)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 25. 05. 2008 20:08

Onko Laihia osiosta tullut Venäjä osio? :)En tiedä mutta yritystä tuntuu olevan Teuvan Tiltuilla (http://www.yle.fi/player/player.jsp?name=El%E4v%E4+arkisto%2F01387_1)   Suureen ja Mahtavaan (http://www.youtube.com/watch?v=wpKRd2xQeq8)   vaikka kaikkialla muualla maailmassa  pyritään juuri moisesta helvetin kovaa irti...


Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Professional on 25. 05. 2008 22:10
 

 Sanon minä saatana, että tällä epätoivoisesti lanseerattavalla Venäläisen totaali viisumivapaudella
 tulee vielä tutisemaan Suomessa Köyhemmänkin kansan tuulipuvun puntit
 niin kuosin, kuin  aatteenkin väristä riippumatta, eli älähän Reiska yhtään isottele.

 Pelkkä Mafiakin, kun lienee jo Suomenkin väkilukua suurempi.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 26. 05. 2008 06:06
Jussi K. Niemistön sanomaa:

"Pärjää Monacokin itsenäisenä ja hyvin menee miksi ei Laihiakin!" Jne.

Meillä on verot ja maksut nostettu sietokyvyn ylärajoille sekä velka on moninkertaistunut Jussi sinun  ja Sauli "pettäjä" Tuomelan istuskeltaessa kunnanhallituksessa! Väkiluku on pysynyt samana eli miten Sinä voit verrata Laihiaa Monacoon!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 26. 05. 2008 08:08
Jussi K. Niemistön sanomaa:

"Pärjää Monacokin itsenäisenä ja hyvin menee miksi ei Laihiakin!" Jne.

velka on moninkertaistunut Jussi sinun  istuskeltaessa kunnanhallituksessa! Väkiluku on pysynyt samana eli miten Sinä voit verrata Laihiaa Monacoon!

Jussi ei ole ehkä huomannut sellaista seikkaa, kun Laihialle muuttaa yksi asukas, niin hänellä on omaa velkaa mukanaan noin 50000-200000 €  Kun taas joku muuttaa Monacoon niiin hänellä on mukanaan yleensä omaa rahaa ja muuta omaisuutta useita satoja miljoonia euroja.

Tottakai vaikutuksetkin ovat sitten hieman erilaisia, itse asiassa Monacossa tuskin päättäjien tarvitsee tehdä mitään,  eiköhän ne rahamiehet ja naiset hoitele hommat ihan itse.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 26. 05. 2008 15:03
Maakunta
Laihia ei halua mukaan kuntaliitosselvitykseen

Julkaistu: 26.05.2008 15:33

Laihian kunnanjohtaja Hilkka Annola kertoi maanantaina, että Laihialla ei ole tarvetta lähteä mukaan Vaasan seudun kuntaliitoselvitykseen. Sen sijaan Laihia voi osallistua seudun yhteistyön lisäämistä pohtivaan selvitykseen.

Annolan mukaan Laihia ei osallistu selvitykseen, joka ei johda mihinkään.

- Jos Mustasaari tai Maalahti päättää liittyä Vaasaan, silloin asia tulee uuteen valoon myös Laihialla.

Laihian kunta antaa asiasta virallisen lausunnon elokuussa.


Laihiasta tulee "Albania" Vaasan kylkeen melkoinen aikaansaannos mm. "petturi" Tuomelalta!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 26. 05. 2008 16:04
Olipas kunnanjohtajalta (ja ilmeisesti Laihian päättäjiltä yhdessä) hyvin erikoinen päätös. Ihmetellä täytyy. Ovatkohan he itse päättäneet tämän, vai onko Mustasaari ja Maalahti saanut heidän päänsä sekaisin??

Minä näen tämän asian niin, että kun Vähäkyrö haluaa liitokseen Vaasan kanssa, niin painetta tulisi lisää, kun Laihiakin olisi samaa mieltä.

Nyt näyttää siltä, ettei Laihialla ole omaa tahtoa ollenkaan.

Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että mikäli tämänpäiväinen neuvottelu ei ole tuonut kuntaliitokseen tuloksia, emme voi kun nostaa kädet pystyyn ja odottaa (mahdollisia) pakkoliitoksia. Järjetöntä.

Edit: Parasta aikaa on Vaasassa KV:n kokous. Eikö tänään pitänyt olla se kuntien yhteinen kokous, jossa neuvotellaan (ennakkotietojen mukaan) myös kuntaliitoksen mahdollisuudesta?? Siis näiden yhdeksän työssäkäyntikunnan kesken.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 26. 05. 2008 16:04

Tämähän juuri todistaa että Laihialla on omaa tahtoa eikä ulkopuolisen painostuksen alla taivuta. Kyllä se on juuri Laihia itse joka päättää mihin liittyy vai liittyykö mihinkään.  Meillähän on noita rikkaita rajanaapureita ettei kannata pahemmin ärsyttää enää enempää...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 26. 05. 2008 16:04
Kerro siis herkkoo, mikä se Laihian tahto on?

Tätä keskustelua pitäisi käydä täysin avoimin kortein. Kyllä se on kuule herkkoo niin, että Laihian päättäjät suojelevat omaa palliaan. Päättäjien pitäisi ajaa kuntalaisten asiaa, ei omaansa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 26. 05. 2008 18:06

Kuinka tämän selittäisin, takavuosina oli sanonta että rompalle ei päästy, sinne jouduttiin, ja sama koskee tuohon Vaasaan "joutumista"  :)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 26. 05. 2008 18:06
Koita nyt herkkoo, edes joskus ylittää itsesi. :)

Minulle nimittäin käy vastaukseksi sekin, että Laihia haluaa olla itsenäinen, mikäli se näin päättää. Tai se, että Laihia liittyy vaikka Jurva-Kurikkaan, mikäli se näin päättää. Minulle käy. Mutta Laihian on kerrottava kantansa. Eihän tälläinen lasten leikki, ole mistään kotoisin.

Kortit pöytään!!

Vaasa ja Vähäkyrö ovat tähän mennessä ainoat, jotka pelaavat avoimin kortein.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 26. 05. 2008 19:07

No luulen että Laihialla on tärkeämpääkin tekemistä kuin vastailla kaikenkarvaisille  kyselijöille :)

Se olisi loputon suo josta ei tulisi ikinä loppua :)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 26. 05. 2008 20:08
Tänään kokouksessa tuli esiin Laihian tahto joka tulee kalliiksi!
Laihia pärjää kuulemma omillaan eikä neuvottele eli kohta Vaasa ilmoitta hoitakaa "sairaanna" itse!
Kunnan johto on vailla vastuuta kun näin näköalattomasti käyttäytyy!
Pohjalaisen etusivu varmasti kertoo huomenna mitä tapahtui eli tulee taas mainossivu kunnan johdolle ilmaiseksi!
Kaikki hylkii Laihiaa eli ei halua olla heidän kanssaan missään tekemisissä.

"Pettäjä" Tuomelan karisma puree  vaasalaisia laihialaisten häviöksi!

herkkoo vastuuta nyt Sinäkin itsesi lopultakin tai kohta ei ole mistä vastaat!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: pöh on 26. 05. 2008 21:09
Nolointa laihialaisille on se, että vastustetaan hallintokieleltään ruotsinkielisen Vaasan käräjäoikeuden muodostamista Vaasaan!
Mitähän vaasalaiset ruotsinkieliset ajattelevat tälläisestä laihialaisten talibaanisuomalaisten käyttäytymisestä
näin kuntaliitoskeskustelujen aikana? Taitaa Laihian tie noudattaa Vähänkyrön mallia, joskin ministeri
Kiviniemi piti Pohjalaisen mukaan Mustasaaren Lutherin käytöstä huonona; eikä syyttä!

terveisin pöh
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 26. 05. 2008 21:09

PakkoRuotsalaiset Käräjät oli muistutus siitä mikä porukka Vaasassa oikeasti määrää!

Ettei pääsisi totuus välillä unohtumaan...


Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Marjatta Vehkaoja on 26. 05. 2008 22:10
Ymmärrän niitä laihialaisia, jotka edelleen sinnittelevät itsenäisen kunnan säilyttämisen puolesta. Varmaan vaa’assa painaa Laihian kunniakas ja näkyvä asema Suomen historiassa.

Laihian ja Vaasan suhteissa näyttää vallitsevan jonkinlainen ristiriita-vaihe. Vaasa kelpasi kyllä terveydenhuollon yhteistyöalueen isäntäkunnaksi, mutta nyt yllättäen ei olla halukkaita edes selvittämään kuntaliitosta. Tämä tarkoittaa, ettei haluta edes tietää mahdollisen kuntaliitoksen etuja ja haittoja.  Päätös tästä asiasta on tällä erää tehty, ja sen on tehnyt Laihian päättäjät niin kuin oikein on. Moni voi menestyä seuraavissa kunnallisvaaleissa tämän päätöksen turvin – mutta mitä muuta saa plakkariin?

Kuntaliitoksia on tehty ennenkin. Suomen kuntajakokartta elää, mutta paikannimet näyttävät pysyvän. Mikään kuntaliitos ei poistaisi Laihiaa kartalta. Liitosmelskeissä ovat selviytyneet yhtä hyvin Koivulahti kuin Raippaluoto, miksei Laihiakin.

Erikoistumisen ja suuruuden ekonomia ovat vieneet siihen, että tarvitaan yhä laajempia ”turvaverkkoja”, harteita. Kun siellä Laihiallakin on insinöörejä, niin tehkääpä nyt muutama sormiharjoitus. Teillä on hyvät peruspalvelut, mutta ne ovat rekrytointiongelmien takia ainakin ajoittain uhanalaisia. Palvelut eivät myöskään ole yhtä monimuotoisia kuin Vaasassa. Tästä seikasta voi kehittyä ongelma kun kuntaanne muuttaa nuoria perheitä uusine vaatimuksineen.

Jos Laihia kuuluisi Vaasaan, veroprosenttimme olisivat samat – todennäköisesti ainakin aluksi 19 %, jolloin laihialaisten veroprosentti laskisi nykyisestä 0,5:llä. Tätäkin tärkeämpää on huomata, että suuremmalla väestöpohjalla on suurempi kantokyky. Mahdollisen maksajan rooliin joutuu väestönsä takia Vaasa, ei Laihia tai muutkaan naapurikunnat. Kuntaliitos on tilanne, jossa olisi sovittava tietyistä ”turvalausekkeista”. Tässä on Laihian todellinen profiloinnin mahdollisuus.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 26. 05. 2008 22:10
Jos Laihia liittyisi Kurikkaan veroprosentti laskisi 1,5:llä  -->18 % eli prosenttia alemmaksi kuin Vaasan

Ynnä turhia ruotsinkielisiä kilpiä ei tarvitsisi valmistaa -- vältyttäisiin resurssien haaskaamiselta

Vuoden 2005 tilinpäätöstiedot kertovat kuntien välisistä suurista eroista

"Kurikka on oma lukunsa

"Vuosikate asukasta kohden" -kärjestä löytyy varsinainen kuntatarina. Eteläpohjalaisen Kurikan kaupungin vuosikate on omaa luokkaansa: 2 520 euroa asukasta kohden ja vuosikate kattaa poistoista 1 074 prosenttia.

Vuosina, jolloin kunnat laittoivat sähköyhtiönsä lihoiksi, Kurikka ei laittanut. Kaupunki jäi osakkaaksi yhtiöön, jonka omistajaksi päätyi Fortum. Viime vuonna Fortumista erotettiin Neste Oil Oy, ja tämän järjestelyn yhteydessä vanhat osakkaat saivat ilmaiseksi osakkeita. Tämän ansiosta Kurikan tuloslaskelmaan merkittiin tuloksi 23 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna kaupunki saa Neste Oil Oy:n osinkoa 1,2 miljoonaa ja Fortumin osinkoa lähes 7 miljoonaa euroa. On siis paikallaan täsmentää kaupungin omistuksen painoarvo: Kurikan kaupunki on Fortumin viidenneksi suurin omistaja ja kaupungilla on edustus yhtiön hallintoneuvostossa. Siinä missä kaupungin oma talous on 53 miljoonaa euroa, kaupunki omistaa Fortumin osakkeita noin 140 miljoonan euron edestä ja Nesteen 38 miljoonan euron edestä"

http://www.kuntalehti.fi/default.asp?sc=3125&sa=81298

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 27. 05. 2008 05:05
Hyvä Marjatta..kiitos laihialaisten puolesta!

herkkoo puhuu keskustan maton alta järjettömiä eli on tavoilleen sopivasti!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: ilmarinen on 27. 05. 2008 06:06
Ymmärrän niitä laihialaisia, jotka edelleen sinnittelevät itsenäisen kunnan säilyttämisen puolesta. Varmaan vaa’assa painaa Laihian kunniakas ja näkyvä asema Suomen historiassa.


Marjatta ei ottanut kantaa Annolan esittämiin perusteisiin. Selvityksiä on Annolan mukaan tehty jo kaksin kappalein ja Hän ei nähnyt tarpeellisena kuormittaa kunnan virkailijoita lisätöillä, kolmannen kuntaliitosta koskevan selvityksen puitteissa.

Ilmeisesti Laihialla on pieni henkilökunta kunnantalolla verrattaessa Vaasaan ja liitos Vaasan kanssa tulee ajankohtaiseksi kunhan kuntien rajat kohtaavat.

En kyllä ymmärrä, miksi meidän pitäisi ottaa konkurssikypsiä kuntia Vaasaan?

Pidän Marjattaa älykkäänä henkilönä ja siksi ihmetyttää Hänen asiaton inttämisensä ko. asiassa. Haluan kuulla asiallisia ja perusteltuja mielipiteitä.

Kumoa Annolan esittämät perustelut ja osoita miksi on tarpeen tehdä kolmas kuntaliitosselvitys ja miten Mustasaaren ja Maalahden liitos Vaasaan ei muuta tilannetta.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 27. 05. 2008 06:06
ilmarille!

Kuntaliitosselvitystä ei ole tehty Laihialla Vaasan ja Mustasaaren kanssa vaikka mm. 17 valtuutettua on sitä kirjallisesti vaatinut Kyröjen selvityksen yhteydessä! Nyt jäi vain mustapekka Laihian johdon käsiin!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 27. 05. 2008 06:06
Tuntuu kyllä oudolta että ollaan niin nihkeitä keskustelemaan minkäänlaisista rakennemuutos  asioista. Päivän lehdessä  Laihian kunnanjohtaja Annola ilmoitti että kunta tulee jatkamaan itsenäisenä ostaen kaiken terveys ja myöhemmin sosiaalipuolenkin työn ulkopuoliselta palvelujen järjestäjältä, tässä tapauksessa Vaasalta, mitään varsinaista kilpailtua markkinaa ei edes ole olemassa.

Tämä on lähtökohtaisesti aivan älytön tilanne, kukaan yksityinen henkilö ei asettaisi itseään tuollaiseen tilanteeseen,  paitsi jos sattuu olemaan vuosisatoja vaurastuneen suvun vähälahjainen vesa.

Epäilen että esimerkiksi nyt eilen julkistettuun valtakunnalliseen Verouudistus keskusteluun, jonka valtiovarain ministeri  Jyrki Katainen aloitti. Ei ole Laihialla koskaan kiinnitetty minkäänlaista huomiota. vaikka tuota keskustelua on jo käyty epävirallisesti pitkään.  Kuitenkin se  tulee vaikuttamaan kaikkien kuntien tulevaisuuteen ratkaisevalla tavalla.  Työn verotuksen varaan rakentuneille kunnille tulee ankeat ajat, tätä ei nähdä, vaan jatketaan ajopuuna mailman muuttuessa.

Herkoo sunnittelee Kurikkaan liittoutumista , mutta oletko kertaakaan tavannut Kurikkalaisia, kysyitkö huolivatko he Laihialaisia reppanoita, kun ovat niin vähävaraisiakin, vähän repalehtavia.  Minä sensijaan tunnen useitakin Kurikkalaisia eikä heillä käsitykseni mukaan ole minkäänlaisia intressejä pyrkiä laajentumaan Laihian  suuntaan, Jurvankin he ottivat vain säälistä,  kun naapuri sentään oli.

En oikein usko että meillä olisi saumaa enään Seinäjoellekaan, kun sielläkin on jo melkoisesti tekemistä edellisten muutosten nielemisessä. Lisäksi heillä on riittävä sillanpää asema Vaasan suuntaan jo potentiaalisessa Isossakyrössä.

En käsitä oikein mikä Laihian päättäjiä riivaa, kun peli on kuitenkin jo itsenäisyyden puolesta menetetty niin miksei voi ryhtyä tekemään vahvasti työtä sen uuden konseptin luomiseksi toimivaksi, siinä mikään vaihtoehto ei voi etukäteen olla poissuljettu.  Tosin  Vaasallekin voi sanoa että eihän tuo hallintouudistuksen lykkääminenkään ole mikään positiivinen merkki, tuollaiset kaikki tekee hallaa, jota näillä alueilla on jo kärsitty riittävästi.

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 27. 05. 2008 18:06
Jos Laihia liittyisi Kurikkaan veroprosentti laskisi 1,5:llä  -->18 % eli prosenttia alemmaksi kuin Vaasan


Tänä vuonna kaupunki saa Neste Oil Oy:n osinkoa 1,2 miljoonaa ja Fortumin osinkoa lähes 7 miljoonaa euroa. On siis paikallaan täsmentää kaupungin omistuksen painoarvo: Kurikan kaupunki on Fortumin viidenneksi suurin omistaja ja kaupungilla on edustus yhtiön hallintoneuvostossa. Siinä missä kaupungin oma talous on 53 miljoonaa euroa, kaupunki omistaa Fortumin osakkeita noin 140 miljoonan euron edestä ja Nesteen 38 miljoonan euron edestä"

http://www.kuntalehti.fi/default.asp?sc=3125&sa=81298

Siispä miksi Kurikka tekisi liitoksen Laihian kanssa? Mitä Kurikka siinä saisi? Ainakin mukavasti velkaa Kurikka saisi mutta mikä on se positiivinen porkkana mikä saisi sen kiinnostumaan Laihiasta... Vaasan kanssa tilanne on toinen silloin puhuttaisiin liitosta josta kumpikin hyötyy.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 27. 05. 2008 19:07
Jos Laihia liittyisi Kurikkaan veroprosentti laskisi 1,5:llä  -->18 % eli prosenttia alemmaksi kuin Vaasan


Tänä vuonna kaupunki saa Neste Oil Oy:n osinkoa 1,2 miljoonaa ja Fortumin osinkoa lähes 7 miljoonaa euroa. On siis paikallaan täsmentää kaupungin omistuksen painoarvo: Kurikan kaupunki on Fortumin viidenneksi suurin omistaja ja kaupungilla on edustus yhtiön hallintoneuvostossa. Siinä missä kaupungin oma talous on 53 miljoonaa euroa, kaupunki omistaa Fortumin osakkeita noin 140 miljoonan euron edestä ja Nesteen 38 miljoonan euron edestä"

http://www.kuntalehti.fi/default.asp?sc=3125&sa=81298

Siispä miksi Kurikka tekisi liitoksen Laihian kanssa? Mitä Kurikka siinä saisi? Ainakin mukavasti velkaa Kurikka saisi mutta mikä on se positiivinen porkkana mikä saisi sen kiinnostumaan Laihiasta... Vaasan kanssa tilanne on toinen silloin puhuttaisiin liitosta josta kumpikin hyötyy.

Mikäkö positiivinen porkkana, kuntaliitos porkkanaraha tietysti? Porkkanarahaa jäisi vielä muutama miljoona ylimääräistä vaikka velat kuitattaisiin heti.  Miksikö juuri Kurikka, Kurikalla ja Laihialla on samankaltainen elinkeinorakenne ja kulttuuripohja, samoja suomenkielisiä eteläpohjalaisia kun ollaan. Samoin kuin Kurikalla, Laihiallahan on erinomaiset liikenneyhteydet joka suuntaan ja kehityspotentiaalia yleensäkin vaikka mihin.

Kurikan ja Jurvan liitos on jo nyt onnistunut esimerkki siitä ettei palveluja tarvitse tyhjätä kunnasta eikä oloja pikku hiljaa kurjistamalla siirtää asukkaita Vaasaan niin Vaasa tosiasiassa haluaisi (ei sitä sanota suoraan mutta sellainen hinku siellä on), nimittäin asiaan vaikuttaa jotakin se ettei  10 % kurikkalaisista ole kaupungilla töissä kuten eräissä neuvostoliittolaisemmissa kunnissaTitle: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 27. 05. 2008 19:07
Toki porkkana rahat kiinnostaa kurikkaa mutta mitä sitten kun on porkkanat kasvimaalta syöty? Kuinka suuri kiinnostus Kurikalla on yli 50 kilometrin päässä olevaan taajamaansa. Muistaakseni näilläkin palstoilla on voivoteltu jokiperän pitkää matkaa Vaasaan sairaalaan niin mitäkähän kirkonkylän seudulla asuvat suuret massat tykkäisivät lääkärireissusta Kurikkaan :)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 27. 05. 2008 20:08

Sanotaan että jos liitos tulisi, on se ilman muuta Kurikalle kunnia-asia hoitaa terveyspalvelut ja muutenkin turvata palvelut Laihialla juuri tästä etäisyydestä johtuen, sitä en epäile ja tuskin kukaan epäilee.

Ja mitä yleensä tulee sairaanhoitopiiri asioihin, niin nythän on EPSHP:n ja VSHP:n kesken sopimukset että molempien piirien asiakkaat hoidetaan, joten asiakas voi valita sen mukaan kumpaan on lyhyempi, maakunta- tai muut rajat ei vaikuta asiaan
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Analyyssi on 27. 05. 2008 20:08
Kurikalla on paremmat resulssit hoitaa Laihian asiat.
Ei muuta, kuin suunta kohti Kurikkaa!! Onnea!!

                             ;)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 27. 05. 2008 20:08
Isäaurinkoiset voivat mennä Kurikkaan, mutta suurin osa kuntalaisista haluaa Vaasaan!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: pöh on 27. 05. 2008 22:10
Eivät laihialaiset talibaanisuomalaiset halua liittyä Vaasaan; eiväthän he kannattaneet edes hallinnoltaan ruotsinkielisen käräjäoikeuden muodostamista Vaasaan.
Kyllä kamala on ruotsinkielisä vastaan kokema pelko näillä talibaaneilla; eikö niin, kaava-antti?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: juntti on 28. 05. 2008 00:12
 pöh ulos s atana

 elä soita suutasi   tuommoosta ei viitsi kukaan kuunnella

puhu asiaa   elä hauku muita kirjoittajia alvariinsa
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 29. 05. 2008 21:09
Latokartanontien ja Vaasan moottoritien väliin varataan alue Ikean tavaratalolle. Aluevaraus tehdään Ikean kiinteistöyhtiön Ikano Retail Finland Oy:n nimissä.

Vaasan kaupunginhallitus käsittelee Ikean aluevarausta maanantain kokouksessaan. Varausaika kestää kuluvan vuoden loppuun saakka. Sinä aikana Ikano Retail Finland Oy laatii yhdessä Vaasan kaupunkisuunnittelun kanssa alueelle lähestymissuunnitelman, josta ilmenee alueen tonttikohtainen rakennussuunnitelma ja aikataulut.

Hyvä Vaasa..onnittelut!


Olen varma. että Vaasassa ei mokata asiaa niin kuin Laihialla mokattiin  Keskon hanke ja "petturi"
Tuomela ei ole millänsäkään vaan tyytyväinen kun peltoa "säästyy"!
Laihialla ei ymmärretty mitä "lälhestymissuunnitelma" tarkoittaa!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kasperi on 30. 05. 2008 20:08
Hyvä Vaasa..onnittelut!

Hieno homma... Aivan kuin eräs nimimerkki toteaisi Vaasassa on tekemisen meininki!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 30. 05. 2008 20:08
Olisipa Laihiallakin sama meininki, mutta "pettäjä" Tuomelan kuolinpesällä ei tapahdu mitään myönteistä!
Kesko osti jopa maatakin Laihialta, mutta johto oli kykenemätön kaavoittamaan!
Pitää johtaa niin ettei tule valituksia, mutta kun ei ole eväitä niin näin kävi ja Laihia kuihtuu!

Te isäaurinkoisten puoltajat tehkää jotakin!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 30. 05. 2008 21:09
Kaatuuko keskustan kannatus vaalirahoitukseen?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Matti Meikäläinen on 30. 05. 2008 21:09
Ei kaadu. Tähänkin pätee se vanha viisaus, että se joka on täysin viaton, heittäköön ensimmäisen kiven. Tässä on nyt lähinnä retosteltu yhden Keskustaa lähellä olevan yhdistyksen tekemisillä vaikka pimeätä vaalirahaa on tullut muita teitä ehkä huomattavasti enemmänkin. Nyt vain loputkin kansanedustajat rehellisesti täydentämään vaalirahoitusilmoituksia.

Sensijaan poliittinen järjestelmä voi kokea täydellisen uudistuksen. Toivottavasti terveempään suuntaan.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 31. 05. 2008 05:05
Kaatuuko keskustan kannatus vaalirahoitukseen?
Laihialla kepun kannatus tulee kaatumaan kyvyttömyyteen johtaa kuntaa. Puolueessa on vallansyrjässä kiinni joukko vanhoollisia, joidenka ajatusmaailma on jäänyt 60-luvulle. Laihian kepun jatkumon kannalta olisi erittäin tärkeää että "vanhukset" ymmärtäisivät jäädä pois tulevista vaaleista ja päästäisivät Laihiankin 2000-luvulle.

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 31. 05. 2008 06:06
Valta ja vastuu on Laihialla keskustalla eli kaikki pisteet menee heidän pusiinsa nyt ne ovat pääosin miinusmerkkisiä!
Kysynkin miksi keskusta ei puutu kunnanjohtaja Annolan öykkäräöntiin vaan antaa Hänen tehdä vanhoollisilla asenteillaan Laihiasta "albanian" Vaasan kylkeen?
Vai onko "pettäjä" Tuomela saastuttanut jo Annolankin "aivottomaksi kuolinpesän hoitajaksi" keskustan siunauksella?
Vennamo sanoi että kyllä kansa tietää!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Matti Meikäläinen on 31. 05. 2008 10:10
Ihan kympin arvoinen kirjoitus Antilla tänään pohjalaisen yleisönosastolla. Kiihkottomasti ja asiantuntevasti kirjoitettu juttu jota ei voi sivuuttaa vain olankohautuksella. Kuinkahan kauan johtavilla poliitikoilla menee ennen kuin lopultakin suostuvat asettamaan yhteisen edun oman subjektiivisen etunsa edelle?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 31. 05. 2008 21:09
Laihian kunta pitää vanhan kunnantalon lämmöt päällä kaksi vuotta, että tulevan grynderin on ”miellyttävämpi purkaa se”!

Jälleen aivan käsittämätöntä innovointi taas ”maisteriltamme” Laihialla eli kunnanjohtaja Hilkka Annolalta. Laihiallahan kävi, niin että jäi käsiin kaksi kunnantaloa kun Jussi K. Niemistö ostatti laihialaisilla Kyrönmaan kunnalle kunnantalon valmiiksi. Liittoneuvottelut eivät johtaneetkaan mihinkään tulokseen, mutta kunnantalo kuitenkin ”Kyrönmaalle” tuli ja entinen on ylimääräinen!

Nyt kunnanjohtaja esittää, että kunnantalo pidetään lämpimänä siihen saakka kun joku urakoitsija ostaa sen ja purkaa. Eikö kunnanjohtajalta todella muuta vaihtoehtoa löytynyt vanhalle käyttämättömäksi jääneelle kunnantalolle?

Laihialle pitäisi saada tavoitejohtaminen käyttöön, että esitykset muuttuisivat kannattaviksi!

Käyttämättä jäänyt kunnantalo pitää antaa uusien tulevien yrittäjän alkujen käyttöön. Heitä osasta nousisi uusia yrittäjiä jotka jopa rakentaisivat ja hankkisivat uudet toimitilat muutaman vuoden kuluttua!

Laihialla kuntajohtajien asenne on negatiivinen olemassa oleville yrittäjille saatikka mahdollisille uusille tuleville yrittäjille!

Laihian isäaurinkoiset eivät tajua vielä, että yritykset luovat työpaikat ja varat kunnan pyörittämiseen tulevat yrityksiltä ja työntekijöiltä!

Laihialla on syvällinen asennevamma näissä suhteissa mitä todistaa lukuisat oikeudenkäynnit ja yrittäjien muuttopako pois Laihialta!

Tämä järjetön kunnantalon osto sai aikaan sen, että nyt on ylimääräinen kunnantalo.
Nyt tämä järjettömyys saa vielä ekstralisän kun taloa lämmitetään kaksi vuotta grynredille purkua varten.

Kyllä Laihian kunnassakin on järjen käyttö sallittua eli talo voi olla jossakin mittakaavassa vaikka ns. yrityshautomo. Tämä ajattelu poikkeaa normaalista ajattelusta ja se on jo liikaa Laihian kunnanjohtaja Hilkka Annolalle ja isäaurinkoisille. Laihialaiset maksavat kalliisti tämänkin ”aivottoman” päätöksen!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sulo on 01. 06. 2008 10:10
Esittikö Erkki Aro pohjalaisessa oman vai kokoomuksen kannan kuntaliitoksista? Arohan on kokoomuksen uuden loikkariryhmän johtaja.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 01. 06. 2008 10:10
Kokoomuksen loikkariryhmän pj. otti kantaa työssäkäyntikunnan muodostamiseen Pohjalaisessa!
Loikkariryhmän jäsenet kuten Lyyski ja Tuomela olivat kuin "pissa sukassa" kun liitoksesta puhuttiin kunnanhallituksessa kuulemma eli ei hyvältä näytä!
Onko loikkariryhmyri eri linjoille loikkariryhmänsä kanssa?
Loikkariryhmä on näköjään hajonnut kuin tuhka tuulee eikä hoida kenenkään asioita eli pyrkyreitä oman aseman pönkääjiä kaikki!

Onko ryhmästä enää jäljellä marjatilan vanhaemäntä ja "petturi" Tuomela, kosk pj on eri linjoilla?

Todistettavasti ryhmä muuttaa heti koostumustaan jos joku toimii ja ajattelee toisin mitä "petturi" Tuomela!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sulo on 01. 06. 2008 10:10
xxTitle: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Tervajoki on 01. 06. 2008 10:10
Pyrkiihän Aro, hallitukseen! Erkki hallitukseen...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 01. 06. 2008 11:11
Jos Se (vakuuttavaloikkari) pyrkii, niin mihin ja jos  taas loikkaa, niin mihin...alkuperäiseen laihialaisten valitsemaan kokoomuksen ryhmäänkö vai keskustaan..ken elää saa nähdä..loikkarin arvaamattomat seikkailut jatkuvat...?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 01. 06. 2008 12:12
Jos Se (vakuuttavaloikkari) pyrkii, niin mihin ja jos  taas loikkaa, niin mihin...alkuperäiseen laihialaisten valitsemaan kokoomuksen ryhmäänkö vai keskustaan..ken elää saa nähdä..loikkarin arvaamattomat seikkailut jatkuvat...?
Ei kai nyt kaikki kokoomuslaiset kepuun loikkaa, eikös Esa Niemelä ottanut jo kokoomusloikan kepuun.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 01. 06. 2008 12:12
Meitä on kaksi "vaivaista" enää jäljellä kokoomuksen alkuperäisessä laihialaisten valitsemassa kokoomuksen ryhmässä eli me emme ole loikanneet ja meitä ei ole erotettu Mika Rapilan kanssa!

Syksyn vaaleissa nähdään hyväksyykö laihialaiset nämä moniloikkaajat!  Laihialaisten antamia ääniä on käytetty ainoastaan omaan pyrkyryyteen eikä siihen mihin äänet on tarkoitettu! Äänestäjät on petetty!!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sulo on 01. 06. 2008 12:12
Aro on osaavin ja pätevin.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: pöh on 01. 06. 2008 20:08
Etköhän Antti keskity kaava-asioihin? Jätä Laihian kunnallispolitiikka niille, jotka sen osaavat!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 02. 06. 2008 20:08
Keskityn aina täysillä siihen mitä teen.
Kunnallispolitiikkaa en nyt tee, mutta valtuutettuna on velvollisuuteni sanoa kun menee pieleen ja se on nyt sitä täydellisesti!
En luettele nyt enää faktoja, mutta ne on olemassa ja moneen kertaan lueteltu sekä kaikkien tiedossa!!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Tervajoki on 04. 06. 2008 17:05
Mitkä faktat? Tuomelan johdolla valtuusto on tehnyt enemmän kovia päätöksiä nelivuotiskaudellaan kuin koskaan aiemmin! Antti nyt rasvaa rattaisiin ja takaisin päätäjien kärkikastiin!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 04. 06. 2008 21:09
Turha kasvottoman tj:n kanssa kinata, mutta minun tiedossa ei ole yhtään tuottavaa investointia ”petturi” Tuomelan toimesta!

Hänen oma elinpiirinsä jo todistaa ja näyttää millaisia investointeja hän on tehnyt ja tulee tekemään elämässään!
Tutki niin vakuutut!

Ne ovet virastojen ostoja ja Peltomaan välilläkin on pystyssä hänen monumenttinsa joita on veromarkoilla tehty ja henkilökohtaisista investoinneista nyt puhumattakaan jne.!
Mistä se viisus tulisi yhteisiin investointeihin kun niistä ei ole näyttöjä tähänkään saakka!
Elinkeinoelämä on peloissaan ja kukaan ei investoi Laihialle ”petturi” Tuomelan johtaessa!
Kysy yrittäjiltä ellet tiedä!

Hänen kaudella on veroja nostettu kahdesti (ennätys sekin) kuitenkin velka lisääntynyt 229 % ja menot melkein 2 miljoonaa euroa per vuosi kasvaneet jne.
Katso talousluvut!

Ei ole paljon kerrottavaa tuleville polville Hänen saannoksistaan…! Näytöt ovat lähinnä Supalla istumisesta, mutta ei yrittämisestä!
Mene ja katso ja totea eli näin on!

Miksi haluat minun munata tämän ”petturi” Tuomelan puhumalla perättömiä hänen teoistaan eli ole hiljaa niin ei tarvitse luetella näitä sen saamattomuuksia!
Tunne singaalit Laihialta niin Sinäkin tiedät missä mennään tj!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 06. 06. 2008 05:05
Todella ikäväksi on ajautunut kahden oikeistolaisen puolueen tilanne Laihialla. Poliittinen uskottavuus on mennyt tilanteessa,  jossa valtakunnallisesti on Keskustan ja Kokoomuksen yhteishallinnolle annettu suvereeni valtakirja äänestäjien taholta, laittaa maan asiat kuntoon,  pitkään jatkuneen vasemmistolaisen hallinnon jäljiltä.

Tämä tonttuilu on käsittämätöntä. Nyt kun vihdoinkin voitaisiin ratkaista niitä asioita,  jotka ovat olleet kuristamassa yksityistä kansalaista ja joiden tarkoitus on ollut vain osoittaa virkamiesten valtaa,  sekä nöyryyttää näin yksityistä sektoria ja yritystoimintaa. Todelliseeen rakennemuutokseen ei olekaan uskallusta, koska ollaan ajauduttu jo niin sanottuun "uhrin asemaan" Tuolloin vain ulkopuolinen asiantuntija apu auttaisi. Koska se usein kuitenkin on riittämätöntä yksittäisen kansalaisen pelastamisessakin, kuinka suurta avun pitäisi olla että kokonaisia yhteisöjä (kuntia)voitaisiin pelastaa hyväksikäyttäjien kynsistä.

Nyt näyttää lisäksi siltä että Sdp saa yllättäen jälleen pestyä kasvonsa valtakunnallisesti valkoisemmiksi, tai toisin ilmaistuna, värjättyä "tulipunaisen"punaisen päälle sinivalkoista vihreää. Tuosta ei hyvää seuraa, sen jokaisen Keskustalaisen ja Kokoomuslaisen pitäisi tietää. Olisiko hedelmällisen yhteistyön aika myöskin kuntatasolla tullut, voisi harkita jopa yhteislistan muodostamista parhaista oikeistolaisista voimista, se olisi myöskin heikommassa asemassa olevien kannalta hyvä koska vasemmiston lääkkeillä ei heitä enään voida auttaa.

Vain ainoastaan saamalla aikaan asianmukaiset rakennemuutokset,  joissa turhia päällekkäisyyksiä ja tehottomuuksia karsitaan julkiselta sektorilta,  voidaan saada aikaan muutos joka auttaa vähäosaisempiakin. Lisäksi se varmistaa tämän alueen mahdollisuuksia kilpailla siitä työvoimasta josta kohta tulee pula, ja jonka seurauksena sen hinta nousee, köyhät ja varattomat ovat silloin ensimmäisenä osattomia. Se valitettavasti koskettaa myöskin köyhää kuntaa, aivan samalla tavalla kun yksittäistä köyhää kansalaistakin.Veronmaksajat eivät ole pohjaton kaivo,  josta voi vain aina ottaa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 08. 06. 2008 21:09
Rakennemuutos menossa Laihialla!
Kaikki suunnittelee pakoa pois täältä eli Laihialla ei voi omistaa eikä yrittää enää mitään, koska kaikista tulee "kylmiä kunantaloja" "petturi" Tuomelan johdossa!

Millaisen strategian "petturi" Tuomela teki Laajavuoressa?
Neljä vuotta myöhässä eli vain kuolinpesässä voi toimia näin jälkijättöisesti!!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 20. 06. 2008 12:12
Rakennemuutos menossa Laihialla!
Kaikki suunnittelee pakoa pois täältä eli Laihialla ei voi omistaa eikä yrittää enää mitään, koska kaikista tulee "kylmiä kunantaloja" "petturi" Tuomelan johdossa!


Eikös siihen tule asuntoja eikä mitään kylmiä kunantaloja?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 20. 06. 2008 13:01
Rakennemuutos menossa Laihialla!
Kaikki suunnittelee pakoa pois täältä eli Laihialla ei voi omistaa eikä yrittää enää mitään, koska kaikista tulee "kylmiä kunantaloja" "petturi" Tuomelan johdossa!


Eikös siihen tule asuntoja eikä mitään kylmiä kunantaloja?
Herkkoo tutustu kunnanhallituksen päätöksiin. Siellä on juuri päätetty vanhan kunnantalon pidosta kylmillään. Heidän aikomuksensa on myydä tontti rakennuksineen jollekin rakennusyhtiölle joka purkaa ja sen jälkeen rakentaa uutta. Tälläinen ajattelu on mielestäni täysin utopiaa, sillä purkukustannukset nousevat pilviin joka taas nostaa tontin hintaa huomattavasti. Mikäli kunta aikoo päästä purkutouhuista itse niin heidän täytyy antaa rahaa sille mukaan joka kyseisen tontin ottaa rakentaakseen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 20. 06. 2008 13:01
Rakennemuutos menossa Laihialla!
Kaikki suunnittelee pakoa pois täältä eli Laihialla ei voi omistaa eikä yrittää enää mitään, koska kaikista tulee "kylmiä kunantaloja" "petturi" Tuomelan johdossa!


Eikös siihen tule asuntoja eikä mitään kylmiä kunantaloja?
Herkkoo tutustu kunnanhallituksen päätöksiin. Siellä on juuri päätetty vanhan kunnantalon pidosta kylmillään. Heidän aikomuksensa on myydä tontti rakennuksineen jollekin rakennusyhtiölle joka purkaa ja sen jälkeen rakentaa uutta. Tälläinen ajattelu on mielestäni täysin utopiaa, sillä purkukustannukset nousevat pilviin joka taas nostaa tontin hintaa huomattavasti. Mikäli kunta aikoo päästä purkutouhuista itse niin heidän täytyy antaa rahaa sille mukaan joka kyseisen tontin ottaa rakentaakseen.

Eikös nykyään ole niitä räjäytyspalveluja jolla rakennus pudotetaan siististi matalaksi niin että paikka on jo iltapäiväksi lanattu tasaiseksi?

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: sahtivaari on 20. 06. 2008 14:02
Rakennemuutos menossa Laihialla!
Kaikki suunnittelee pakoa pois täältä eli Laihialla ei voi omistaa eikä yrittää enää mitään, koska kaikista tulee "kylmiä kunantaloja" "petturi" Tuomelan johdossa!


Eikös siihen tule asuntoja eikä mitään kylmiä kunantaloja?
Herkkoo tutustu kunnanhallituksen päätöksiin. Siellä on juuri päätetty vanhan kunnantalon pidosta kylmillään. Heidän aikomuksensa on myydä tontti rakennuksineen jollekin rakennusyhtiölle joka purkaa ja sen jälkeen rakentaa uutta. Tälläinen ajattelu on mielestäni täysin utopiaa, sillä purkukustannukset nousevat pilviin joka taas nostaa tontin hintaa huomattavasti. Mikäli kunta aikoo päästä purkutouhuista itse niin heidän täytyy antaa rahaa sille mukaan joka kyseisen tontin ottaa rakentaakseen.

Eikös nykyään ole niitä räjäytyspalveluja jolla rakennus pudotetaan siististi matalaksi niin että paikka on jo iltapäiväksi lanattu tasaiseksi?


Ongelmana ei tule olemaan kuinka rakennukset puretaan, vaan mitä purkaminen tulee maksamaan. Edellytyksenä että tontista joku kiinnostuu on se että hinta on Laihian leveysasteille sopiva. Näin ollen purkukustannukset tulevat olemaan uudisrakentamisen este kyseisellä tontilla, ellei tonttia lahjoiteta jonkunlaisen rahasumman kera.
Title: Laihia on muuttunut "kuolinpesäksi" ja jokinen tietää mitä se merkitsee!
Post by: Antti Ruostetniemi on 24. 06. 2008 06:06
Tässä erään valtuutetun kirje Annolan ja "petturi" Tuomelan johtokaudelta:

"Lehtiartikkelin jälkeen voi kysyä taas: ”Missä kunnan johto on onnistunut neljän vuoden aikana”

Jokikylän koulun lopettaminen uusiksi

Kauppakeskus                       uusiksi

Myllyn tontti                           hävitty

Kuntaneuvottelut                     tyritty

Raitit                                     hävitty

Henkilöstö                             vuorotteluvapaalla"Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Jack on 24. 06. 2008 06:06
No tuo nyt on niin tavallista mutta olkaa iloisia ettei teillä ole siellä
RKP:tä sotkemassa lisää.  Te ette selvästi ymmärrä omaa parastanne
vaan mesoatte keskenänne.  No sisäisiä ovat kiistanne.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Antti Ruostetniemi on 24. 06. 2008 07:07
Jack on meillä rautarouva ja hajonnut "loikkarikokoomus"!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 24. 06. 2008 09:09
No tuo nyt on niin tavallista mutta olkaa iloisia ettei teillä ole siellä
RKP:tä sotkemassa lisää.  Te ette selvästi ymmärrä omaa parastanne
vaan mesoatte keskenänne.  No sisäisiä ovat kiistanne.

Jack on tässä täysin oikeassa, kun RKP päättää nytkin n. 77 % Vaasan rahan käytöstä niin on erittäin helppo arvata mikä tulisi olemaan Laihian kaltaisten täysin suomenkielisten kuntien osa tässä, se on niin kuin Tuntemattomassa sanotaan : Luu kurkkuun!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Jack on 24. 06. 2008 10:10
Jack on meillä rautarouva ja hajonnut "loikkarikokoomus"!

No on meillä täällä hyvää vauhtia tulossa samanlainen.  Jos Petronellalle antaa
valtaa niin tulos on ihan sama.  Se nähtiin hyvin miten hän ajoi asiaa kun rahankäytöstä
keskusteltiin laivaa varten.  Siinä kuuli RKP:stä hetkeksi irtautunut kunniansa joten
oli syytä kiltisti palautua ruotuun.  Tuleva rautarouva piti siitä huolen.  Eikä kokoomus
niin yhtenäinen täälläkään ole.  Sehän hajosi kuin lammaslauma samassa yhteydessä.
Tosin tuleva rautarouva ohjasi sitäkin ruotuun.  Ei näytä hyvältä täälläkään.  Tosin
luueln, että kyseisen Petronellan äänimäärä laskee i juuri tuon ruotuunpanon
johdosta sekä paikka eduskunnassa taitaa mennä.  Sinänsä sääli koska siellä hän
mielestäni saisi olla mutta valtuustossa ei olisi niin väliksi..

Niin ja Laihian liittyminen vaasaan asettaisi ainoastaan laihialliset samaan asemaan
kuin muut suoimenkieliset vaasalaiset.  Laihiallaiset ovat mielestäni ansainneet sen
niin pääsisitte rautarouvastakin.  Eikö olisi hyvä kauppa?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 28. 09. 2008 18:06

Niin ja Laihian liittyminen vaasaan asettaisi ainoastaan laihialliset samaan asemaan
kuin muut suoimenkieliset vaasalaiset.  Laihiallaiset ovat mielestäni ansainneet sen
niin pääsisitte rautarouvastakin.  Eikö olisi hyvä kauppa?
 

Näinhän se on.  Hyvä kauppa kannattaa tehdä aina nopeasti.  Lopputulos  Laihialaisilla tulee olemaan aluerakenteellisen muutoksen jälkeen senkaltainen että jokainen turha rasitus tänä murrosaikana,  heikentää jäävien elämänlaatua. Ja on jo heikentänytkin.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 27. 01. 2009 05:05


Jack on tässä täysin oikeassa, kun RKP päättää nytkin n. 77 % Vaasan rahan käytöstä niin on erittäin helppo arvata mikä tulisi olemaan Laihian kaltaisten täysin suomenkielisten kuntien osa tässä, se on niin kuin Tuntemattomassa sanotaan : Luu kurkkuun!

Täytyy edelleen palata vain rakennemuutokseen.  Herkkoo puhuu asiaa. Maaseutukunnille on käymässä juuri niin että luu kurkkuun. Aluerakenteellinen muutos on käymässä yhä suuremmilla kierroksilla.

Syy tähän löytyy kuitenkin maaseutukunnista itsestään  1990-luvun alkupuolella maaseutukunnille tarjottiin kultalautasella uutta mahdollisuutta rakenteellisille muutoksille,  kun Valtiotalous heikkeni voimakkaasti laman iskiessä päälle. Tuolloin lakeja sekä asetuksia muutettiin merkittävästi,  siten että yksityistäminen ja ulkoistaminen tuli mahdolliseksi. Nämä mahdollisuudet ymmärrettiin kuitenkin täysin väärin.

Näimpä maaseutukunnat ei vain Laihia ja Kyrönmaan seutukunnat. Vaan yleisesti maaseutu alkoi hävittää omaa peruspalvelurakennettaan, sekä infran ylläpitoa ja sen kehittämistä. Ulkoistamalla perustoimintojaan sekä osin laiminlyömällä saneerauksia.  Nämä nimenomaan heikensivät lähipalveluja ensisijaisesti, lisäksi vaikuttivat ihmisten uskoon,  oman asuinseutunsa tulevaisuuden suhteen.

Tämän seurauksena nyt ollaan tässä. Laihia -Vähäkyröstä on tulossa vain yksi Ristinummi lisää. Isokyrö tulee yhdeksi Seinäjoen kaupunginosaksi.  Vaasan kulttuurin me jo tunnemme näissä sen suhtautumisissa omiin kaupunginosiin.

Seinäjoella tuo kulttuuri on vasta muodostumassa. Kaupungin osat kuten Nurmo ja Peräseinäjoki sekä Ylistaro tuskin hiljaisena ja osattomina alkavat näivettyä. Vaan niiden poliittinen arvo kasvaa suhteessa Kaupungin hallintoon.  Tämä Seinäjoella kyllä ymmärretään.  Seinäjoen kulttuuri tuleekin lähivuosina kehittymään enemmän maakuntaa tukevaksi, koska vahva maakunta vain voi pitää Seinäjoen kehityksessä mukana.

Tällä maakunnallisella ponnistelulla ja hyvällä sen keskuksen sijainnilla, sekä kulttuurisella harmonialla on mittavat mahdollisuudet. Tuolla konseptilla on mahdollisuuksia,  jos sen ympärillä olevat kunnat vain pystyvät suorittamaan tarvittavat organisaatio uudistukset siten,  ettei lähipalvelut häviä etäälle kuntalaisesta.  Isossakyrössä on nyt totuuden hetki, kumpi on kuntalaisten kannalta tärkeämpi peruspalvelujen lähisaatavuus vai kunnan suunnittelu ja hallintoorganisaation pitäminen hyvin kattavana ja tuhtina. Vai käytetäänkö hyväksi jo Kaupungilla olevia vastaavia orkanisaatioita. Tuosta valinnasta riippuu lähteekö kunnasta asukasmassa,  käynnistäen alurakenteellisen muutoksen kaikessa karmeudessaan. Vai syntyykö kuntaan uudellle kasvulle mahdollisuus.

Tämä tulee vaikutamaan myöskin monen Laihialaisen kuntalaisen sekä yrittäjän tulevaisuuden suunnitteluun, kun he miettivät asettumista uudistuvaan kuntakenttään. Kuntalaiselle merkitsevät lähipalvelujen saatavuus, yrittäjille taas kunnan elinvoima, pystyykö se pitämään asukasmassansa, sitä kautta työvoiman saatavuus.  Kyrönmaan hajottaminen osiksi oli koko alueen kannalta erittäin suuri vahinko. Joka pääsi syntymään kun pääosaan nousi kunnan organisaation yläkerrosten suojeleminen muutokselta. Poliittiset päättäjät eivät suoriutunneet tuosta tehtävästä, joka heille lankesi, kuntalaisten tulevaisuuteen luotsaamisessa.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 28. 01. 2009 14:02
Oli pieni toivo vaalien jälkeen, että tulee rakennemuutos Laihiallekin kun melkein puolet valtuusosta vaihtui!
Toisin kävi, koska vain viisi on  Vaasan kannalla ja muut puolustavat tuhoon tuomittua omaa pientä lintukotoa!
Lisäksi sopimusrikkuri jatkaa kähminnän ja kieroilun jälkeen untuvikojen pyöritystä kokoomuksessa ja lähinnä Camillaa! Tämä on lopullinen niitti siihen, että mikään ei tule muutumaan Laihialla seuraavan neljän vuoden aikana.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 29. 01. 2009 09:09
Miksi sopimusrikkuri ei koe kieliongelmia Maalahden ja Laihian yhteistyön välillä?
Kumpi Vaasa vai Maalahti on ruotsinkelisempi kunta?
Miksi Vaasa on se paha ja sieltä haetuilla verotuloilla Laihia pääosin kuitenkin pyörii!
Vaasa ei tarvitse Laihiaa!
Laihia elää Vaasasta!
Mitä seuraa siitä kun ruokkiva käsi katkaistaan?
Käsittämättömiä lausuntoja aluepolitiikasta sopimusrikkurilta eli lyönti märällä rätillä taas vastoin vaasalaisten kasvoja!


" Kun kiinnostusta on, silloin pitää istua yhteisen pöydän ääreen, hän tuumii.

Tuomela pitää Maalahden suunnasta tulleita kommentteja vastakaikuna sille, että Laihialla on avoimesti markkinoitu yhteistyön tärkeyttä. Maalahden ja Laihian kuntien välillä on jo jonkin verran yhteisiä toimintamuotoja muun muassa vesijohtoasioissa ja maaseutupuolella.

Tuomela näe kielirajaa ongelmallisena. Kun on tahtoa, löytyy monia tapoja löytää sopivia yhteistyömuotoja."
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 29. 01. 2009 10:10

Kurikka ja Laihia suopeita Maalahden lähentymisaikeille

Julkaistu: 28.01.2009 19:58

"Maalahden kunnanhallituksen puheenjohtaja Håkan Knip (r.) painotti viime valtuustossa, että kunnan täytyy saada yhteistyö Kurikan ja Laihian kanssa käyntiin (Pohjalainen 27.1.). Knip toivoo erityisesti, että toimiva kouluyhteistyö jatkuisi Kurikassa.

Kurikan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Heikkilä (kesk.) vakuuttaa, että Kurikkaan liittyneen Jurvan luomat yhteistyökuviot Maalahden ja Suupohjan suuntaan jatkuvat myös uudessa kaupungissa. Kurikka luonnollisesti hyödyntää aikaisempina vuosina toimivalla yhteistyöllä luodut mallit, joita Maalahden kanssa on koulupuolella rakennettu. Oppilaita käy koulua yli kuntarajan."

http://www.ilkka.fi/Article.jsp?article=397563&Title=Kurikka+ja+Laihia+suopeita+Maalahden+l%C3%A4hentymisaikeille

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 29. 01. 2009 21:09
herkkoo mitä laihialaisille antaa Kurikka?
Vaasassa työssä käyville mm. satojen kilometrien sairaalamatkoja!
Kuolinpesällä kuolleina syntyneitä ajatuksia!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 31. 01. 2009 10:10
Kun oikein pettää ja kähmii, niin on parasta olla aivan hiljaa eli huomaamatta ja toivoa, että synti unohtuu!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 31. 01. 2009 12:12
herkkoo mitä laihialaisille antaa Kurikka?
Vaasassa työssä käyville mm. satojen kilometrien sairaalamatkoja!
Kuolinpesällä kuolleina syntyneitä ajatuksia!

Vaasan ja EP:n sairaanhoitopiireillä on sopimukset että molempien piirien potilaat hoidetaan.

Eli tämä ei rajoita mitenkään. Tiesit kyllä asian hyvin itsekin.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 31. 01. 2009 15:03
Parashankkeen lähtökohta oli että lähipalvelut sekä terveydenhuollossa että vanhustenhoidossa säilytetään koko maassa,  vaikka kuntia yhdistetäänkin reippaasti. Jos näin oltaisiin menetelty olisi kustannuksetkin jääneet huomattavasti pienemmiksi, kokonaisuutta tarkasteltaessa.

Nyt kuitenkin rakennemuutosten viivyttely on johtanut siihen että ihmiset ovat menettäneet uskoaan pienten kuntien selviytymiseen. Siksi nyt on runsaasti myytävänä asuntoja syrjäseuduilla. Niin Maalahdessa kuin Laihialla ja Kyrönmaallakin, hinnat ovat laskevia joka tarkoittaa sitä että ostajat odottavat. Mitä he odottavat ?.  Eivät toki sitä että saisivat ilmaiseksi asunnon,  vaan sitä kuinka kuntakentän murros oikeasti tulee tapahtumaan, mitkä kunnat kuolevat ja näivettyvät. Vai syntyykö murroksessa toimivia suurkuntia, jotka hyödyntävät koko alueensa mahdollisuuksia,  sekä asukkaiden uskoa omaan tulevaisuuteensa.

Noita yhteistyö ja liitoskysymyksiä nyt täytyisi työstää,  itseasiassa tuo pitäisi olla pääasiana kuntakentässä. Noiden asioiden järjestelystä riippuu myöskin se,  miten tullaan selviytymään muutaman vuoden kuluttua,  kun kuntakenttä kohtaa todelliset ongelmansa. 

Esimerkiksi Vöyri on jo hyvin valmistautunut. Vöyri- Maksamaan yhdistyminen ja kuntatalouden vahvistaminen toimintoja tehostamalla on nyt tuottamassa tulosta siten että on odotettavissa että kunta on 2010 käytännöllisesti katsoen velaton. Samaan aikaan useimmat muut maaseutukunnat Laihia mukaan lukien näyttävät olevan syvässä velkakierteessä.

Monet odottavat talouden käynnistyvän Kataisen ja Vanhasen miljardeilla, totuus on kuitenkin että se käynnistyy vasta,  kun ihmiset alkavat maksaa velkojaan, sama koskee kuntiakin.  Velallisten täytyisi nyt patistella itseään vähän.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 31. 01. 2009 16:04
Mitä yhteistä on Laihian ja Maalahden välillä ehkä ainoastaan Helineva!
Laihian ja Maalahden välille tulee turvavesijohto eli se mitä on Vaasan kanssa ollut jo kymmeniä vuosia.
Laihialla on pallo täydellisesti kadoksissa siitä mitä tulevaisuus on!
Käsittämtöntä ajatusleikkiä, että Laihia, Maalahden, Jurvan kautta liittyisi Kurikkaan!
Se ei ole valtioneuvoston mukaankaan mikään työssäkäyntialue. Sopimusrikkurin tuumaustaukojen perusteettomia hölinäitä ilman vastuuta!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: SAKU on 31. 01. 2009 16:04
Eräille päättäjille riittää että vesi piisaa kaivossa tai kunnan vesijohdossa, muita palveluita ei välttämättä ns "ghetossa" tarvitse. Paluu 100vuotta taaksepäin on alkanut, Laihialle jää vaivaastaloo ja suuremmis vaivoos joutuu lääninsairaalahan seinäjokhen tai vaashan. Tämä on jo karua todellisuutta!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 31. 01. 2009 17:05
Saku sanoi totuuden Laihian tulevaisuudesta!
Kähmintä ja poliittinenpeli tulee laihialaisille kalliiksi eli tuho on vääjäämättä edessä!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 16. 02. 2009 16:04
Olisi mielenkiintoista saada palstalle edes muutaman valtuutetun mielipiteitä valtion elvytyksestä, velanoton järkevyydestä.  Pankkisektorin tilasta. Sekä eläkerahoituksen tilasta suomessa jne. Samoin kun näkemyksiä siitä,  miten tuo kaikki vaikuttaa kuntasektorilla.  Mielellään nimimerkeillä kirjoittaen,  niin ei synny sukurasitteita.

Nm. Saku ja Wiiki ovat hyvinkin raadollisesti esittäneet nykytilan. Luulisi että asia alkaisi vähitellen kiinnostaa niitäkin jotka puolestamme päättävät asioista.

Voisin näin kuntalaisena kysyä olisivatko kaikki päättäjämme valmiita antamaan naapurilleen valtakirjan tehdä velkaa omasta puolestanne,  hänen harkintansa mukaan, jos olisitte vielä tietoisia että sitä on jo ennestäänkin aika lailla tullut jo piikkiin taakkaa. Ei ole kuntalaisella/veronmaksajalla helppoa, kun vastassa on markkinoiden todellisuus ja takana yhteiskunan harjoittama mielivaltainen himoverotus.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: ilmarinen on 16. 02. 2009 18:06
Olisi mielenkiintoista saada palstalle edes muutaman valtuutetun mielipiteitä valtion elvytyksestä, velanoton järkevyydestä.  Pankkisektorin tilasta. Sekä eläkerahoituksen tilasta suomessa jne. Samoin kun näkemyksiä siitä,  miten tuo kaikki vaikuttaa kuntasektorilla.  Mielellään nimimerkeillä kirjoittaen,  niin ei synny sukurasitteita.


OW haastaa kirjoittajaa vastaamaan omiin intuitioihin. Sinun kantasi on tullut selväksi jo sadoista kirjoituksista eikä niihin ole tullut mitään muutosta vaikka keskustelua on moni yrittänyt.

Flutajaako OW:n housut, kun ei uskalla mennä tuonne omalla nimellä osioon? Siellä on valtuutettuja keskustelemassa toivomastasi asiasta ja epäilen (taitaa OW:kin epäillä) kykyjäsi rehelliseen mielipiteen vaihtamiseen.

Nosta housut niistä nenä ja ole mies siellä näppiksen takana. Ei sitä kukaan haista, miltä se persusta tuoksahtaa siellä isännänhuoneessa.

Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: foliohattu on 16. 02. 2009 20:08
Olisi mielenkiintoista saada palstalle edes muutaman valtuutetun mielipiteitä valtion elvytyksestä, velanoton järkevyydestä.  Pankkisektorin tilasta. Sekä eläkerahoituksen tilasta suomessa jne. Samoin kun näkemyksiä siitä,  miten tuo kaikki vaikuttaa kuntasektorilla.  Mielellään nimimerkeillä kirjoittaen,  niin ei synny sukurasitteita.

Vaikka en valtuutettu olekaan, olen harkinnut kirjoittavani tänne talousaiheista juttusarjaa tyyliin miten tämä sotku saatiin aikaiseksi ja mitä pitäisi tarjota lääkkeeksi ja mitä ei. Ajan puutteen vuoksi tämä on kuitenkin jäänyt kirjoittamatta.

Aiheeseen liittyen... Kalle Isokallio kirjoitti hyvin aiheesta viime viikonlopun Iltalehdessä.

Quote
Tanssit Titanicilla

Kolumni 16.2.2009

Poliittinen keskustelu taantuman torjumisesta muistuttaa menoa Titanicin salongeissa. Samppanjaa tilataan, vaikka jäävuori on tulossa kohti. Oppositio vaatii ronskimpia summia, vaikka hallitus jo roiskii käsittämättömiä määriä sinne sun tänne. Kukaan ei tunnu ymmärtävän mistä on kysymys.

Totuus on se, että bruttokansantuotteemme pienenee tänä ja ensi vuonna, koska vienti ei vedä. Bruttokansantuotteen laskun pitäisi johtaa siihen, että elintasomme laskee. Ikävä totuus kun on, että jos jaettavaa on vähemmän, siitä riittää silloin myös vähemmän jaettavaa.

Tätä eivät poliitikot uskalla sanoa, vaan ottavat velkaa ylläpitääkseen elintasoa, johon meillä ei ole varaa. Kyseessä ei siis ole kansantalouden elvytys, vaan sen ajaminen syvemmälle suohon.

Puheet siitä, että velkaa otetaan nyt ja se maksetaan takaisin, kun nousukausi taas koittaa, ovat harhaanjohtavia. Kuka takaa sen, että vientiteollisuutemme nykyinen rakenne on sellainen, että se joskus tulevaisuudessa yltää samanlaisiin lukuihin kuin aikaisemmin? Ainakin puunjalostuksen osalta saanen olla skeptinen, koska se on pienentänyt kapasiteettiaan. Millä pienentyneellä kapasiteetilla entisiin volyymeihin ylletään?

Saattaa siis hyvinkin käydä niin, että bruttokansantuotteemme ei tulevan nousukauden koittaessa kasva samalla vauhdilla kuin millä se kasvoi edellisen nousukauden aikana. Voi mennä viisi tai kymmenen vuotta, ennen kuin bruttokansantuote on reaalirahalla mitattuna vuoden 2007 tasolla. Pitäkää myös mielessä, että tämän vuoden luvut tulevat antamaan väärän kuvan kansataloudestamme, koska lukuja kasvattaa velkarahalla ostettu kasvu. Kun velkarahalla ylläpidetty volyymi katoaa, sekin pitää työllä korvata.

Elintason lasku on aina ikävä asia. Siksi poliitikkojen on vaikea siitä puhua. Aikaisemmin elintason lasku hoidettiin devalvoimalla markka. Nyt se ei enää ole mahdollista.

Se on toinen seikka, joka poliitikkojen pitäisi pitää mielessä, kun kertovat kansalle tulevasta nousukaudesta. Yhdeksänkymmentäluvun lamasta toivuttiin siksi, että vienti saatiin vetämään devalvoimalla markka. Nyt vientiteollisuus joutuu hankkimaan kasvunsa vakaalla eurolla tilanteessa, jossa jotkut kilpailijamaat ovat devalvoineet oman valuuttansa. Mahtaako nousu olla tällä kertaa yhtä reipasta? Epäilen.

Hallitus ilmoittaa, että se ei suunnittele julkisen sektorin kustannusten leikkauksia. Kun yhtälö on mahdoton, rehellisempää olisi sanoa, että hallitus siirtää välttämättömät leikkaukset vaalien jälkeiselle hallitukselle.

Jos oppositio janoaa seuraavaan hallitukseen, sen olisi lisärahan sijasta vaadittava nykyistä hallitusta leikkaamaan kustannuksia. Muuten se joutuu hallitusvastuuseen mahdollisesti pääsyään leikkaamaan kustannuksia tänä ja ensi vuonna otettavan lisävelan verran rajummin.
 
KALLE ISOKALLIO

Lähde: Iltalehti (http://www.iltalehti.fi/kolumnistit/200902169075605_k1.shtml)
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Matti Meikäläinen on 16. 02. 2009 21:09
Täyttä asiaa jälleen kerran Kallelta...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 16. 02. 2009 21:09
"Nosta housut niistä nenä ja ole mies siellä näppiksen takana. Ei sitä kukaan haista, miltä se persusta tuoksahtaa siellä isännänhuoneessa."

Missä mielentilassa on henkilö joka sanoo OW:stä näin halventavasti!
OW on perusteellisesti analysoinut tilannetta ja sitä miten ulos tästä päästään!
Ilmari ampuu puun takaa ja aivan väärään maaliin!

Jollakin muulla on nyt housut nilkoissa, mutta ei OW:llä!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 16. 02. 2009 21:09
Ja siellä toinen "tohelo" MM!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Matti Meikäläinen on 16. 02. 2009 21:09
Ihan vain selvyyden vuoksi haluaisin varmistaa ettet vain viittaa tuolla MM:llä nimimerkkiini... Tietääkseni meillä ei pitäisi olla mitään syytä nimitellä toisiamme vai mitä Wiiki ? Ellei sitä katsota synnikseni, että vaasalaisena kirjoittelen tänne laihialaisten omalle osiolle...
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: belurisk on 17. 02. 2009 00:12
Ihan vain selvyyden vuoksi haluaisin varmistaa ettet vain viittaa tuolla MM:llä nimimerkkiini...

Ihan vain selvyyden vuoksi MM alias Matti Meikäläinen kirjoittelee omalla nimellä-osiossa.
So what?? - toisaalta, jos asian tynkää löytyy.  Pellejähän meitä löytyy, ainakin miljoona.
Kun kirjoittelu on foorumilla mennyt niin "hienohipiäiseksi", niin päämode varmaankin huomioi asian, etteivät nimellään kirjoittavat ahdistuisi.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 17. 02. 2009 05:05
nm. beluriskille voin kertoa että minua ei loukkaa henkilökohtaisesti mitkään kirjoitukset täällä foorumilla.

Sen sijaan minua loukkaa erittäin syvästi se vastuuttomuus tulevia sukupolviamme kohtaan,  joka kumpuaa yhteisten asioittemme parissa puuhailevista päättäjistä.

nm. foliohattu oli tuonut esille hyvin tärkeän asian, joka nyt on muodostumassa kohtalonkysymykseksi.  Tästä kansantuotteen supistumisesta ei selvitä vanhoilla keinoilla. Meillä ei todellakaan ole käytössä enään samoja keinoja, kun oli vielä 1990-luvun alun lamassa. Kalle Isokallion ansiokkaasta tekstistä oli jäänyt mainitsematta vielä yksi merkittävä keino, joka vaikutti viime lamasta nousuun.  Tuolloin säädettiin muun muassa niin sanottu "Pakkohakkuu"  laki. Jota kylläkin kutsuttiin Metsäverouudistukseksi.  Tuon avulla metsteollisuutemme pystyi tahkoamaan kolmentoistavuoden ajan tulosta. Joka aika kuitenkin käytettiin hukkaan julkisella sektorilla.  Tuona aikana ei  tehty ensimmäistäkään uudistusta,  jolla tuottavuus olisi saatu nousemaan. Nosteltiin vain perusteettomasti palkkoja.

Nyt olemme tässä.  Metsäteollisuus laittaa vähitellen ovet kiinni, ei suinkaan pahuuttaan, vaan siksi ettei kannattavuutta enään ole. Tuo merkittävä kansantalouden veturi on jäähtymässä. Sen vanavedessä jäähtyy muutakin.  Nousua tästä ei saa aikaan millään elvytyksellä. Päinvastoin jokainen velka euro vie syvemmälle suohon.

Ainut tie elpymiseen on ryhtyä maksamaan velkoja takaisin. On hyväksyttävä kansantalouden kakun pieneneminen ja sen seuraukset, jotka kylläkään eivät miellytä ketään. Ensimmäiseksi olisi vapautettava työ veroikeen alta. Koska nyt tarvitaan enemmän työtä kuin milloinkaan, sen puolesta että kansantalous vahvistuisi. 

Muualta emme apua saa. Ainut vakauttava tekijä on vahva valuutta toistaiseksi. Toivottavasti vanha manner ymmärtää asemansa mailmantaloudessa.  Siltä varalta ettei ymmärrä,  on vieläkin tärkeämpää meidän pystyä kääntymään taloudenpidossa rahan puolelle. Velkaantuminen on pysäytettävä ja kuolettaa se kokonaan. Siihen tarvitsemme tuottavuutta.

Kiitokset !  vain foliohatulle ja muillekin näiden tärkeiden asioiden parissa pähkäilevlle ihmisille,  juuri teitä Isänmaa kaipaa tänään. SDP ja Keskusta ovat ihmeissään mistä Kokoomuksen kannatuksen nousu kumpuaa, vaikka se on samanlainen puolue pohjimmiltaan kun kaksi muuta suurtakin.

Syy on hyvin yksinkertainen. Kokoomus on nöyrtynyt näkemään yhteiskunnassa jokaisen yksilön merkityksen kokonaisuudelle.  Vahvakaan valtio ei selviä jollei sen sisusta ole kunnossa. Toki Kokoomuksessakin joudutaan tekemään työtä vanhan vallan nujertamiseksi edelleen, siellä tuo työ on kuitenkin pisimmällä. 1990 luvulla meistä monet yrittivät saada nuo uudistukset käyntiin kun kaikki edellytykset sille olivat olemassa. Onnettomuudeksemme koitui kuitenkin suomessa vahvat instituutionaaliset sijoittaja ryppäät,  etunenässä eläkesäätiöt.  Joiden olisi vastuuta kantaessaan täytynyt uudistaa itseään siten että he olisivat luopuneet veronmaksjan tuomasta turvasta.

Toivon menestystä edelleen jokaisen kolmen suuren sisällä oleville uudistusvoimille, sillä heidän varassaan todellisuudessa lepää suomalaisen tavallisen ihmisen tulevaisuus. Tämä uudistustyö on yhtä merkityksellistä,  kun aikoinaan nuor-suomalaisten aikaansaama poliittinen herännäisyys. Ironista kyllä menestyksemme perusta,  on meitä nyt eniten estämässä selviytymisessä uuteen tulevaisuuteen.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 17. 02. 2009 08:08
ilmarinen pistäppä paremmaksi kuin OW!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: ilmarinen on 17. 02. 2009 10:10

Ilmari ampuu puun takaa ja aivan väärään maaliin!


Puuntakaa ampuu ilmarinen mutta puun takana on maalitaulukin.

Häpeän aikuisen miehen esitystä, että ”tuusia keskustelemaan leikisti talouspolitiikasta” ja vielä nimimerkillä ettei meitä sitten tunnettaisi.

Jos mies on niin viisas, että kykenee älykkääseen keskusteluun maailman taloustilanteesta niin miksi hän ei mene Omalla nimellä osioon ja keskustele siellä tasavertaisena osallistujana?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 17. 02. 2009 10:10
Missähän se  ilmarisen viisaus on ja millainen talousguru mahdat olla?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 17. 02. 2009 12:12


Häpeän aikuisen miehen esitystä, että ”tuusia keskustelemaan leikisti talouspolitiikasta” ja vielä nimimerkillä ettei meitä sitten tunnettaisi.

Jos mies on niin viisas, että kykenee älykkääseen keskusteluun maailman taloustilanteesta niin miksi hän ei mene Omalla nimellä osioon ja keskustele siellä tasavertaisena osallistujana?


Hyvänen aika kun sinulla on ilmarinen huono olo. Minusta tuo ei ole enään ihan terveellistä, ainakaan pitkään jatkuessaan. Toivottavasti selviydyt.

Sinulle on muodostunut hieman väärä käsitys näistä keskusteluista. Nämä ovat todellakin vain kansalaiskeskusteluja,  joilla ei ole sen kummempaa statusarvoa. Kukaan ei täällä pyri mihinkään julkiseen edustamiseen tai virkaan. Tämä on vapaata mielipiteen muodostusta ajankohtaisista asioista.

Olet myöskin tehnyt oletuksen että täällä kilpailtaisiin jostain oppiarvoista tai yleisestä viisaudesta. Näinhän ei asia ole.  Kukaan meistä ei kilpailun takia täällä esiinny. Päinvastoin olen huomannut että monien nimimerkkien takaa löytyy viisaita ja kokeneita henkilöitä puoluetaustoista riippumatta, jotka jo elämänsä alkutaipaleilla ovat olleet suurten haaasteiden kanssa tekemisissä. He ovat tuolloin käyneet jo läpi nuo vaiheet,  jotka sinulle näyttävät olevan vielä jokapäiväistä arjen ponnistelua. Samalla heille on muodostunut kokemusta,  jonka kukin vapaaehtoisesti on jakanut ympäristöönsä, oman tahtonsa mukaan, tai ollut jakamatta. Ei pitäisi olla kovin vaikeaa.

Onhan sinulla toki oikeus sananvapauden nimissä halventaa muiden kirjoittajien arvoa,  mutta en usko että se näyttää kovin hyvältä muidenkaan mielestä,  vaikken heidän puolestaan voikaan mitään lausua. Suosittelisin sinulle nm. ilmarinen että katsoisit hieman omaan sisimpääsi kriittisemmin. Ennen kuin lausut arvioitasi muiden kirjoittajien tasosta.  Yritetään vain kaikessa rauhassa avata uusia näkymiä asioissa. Uskon että siitä lopulta kansalaisina ja veronmaksajina hyödymme eniten.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: ilmarinen on 17. 02. 2009 15:03

Ennen kuin lausut arvioitasi muiden kirjoittajien tasosta. 
Onko OW "pimahtanut" keskustelusta, kun väärinkäsityksiä ilmenee?
En ole lausut arvioita muiden kirjoittajien tasosta, mutta olen kannustanut osallistumaan talouskeskusteluun Omalla nimellä osioon.

Toivot valtuutettuja talouskeskusteluun ja vieressä on osio missä valtuuston jäseniä vilisee niin mikä jarruttaa OW:n  toimintaa? ???

Olen tutustunut OW:n historiaan Laihia osiossa ja sinulle on vastannut taloudesta perillä oleva henkilö mutta OW on ollut täysin ulkona ko. alueesta. Tietysti kansalaiskeskustelussa saa ottaa kantaa asioihin mutta Laihian SEOlla on siihen oikea paikka ja oikean tasoiset henkilöt.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 17. 02. 2009 17:05
. Tietysti kansalaiskeskustelussa saa ottaa kantaa asioihin mutta Laihian SEOlla on siihen oikea paikka ja oikean tasoiset henkilöt.


Täytyy nyt ikäväksesi kertoa etten ole SEOlla koskaan majaillut.  Ja nythän se näyttääkin sulkeneen ovensa,  joka on vain hyväksi Laihialaiselle kunnallispolitiikalle.

Kaikenkaikkiaan en oikein näe mitään johto ajatusta noissa teksteissäsi. Huomattavan määrän ne sisältävät kuitenkin lähinnä minun nimimerkkiini kohdistuvaa panettelua ja solvausta. Jota tietenkään minä en voi säännellä, enkä edes yrittäisikään.  Mietin vain mikä sinut on noin huonoon kuntoon saattanut. Kun olemme Laihialla saaneet hyvässä sovussa uudet päättäjätkin.

Talousasioista on aina olemassa monia näkemyksiä,  riippuen siitä millaiset ovat omat intressit kullakin ja siitä,  onko niiden näkemysten taustalla ideoloogisia tavoitteita. Omalta osaltani olen tähdentänyt nykyisten valtaapitävien vastuuta myöskin tulevista sukupolvista.  Tässä merkittävin tekijä on velkaantumisen sääntely, siten ettei yksi pelokas sukupolvi pystyisi tekemään yhteiskuntamme nimissä,  lastemme lukuun ylivoimaisia velkoja.

Muistan kyllä jonkun "talousmiehen SEO lta" käyneen palstalla minua ojentamassa velan ihanuudesta, niin yksityisen kun yhteisönkin puolesta. Kertoi muistaakseni jopa inflaation syövän velat, velan tekijän puolesta.  Enkä sinänsä velkaa vastusta, kun sillä saavutetaan tuotavuutta. Mutta syömävelan tekeminen yhteiskunnan piikkiin,  on todella vahingollista maamme tulevaisuuden kannalta.

Pelkäsit myöskin minun,  ilmeisesti tarkoitit jopa järjen menetystä.  Sinun ei tarvitse olla huolissasi. Ymmärrän sinua ihan täydellisesti, ei illuusiossa eläminen ole helppoa, etkä pysty sitä enään kovin hyvin ylläpitämäänkään. Siitä seuraa ainoastaan tyhjyys ja pelko. Parhaiten selviät tuosta,  kun et yritä mitään, lepäät vain niin paljon kun jaksat.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 17. 02. 2009 21:09
"Jos mies on niin viisas, että kykenee älykkääseen keskusteluun maailman taloustilanteesta niin miksi hän ei mene Omalla nimellä osioon ja keskustele siellä tasavertaisena osallistujana? "

Tämä on Sinulta ilmarinen täyttä panettelua OW:tä kohtaan!
Etkö ole lukutaitoinen vai onko vaikeuksia luetun ymmärtämisessä!
Lue OW:n kannanotot ja...mieti!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 18. 02. 2009 11:11
Mistäs nyt tuulee kun sopimusrikkuri purkaa Laihian kunnan omistamia hyvin toimivia yhtiöitä nikkari?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Moderaattori on 18. 02. 2009 11:11

Ihan vain selvyyden vuoksi MM alias Matti Meikäläinen kirjoittelee omalla nimellä-osiossa.
So what?? - toisaalta, jos asian tynkää löytyy.  Pellejähän meitä löytyy, ainakin miljoona.
Kun kirjoittelu on foorumilla mennyt niin "hienohipiäiseksi", niin päämode varmaankin huomioi asian, etteivät nimellään kirjoittavat ahdistuisi.

Tarkistin kyseisen väitteen ja kaikki nimimerkki Matti Meikäläisen kirjoitukset
tämän vuoden puolelta.  Siellä ei ole yhtään hänen kirjoitusta omalla
nimellä osiossa.  Mitä pelleilyä kyseinen väite on?

Tiedoksi muille kirjoittajille.  Olkaa hyvä ja olkaa ystävällisiä toisillenne.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Yhydes on 18. 02. 2009 14:02
Mistäs nyt tuulee kun sopimusrikkuri purkaa Laihian kunnan omistamia hyvin toimivia yhtiöitä nikkari?

              Oliskos se sit sitä sosialisointii........vai mitä se oli sit....sosiaalist tillaa risusavottaan

                                    Tais mennä ylisilt ohi.......vai pipon päält..


          ...... Vai tuoksuuskos   jo vanhois neniis monpooleil rahastus  kunnan kassan pelastukses ????

                           ............säälikx käypi ... yksityissii kuluttajii

                   
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: nikkari on 18. 02. 2009 18:06
Mä kans ihmettelen, voiko yksi mies tehdä noinkin paljon kunnassa?

Supermies Tuomela, millainen viitta harteilla? Tarviiko Hän autoa liikkuessaan, vai liikkuuko potkurilla avaruudessa (Havukkaahon ajattelija)?
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 18. 02. 2009 18:06
Kuolinpesän synnyttäminen onnistuu mieheltä jos hän itse asuu ja toimii kuolinpesältä!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: SAKU on 18. 02. 2009 18:06
Mistäs nyt tuulee kun sopimusrikkuri purkaa Laihian kunnan omistamia hyvin toimivia yhtiöitä nikkari?

Liekö kyseessä Laihialainen lamantorjunta? Eli yhtiöiden sosialisointi kulujen leikkausten tai kasvattamisen sijasta? (kasvattaminen mahdollista ainoastaan kunnallisveron korotuksilla eikä esim yhteisöveroilla(yritykset))
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 18. 02. 2009 18:06
Kunnan virkajohdon ja ylimpien päätäjien toiminta kunnan omistamien yhtiöiden ympärillä,  alkaa herättää kiinnostusta kuntalaisissa laajemminkin, lehtikirjoittelusta päätellen.  Tämä siitä huolimatta vaikka poliittinen toimintaympäristö ei olekaan nyt kovin aktiivisessa tilassa.  Mistä voisi olla kysymys?  Toisaalla yleisesti pyritään kuntasektorilla markkinaehtoisen toiminnan lisäämiseen entisestään. Mistä kumpuaa tämä ristiriitainen toimintatapa.  Onko tässä jokin salattu viisaus?. Vai onko tarkoitus jonkin toisen käsiin kaatuvan ongelman ratkaiseminen. Johon tarvitaan materiaalia. Päädytäänkö lopuksi todelliseen mediatapahtumaan. Mielenkiintoista, mitä vielä näemme.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: SAKU on 18. 02. 2009 19:07
Parashankkeen lähtökohta oli että lähipalvelut sekä terveydenhuollossa että vanhustenhoidossa säilytetään koko maassa,  vaikka kuntia yhdistetäänkin reippaasti. Jos näin oltaisiin menetelty olisi kustannuksetkin jääneet huomattavasti pienemmiksi, kokonaisuutta tarkasteltaessa.

Nyt kuitenkin rakennemuutosten viivyttely on johtanut siihen että ihmiset ovat menettäneet uskoaan pienten kuntien selviytymiseen. Siksi nyt on runsaasti myytävänä asuntoja syrjäseuduilla. Niin Maalahdessa kuin Laihialla ja Kyrönmaallakin, hinnat ovat laskevia joka tarkoittaa sitä että ostajat odottavat. Mitä he odottavat ?.  Eivät toki sitä että saisivat ilmaiseksi asunnon,  vaan sitä kuinka kuntakentän murros oikeasti tulee tapahtumaan, mitkä kunnat kuolevat ja näivettyvät. Vai syntyykö murroksessa toimivia suurkuntia, jotka hyödyntävät koko alueensa mahdollisuuksia,  sekä asukkaiden uskoa omaan tulevaisuuteensa.

Noita yhteistyö ja liitoskysymyksiä nyt täytyisi työstää,  itseasiassa tuo pitäisi olla pääasiana kuntakentässä. Noiden asioiden järjestelystä riippuu myöskin se,  miten tullaan selviytymään muutaman vuoden kuluttua,  kun kuntakenttä kohtaa todelliset ongelmansa. 

Esimerkiksi Vöyri on jo hyvin valmistautunut. Vöyri- Maksamaan yhdistyminen ja kuntatalouden vahvistaminen toimintoja tehostamalla on nyt tuottamassa tulosta siten että on odotettavissa että kunta on 2010 käytännöllisesti katsoen velaton. Samaan aikaan useimmat muut maaseutukunnat Laihia mukaan lukien näyttävät olevan syvässä velkakierteessä.

Monet odottavat talouden käynnistyvän Kataisen ja Vanhasen miljardeilla, totuus on kuitenkin että se käynnistyy vasta,  kun ihmiset alkavat maksaa velkojaan, sama koskee kuntiakin.  Velallisten täytyisi nyt patistella itseään vähän.

Nuoriso perii velkavuoren, jos EU-maat eivät saa talouksiaan tasapainoon
18.2.2009 21:08
A A Annamari Sipilä

Helsingin Sanomat

 BRYSSEL. Eurooppalainen nykynuoriso ja tulevat sukupolvetkin joutuvat jättimäisen velkataakan maksajiksi, jos EU-maat eivät saa talouksiaan pian tasapainoon kriisistä huolimatta.


Talouden jyrkkä alamäki on johtanut siihen, että useat jäsenmaat eivät pysty enää noudattamaan EU:n yhteisiä sopimuksia taloudenpidosta.

Kriisi tekee pilkkaa säännöstä, jonka mukaan julkisen talouden alijäämä saa olla korkeintaan kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaat velkaantuvat pelottavaa vauhtia.

"Julkiset taloudet on saatava tasapainoon keskipitkällä aikavälillä. Muuten taantumasta ei päästä eroon ilman että jälkipolville jää valtava taakka", EU:n talouskomissaari Joaquín Almunia varoitti keskiviikkona.

Usko jäsenmaiden kykyyn selvitä kriisiajan haasteista on kovalla koetuksella. Monet maat eivät ole pystyneet pysymään alijäämärajan sisällä hyvinäkään aikoina.

Tilanne rapauttaa luottamusta unionin talous- ja rahaliiton Emun vakaus- ja kasvusopimukseen, jossa varovaisen taloudenpidon säännöt on lueteltu. Kriitikoiden mukaan hyvinä aikoina luotu sopimus on jo täysin vanhentunut.

Komissio ja jäsenmaat ovat kuitenkin sitoutuneet yhteisiin pelisääntöihin – vaikka entistä harvempi jäsenmaa pystyy niitä noudattamaan.

"Vakaus- ja kasvusopimusta on kunnioitettava. Muuten kansalaiset eivät voi enää luottaa päättäjiin, ja katastrofi on valmis", Almunia sanoi.


Irlanti kärsii erityisen suuresta alijäämäongelmasta. Pitkästä nousukaudesta nauttineen Irlannin velkaantuminen hipoo pian kymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta.

EU-maat sopivat neljä vuotta sitten, että vakaus- ja kasvusopimuksen säännöistä voi joustaa väliaikaisesti silloin, kun ajat ovat huonoja.

Irlannin alijäämä on kuitenkin niin suuri, että talouden pikainen vakauttaminen on lähes mahdotonta.


Komission mielestä Irlannin pitäisi olla nykyistä kunnianhimoisempi taloudenpidossaan.

"Emme voi kuitenkaan syyttää heitä. Kyseessä on vakava taantuma", Almunia pehmensi komission moitetta.

Irlannin lisäksi julkisen talouden alijäämä on repeämässä liian isoksi Kreikassa, Ranskassa, Espanjassa, Maltalla ja Latviassa. Myös Britannia on isoissa vaikeuksissa.

EU-komissio julkisti keskiviikkona arvionsa 17 EU-maan vakaus- ja lähentymisohjelmista. Jäsenmaat kertovat vuosiohjelmissaan keskipitkän ajanjakson julkisen talouden strategiansa.


Ellei unioni olisi vajoamassa lamaan, komissio olisi jo aloittanut toimet kolmen prosentin säännön rikkojia kuten Irlantia vastaan.

Nyt ollaan kuitenkin tavallista sallivampia. Rangaistuksilla uhkaamisen ei uskota auttavan, kun valtiontaloudet ovat romahdusvaarassa.

Komission kovistelunhaluja rajoittaa myös se, että liiallisesta alijäämästä rankaisemisesta päättää neuvosto eli EU:n jäsenmaat.

Komissio eli EU:n virkamieskoneisto voi antaa asiasta vain suosituksia.


Suomella menee komission mukaan huomattavasti paremmin kuin useimmilla muilla jäsenmailla.

Suomen talouden perustekijät ovat kunnossa. Julkinen talous ja vaihtotase ovat pysytelleet toistaiseksi ylijäämäisinä.

Komissio kehuu Suomea siitä, että lihavina vuosina on maltettu harjoittaa varovaista finanssipolitiikkaa. Se antaa liikkumavaraa laihoina vuosina.

Suomen elvytystoimet saavat komission hyväksynnän. Mutta kun talous elpyy, on Suomessa varottava sitä, etteivät toimet jää rasittamaan julkista taloutta.


Osallistu keskusteluun Tulostettava sivu
Facebook MySpace Sähköposti Uutiskirje
Helsingin Sanomat | hs.online@hs.fi
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 19. 02. 2009 04:04


Nuoriso perii velkavuoren, jos EU-maat eivät saa talouksiaan tasapainoon
18.2.2009 21:08
A A Annamari Sipilä

Helsingin Sanomat

 BRYSSEL. Eurooppalainen nykynuoriso ja tulevat sukupolvetkin joutuvat jättimäisen velkataakan maksajiksi, jos EU-maat eivät saa talouksiaan pian tasapainoon kriisistä huolimatta.


Talouden jyrkkä alamäki on johtanut siihen, että useat jäsenmaat eivät pysty enää noudattamaan EU:n yhteisiä sopimuksia taloudenpidosta.

Kriisi tekee pilkkaa säännöstä, jonka mukaan julkisen talouden alijäämä saa olla korkeintaan kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaat velkaantuvat pelottavaa vauhtia.


Luulisi ainakin valtio-oppineiden heräävän järkyttäviin tulevaisuuden näkymiin.  Ei voi edes olla kovin pitkä enään siihen,  kun historiallisesti tuntemamme Kristalli-yö seurauksineen oli pientä ja lempeää. Siihen nähden mitä on odotettavissa nyt.

Totuus luonnossa on se että elävä elämä ei suostu kuolemaan taistelematta.  Ja kun se alkaa ei siinä ole mitään määrää tässä tilanteessa,  kun vanhat polvet ovat alistuksessaan menneet jo aikoja sitten kaikkien rajojen yli. Onnekkaita ovat ne jotka osaavat muurata, sillä uuneja tarvitaan ja paljon.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Wiiki on 20. 02. 2009 08:08
Harmi kun strategiasuunnitelman teko jää pelkästään johtajille ja mummulle Pohjalaisen mukaan!
Näin toimien ei Laihialle löydy kehityksen avaimia!
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 03. 03. 2009 17:05
Uskoisin että kuntalaiset odottavat trategiapalaverilta tuloksia,  jonka ansiosta voitaisiin jälleen palauttaa usko tulevaisuuteen ja omassa kunnassa asumiseen.

Nyt kuitenkin näyttäisi siltä että valtuutettujen oma halu paneutua asioihin on hyvin heikkoa. Herääkin kysymys miksi he ylipäätään ovat luottamustoimissa.

Lisäksi ihmetyttää mikä rooli on enään puolueiden toiminnalla jos kunnanvaltuustossa onkin yksi kuntapuolue ilman puoluerajoja. Kenen trategiaa silloin toteutetaan. Käykö niin että virkamies valta lisääntyy.

Minusta trategisia linjauksia täytyisi tehdä puolueiden piirissä ja sitten viedä ne virkamiesten toteutettavaksi. Esimerkiksi päivähoidon palvelutuotannon siirtäminen yksityisille toimijoille, käyttäen palveluseteli menetelmää, jolloin asiakas pystyisi määrittelemään hinta/laatu suhdetta joustavasti. Voisi olla yksi linjaus, nyt kun ongelmat ovat kaatuneet sillä sektorilla päälle.

Vesi ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen tulosvastuulliseksi yksiköksi,  voisi olla poliittinen trateginen linjaus puolueelta tai puolueilta. Myöskin alueellinen lukiokoulutus palvelu voitaisiin linjata aikaan ja olosuhteisiin sopivaksi, jossa taso ja tavoitteet määriteltäisiin riittävän korkeatasoiseksi, että se houkuttelisi myöskin ulkopuolisia. Kokonaiskustannukset laskisivat, kun koulutus olisi koko Kyrönmaan alueen kattava.

Näitä trategisia linjauksia en usko virkamiesten koskaan esittävän. Kyllä poliittisen päättäjän on ymmärrettävä että hän on ylin päättäjä, sekä sitä kautta myöskin vastuullisin veronmaksajan suhteen. Onhan se hyvä tutustua alaisiin en sitä sano,  mutta päätösvalta täytyy olla jakamaton. Tuleva kunnallinen toimintalinjaus täytyy tehdä poliittisena työnä. Jos sen tuloksena syntyy tarve Kyrönmaan voimien yhdistämiseen, niin virkakunta on alistettava se toteuttamaan.

Turha on myöskin vedota sen kannattamattomuuteen. Kun palvelutuotanto suurelta osin samalla yhtiöitetään niin  henkilöstökustannukset vähenevät huomattavasti, saneerausvelan aiheuttama riski vähenee sekä tuotanto tehostuu. Samalla se luo uskoa alueen tulevaisuuteen, veroäyripaineen hellittäessä.

Kun näissä yhtiöissä tehdään tulosta luo se myöskin henkilökunnalle turvallisuutta ja tulevaisuuden uskoa, joka auttaa heitä panostamaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin. En oikein ymmärrä mikä tässä voisi olla vaikeaa. Muutaman vuoden kuluttua kilpaillaan verisesti osaavasta työvoimasta, tuolloin raha on se konsultti, joka synnyttää tuloksia, silloin on hyvä olla talous kunnossa, tai jää osattomaksi.
Title: Re: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 10. 11. 2009 04:04

Vesi ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen tulosvastuulliseksi yksiköksi,  voisi olla poliittinen trateginen linjaus puolueelta tai puolueilta. Myöskin alueellinen lukiokoulutus palvelu voitaisiin linjata aikaan ja olosuhteisiin sopivaksi, jossa taso ja tavoitteet määriteltäisiin riittävän korkeatasoiseksi, että se houkuttelisi myöskin ulkopuolisia. Kokonaiskustannukset laskisivat, kun koulutus olisi koko Kyrönmaan alueen kattava.

Näitä trategisia linjauksia en usko virkamiesten koskaan esittävän. Kyllä poliittisen päättäjän on ymmärrettävä että hän on ylin päättäjä, sekä sitä kautta myöskin vastuullisin veronmaksajan suhteen. Onhan se hyvä tutustua alaisiin en sitä sano,  mutta päätösvalta täytyy olla jakamaton.

Tässä on nyt kulunut aikaa kun viimeksi kirjoittelin rakennemuutoksen tiimoilta. Nyt kuitenkin metroaseman vesivahinko toi taas elävästi mieleen todellisen tilan julkisella sektorilla ja että sen suhteen ei ole mitään tapahtunut.

On hyvin todennäköistä että putkirikon todelliseksi syyksi paljastuu hiekkataskun tukkeutuminen, tai huonokuntoisten venttiileiden umpeutuminen ja sen aiheuttamat paineen vaihtelut.  Kun siihen lisäksi yhdistyy huolimattomuus ja välinpitämättömyys korjauksista ja huolloista on vahingon elementit kasassa. Tuota saneerausvelkaa on jokaisessa kunnassa mielin määrin, riskit ovat sen mukaisia. Kaikki tämä kaatuu lopulta veronmaksajan syliin.

Nyt kun tulevaisuuden näkymissä merkittävin asia lienee energian ja raaka-aineiden reaalinen hinnan nousu, ongelman koko vain kasvaa. Arjen toimintoihin liittyvät julkisen sektorin toiminnat, eivät ole irrallisia mailman talouden lainalaisuuksista. Siksi rakennemuutoksista ei voida luopua, vaikka elvytys on antanut hieman hengahdysaikaa. Kansalaisen turvallisuus julkisen vallan suojeluksessa, on näillä näytöillä lähes irvokasta puhetta, kun todellisuudessa kansalaista viedään kuin juutalaisia teuraaksi, toisen mailmansodan tiimellyksessä.

Uusi Laihian valtuusto on nyt sisään ajettu joten varmaan alkaa tapahtua pikkuhiljaa, mielenkiintoista aikaa nyt eletään. Elvytystä ei enään pitkään jatku, joten pian on kiire.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 01. 06. 2010 18:06
Tämä rakennemuutos keskustelu on ollut pitkään tauolla.  Nyt se on kuitenkin tullut yhä ajankohtaisemmaksi.

Parasta aikaa kunnan johto,  ehkä osaa hallituksesta ja sen johtoa mukaan lukematta. On alkanut hyökätä omia omistamiaan yhtiöitä vastaan tilanteessa, jossa loputkin kunnan palvelutuotantoon kuuluvat toiminnot joudutaan velkakriisin edetessä yhtiöittämään.  Vesi ja viemärilaitos etunenässä.

Tässä on vääjäämättä ristiriita,  joka kertoo siitä että kaikki eivät ole tehtäviensä tasalla. Tavallinen kuntalainen ja erityisesti veronmaksaja kyllä hyvin ymmärtää ne ongelmat jotka alkavat kaatua päälle heti jos esimerkiksi lämpöyhtiötä ruvettaisiin hoitamaan kunnan työnä, kustannukset kasvaisivat kymmenkertaisiksi. Eikä noita kustannuksia voitaisi saada markkinoilta takaisin. Veronmaksajien rahaa alkaisi palaa todella paljon.

Se miksi tälläisiä himoja on syntynyt, johtuu ainoastaan siitä että kunnan kyseiseen yhtiöön,  aikanaan sijoittaman pääoman arvo on nyt varovaisestikin arvioiden,  lähes kolmekymmentä kertainen. sijoitettuun pääomaan nähden. Kaikki tämä hyvä on syntynyt äärimmäisen motivoituneen myös pätevän ja vastuuntuntoisen henkilökunnan sekä vastuullisten asiansa osaavien yhtiön hallitusten jäsenten  työn tuloksena kymmenessä vuodessa.   
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Pekka Puupää on 01. 06. 2010 19:07
Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Meiltähän tämä käy!
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Professional on 02. 06. 2010 04:04

Tämä rakennemuutos ahdistus kuntatasolla alkaa pikkuhiljaa ottamaan pattiin, koska suuremman rakennemuutoksen hallinta  maassamme alkaa hiljalleen  luisua käsistä valtiomme itseääntoistavan jättivelkaantumisen ohella.

Nyky kuntasekoilu on siis enemmänkin, kuin omaa jääkaappiaan inventoisi.

Kyse on siis työpaikkojen katoamisesta maassamme nk. halpatyövoimakulttuuri projektista johtuen
jonka synnytyksessä mukana ovat olleet jo pari vuotta Valtiohallintomme, Työministeriömme, Työvoimatoimistomme ( Nyk. Työ ja elinkeinovirasto ) keinotekoisella työvoimapula teemallaan ratsastaen.

Nyt jo myös peruspalveluministerimme.?

Käytännössä homma on toiminut Valtiomme tuella järjestetyllä kampanjalla edullista työvoimaa
kampanjoimalla, suurimmaksi osaksi yleistä harhaa kyseenalaistettavalla ammattityövoiman puutteella
ryydittäen.

Samaan aikaan piilotyöttömät mukaanlukien oman maamme työttömien ( myös ammattilaisia ja erikoisosaajia ) joukon lähennellessä puolta miljoonaa yksilöä, sekä nyt myös koulunsa päättävien
nuorten massatyöttömyysuhka, jopa 200.000 !, kyseistä resurssiryhmää koskien.

Tästä ryhmästä ei kuitenkaan voida muokata tarpeisiimme sopivaa työkoneistoa maamme ylläpitoon
vaan ulkomailta tuotettava osaaminen on lasketty lyhytnäköisesti edullisemmaksi maamme taloutta
kokonaisvaltaisesti ja jatkuvasti murentaen.

Kyse ei ole myöskään yritysten elinmahdollisuuksista, vaan voiton optimoinnista, rahan valuessa
yksityiseen käyttöön ja ulkomaille, samaan aikaan aivoviennin virratessa maastamme poispäin
maamme talous sekoileville kuntien harteille luovuttaen.

Eli enemmän kuin kyseenalaista yhteiskuntavastuuta harjoittaen.

Mm. viime 3 vuotikaudella Wärtsilä teki oman historiansa suurimman voittotuloksen jolla elättäisi
Suomen työttömät loppuelämänsä, mutta käytännössä esim. pakkolomautusten aikaan
kunnille luovuttamatta pierunhajuakaan ?

Saman logiikan  pätiessä myös näistä emoista riippuvaisten ketjuryppäiden asemaa, eli ulkomailta tuotettavien halvisduunariensa koreografioissa, sydeeminsä kuitenkin määräaikaisuuksiin sitoen !

Tässäpä tuottavan teollisuuden, eli tulosvastuuseensa nähden liian kalliiden ministeriemme elättäjien
yöunia piinaava painajainen, kun kaksi kolmasosaa kansasta on kyseistä logiikkaa vastaan.

Kuntien suljetun talouden ripulinkeitto, kun tässä mittakaavassa lienee vielä hyvinkin pientä pyörrettä...
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 02. 06. 2010 15:03
Tämä rakennemuutos keskustelu on ollut pitkään tauolla.  Nyt se on kuitenkin tullut yhä ajankohtaisemmaksi.

Parasta aikaa kunnan johto,  ehkä osaa hallituksesta ja sen johtoa mukaan lukematta. On alkanut hyökätä omia omistamiaan yhtiöitä vastaan tilanteessa, jossa loputkin kunnan palvelutuotantoon kuuluvat toiminnot joudutaan velkakriisin edetessä yhtiöittämään. 


Jos tämä kehitys jatkuu samankaltaisena kuin viime vuodet niin kohta Laihia on velaton kunta

Nytkin rahavarantoa on jo toista kuukautta

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Professional on 04. 06. 2010 20:08


Jos tämä kehitys jatkuu samankaltaisena kuin viime vuodet niin kohta Laihia on velaton kunta

Nytkin rahavarantoa on jo toista kuukautta

.Onneksi kuitenkin valtionvelkaa on 13.000 per kansalainen.

            Jää ne rikkaat siten Laihelassakin yhyreellen kärellen..
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 02. 07. 2010 15:03

.

Se on totta että kuntien velka on kuitenkin hyvin pieni osa kokonaisuudesta vaikka siitä suurinta ääntä näytetään pidettävän jostakin syystä

Valtion velka nousi yli 70 miljardin
julkaistu tänään klo 12:33, päivitetty tänään klo 16:04


"Julkisyhteisöjen eli valtion ja kuntien velka kasvoi alkuvuonna 77,7 miljardiin euroon. Näin suurta nimellisarvoista EMU-velkaa Suomessa ei ole koskaan ennen ollut.

Valtion osuus sulautetusta velasta kohosi tammi-maaliskuussa 70,1 miljardiin. Se on suunnilleen saman verran, mitä valtion ja kuntien yhteenlaskettu laina oli vielä vuosi sitten. Viime aikojen kasvu selittyy pääasiassa juuri valtion velan kasvulla, Tilastokeskus kertoo.

Valtiovarainministeriön arviossa valtion velkataakka olisi tämän vuoden lopussa noin 76 miljardia euroa.

Paikallishallinnon velkaa on puolestaan 11,5 miljardia euroa. Se on pysynyt samalla tasolla puoli vuotta."

http://www.yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/07/valtion_velka_nousi_yli_70_miljardin_1802825.html

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: S-syväkurkku on 02. 07. 2010 18:06
Herkkoo tuo esiin Parashankkeen toteuttamisen välttämättömyyden.  Juuri kiihtyvää vauhtia kasvava valtionvelka ja valtion huikea kustannusten nousu, yhdessä pitkittyvän taantuman myötä supistavat merkittävästi valtionrahoituksen supistumista.  Nykymeno johtaa myös ns. paremmin pärjäävien kuntien tasausrahastoon kerääntyvän euromäärän huomattavaa supistumista.  Joten sieltä myös jaettava valtiontuki köyhille kunnille supistuu merkittävästi.  Esimerkkinä:  vuonna 2008 Vaasa maksoi 10 miljoonaa euroa tähän valtionavun tasausrahastoon.

Pienenä esimerkkinä ajattelemattomuudesta voidaan ottaa tasavallan presidentin toimikausien rajaamisen.  Tämän päätöksen edelleen toteuttamisella valtiomme maksaa lähivuosina 3 entisen presidentin ja yhden istuvan kulungit hautaan asti.  Toista oli Kekkosen aikana.  Joten tehdään poikkeuslaki ja annetaan Tarjan jatkaa, sillä valta häneltä ollaan joka tapauksessa riisumassa pois, niin suuri on oikeiston pelko.  Säästäisimme euroja isovanhempien perhepiiriin hyväksymisen toteuttamiseen.

Konsultit toimikaa!
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 03. 07. 2010 09:09

.

Jos kunnat todistetusti osaa pitää kulurakenteensa kunnossa niin jostakin muualta niin sanotusti "perälauta vuotaa"

Ja pahasti

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 06. 07. 2010 08:08

.

"Muokkaa" -buttoni on kateissa mutta kannattaa katsoa mitä ikävät totuudenpuhujat haluavat meille sanoa

http://areena.yle.fi/video/1108009 (http://areena.yle.fi/video/1108009)

http://areena.yle.fi/video/1108025  (http://areena.yle.fi/video/1108025)

.


Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 18. 08. 2010 21:09

Tämän kun saisi vielä jonkinlaisena screen saverina :)

http://www.velkakello.fi (http://www.velkakello.fi)

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 24. 09. 2010 19:07
nm.herkoon esitys on niin järkyttävä että on todella käsittämätöntä, kuinka ihmiset ovat saattaneet antaa tehdä itselleen tällaista.

samalla tuo kello kertoo jo siitä että rakennemuutokset,  joiden piti nostaa suomalaiset tietoyhteiskunnan aikakauteen,  on nyt jo tänään mennyt mahdollisuus. Velkaisesta talosta tulee hiljainen. Ystävätkin kaikkoavat, jos niitä nyt on ollutkaan.Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: kamaroudari1 on 30. 11. 2010 12:12
Päivän Pohjalaisessa oli parikin juttua rakennemuutoksesta ja palvelujen yksityistämisestä.
Näköjään noiden ideoiden kyseenalaistaminen saa yhä enemmän jalansijaa ajattelussa laajemmaltakin.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 30. 11. 2010 13:01

Päivän Pohjalaisessa oli parikin juttua rakennemuutoksesta ja palvelujen yksityistämisestä.
Näköjään noiden ideoiden kyseenalaistaminen saa yhä enemmän jalansijaa ajattelussa laajemmaltakin.


Velkaantumalla yhä lisää,  menetämme lopulta suomalaisen omistuksen kokonaan.  En pysty oikein näkemään,  mistä voi olla kysymys,  kun ei hyväksytä suomalaisen vaurastumista. Yksityistämistä vastustetaan lähinnä periaatteella,  joku voi rikastua,  tai jotain muuta puppua. Mikä suomalaisia oikein vaivaa.

Yksityistämistä ei tarvitse pelätä. Sensijaan pitää pelätä sitä että työn verotusta ei lasketa. Tämä yhdistettynä yksityistämiseen,  jossa suomalaisilla ei ole lainkaan sijaa,  on rankka yhtälö ja sosiaalisesti kestämätön.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: kamaroudari1 on 01. 12. 2010 07:07
Hyvä OW. Kirjoittajat eivät kylläkään nähneet asioita laillasi. Ovat ilmeisesti itseäsi vähemmän valistuneita.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 01. 12. 2010 17:05

.

Nousukauden aikana olisi hyvin ollut mahdollista kerätä vararahastoa pahan päivän varalle mutta mitä nämä kyky puoluelaiset meni tekemään, poisti verot niiltä joilla olisi ollut hyvin varaa maksaa

Ja nyt ollaan tilanteessa että taskun pohjat vilkuttaa valkoisena

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 01. 12. 2010 18:06

.

 poisti verot niiltä joilla olisi ollut hyvin varaa maksaa

Ja nyt ollaan tilanteessa että taskun pohjat vilkuttaa valkoisena

.

Ongelma oli juuri siinä ettei veroja todellisuudessa laskettu lainkaan, muutettiin vain eri muotoon näin julkinen sektori sai rahaa enemmän kuin koskaan ennen ja nyt tulokset näkyvät. Pöhöttymistä on jatkettu velkaa tekemällä. Kaikki rakennemuutokset jätettiin tekemättä nyt ei ole varaa enään hoitaa vähäisintä perusturvaakaan. Sekin jää vapaaehtoisille taas niinkuin ennenkin,  soppatykkiä torinlaitaan.

Porvarihallitus ei sittenkään ollut riittävän vahva että se olisi pystynyt murtamnaan kolmikantaisen sopimusyhteiskunnan sementoituja rakenteita,  jotka kuristavat kansalaisen lopulta hengiltä.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: nikkari on 04. 12. 2010 11:11
Quote
”Laihialla on Pohjanmaan parhaat mahdollisuudet, mutta niin avuttomat johtajat, ettei tapahdu muuta kuin maksujen-, verojenkorotukset ja velan otto!

Tähän sitä on nyt tultu ja vahingot ovat niin mittavia että en usko ainakaan nuoremman polven jäävän sitä maksamaan.

Tosin äänestäjien kannalta aivan liian myöhään,  2009 syksyllä,  kun kukaan ei enään myönnä uutta lainaa ja ollaan selvitystilassa koko kunta.”
[/size]

Lainasin OW:n kirjoittamaa ennustusta aikaisemmasta kirjoituksesta. Lisäksi sieltä löytyi kohta jossa OW ilmoitti Laihian olevan lopullisessa konkurssissa 2011. Odotetaan vielä ensi vuoteen, kun se maailmanloppu koittaa Laihialle.

OW vois antaa väliaikatiedotteen yllä olevasta ennustuksesta. Me luotamme täysin OW:n talousalan tietouteen.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 12. 2010 14:02
Quote
”Laihialla on Pohjanmaan parhaat mahdollisuudet, mutta niin avuttomat johtajat, ettei tapahdu muuta kuin maksujen-, verojenkorotukset ja velan otto!

Tähän sitä on nyt tultu ja vahingot ovat niin mittavia että en usko ainakaan nuoremman polven jäävän sitä maksamaan.

Tosin äänestäjien kannalta aivan liian myöhään,  2009 syksyllä,  kun kukaan ei enään myönnä uutta lainaa ja ollaan selvitystilassa koko kunta.”
[/size]

Lainasin OW:n kirjoittamaa ennustusta aikaisemmasta kirjoituksesta. Lisäksi sieltä löytyi kohta jossa OW ilmoitti Laihian olevan lopullisessa konkurssissa 2011. Odotetaan vielä ensi vuoteen, kun se maailmanloppu koittaa Laihialle.

OW vois antaa väliaikatiedotteen yllä olevasta ennustuksesta. Me luotamme täysin OW:n talousalan tietouteen.


Jos Eu ei olisi alkanut elvyttää,  rahoituskriisin alkaessa käydä päälle. Vaan olisi antanut markkinoiden hoitaa tervehdyttäminen sillä ainoalla tavalla,  jonka se hyvin taitaa.

Ei visioissani olisi mitään epäselvää. Nyt Eurooppa hakee aikaa sopeutumiseen ankaralla velkaantumisella ja nyt ollaan jo niin pitkällä että ensimmäiset valtiot ovat selvitystilassa käytännössä. Lasku on nyt suurempi,  mutta se maksetaan,  tai itketään ja maksetaan. Velkaongelma ulottuu Laihialle asti,   vaikka nm. nikkari ei sitä hyväksykkään.

Olisin toivonut että suomessa oltaisiin oltu kaukonäköisiä ja valmistauduttu tuohon realisointiin,  joka Euroopassa nyt tulee tapahtumaan. Kaukonäköisyys olisi edellyttänyt tosiasioiden tunnustamista ja niihin reagoimista. Julkisen sektorin rakennemuutokset olisivat raivanneet tilaa työhön kohdistuvan verotuksen laskemiseen, joka olisi hillinnyt velkaantumista samalla lisäten tehokkuutta.

2011 -vuonna arki muuttuu Laihiallakin. Nyt ollaan edetty sen varassa että Vaasan sisäisten omien ongelmien takia parempi väki äänestää niin sanotusti jaloillaan ja muuttaa ympäristökuntiin. Laihia on yksi suurimmista hyötyjistä. Seinäjoki pystyi osittain patoamaan oman vastaavan ongelman saamalla Nurmon haltuunsa. Ilmajoki jäi ulos ja se tulee näkymään hetken päästä kipeästi, Seinäjoen ponnistellessa puolirampana. Yrittäessään naapurien kustannuksella korjata omia asioitaan.

Tässäkin on taustalla työhön kohdistuvan verotuksen jatkuminen kireänä. Siinä kun alueiden veturit ovat katselleet naapurikuntiin ja suunnitelleet pakko-ottoa niiltä, olisi voinut paneutua omiin rakenteisiin ja alkaa korjata niitä samalla huolehtien siitä että valtiovalta myöskin tekee saman suuntaisia korjausliikkeitä.

Näin julkisen sektorin rakenteiden purkaminen, olisi antanut keskuspaikoille uuden kasvun mahdollisuudet, ilman että tavallisen kuntalaisen kimppuun olisi lainkaan tarvinnut käydä.

En tiedä mitä nm. nikkari tarkoittaa omilla kirjoituksillaan,  mutta voin sanoa että ei minulla henkilökohtaisesti tässä asiassa mikään paina. Itseasiassa kaikki tapahtuu kokoajan niin kuin odotankin. Yllätys olisi jos yllättäen alkaisikin tapahtua jotain,  mistä on hyötyä. Mutta kuten jo aikaisempienkin hyvien tilaisuuksien yhteydessä niin vasta sitten kun jo on myöhäistä ja jopa vahingollista,  alkaa tapahtua.

Sitä tavattiin ennen sanoa hidasälyisyydeksi.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: nikkari on 04. 12. 2010 15:03
Quote

Jos Eu ei olisi alkanut elvyttää, /- Ei visioissani olisi mitään epäselvää /- Olisin toivonut-/ Kaukonäköisyys olisi -/olisi voinut paneutua- /rakenteiden purkaminen, olisi antanut jne.


Tätä tavattiin ennen sanoa hidasälyisyydeksi.

OW:n vastaus ei nyt vakuuttanut nikkaria, talousasioista perillä olevan taloustietäjän puheenvuorolta. Koko vastaus vilisee ehdollisia sanoja. Ennen tavattiin sanoa että; Jos tädillä on munat niin kysymyksessä on ilmeisesti setä, mutta eihän sekään pidä enää paikkaansa.


Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 12. 2010 17:05


Koko vastaus vilisee ehdollisia sanoja.


Irrottelemalla sanoja asiayhteyksistään saa kirjoituksen,  kun kirrjoituksen, näyttämään miltä tahtoo.

Sinulla nm. nikkari ei riitä energiaa lukea yhdestäkään jutusta,  kun korkeintaa lause tai pari,  puhumattakaan että ymmärtäisit edes osan. Sen perusteella, tunteiden vallassa alat kuitenkin tehdä omia johtopäätöksiäsi.  Jotka ovat yleensä hyvin kaukana todellisuudesta. Ne sisältävät käsityksiä,  joita olet vuosien mittaan luonut erilaisista ihmisistä ihan itse.

Se että kaikki yhteiskunnan velat tulevat maksettavaksi,  ei muutu miksikään,  vaikka niitä maksettaisiin pitkitetyllä aikataululla.  Kukaan järkevä yksityinen henkilö ei koskaan olisi tehnyt noin karmeita velkoja itselleen,  kun on julkinen hallinto tehnyt veronmaksajien taakaksi.

Ne joilla on mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen, varakkaat itselliset. Ovat tuosta taakasta vapaita.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 04. 12. 2010 17:05

.

Huolestuminen valtion yleisestä velkaantumisesta on tietysti huolena aiheellinen mutta mitä ihmettä se tekee Laihia palstalla kun Laihia on kuntana olosuhteisiin nähden yksi parhaiten selviytyvistä?

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: nikkari on 06. 12. 2010 11:11
OWn tulisi tajuta velkakohteen vaikutus velalliselle, jos talon isäntä lainaa omalle pojalleen niin velka on huomattavasti erilainen, kuin talon ulkopuolelta otettu.

Suomen valtion velka on hyvin suurelta osin verrattavissa talon sisällä kierrätettyyn rahaan, obligaatiot joista valtion maksama korko jää maan sisäiseen talouteen. Suomen valtion velka on siirrettyä veroa.

Yhteiskunnan toimivuuteen otettu laina on kerättävä meiltä suomalaisilta heti veroina, ellei haluta kasvattaa velkamäärää. Kuinka moni on valmis moista korotettua veroa maksamaan ja kuinka monelta sitä pystyisi perimään? Varattomalta väestöltä saa kyllä paljon veroina mutta pitää perintä suorittaa pitemmän ajan kuluessa.

Onko OWn käsityskyky osittain rajoittunut, kun hän ei huomaa, että valtion ja kuntien omaisuus vastaa täysin otetun velan määrää?

Esim.
Vähänkyrön kunta on täysin velaton, jos se myy omistamansa osakkeet ja sähköyhtiön. Lisäksi pikkukyrön omistama rakennuskanta on arvoltaan huomattava.

Onko OWn käsitys, että tuleville sukupolville jätettävä velka olis jotenkin epäoikeuden mukainen toimenpide?
Tulevat sukupolvet hyötyvät meidän rakentamasta valmiista yhteiskunnasta ja pystyvät tekemään kansantuotteen niiden avulla. Jokainen meistä jättää lisäksi perinnön heille. Ei niin voi laskea, että tuleva sukupolvi saa täysin valmiin yhteiskunnan velattomana, koulutettuna ja pipareilla syötettyinä.

Esim.
OW voi omalla kohdallaan kokeilla sukupolven vaihdossa tuota velka teoriaansa. Anna pojalle pelkkä maatila velattomana ilman koneita ja rakennuksia, ottakoon velkaa. Toisessa vaihtoehdossa annat hänelle ne nelivedot ja tuotannossa tarvittavat laitteet + rakennukset ja velkaa 10-15 % niiden arvosta. Tyhmempikin talousmies tajuaa vaihtoehtojen edullisuuden, toisessa vaihtoehdossa tuotannon voi aloittaa heti täysimääräisenä.Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 06. 12. 2010 12:12

Tämän kun saisi vielä jonkinlaisena screen saverina :)

http://www.velkakello.fi (http://www.velkakello.fi)

.


Velka per kansalainen ylitti 14 000 eur

"sinun osuutesi valtion velasta
14 034,43 euroa"

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Juuseppi on 06. 12. 2010 14:02
Suomen valtion velka on hyvin suurelta osin verrattavissa talon sisällä kierrätettyyn rahaan, obligaatiot joista valtion maksama korko jää maan sisäiseen talouteen. Suomen valtion velka on siirrettyä veroa.

Yllä oleva olisi jotenkin ymmärrettävä, mikäli valtio ottaisi velkaa kansalaisilta ja maksaisi korot näille, kansalaisten kulutukseen, mutta niinhän asia ei ole. Velka otetaan kansanvälisiltä rahoittajilta ja myös korot valuvat ulkomaille.

Yhteiskunnan pyörät kannattaa toki pitää pyörimässä, mutta jos valtio ja kunnat esim. leikkaisivat henkilöstömenoja - eli palkkoja - kuten nyt kriisimaat pakon edessä tekevät, velkaa täytyisi ottaa huomattavasti vähemmän ja myös veroja täytyisi siirtää vähemmän tulevaisuuteen ja jopa tuleville sukupolville. Verojen korottaminen ei ole ainoa eikä luultavasti järkevin vaihtoehto.


valtion ja kuntien omaisuus vastaa täysin otetun velan määrää?

Suomalaisten bruttovarallisuus ja myös kansallisvarallisuus on pääosin kiinteistöissä. Jos kunnantalot, sähköyhtiöt, asunnot ja muut kiinteistöt myydään velanoton vaihtoehtona (tai pakon edessä kun velkoja ei kyetä maksamaan), niin sitten kuntien toiminnot ja asuminen tapahtuu vuokratiloissa, joka puolestaan kasvattaa kustannuksia ja paineita korottaa veroja. Tuo on vielä huonompi tapa siirtää velka tulevaisuuteen. Järkevämpää on tehdä leikkaukset silloin, kun ne saa ja voi itse päättää.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 06. 12. 2010 17:05
nm. Juusepin teksti on niin hyvää,  ettei minulla tässä vaiheessa ole enää kuin peesaajan osa.

Kyl tästä vielä selvitään,  kun kovimmat kallot pehmenevät.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: nikkari on 06. 12. 2010 17:05

Tämän kun saisi vielä jonkinlaisena screen saverina :)

http://www.velkakello.fi (http://www.velkakello.fi)


Velka per kansalainen ylitti 14 000 eur

"sinun osuutesi valtion velasta
14 034,43 euroa"Bruttokansantuote per kansalainen.

http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-07-15_tau_001_fi.html

Virallinen tilasto johon voi luottaa.

Tilastokeskuksen:

http://www.stat.fi/til/jali/2009/jali_2009_2010-09-30_tie_001_fi.html

Näistä voi jokainen todistaa lähes mitä haluaa.


Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 06. 12. 2010 20:08
.

Ainakin minun silmään näytti siltä että käppyrät lähestyy uhkaavasti taas niitä Tuhoahon hallituksen kauhuaikoja

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 06. 12. 2010 21:09
.

Laitetaan vielä yksi etlan käppyrä

Suomi kävi hetken todella syvällä

(http://www.etla.fi/suhdanne/Png/y01a.png)

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Juuseppi on 06. 12. 2010 21:09

Bruttokansantuote per kansalainen.

http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-07-15_tau_001_fi.html

Virallinen tilasto johon voi luottaa.

Tilastokeskuksen:

http://www.stat.fi/til/jali/2009/jali_2009_2010-09-30_tie_001_fi.html

Näistä voi jokainen todistaa lähes mitä haluaa.

Tilastot paljastavat, että 2009 pudotus oli rajumpi kuin 1990-luvun alussa pahimpana vuotena. Laman pohja saavutettiin  1992-93 ja nousu-uralle päästiin 1994-96. EMU-kriisissä pahin saattaa olla edessä, ja joka tapauksessa valtion on ennustettu jatkavan velanottoa vuoteen 2015 asti. Pahimmissa ennustuksissa valtiolla olisi velkaa tuolloin yli 150 miljardia eli tuplasti se mitä muutama vuosi sitten. Tuo 150 miljardia on muuten kaksi kertaa Suomen metsien arvo.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 07. 12. 2010 05:05


Tilastot paljastavat, että 2009 pudotus oli rajumpi kuin 1990-luvun alussa pahimpana vuotena. Laman pohja saavutettiin  1992-93 ja nousu-uralle päästiin 1994-96. EMU-kriisissä pahin saattaa olla edessä, ja joka tapauksessa valtion on ennustettu jatkavan velanottoa vuoteen 2015 asti. Pahimmissa ennustuksissa valtiolla olisi velkaa tuolloin yli 150 miljardia eli tuplasti se mitä muutama vuosi sitten. Tuo 150 miljardia on muuten kaksi kertaa Suomen metsien arvo.


nm. Juuseppi on varsin oikeassa että pahin on vielä edessä.  Tällä tarkoitan sitä että lasku on vielä maksamatta,  vaikka niin sanotusti laskuhumala jo käy päälle.

Tuo lasku lankee maksuun ihan oikeasti. Sen vuoksi onkin ihmeellistä että sen kokoa edelleen kasvatetaan, niin kuin ei jo entisessäkin olisi kyllä maksettavaa.

Velan ei tarvitse kasvaa,  jos tarvittaviin rakenteellisiin uudistuksiin aletaan heti, eikä viivytellä yhtään enään
Lisäksi että entisestäkin velasta selvittäisiin,  niin kuten nm.Juuseppikin sanoi,  ei metsillä sitä enään makseta, eikä saada maksuun. Siksi työhön kohdistuvasta verotuksesta on nopeasti luovuttava että saamme työn kannattamaan, niin tekijälle kuin teettäjällekin silloin jos hihat alkavat heilua on mahdollista saada velkaa edes lyhennettyä, vai luuleko joku tosissaan, ettei sitä tarvitse maksaa.

Maksaa se pitää,  tai kukaan ei meistä enään asu omaa maataan. Vettäkin annetaan vain ojan pohjista, muu myydään kuiville alueille,  eikö tämä kansa mistään mitään tiedä.

Muutama pakolainen on pikku juttu tässä todellisuudessa, mihin ollaan menossa,  kun ei järki sano mitään,  on kuin aivojen tilalla olisi mummon kaurapuuroa.

Kuhan nyt selviävät tuosta typerästä linnan juhlasta,  niin toivottavasti alkavat tehdä jotain tälle hommalle, alkaa vähitellen nyppiä tuollainen saamattomuus.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: nikkari on 07. 12. 2010 05:05
Viime vuosikymmenten kahta lamaa on turha verrata, koska syyt ja seuraukset ovat tyystin erilaiset.

-90 luvulla Venäjän viennin ongelmat aiheuttivat todella suuren työttömyyden, pitkäkestoisuuden vuoksi. Vaikutus tuntui jopa valtion ja kuntien henkilöstön alasajossa.

 Parhaillaan menossa oleva lama on Tilastokeskuksen mukaan (pudotus lähes yhtä suuri kuin -92–93) ollut kestossaan lyhyt ja vaikutukset jäivät työttömyyden osalta huomattavasti pienemmiksi.

Velkaantumisen ennustuksia pitkälle tulevaisuuteen on vaikea uskoa, kun viennin ja tuonnin volyymit saattavat muuttaa tilannetta jo pienen ajan kuluessa.

Suomessa nykyisin toimiva hallitus ja sen tavoitteet ovat huomattavasti suurempi ongelma kansalle, kuin velkaantuminen.

Näitä tuomiopäivän mustaan huntuun verhoutuneita ennustajia on riittänyt yhteiskunnassa aina ja tulee ilmeisesti jatkossakin sikiämään mutta katsotaan aamuruskon suuntaan.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 07. 12. 2010 19:07

 mutta katsotaan aamuruskon suuntaan.


Olet varsin oikeassa Itään on syytä katsoa. Pelkästään lähinaapurimme Venäjä on meille haaste. Siellä myöskin tunnetaan ongelmamme kaikkein parhaiten. Muualla ollaankin sitten onnistuttu antamaan ruusuisempi kuva todellisuudestamme.

Venäjä on menossa Natoon ja WTO-n jäseneksi. Suomi on jäämässä porstuaan.Tuvassa päätetään suomenkin asiat. Ei hääviltä näytä, suomalaiset tussaroivat nyt oikein urakalla ja nämä virhearviot johtuvat pääasiassa suomen koulujärjestelmästä. Joka perustuu ulkoa oppimiseen,  ei ajattelemisen oppimiseen.

Näiden virheiden ketju alkoi jo 1966 kun Sosiaaliremokraatit saivat ylivallan suomessa, tätä virheiden ketjua on ansiokkaasti nyt jatkaneet Kokoomus ja muut porvarien sekasikiöt.

Suomeen tarvittaisiin terve isänmaallinen oikeistopuolue, jolle tulevakin suomi ja sen alkuperäiset ihmiset ja rotu on tärkeä.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Urho on 07. 12. 2010 21:09
Yhteiskuntarakennemuutos maailmantalouksissa

Nyt on menossa sellainen rakennemuutos, joka ajaa uusliberalismin sinne mistä se on tullutkin.
Mutta meno on Suomessa kuin ennen talvi -ja jatkosotia eli päätä piti lyödä Karjalan mäntyyn, että tajuttiin se mihin fasismi vie maamme. Kiina ja Venäjä tulevat olemaan iso haaste perinteisille kapitalistisille talousjärjestelmille.

Mutta myös Kuuba on ottamassa uudenaikaistamisen linjaatalouteensa Kiinan ja Venäjän malliin.
Kuuba tulee uudenaikaistamaan koko taloutensa rakenteita myöten.

Ei yrittäminen eikä yrittäjät ole uhka sosialismille ja tämä on juuri sitä uutta-ajattelua, jolla perinteinen kapitalismin tulee jäämään historiaan.

Valtio Venäjällä ja Kiinassa vielä kommunstinen puolue pitävät ohjakset käsissään, näin ei pääse syntymään finansikapitalismin kaltaista keinottelua ja kriisejä talouteen.

Tänään sitten EU lähti Venäjän tueksi sen pyrkiessä WTO jäseneksi. Toisaalta EU:n kapitalistiset maat ovat nyt niin pahassa pulassa talouksien kanssa, että toivovat Venäjänkin apua kriisiinsä.

Mutta Natojäseneksi ei Venäjää ainakaan vielä rohjeta ottaa, koska se olisi viimeinen isku perinteiselle kapitalistiselle talousjärjestelmälle.


Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 08. 12. 2010 03:03

Ei yrittäminen eikä yrittäjät ole uhka sosialismille ja tämä on juuri sitä uutta-ajattelua, jolla perinteinen kapitalismin tulee jäämään historiaan.


Mutta Natojäseneksi ei Venäjää ainakaan vielä rohjeta ottaa, koska se olisi viimeinen isku perinteiselle kapitalistiselle talousjärjestelmälle.
Urho se vaan jaksaa uskoa niin sanottuun sekatalouteen,  jonka seuraukset koimme jo 1990-luvun alussa.
Missähän mahdoit olla tuolloin,  kun et huomannut tuon ajan päättymistä.

Kapitalistinen länsi ei suinkaan tarvitse välttämättä venäjää, mutta Venäjä tarvitsee lännen tukea. Erityisen paljon se tarvitsee sitä sen jälkeen,  kun sen talous alkaa kohentua markkinatalouden ansiosta. Venäjällä on jo nyt pula osaavista ihmisistä.

Kun se pääsee vauhtiin, sen volyymit ovat niin mittavat että suomeenkin jää vain vanhusten hoitajat. Venäläinen raha alkaa puhua kaikilla kielillä. Sen vuoksi ihmettelenkin sitä kuinka välinpitämättömästi suomi on asioitaan hoitanut,  muun muassa Nato jäsenyyden suhteen.

Suomen etujen mukaista olisi olla askeleen edellä Venäjää,  eikä päinvastoin. Nyt olisi aika  olla muutenkin mukana Venäläisen kapitalismin kasvussa. Tarjoamalla sille kasvuväylää suomen kautta. Se tietenkin edellyttäisi että maamme itse ensin hyväksyy mailmalla vallitsevana olevan järjestelmän. Finnairin tilanne on surkuhupaisa osoitus siitä, kuinka huonosti suomessa ymmärretään uusi aika.

Jäykät yhteiskunnalliset perusrakenteet estävät suomessa luovan toiminnan ja se johtaa vähitellen umpikujaan,  jossa voidaan vain todeta jääneemme kaikista junista lopullisesti.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 25. 01. 2012 04:04
Tämän aiheen ajankohtaisuus ei ole hävinnyt minnekään.  Varsinkin nyt käytyjen Presidentin vaalien yhteydessä on törmätty ongelmiin,  jotka ovat edelleen ratkaisematta. Kuntauudistus on edelleen kesken.

Ainut ratkaisu malli mikä on ollut esillä. On tuttu keskittäminen. Tehdään useista pienistä kunnista muutama iso. Käytännössä siis mitätöidään ihmisten omistusten arvot,  eli varallisuus.  Tätä menetelmää on harjoitettu jo pitkään tuloksetta.

Ilman julkisen sektorin tehokkuuden selvää nousua.  Ei velkojen maksukyky kasva. EU.ssa on alkamassa valtioiden velkojen maksu,  joka tarkoittaa että velkaantuminen pysäytetään myöskin suomessa. Verotus on suomessa jo tapissa ennestään joten Kuntien lahtaaminen olisi todella hölmö teko tilanteessa jossa velkaantumista pitäisi hillitä ja tuottavuutta  saada nousuun,  erityisesti julkisella sektorilla.

Kuntien palvelutuotannon yksityistäminen pitäisi aloittaa hyvin nopeasti ja suurimmat kunnat voisivat olla edelläkävijöitä. Esimerkiksi Vaasa voisi aloittaa aktiivisen yksityistämisen huomattavasti paremmin,  kun vastaavasti  joku pieni kunta. Jos näin meteltäisiin toisi markkinatalouden mekanismi mahdollisuuden tuottavuuden nousulle ilman että tarvitsisi taas rakentaa uudet talot velkarahalla.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kari Lajunen on 25. 01. 2012 07:07

Kuntien palvelutuotannon yksityistäminen pitäisi aloittaa hyvin nopeasti ja suurimmat kunnat voisivat olla edelläkävijöitä. Esimerkiksi Vaasa voisi aloittaa aktiivisen yksityistämisen huomattavasti paremmin,  kun vastaavasti  joku pieni kunta. Jos näin meteltäisiin toisi markkinatalouden mekanismi mahdollisuuden tuottavuuden nousulle ilman että tarvitsisi taas rakentaa uudet talot velkarahalla.


Kaikella kunnioituksella mutta jos otetaan esimerkiksi kaksi yksityistettyä alaa vaikkapa katujen
kunnostaminen ja vanhustenhuolto.  Ehkä näissä on rahaa säästynyt vaikka epäilen vahvasti
niin mikä edes puoltaa, että nykyistä mallia edes kannattaa jatkaa?

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Marko Heinonen on 25. 01. 2012 07:07

Kaikella kunnioituksella mutta jos otetaan esimerkiksi kaksi yksityistettyä alaa vaikkapa katujen
kunnostaminen ja vanhustenhuolto.  Ehkä näissä on rahaa säästynyt vaikka epäilen vahvasti
niin mikä edes puoltaa, että nykyistä mallia edes kannattaa jatkaa?kaikkeen ulkoistamiseen ja kilpailuttamiseen liittyy aina myös palvelun ostajan valvontavelvollisuus, mitä tulee työn laatuun.
Tämä tuntuu joskus unohtuneen, tai ainakin vähentyneen.

Kari voisi kertoa enemmän tuosta vaasan kaupungin vanhustenhuollon yksityistämisestä...
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 25. 01. 2012 10:10
Kuluttajalähtöisyys on ainut oikea tapa valvoa hinta laatu suhdetta.  Tukisetelit taas ainut tapa tukea vähävaraisia kansalaisia.

Vähävaraisten kansalaisten tukemiseen luotu järjestelmä maksaa tänään monin kerroin enemmän,  kun mitä se pystyy jakamaan tukea. Se valitettavasti on väärin ja tappiollista.

Globalisaatio on johtanut siihen että entinen suljetun talousjärjestelmämme mekanismi,  toimii nyt vahingoksemme. Se on toiminut jo kohta kaksikymmentä vuotta. Mutta tänäänkään ei meidän valitsemat pököpäät sitä vielä tajua.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: jali on 25. 01. 2012 10:10
Omistusten arvot,elikkä varallisuus romahtaa aina rakennemuutos paikkakunnilla.
Aikanaan oli porissa suomen halvimmat asunnot,kun oli irtisanomisia ja lömautuksia paljon sillä seudulla.
Veikkaisin että suomen halvimmat asunnot löytyvät joltakin paikkakunnalta missä paperitehdas on suljettu.
Laihialaisen ei tarvitse pelätä omakotitalojensa hintojen puolesta,niin kauan kun vaasan teollisuudella menee hyvin.
Maatalousmaa ja tilat on sitten eri asia,itkässä juoksussa arvo tippuu niissä.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 26. 01. 2012 08:08
Omistusten arvot,elikkä varallisuus romahtaa aina rakennemuutos paikkakunnilla.
Aikanaan oli porissa suomen halvimmat asunnot,kun oli irtisanomisia ja lömautuksia paljon sillä seudulla.
Veikkaisin että suomen halvimmat asunnot löytyvät joltakin paikkakunnalta missä paperitehdas on suljettu.
Laihialaisen ei tarvitse pelätä omakotitalojensa hintojen puolesta,niin kauan kun vaasan teollisuudella menee hyvin.
Maatalousmaa ja tilat on sitten eri asia,itkässä juoksussa arvo tippuu niissä.

Joku viisas jossakin totesi että koko kapitalismi perustuu siihen että tavallisen ihmisen omaisuusarvot tyhjätään väkivaltaisesti säännöllisin väliajoin

Näköjään on taas uusi tyhjäysrundi käynnistymässä kunta- "uudistuksen" -nimikkeellä

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 26. 01. 2012 14:02

Omistusten arvot,elikkä varallisuus romahtaa aina rakennemuutos paikkakunnilla.


Tuo on aivan totta,  terveessä markkinatilanteessa sen pitäisi antaa mahdollisuuksia uusiutumiseen. Alentuneen hintatason johdosta kiinteistöille pitäisi löytyä tuottavaa käyttöä helpommin.

Suomessa tämä vain ei toimi,  johtuen siitä että markkinoita hallitsee lähinnä julkisen sektorin asettamat rasitteet. Palvelutuotanto on monopolisoitu valtiolle ja kunnille. Ihmiset eivät voi itse vaikuttaa palvelujen käyttäjänä mitenkään omin valinnoin siihen,  kuka palveluja tuottaa ja millä ehdoilla.

Kilpailu ei tuo mitään lisäarvoa talouteen.

Aikaisemmin suomessa oli suljettu talousjärjestelmä jonka avulla voitiin palauttaa maakuntiin rahat, jotka suuruuden ekonomian mukaan valuivat aina etelään. Siitä käytettiin nimitystä aluepolitiikka. Metsä ja metalliteollisuuden suuret investoinnit hoidettiin aluepolitiikan keinoin. Kaivosteollisuus sai myöskin tarvitsemansa huomion,  samoin  kun marginaalinen maataloustuotantokin, jota tosin säänneltiin poliittisin neuvotteluin vuosittain.

Tämä talouden pyöriminen varmistettiin aika-ajoin suoritetuilla devalvoinneilla. Tuolloinen väestörakenne antoi sen käytölle hyvät edellytykset.

Nyt tilanne on aivan toinen euron devalvointi ei hyödytä yhtään,  koska vitaalinen työvoima on muilla mantereilla. Työhön perustuva tulonhankinta on itseasiassa mennyttä aikaa. Siksi onkin älytöntä että juuri työn hintaa lisätään entisestään,  vaikka se jo menneisyyden taakoista johtuen on ollut erittäin korkea. Lisäksi arki tarvitsisi yhä enemmän työn tekemistä,  kun väestö ikääntyy.

Joskus tulee mieleen holmöläisten tarinat elävästi, niin samankaltaisia ovat päättäjiemme ratkaisut.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 27. 01. 2012 08:08
.

Pisti silmään sixpack brothas -hallituksen palvelujen heikentämiset hivutusmenetelmillä, tuon mukaan kaikkia vaikeassa asemassa olevia ei edes yritetä auttaa virallisestikaan eli kädet on jo lyöty tiskiin

"Ensi vuoden alusta alkaen Hämeessä on enää yksi TE-toimisto, jonka toimialueena on sekä Päijät-Häme että Kanta-Häme. Muutos merkitsee palvelujen karsintaa pieniltä paikkakunnilta kuten Nastolasta, Orimattilasta, Sysmästä, Hartolasta ja Janakkalasta.

Jatkossakin näillä paikkakunnilla pyritään tarjoamaan työvoimapalveluja vain vaikeimmassa asemassa oleville."

http://www.yle.fi/alueet/lahti/2012/01/hameeseen_yksi_te-toimisto_3208833.html

.


Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 07. 02. 2012 19:07

.

No niin ohhoh tähänkö on tultu

(http://i5.aijaa.com/b/00035/9523992.jpg)

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 16. 04. 2012 15:03
(http://static.iltalehti.fi/uutiset/15444550_244_uu.jpg)

Nykyisenkaltaiselle hyvinvointivaltiolle on laitettava stoppi, katsoo finanssimoguli Björn Wahlroos

Köyhät uhkaavat

"Avokätisimpien hyvinvointivaltioiden ja entisten kolonialististen emämaiden tarjoamat työpaikat, julkiset palvelut ja tulonsiirrot ovat houkutelleet heikkolaatuisemman ympäristön kunnianhimoisia kuluttajia", Wahlroos kuvailee."

"Rikkaiden paratiiseja ovat veroparatiisit. Wahlroosin mukaan monet pienet Euroopan valtiot, kuten Sveitsi, Liechtenstein, Monaco ja Andorra, tarjoavat jo mykyisellään rikkaille sopivia "paketteja".

"EU:n sisällä ovat Luxemburg, Malta, Kypros ja muualta löytyvät Bahama, Cayman-saaret, Singapore ja monet muut paikat, jotka mielellään ja kohtuullisesta korvauksesta ottavat vastaan varakkaita eurooppalaisia muuttajia", Wahlroos hehkuttaa."

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012041615416076_uu.shtml

EDIT : Missä me oikein olisimme ilman Nallen kaltaista kaiken-tietäjää

Björn Wahlroos: Useimmat tyytyväisiä työttömyyteensä

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012041615457436_uu.shtml

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 19. 04. 2012 07:07
Ikävä kyllä Wahlroosin tapaisia viileästi tosiasioihin tarttuvia ihmisiä on liian vähän.

On järkyttävää että kansalaiset ovat mielissään julkisen sektorin menojen lisäntymisestä, kun ottaa huomioon että entisiäkin menoja katetaan velkarahalla.
Nykyhallitus saa kansalaisilta täyden tuen,  vaikka se on korottanut veroja sekä maksuja enemmän kun mikään muu hallitus aikaisemmin. Menojen vähentäminen ei tältä hallitukselta onnistu lainkaan.

Lisäksi hallitus on saanut mandaattinsa niiltä äänestäjiltä,  jotka eivät koskaan ole rakastaneet veroja,  eikä ylisuurta julkista sektoria. Se on niin uskomatonta että alkaa epäillä ettei yhteiskunnallinen kulttuuri ja kollegtiivinen yhteiskunnallinen identiteetti enään ole ihan terve, vaan pahasti sairas olemassa olonsa tarkoituksen hukannut harhassa elävä joukko joka rämpii sattumanvaraisesti ongelmasta toiseen,  ihmetellen missä olen, mitä minulle on tapahtunut.

Mistä moiselle yhteiskunnalle löydetään psykiatri,  jonka sana ja luottamus pääoma olisi niin suuri,  ettei potilas ensimmäisen ahdistuskohtauksen alkaessa jo pakene odotushuoneesta.

Käsittämättömiä subjektiivisia oikeuksia ylläpidetään,  vaikkei edes ole rahaa.
Nykyhallitus on vasemmistolaisempi kun mikään ennen olleista,  jotka sentään tunnustivat suoraan käyttävänsä toisen ansiot hyväkseen.

Jos joku laskee kaiken sen varaan että saamme leväperäisyystukea EU.lta niin edehdys on erittäin kohtalokas.  Siinä käy aivan samoin,  kun ikänsä itsenäisesti sinnitelleellä älyttömiä veroja ja maksuja maksaneella kansalaisella, joka on uskonut kuin Jumalaan että yhteiskunta on järjestänyt hänelle pahanpäivän tullessa hyvän ja turvallisen vastaanoton, josta ei iloa ja onnea puutu. Hänen järkytys johtaa ilman välivaiheita suoraan psykoosiin.

Näitä pettyneitä kansalaisia me jokainen tunnemme, jos olemme rehellisiä itsellemme,  emmekä kuittaa ahdistavaa tietoisuutta sillä että heille kävi noin huonosti lähinnä siksi,  kun olivat niin tyhmiä.

Jukinen sektori on supistettava hyvin pieneksi subjektiiviset oikeudet poistettava nopeasti,  emmekä sittenkään voi olla varmoja että selviydymme siitä mikä meitä nyt uhkaa.

Suomen kansalaisia uhkaa täydellinen köyhyys ja kurjuus, ei sen vähempää eikä enempää. Tämä kaikki on kuitenkin kansalaisten omissa käsissä vielä, ei kuitenkaan kovin pitkään enään.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 05. 06. 2012 15:03

Tämän kun saisi vielä jonkinlaisena screen saverina :)

http://www.velkakello.fi (http://www.velkakello.fi)

.


Velka per kansalainen ylitti 14 000 eur

"sinun osuutesi valtion velasta
14 034,43 euroa"

.Sixpack Brothas päivitykset :::

Suomen valtion velka
83 715 317 795,74 euroa

sinun osuutesi valtion velasta ylitti
15 494,22 euroa

http://velkakello.fi/ (http://velkakello.fi/)

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Roy Rabb on 05. 06. 2012 15:03

Ja velkalaskuun on päivän Kauppalehden mukaan lisättävä myös 3 miljardia vuodessa vallanpitäjien aiheuttaman työttömyyden takia. Jossakin maassa tästä jaettaisiin viipymättä kovimpia mahdollisia rangaistuksia.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 05. 06. 2012 17:05
.

Etteikö omissakin olisi tarpeeksi ollaan Suomea vetämässä muidenkin velkahelvettiin mukaan täysin "kyvyin"

"Espanjan valtiovarainministeri Cristobal Montoro totesi tiistaina, että lainamarkkinat ovat käytännössä sulkeutumassa Espanjan nenän edestä.

Hän sanoi myös, että Espanjan pelastaminen ei onnistuisi hätäapupaketilla, vaan se vaatii mekanismeja, jotka yhdentävät Eurooppaa entisestään."

(http://img.yle.fi/uutiset/talous/article6166305.ece/ALTERNATES/w580/)

http://yle.fi/uutiset/ministeri_vihjaa_espanja_ei_enaa_parjaa_omillaan/6165922

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 22. 06. 2012 10:10
.

Vauvojen määrästä kunnan muodostamisen kriteeri

"Lasten syntyvyys on nousemassa yhdeksi kriteereistä, joiden avulla kuntia jatkossa muodostetaan, kertoo Turun Sanomat.

Lasten syntyvyys on nousemassa uudeksi kriteeriksi. (MIISA KAARTINEN)

Kunnassa pitäisi syntyä vähintään 50 lasta vuodessa, jotta kunta voisi järjestää perusopetuksensa itse. Tarkoituksena on taata kouluihin riittävä valinnaisuus ja pedagoginen taso.

Nykyisin syntyvyys on tätä alhaisempaa runsaassa sadassa kunnassa.

- Syntyneiden määrä ylittyy jo 7 000 asukkaan kunnissa, useissa pienemmissäkin, sanoo työryhmään kuuluva johtaja Kirsi Kangaspunta opetus- ja kulttuuriministeriöstä."

Vauvojen määrästä kunnan muodostamisen kriteeri (http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012062215746704_uu.shtml)

Tästä vähän vertailua ja kylmää tilastofaktaa :

Syntyvyys Laihialla ja Vaasassa per asukas

Elävänä syntyneet 2011

kunta, asukasluku, syntyvyys, syntyvyys% per asukas

Laihia, 8000, 102, 1,28%

Vaasa, 60000, 669, 1,12%

http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=060_synt_tau_201&ti=Kaikki+v%E4est%F6nmuutokset+alueittain+1987+%2D+2011&path=../Database/StatFin/vrm/synt/&lang=3&multilang=fi

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: peili on 22. 06. 2012 19:07
Kuinkahan tuollaperusteella pärjäävät keki ja pohjoispohjanmaan pienet lestaadiolaiskunnat tulevaisuudessa kovenevassa kuntaliitoskilpailussa, sata perhettä kylässä ja 500 kouluikäistä lasta
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 12. 07. 2012 09:09

.

Sixpack brothas rakennemuutos viimeiset päivitykset :::

Suomen valtion velka
84 652 445 296,16 euroa

sinun osuutesi valtion velasta
15 667,67 euroa

Suomen valtiolla on enemmän velkaa kuin koskaan ennen


"Keväällä 2009 Suomen valtion velka oli 53 miljardia euroa. Muutos on ollut dramaattinen. Ylivelkaantunut valtio menettää vähitellen itsenäisyytensä. Sen menoista päättävät muut ja sen tulot valuvat muille. Haluaako tai pystyykö Suomi katkaisemaan velkakierteensä?"

http://www.velkakello.fi/

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 14. 07. 2012 03:03
Vapaaehtoisesti tehdyt rakennemuutokset olisivat oleet kansalaisten kannalta huomattavan paljon parempia.  Nyt ne tulevat velan vuoksi pakkojärjestelynä,  jossa aivan terveetkin rakenteet hävitetään, kun edelleenkään alusta ei voi alkaa,  kuin puhtaalta pöydältä.

Tämä on tuttua jo talojen saneeraajillekin, on mentävä perusrakenteisiin asti,  ennenkuin kannattaa kivittää yhtään uutta rahaa kohteeseen.

Siinä olen samaa mieltä nm. herkkoon kanssa että velka on järkyttävän suuri ja lisäksi täysin turhaan hankittu.
Tästä ihmisten päälle langetetusta velasta ei ole hyötynyt muut,  kuin suomessa jo syöväksi muodostuneet korporaatiot.  Kansalaisille tämä vallankäyttö on ollut erittäin tuhoisaa ja edellyttäisi valtakunnan oikeutta käytettäväksi näiden vallanpitäjien toimien selvittämiseksi.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 09. 08. 2012 14:02
.

Oikeestaan tämä on skandaali miten vähällä valtion rahalla Laihiakin on joutunut pärjäämään kun muut saa vapaasti haaskata

Ei ole 3300 valtion leivissä olevaa jotka laskettaisiin joustavasti omaan työpaikka "omavaraisuuteen"

Valtionosuuksien osuus verorahoituksesta (%)

399    Laihia    36 %

http://www.yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/liitetiedostot/kuntien_verorahoitus_2011.htm (http://www.yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/liitetiedostot/kuntien_verorahoitus_2011.htm)

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 28. 09. 2012 05:05

.

Viimeiset päivitykset :

Sinun valtionvelkasi ylitti juuri 16 000 euroa ja kasvaa vaan kiitos näiden ikuisten yo-poliitikkojen :)


Suomen valtion velka
86 635 301 415,03 euroa

sinun osuutesi valtionvelasta
16 034,66 euroa

Suomen valtiolla on enemmän velkaa kuin koskaan ennen, nimellishinnoilla mitattuna. Viime vuosina Suomi on velkaantunut nopeammin kuin koskaan ennen.

Keväällä 2009 Suomen valtion velka oli 53 miljardia euroa. Muutos on ollut dramaattinen. Ylivelkaantunut valtio menettää vähitellen itsenäisyytensä. Sen menoista päättävät muut ja sen tulot valuvat muille. Haluaako tai pystyykö Suomi katkaisemaan velkakierteensä?

Ne poliitikot, jotka velkaantumisesta päättävät, eivät ole enää vastaamassa, kun velat on maksettava.

Sillä aikaa kun luit tämän, noin minuutissa, Suomen velka kasvoi noin 17 000 eurolla."

http://www.velkakello.fi/

.

Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 06. 10. 2012 07:07
Tärkeämpää kun kertoa velan määrästä,  olisi antaa tukea hölmöläisille,  joita päättäjinä meillä valitettavasti on.

Ilman merkittävää kannustamista,  joudumme ennen pitkää "velkahelvettiin" josta ei ole ulospääsyä lainkaan.
Kiinalaiset pääoman omistajat tuskin päätämme silittelee ja paijaa hellästi kertoen että ei se mitään, sattuuhan sitä.

Todellisuus saattaa olla pahempaa kun mitä "Ystävämme Adolf" koskaan sai aikaan.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 08. 11. 2012 18:06
Tärkeämpää kun kertoa velan määrästä,  olisi antaa tukea hölmöläisille,  joita päättäjinä meillä valitettavasti on.


Kennedyä joustavasti lainaten: "Älä kysy mitä kuntasi on tehnyt hyväksesi vaan kysy mitä sinä voit tehdä kuntasi hyväksi :)"

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 07. 01. 2013 18:06

.

Viimeisimmät päivitykset :


V€LKAK€LLO.fi

Suomen valtion velka
89 223 869 980,42 euroa

sinun osuutesi valtionvelasta
16 513,76 euroa

http://velkakello.fi/

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 18. 01. 2013 18:06
.

Nyt selvisi miksi Jyrkin kello näyttäisi vaan isontuvan jatkuvasti - sehän on velkakello

(http://img98.imageshack.us/img98/456/katainen.jpg)

http://www.youtube.com/v/nP2TVxDO_xQ?autohide=1&version=3

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 18. 01. 2013 19:07

.

Kuntien keinotekoinen pakkokuolettaminen kuului EU-sopimukseen?????

Miksi kunnat pakotetaan yhteen?
Artikkelit | 5 Comments
Lukijat, linkit 18.9.2011

"Ulkoministeriön arkistosta löytyvästä neuvottelutavoitemuistiosta käy ilmi,. että EU-liittymissopimukseen luvatut tulevat suurkunnat suunniteltiin sisäasiainministeriössä jo vuonna 1992. Sisäasiainministerinä toimi tuolloin Mauri Pekkarinen

Näin kirjoittaa Sven-Olof Jakobsson Kokkolasta Keskipohjanmaa -lehdessä (11.9.2011) ja jatkaa:

Moni varmaan ihmettelee käynnissä olevaa kuntaliitoshysteriaa, ja ehkä myös tapaa, jolla päättäjämme kohtelevat meitä. Perustellen kuntaliitoksia taloustilanteen parantumisilla, jättävät he kertomatta, että Suomen EU-neuvotteluihin kuului velvoitteena suunnitella aluejakojärjestelmä, eli niin kutsuttu NUTS-jako, jonka viimeisiä vaiheita nyt toteutetaan.
Onko siis nykyisessä kuntien talousahdingossa kysymys EU:n aluehallinnon pakkototeuttamisesta? Eli, ovatko Suomen kuntataloudet tarkoituksella saatettu kestämättömään tilaan, koska kuntaliitokset eivät vapaaehtoisesti onnistu? Suurkunnista kun ei ole apua kuntalaisten  peruspalveluiden takaamiseen.

Ulkoministerössä tallennetusta suunnitelmasta paljastuu seuraavaa:

* NUTS I – viisi (5) suurlääniä, jotka Jouni Backman oli jo toteuttanut Paavo Lipposen hallituksen sisäministerinä.
* NUTS II – yhdeksäntoista maakuntaa, jotka oli jo valmiiksi sopeutettu EY-tukien jakelu- ja valvonta-alueiksi, eli TE-keskuksia varten.
* NUTS III – kahdeksankymmentäkahdeksan (88) pientalousaluetta, joista nyt tehdään PARAS-lain edellyttämät suurkunnat. Niiden tehtäväksi tulee peruspalveluiden “turvaaminen”
* EU-neuvotteluja varten tehty 88 pientalousaluetta esittävä kuntakartta oli esillä EY-ministeriryhmän kokouksessa 22.7.1993.
Näyttää siltä, että Suomen kuntien yhdistämisen tavoitteena ei suinkaan ole yksittäisten kuntien talouden parantaminen, vaan EU-aluehallinnon – NUTS III:en pakkototeuttaminen.
Tämän tietävät todennäköisesti useimmat päättäjistämme.

Näin Sven-Olof Jakobsson Kokkolasta."

http://www.promerit.net/2011/09/kuntajuttu/

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Roy Rabb on 18. 01. 2013 20:08
Noinhan se on kuin herkkoo tuossa osoittaa. EU, bisneseliitin kyhäelmä, on pian imenyt rakkaasta Suomi-maasta kaiken sen rikkaudet, elinvoiman. Valtion velkakello näyttää miltei 90 miljardia, ja kansalaisten yhteenlaskettu velka on toiset 130 miljardia. Ylikansallinen bisnes-eliitti ja kotimainen valtaeliitti ovat sitävastoin onnistuneet viemään tältä rakkaalta isänmaalta huijaaamansa miljardit omille veroparatiisi-tileille. Ja sama rumba jatkuu. Vapaamuurari- ja illuminatti-seurojen vanha unelma pienen eliitin hallitsemasta Uudesta Maailmanjärjestyksestä näyttää nyt todella toteutuvan ja onnistuvan, sillä kansat on huumattu ja huijattu sirkushuveilla ja halvoilla hampurilaisilla.
       Onko se todella niin, että maailman toivo on enää lahjomattoman islamin varassa?
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 06. 02. 2013 19:07

.

Kykypuoluelaiset ovat nyt näyttäneet kyntensä mihin pystyvät ja tulokset ovat kaikkien kansalaisten arvioitavissa :

Suomen valtion velka
89 989 231 588,52 euroa

sinun osuutesi valtionvelasta ylitti
16 655,41 euroahttp://velkakello.fi/

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: make on 06. 02. 2013 19:07
se tässä onkin hirvittävää. Kaikki isoimmat (ja pienemmätkin) puolueet vannovat tämän menon jatkamisen puolesta... kokoomus, keskusta, sdp ja perussuomalaiset.  Ei ollut opposition ehdotuksissakaan rakennemuutosta. Perussuomalaisten parhaimmat veroja vähentävät ajatukset ammuttiin omien puolesta alas samalla sekunnilla kun ne ehdotettiin.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 06. 02. 2013 20:08

.

Se että valtion velka on parissa vuodessa lähes kaksinkertaistunut sitä ei oikein voi laittaa huoltosuhteiden ym. propagandan piikkiin vaan jossakin niin sanotusti "perälauta vuotaa" ja pahasti eli on huonosti raportoituja (raportoimattomia?) kustannuksia jotka ovat kohonneet exponentiaalisesti

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: make on 06. 02. 2013 20:08
Ei voi, ei. Ja keskustan ja perussuomalaisten varjobudjetit olivat velkaantumisen osalta kopioita hallituksen budjetista.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Eikka on 06. 02. 2013 20:08
Perussuomalaisten parhaimmat veroja vähentävät ajatukset ammuttiin omien puolesta alas samalla sekunnilla kun ne ehdotettiin.


Oletko siis Make ajatuksiltasi joidenkin persujen linjoilla?

 Edit: vaikka ethän sinä tähänkään vastaa kun se ei kuulu toimenkuvaasi palstan provona?
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: make on 06. 02. 2013 20:08
Hehe... en ole niinkuin moni muu näissä asioissa. Hyväksyn sen tosiasian, että persuissa on myös ajattelevia ja viisaita ihmisiä. Ja annan aina tunnustusta niille henkilöille, jotka pystyvät antamaan konkreettisia ehdotuksia ja vielä jos ne ovat hyviäkin.
Yleensä vastustan kaikkea sellaista, jotka kategorisesta vastustavat jotakin vain kirjoittajasta/puhujasta johtuvaa. Olin iloinen Sampo Terhon ehdotuksesta mitä taloudelle voitaisiin tehdä. Yleensä perussuomalaiset ovat loistaneet poissaolollaan, kun on ollut kysymys todellisista ehdotuksista. No, nyt kun osittain järkevä ehdotus tuli, niin eiköhän Timo Soini & co sanoutunut siitä irti. Eihän tuollainen konkreettinen ehdotus ja järkeväkin ehdotus sovi, kun ei sillä saa kalastettua lisää ääniä. Tai sitten ehdotus oli taloudellisesti liian oikeistolainen vasemmistolaiselle perussuomalaispuolueelle.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 04. 04. 2013 16:04
.

Liitoskuntien infra alkaa repeillä niin kuin oli jo odotettavissakin

Sähkökatko sulkee kauppoja Seinäjoella

"Sähkökatko alkoi Seinäjoen Pohjassa keskiviikkona puoli viiden aikaan. Valot pimenivät myös asunnoissa ainakin osassa Pohjan kaupunginosaa ja Kapernaumin teollisuusalueella.

Tokmanni ja Minimani ovat sulkeneet liikkeensä. Päivölän Citymarket on toistaiseksi vielä auki.

– Pystymme pitämään kauppaa auki tunnin tai puolentoista tunnin ajan, jos sähköä ei saada takaisin, tavaratalon johtaja Kari Kiviluoma kertoo kello viiden jälkeen.

Hänen mukaansa tavaratalon valot loistavat himmeinä varageneraattorin avulla."

http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/sahkokatko-sulkee-kauppoja-seinajoella-1.1366134

EDIT : Miten varaudut elämään liitoskunnissa

"- Varaa taskulamppu ja kynttilöitä (huom. myös tulitikut)
- Jos käytössäsi on tulisija, pidä kuivia puita saatavilla
- Pienelläkin sähköaggregaatilla saa riittävästi tehoa öljy/pellettipolttimen, kierto- vesipumpun ja perusvalaistuksen hoitamiseen (lisävirran syöttö on huomoitava talon sähkökytkennöissä)
- Toimiva retkikeitin auttaa ruuanvalmistuksessa
- Selvitä missä voit käydä tarpeilla, jos WC ei toimi veden- tai viemärin pumppaamon toiminnan keskeytyessä (ongelma on monessa taloudessa totta yllättävän pian)"

http://www.seinajoki.fi/pelastuslaitos/palvelut/varautuminen_ja_vaestonsuojelu/omatoiminen_varautuminen/vinkkeja_asumisturvallisuuden_kohentamiseksi/sahkokatko.html

(http://media-cache-ec6.pinterest.com/192x/2a/e0/63/2ae063be05bab67294284606a9290fcd.jpg)

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 04. 04. 2013 16:04
Samassa lehdessä oli mielenkiintoisempiakin aiheita. Tosin tuo koominen yhteyskin oli huomion arvoinen.

Tämä osio on kuitenkin käsitellyt oikeata rakennemuutosta,  jota ei ole luvassa,  eikä tulossa. On vain jatkumoa edellisille vuosikyymmenille,  jolloin aina pienemmän on pitänyt hävitä ja maksaa viulut.

Tämä kaikki siksi että virat säilyvät ja lisääntyvät. Kiitos ! muuten tuolla toisaalla esittämästäsi vertailusta palkoissa , se kuvaa hyvin meidän oman maamme tilannetta  ja sitä mistä tämä velkaantuminen ja ankara verotus johtuu.

Kun verohallituksen viimeisimmät suunitelmat toteutuvat, on kansalaisella hätä kädessä. Silloin olemme saavuttaneet entisen Neuvosto- Liiton kehityksen lakipisteen.  Neuvostoliitto kaatui, mutta kaatuuko suomi, vai tulevatko kurinpitojoukot euroopasta pitämään huolen siitä että kansa nielee minkä virkamies käskee. Voi sanoa että Josif Stalin oli kevyt ja hellä,  verrattuna kotomaamme mahtaviin.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: make on 08. 04. 2013 19:07
Laihialla näköjään jaetaan koulutietä vielä rankemmalla kädellä kuin Vaasassa. Vaasassa vasta 1. ja 4. luokan sisarussuhteen ei katsottu vaativan samaa koulua. Laihialla sisarussuhteella ei ole mitään väliä.

http://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/laihialaisperheen-tytto-ja-poika-joutuivat-eri-kouluihin-1.1368309
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 10. 04. 2013 14:02

.

Yhtensä suurena ellei suurimmista ongelmista alueella on laadukkaiden tiedotusvälineiden totaalinen puuttuminen ja niiden paikan ovat omistuisten olosuhteiden vallitessa hamunneet täysin laadullisesti ala-arvoiset tiedoteläpyskät joista joku hullu vielä maksaa tilausmaksua!

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 27. 04. 2013 03:03
.

Sähkön säästäminen kuuluu olennaisena osana laihialaisuuteen joten tämä uutinen kuuluu siis tänne :

Helsinki kokeilee himmennettäviä led-katuvaloja

"Perinteiset katuvalot palavat päällä ollessaan täydellä teholla, eikä valon määrää yleensä säädellä. VTT:n kehittämät uudet led-katuvalaisimet mukautuvat olosuhteisiin ”älyn” eli mittausantureiden ja langattoman ohjauksen avulla, jolloin niitä voidaan himmentää muun muassa luonnonvalon, ympäristöolosuhteiden kuten lumen ja tiellä liikkujien määrän mukaan.

Älykäs katuvalaisinjärjestelmä tallentaa tiedot muun muassa lämpötilasta, valaistustasosta, kevyen liikenteen kulkijoiden määrästä sekä energiankulutuksesta.

Laboratoriomittausten mukaan uusi led-valaisin on ilman älyä 50 prosenttia markkinoilla olevia perinteisiä valaisimia energiatehokkaampi. Mukauttamalla tehonkulutusta käyttäjämäärien tai luonnon valaistusolosuhteiden perusteella niillä on havaittu lisäksi yli 40 prosentin energiansäästöpotentiaali."

http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/helsinki+kokeilee+himmennettavia+ledkatuvaloja/a897646

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 05. 05. 2013 16:04
.

Sähkön säästäminen kuuluu olennaisena osana laihialaisuuteen joten tämä uutinen kuuluu siis tänne :Tämä ei kuulu aiheeseen,  mutta ansaitsee huomiota siinä mielessä että suomessa aletaan rakentaa tuulisähkövoimaa laajamittaisesti tukien avulla.  Käyttötuen muodossa sitä on tulossa kwh hintaan 200 % tukea.  Laihialaiset veronmaksajat,  joita ei ilmeisesti enään paljon ole.  Vastustavat ankarasti tuollaista investointi toimintaa.

Olin myöskin tilaisuudessa Kurikassa. Jossa pääsin esittämään pahoitteluni Ilmajokisten puolesta,  historiallisen Santavuoren ympäristön pilaamisesta tuuivoimapuistolla.
Sain viileän vastaanoton,  kun uskalsin arvostella hanketta.  Taustalla oli kuin olikin,  Kurikan vahva betoniteollisuus.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Insinööri on 05. 05. 2013 17:05
Rahanvalta säästää työläisten työtä ja sitä kautta kasvattaa pääomiaan
 
Pankkitoimintaa on myös Laihialla. Rahaporvarien ahneus sen kun vain kasvaa. Suuret pankit nyt lahtaavat konttoreitaan. OP- Pohjolan konttoreiden määrä on pudonnut 20 konttorin vuosivauhdilla ja nyt niitä on 500.

Danske Bank on sulkemassa, joka neljännen konttorinsa Suomessa ja nyt sillä on 235 jäljellä. Nordean kirveslinja vei viime vuonna suomesta 170 konttoria. 
Pankeilla on yhteensä Suomessa 1546 pankkikonttoria.

Toisaalta Handelsbanken aikoo nostaa konttoreitaan 45:tä muutamalla. Ilmeisesti he katsovat, että kun OP-Pohjola on vähentämässä 700 työpaikkaa ja he odottavat sitä kautta lisää asiakkaita.

Pankkityöläisten syksy tulee olemaan vaikeaa. Samalla kun pankit vähentävät konttoreitaan ja siirtävät palvelujaan verkkoon, rahoitusalan kapitalistit haluavat aloittaa lauantaityöt.
Lauantaityö on kylläkin sopimuksilla säädeltyä, mutta ei kielletty. Sopimuksien mukaan joutuu pankkiyritys maksamaan 50 prosentin korvauksen lauantaityöstä. Mutta ilmeisesti kauppakeskukset haluavat, että pankit ovat auki jokapäivä.
 
Toisaalta isot pankit lisäisivät verkkotapaamisia, että lainanhakija hoitaisi asiansa verkonkautta ilman käymistä konttoreissa.

Vasemmiston tulisi kaivaa esille ohjelmansa ja aloittaa koko pankkitoiminnan siirtämisen yhteiskunnan hoitoon ja valvontaan. Onhan pankkitoimintakin yhteiskunnallista työtä ja toimintaa, niin siitäkin johtuen sen isäntänä tulee olla koko kansa valtio.

Nyt kun tilanne on se, että yksittäiset henkilöt ja yksityiset osakkeiden omistaja sillä rahastavat kansaa.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 05. 05. 2013 18:06

Tämä ei kuulu aiheeseen,  mutta ansaitsee huomiota siinä mielessä että suomessa aletaan rakentaa tuulisähkövoimaa laajamittaisesti tukien avulla.  Käyttötuen muodossa sitä on tulossa kwh hintaan 200 % tukea.  Laihialaiset veronmaksajat,  joita ei ilmeisesti enään paljon ole.  Vastustavat ankarasti tuollaista investointi toimintaa.


Tässähän on sama "logiikka" kuin mamujen otossa, otetaan mamuja kun valtio "maksaa" kaiken

Mielenkiintoista että tuollaista DDR:läistä ajattelua vielä löytyy tästä maasta

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Kari Lajunen on 05. 05. 2013 18:06


Tässähän on sama "logiikka" kuin mamujen otossa, otetaan mamuja kun valtio "maksaa" kaiken

Mielenkiintoista että tuollaista DDR:läistä ajattelua vielä löytyy tästä maasta

.

Ei voi verrata mamujen otossa maksettavaa maksua tuulivoimamaksuihin.  Muutenkin pitää tarkentaa, että kyse on pakolaisista.

Tuulivoimala ei tee rikoksia, raiskauksia, kunniamurhia, vie työpaikkoja, vaadi tulkkia, vaadi kotoutusta.  Jos mamuihin verrataan niin silloin korkeintaan työperäiseen joka alkaa heti jauhaa verotuloja.  Voimala sähköä suoraan pistorasioihimme.


Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 05. 05. 2013 19:07
Rahanvalta säästää työläisten työtä ja sitä kautta kasvattaa pääomiaan
 
Pankkitoimintaa on myös Laihialla. Rahaporvarien ahneus sen kun vain kasvaa. Suuret pankit nyt lahtaavat konttoreitaan. OP- Pohjolan konttoreiden määrä on pudonnut 20 konttorin vuosivauhdilla ja nyt niitä on 500.

Toisaalta isot pankit lisäisivät verkkotapaamisia, että lainanhakija hoitaisi asiansa verkonkautta ilman käymistä konttoreissa.


1986 Kerroin jo että 2000 luku ei ole kovin pitkällä,  kun täällä Laihiallakin on pankkikontorit lähinnä kuin kioskeja R-kioskin tapaan.  En osunut ihan oikeaan,  koska rakennemuutosta ovat hidastaneet monet tekijät,  eikä vähäisimpänä julkisen sektorin rakennemuutoksen jääminen kokonaan torsoksi.

Jos olisi päästy rakennemuutos läpi muodossa,  jossa lisäarvo olisi vauhdittanut talouskasvua. Olisi meillä nyt Laihialla hyvät pankkikioskit mahdollisesti laajoine päivittäistavaravalikoimineen.
Ei olisi väliä jos ei ehdi kauppa-aikana lopettaa töitä, kun tavaraa saisi läpi yön.  Toki sitä nytkin saa,  mutta täytyy ajaa pitemmälle.

Julkistalouden rakennemuutoksen jääminen pois,  on merkinnyt kustannusten pysymistä korkealla ja ne ovat vielä nousseetkin työvoimakustannusten tahdissa. Julkistalous ei siis ole johtanut talouskasvuun,  vaan se on hidastanut sitä, toisin kun pankkisektorin rakennemuutos.  Joka taas on vauhdittanut talouskasvua,  rahaa on pystytty myymään alhaisilla kustannuksilla entistä halvemmalla.  Yksityisellä puolella tämä on merkinnyt tehostumista yrityksissä.  Tämä tehostumishyöty on sitten verotuksella imetty julkiselle sektorille,  joka ei ole mennyt eteen, ei taakse.

Vaikka tänään ymmärrettäisiin että jokaisen paperinliikkeen syynääminen pitäisi tehdä viipymättä ja ratkaista jokainen hukkaliike teknologin avulla kannatavaksi. Ei taivas enään aukea, koska niin sanottu etsikkoaika on jo mennyt. Pankit eivät hukanneet etsikkoaikaansa,  eikä monet yritykset.   Julkinen sektori sen kyllä teki lahjakkaasti.

Nyt julkinen velka on niin suuri että kehitys täytyisi tapahtua kökällä.  Enkä usko tästä kansasta löytyvän niin valtaisaa kökkähenkeä.Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 05. 05. 2013 20:08
Rahanvalta säästää työläisten työtä ja sitä kautta kasvattaa pääomiaan
 
Pankkitoimintaa on myös Laihialla. Rahaporvarien ahneus sen kun vain kasvaa. Suuret pankit nyt lahtaavat konttoreitaan. OP- Pohjolan konttoreiden määrä on pudonnut 20 konttorin vuosivauhdilla ja nyt niitä on 500.


Eihän ne pankkikonttorit ole mikään itseisarvo vaan ne on olleet sen takia ettei muuta tapaa ole ollut hoitaa asioita kuin käydä henkilökohtaisesti konttorissa, nythän tietoteknologian kehittymisen ansiosta voi hoitaa pankkiasioitaan lähes mihin vuorokaudenaikaan tahansa

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 08. 05. 2013 19:07

.

Tarkkaile terveysasemaasi

Huomenna se voi olla jo lakkautettu

"Miten terveysasemani käy, Petteri Orpo?"

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013050816995707_uu.shtml

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: Original Wiik, on 09. 05. 2013 04:04
Tässä on nyt mennyt yli kaksikymmentä vuotta jahkaillessa, pitäisikö julkisella sektorilla tapahtua jotain työn tehostamista vai ei.

Kun mitään ei ole tapahtunut,  ovat rahat,  joilla tuo tehostaminen olisi ollut mahdollista,  kuluneet lähinnä kaiken muuttumattomana pitämiseen.  Nyt on vielä lisäksi pidetty kaikki ennallaan ottamalla lisävelkaa, joka sekin on esteenä tulevien kehityshankeiden tiellä.  Kehityshankkeiden,  joita ei enään kuntalaisen kannalta kehitykseksi voi sanoa,  vaan paremminkin taantumiseksi. Silti verotus ei edelleenkään helpota.

Tämä on politiikkaa kremokratiaa. Tästä ihmiset ovat äänestäneet vuodesta toiseen. Suomessa on ollut vain yhtä ja samaa politiikkaa, sosialiremokratiaa. Sitä ovat harjoittaneet vuorollaan eri puolueet,  mutta samaa politiikka on ollut ja pysynyt. Siksi meillä on tehoton ylisuuri julkinen sektori.

Nyt tuon kehittymättömyyden maksaa kuntalainen oman omaisuutensa arvon alenemisena ja lähtönä asuinpaikaltaan keskustaan,  jossa ne niin sanotut suuret palvelut säilyvät.  Suuri palvelu on lääkäri. Joka tarvitaan lähinnä sen takia että ihminen ei itse saa todeta itseään sairaaksi.

Maaseutusuomi tulee kärsimään ankarat taloudelliset tappiot ja nuo tappiot menevät yksityisen kansalaisen piikkiin.  Minusta on aivan yhdentekevää vaikka ihmiset muuttaisivat Vaasan sijasta suoraan Tampereelle, sama asia itse teet yksityisesti sijoituksen hankit uuden asunnon ja aloitat kaiken alusta. Entinen asunto lahoaa Laihialla, tai Vähässäkyrössä,  kukaan ei osta,  kukaan ei saa myydyksi.

Tällaista rakennemuutosta on äänestämällä haluttu. Sellaista myöskin saadaan. 1980 luvun alkupuolella monet suomalaiset,  jotka näkivät kehityksen mahdollisuudet.  Näkivät aivan toisenlaisen tulevaisuuden,  jossa raskaista töistä olisi päästy eroon,  välimatkojen merkitys kansalaisen arjessa olisi hävinnyt jne.  Nuo kaikki visiot ovat nyt poissa. Poikkeuksellisesti vain pankkisektorilla tapahtui kehitys. Ihminen saa asuipaikastaan riipumatta hyvää pankkipalvelua.
Muun yhteiskunnan osalta, velka ja ruma vain on jäänyt.  Ihmiset ovat huonossa kunnossa ja elättinä suurimmaksi osaksi,  olen hyvilläni ja iloinen siitä että arvon missi,  sanoi noinkin osuvasti tähän asiaan. Hirttoköysien jakaminen tosiaankin olisi paikalllaan,  siksi huonoon happeen yhteisö vajoaa,  koska ei se uusien talojen teko ilman omia pääomia kevyttä ole.

Uusien talojen hinnasta on lähes puolet veroa. On selvää että valtion velat saadaan maksuun tällä rakennemuutoksella,  mitä nykyhallitus ajaa kun käärmettä piippuun. Yksityiselle kansalaiselle tämä merkitsee kuitenkin ankaria tappioita.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 09. 05. 2013 10:10

.

Se vain jäi ihmetyttämään mikä Guzeniinan ja niiden valtavien työryhmien (joihin asiantuntijoita ei kelpuutettu) tarkoitus oikein oli kun Orpo hoiti homman parissa päivässä?

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 07. 06. 2013 05:05

.

Hyvä pointti mikä helposti "unohtuu" eli jää tarkastelun ulkopuolelle ettei pelkästään oma tehostaminen riitä vaan myös ostopalvelumiehet on saatava rauhoittumaan ei enää niin kovin paljoa niitä ostopalveluja

Valtion henkilöstövähennykset tuovat olemattomat säästöt


"Valtion henkilöstövähennysten tuoma rahansäästö on olematon, koska ulkopuolelta ostatetaan niin paljon asiantuntijapalveluja, arvioi valtiontalouden tarkastusviraston ylijohtaja. Valtio ostaa vuosittain konsultti-, tutkimus- ja muita asiantuntijapalveluja yli puolen miljardin arvosta."

http://yle.fi/uutiset/valtion_henkilostovahennykset_tuovat_olemattomat_saastot/6677588

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 15. 08. 2013 14:02

.

Viialainen: aluehallinto olisi ratkaisu sote-solmuun


"Maakuntajohtaja Matti Viialainen pitää kuntauudistusta ja sote-ratkaisua ympyrän neliöintinä eikä usko niiden toteutumiseen. Ainoa järkevä malli olisi hänen mielestään antaa valtaa aluehallinnolle, terveydenhuolto, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut pitäisi hänen mielestään siirtää Ruotsin mallin mukaisesti demokraattisesti valittavalle maakuntahallinnolle, pois himmeleiltä.

Kuntavaalien aikataulusta Viialainen sanoo, että se vielä kertautuu hitaana päätöksentekona kuntayhtymissä."

http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=155800&utm_source=Kuntalehden+uutiskirje+33%2F2013&utm_medium=email&utm_campaign=Kuntalehden+uutiskirje+33%2F2013

.
Title: Vs: Rakennemuutos mitä se on. Mistä tuossa on kysymys
Post by: herkkoo on 23. 08. 2013 18:06

.

Meillä on ehdottomasti eliitti kykypuolueet hallituksessa koko ajan seuraa tilannetta sekunti sekunnilta - tai sitte ei

Valtion lainanottotarve kasvoi 1,2 miljardilla – verotulot arvioitiin liian korkeiksi

"Loput 900 miljoonaa euroa selittyvät sillä, että valtion verotulot ovat jäämässä odotettua pienemmiksi. Esimerkiksi ansio- ja pääomatuloveroja ennakoidaan saatavan 434 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä on budjetoitu.

Lähes kaikkien verojen tuotto on kuitenkin kasvamassa viime vuodesta. Kasvu ei kuitenkaan ole ollut niin suurta kuin mitä budjettia tehtäessä ennakoitiin.

Valtion nettolainanotoksi ehdotetaan tänä vuonna 9 miljardia euroa."

http://yle.fi/uutiset/valtion_lainanottotarve_kasvoi_12_miljardilla__verotulot_arvioitiin_liian_korkeiksi/6791070

.